Muut tulonhankkimiskulut

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palkkatulosta tulonhankkimiskuluna viran puolesta 620 euroa, kuitenkin enintään vuotