Käytetyn auton tuonti Suomeen

Tuotaessa käytetty auto maahan siitä on maksettava autoveroa. Veroprosentti on porrastettu ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Henkilöautojen veroprosentin suuruus vaihtelee 5-50 prosentin välillä.

Mikäli autosta ei ole saatavilla hiilidioksidipäästötietoa, veroprosentti määräytyy auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella verotaulukon mukaisesti. Arvonlisäveroa ei enää määrätä autoveron perusteella.

EU:n ulkopuolelta tuotavista autoista kannetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.

Eräissä tapauksissa toisesta EU-maasta tuotavasta ajoneuvosta on suoritettava autoveron lisäksi myös ns. uuden kuljetusvälineen arvonlisävero. Arvonlisäverotuksessa uusi kuljetusväline on ajoneuvo, joka on myyty enintään 6 kuukauden kuluttua sen ensimmäisestä käyttöönotosta tai sillä on ajettu enintään 6 000 km.

Autoverotuksessa auto sen sijaan verotetaan käytettynä ajoneuvona, kun se on Suomeen tuotaessa ollut 

rekisteröitynä tai käytössä muualla kuin Suomessa.

Verot määrää tulli. Autoa saa käyttää vasta, kun verot on määrätty ja maksettu. Pääsääntö on se, että Suomessa vakituisesti asuva henkilö ei saa ajaa Suomessa ajoneuvolla, josta ei ole maksettu autoveroa.

Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti ennen veronmaksua

enintään kolmen kuukauden ajan, jos ajoneuvosta on tehty käyttöönottoilmoitus tullille. Tällöin autoveroilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta.

Ajoneuvon käyttö edellyttää lisäksi voimassaolevaa Eta-valtion rekisteröintiä tai siirtolupaa, joita myöntävät katsastusasemat ja tulli. Ajoneuvolla on lisäksi oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Käyttöoikeus päättyy, jos veroilmoitus tai tehty verotuspäätös peruutetaan. Peruutuksen vuoksi verovelvolliselta kannetaan maksu, joka on yksityishenkilöltä 150 euroa sekä autoverona viisi prosenttia siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suoritettavaksi, jos verotus olisi toimitettu loppuun.

Päästötiedon ja auton painon perusteella määräytyviä veroprosentteja sovelletaan sekä uusina että käytettyinä verotettaviin autoihin. Henkilöautojen niin sanotuista yksilöllisistä veroprosenteista luovuttiin vuonna 2008.

Henkilöauton verotuksessa sovelletaan päästötietoa, joka on merkitty tai pitäisi merkitä auton teknisiin tietoihin. Pakettiauton verotuksessa sovelletaan päästötietoa, joka on merkitty tai pitäisi merkitä 1.1.2008 tai sen jälkeen ajoneuvoliikennerekisteriin auton teknisiin tietoihin.

Käytetyn ajoneuvon verotusarvo on pääsääntöisesti vastaavan ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa. Mikäli yleistä vähittäismyyntiarvoa ei pystytä markkinoilta määrittämään, käytetyn ajoneuvon verotusarvo voidaan laskea vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella.

Verotusarvo voidaan määrittää ns. pyyntihinnan pohjalta vähentämällä siitä tavanomaisia alennuksia vastaava määrä. Käytetyn ajoneuvon tavanomaisten alennusten määrä on 5 % lisättynä 750 eurolla käytetyn ajoneuvon pyyntihinnasta tai 1 500 euroa riippuen siitä, kumpi näistä johtaa suurempaan vähennykseen. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään 30 % pyyntihinnasta.

 

 

Käytetyn moottoripyörän tuonti

Käytetyn moottoripyörän verotusarvo on pääsääntöisesti vastaavan ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa. Veroprosentti määräytyy samalla tavoin kuin uusien moottoripyörien osalta eli moottoritilavuuden perusteella. 

Hintatiedot

Uusien ajoneuvojen hinnat perustuvat kaupallisten toimijoiden tullille ilmoittamiin hintoihin. Tulli ylläpitää uusien ajoneuvojen verotusarvotilastoa, jota varten uusia ajoneuvoja kaupallisesti maahantuovat toimijat ilmoittavat tullille sen hinnan, jolla kyseistä ajoneuvoa yleensä tarjotaan myytäväksi Suomessa.

Käytettyjen ajoneuvojen hinnat perustuvat markkinoilta kerättyihin hintahavaintoihin. Kaikki hinnat muodostetaan tullissa tilastollisen analyysin avulla. Markkinoilta kerättyjen tietojen perusteella on muodostettu pyyntihinta, josta tehtävien tavanomaisten alennusten jälkeen saadaan ajoneuvon yleinen myyntihinta. 

Pakettiauton vero

Pakettiauton autovero perustuu auton yleiseen kuluttajahintaan sekä uusien että käytettyinä verotettavien pakettiautojen osalta. Veroprosentti on porrastettu polttoaineen kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella.

Mikäli tietoa pakettiauton hiilidioksidipäästöstä ei ole saatavilla, vero lasketaan auton kokonaismassan ja käyttövoiman mukaan määräytyvän laskennallisen päästön perusteella. Pakettiautojen autoverotus vastaa henkilöautojen verotusta.

Kookkaampien pakettiautojen suurempi tavarankuljetuskyky otetaan kuitenkin huomioon hiilidioksidipäästöön perustuvaa veroa vähentävänä tekijänä. Vähennys koskee kokonaismassaltaan yli 2 500 kilogrammaa painavia pakettiautoja. Näiden pakettiautojen päästöperusteisesta veroprosentista tehdään vähennys, jonka suuruus määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta tuotavasta ajoneuvosta on suoritettava autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.

Ajoneuvosta kannettavan tullin määrä on tullausarvosta:

Henkilöauto 10 %
Matkailuauto 10 %
Pakettiauto  
- enintään 2500 cm3 10 %
- yli 2500 cm3 22 %
Moottoripyörä  
- enintään 250 cm3 8 %
- yli 250 cm3 6 %


Maahantuonnin arvonlisävero on vuonna 2015 24 % tullausarvon ja tullin yhteismäärästä.

Muuttotavarana tuotu auto

Muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen verohuojennukset poistuvat vuoden 2015 alusta alkaen. Siirtymäsääntö kuitenkin mahdollistaa sen, että muuttovarana tuotavan auton autoverotuksessa myönnetään edelleen huojennus vanhojen kumottujen sääntöjen perusteella.

Maahan muuton yhteydessä tuotavasta ajoneuvosta, joka on rekisteröity muuttavan henkilön käyttöön tai joiden hankinnasta on tehty sitova ostosopimus ennen 1.1.2015, on mahdollista saada huojennus, mikäli muutto Suomeen on tapahtunut viimeistään 31. joulukuuta 2017. Huojennuksen saanti edellyttää kumotussa laissa olleiden kriteereiden täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että muuttaja noudattaa ajoneuvon myyntiin ja luovuttamiseen liittyviä rajoitteita.

Maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä tuoman yhden yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon autoveroa alennetaan enintään 13 450 eurolla, jos

-  muuttaja on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan,

- ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä ulkomailla vähintään 6 kuukauden ajan.

Ajoneuvo katsotaan tuodun muuton yhteydessä, kun se tuodaan Suomeen kuuden kuukauden kuluessa henkilön muutosta. Mikäli muuttoajoneuvo tuodaan Suomeen ennen henkilön omaa muuttoa, aikaero ajoneuvon maahantuonnin ja henkilön muuton välillä voi olla noin 2-3 kuukautta. Ajoneuvoa ei kuitenkaan voi ilmoittaa verotettavaksi muuttoajoneuvona, ennen kuin muuttaja itse on saapunut Suomeen

Erityissäännön perusteella muuttoautona voi tuoda Suomeen myös vaihtoehtoisesti ajoneuvon, joka on ollut säilytyksessä Suomessa. Tämä on mahdollista henkilöille, jotka työn takia oleskelevat ulkomailla seuduilla, joilla ajoneuvoa ei ole turvallista käyttää terrorismin, sotatilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Suomessa säilytyksen aikana ajoneuvon käyttö Suomessa tai muualla ei ole mahdollista ennen muuttoa Suomeen.

Muuttotavarana tuodun ajoneuvon saa luovuttaa veroa maksamatta toiselle vasta, kun auto on ollut muuttajan omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja käytössä kolme vuotta, josta vähintään yhden vuoden Suomessa.

EU:n ulkopuolisesta valtiosta tuodusta, muuttotavarakohtelun saaneesta, yksityiskäyttöön tarkoitetusta ajoneuvosta ei peritä tullia.

Lisätietoja auton tuonnista:

www.tulli.fi.

Autoveron vientipalautus

Ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautus on mahdollista, kun käytetty ajoneuvo viedään Suomesta pysyvästi ulkomailla käytettäväksi.

Palautusta määrättäessä ajoneuvon arvo määritetään samalla tavalla kuin käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen arvo määritellään autoverotuksen yhteydessä. Vientipalautusta on haettava ennen ajoneuvon maastavientiä. Palautuksen hakijan on annettava tullille mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä.

Vientipalautusta ei myönnetä ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta. Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla tai Suomessa.

Palautusmahdollisuus koskee kuitenkin vain niitä ajoneuvoja, jotka on verotettu 1.4.2009 tai sen jälkeen. Palautuksen maksaa tulli hakemuksesta. Palautettavasta määrästä vähennetään 300 euron hallinnollinen kustannus.

Tämän vähennyksen jälkeen palautettavan määrän on oltava vähintään 1 000 euroa, jotta palautusta maksettaisiin. Palautettavalle määrälle ei makseta palautuskorkoa  ellei palautusta hakeva osoita, että ajoneuvo on tuotu Suomeen määräaikaista käyttöä varten, jonka kesto on määritelty ennen ajoneuvon maahantuontia. Veroa ei koskaan palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu.

Ulkomaille rekisteröity auto

Suomessa vakituisesti asuva voi väliaikaisesti kuljettaa Suomessa ilman autoverovelvollisuutta nk. yritysautoa. Edellytyksenä on se, että henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, käyttää työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen yksinomaan työtehtäviensä hoitamiseen.

Käyttö voidaan katsoa väliaikaiseksi, jos ajoneuvo viedään takaisin rekisteröintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä. Väliaikaisena käyttönä pidetään kerrallaan enintään kolmen vuorokauden yhtäjaksoista ajoneuvon käyttöä Suomessa.

Ajoneuvon käyttöä asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei kuitenkaan pidetä työtehtävien hoitamisena. Ennen ajoneuvon liikennekäyttöä siitä on ilmoitettava tulliviranomaiselle. Ajettaessa tämä vahvistettu ilmoitus on oltava mukana. 

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö koskee esimerkiksi ns. rajatyöntekijää, joka työskentelee muussa valtiossa, asuu Suomessa ja käyttää ajoneuvoa kummassakin.  Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomailla rekisteröityä työsuhdeajoneuvoa väliaikaisesti ilman autoveron maksua.

Väliaikaisen verottoman käytön edellytyksenä on, että henkilö työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Ajoneuvon tulee olla työnantajan omistuksessa tai hallinnassa, ja sen on oltava rekisterissä siinä maassa, johon työnantaja on sijoittunut. Lisäksi ajoneuvon käyttöoikeuden tulee perustua työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa.

Ajoneuvolla on oltava myös Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus. Väliaikaisen verottomuuden edellytyksenä on myös se, että ajoneuvoa käytetään enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Käyttö arvioidaan 12 kuukauden mittaiselta jaksolta, jonka aikana ajoneuvoa on siis päivien mukaan laskettuna käytettävä enemmän ulkomailla. Jos ajoneuvoa käytetään saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, sitä katsotaan käytettävän ulkomailla.

Työsuhdeajoneuvoa voidaan käyttää työtehtävien hoitamisen lisäksi myös omiin ajoihin. Ajoneuvon käyttö edellyttää tullin lupaa, joka voidaan myöntää 12 kuukaudeksi. Lupa voidaan uusia, mikäli hakija täyttää yhä ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön edellytykset.

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön käytettäväksi.  Perheenjäsenet voivat kuitenkin käyttää ajoneuvoa. Perheeseen kuuluvat yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan avioliiton omaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö. 

Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö voi tuoda Suomeen nk. turistiauton. Ajoneuvon käyttö ilman autoveron suorittamista on pääsääntöisesti mahdollista, mikäli autoa käytetään Suomessa enintään kuusi kuukautta.

Ajoneuvon väliaikainen käyttö edellyttää, että ajoneuvo on muualla kuin Suomessa rekisteröity, ja rekisteröinti on voimassa. Lisäksi sillä tulee olla Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Ajoneuvon lyhytaikainen käyttö ilman autoverovelvollisuutta on myös mahdollista. Suomessa vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvetta varten väliaikaisesti maahantuomaansa ajoneuvoa veroa suorittamatta yhtäjaksoisesti enintään 14 päivän ajan kerran kalenterivuodessa.

Myös perheenjäsenen käyttö sisältyy määräaikaan. Oikeus väliaikaiseen verottomaan käyttöön on riippumaton siitä, onko käyttäjä ajoneuvon omistaja, vai perustuuko käyttö ajoneuvon vuokraan, lainaan tai muuhun vastikkeelliseen tai vastikkeettomaan käyttöoikeuteen.

Tällainen lyhytaikainen käyttö edellyttää että ajoneuvo on rekisteröity toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Ajoneuvoa voivat Suomessa käyttää myös muut samaan perheeseen kuuluvat henkilöt. Ajoneuvosta on annettava tullille käyttöönottoilmoitus ennen käytön aloittamista Suomessa.

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti yksinomaan kilpailukäytössä ilman autoverovelvollisuutta. Käyttöaika on enintään 30 päivää ja se edellyttää ilmoitusta tullille.

Autoverolaissa on myös useita muita poikkeuksia, jotka mahdollistavat väliaikaisen käytön esim. ajoneuvon siirtämisen korjausta varten, esittelykäytön ja siirron maastavientiä varten luovutuspaikalta vientipaikalle. Näissä tilanteissa edellytetään usein ilmoitusta Tullille, joka tarvittaessa antaa siirtoluvan. 

(Teksti päivitetty 29.12.2014, kuva: Istockphoto)
 
Lisätietoa aiheesta jäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:
Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Taloustaito Yritys: Autoilun verotus

Tulosta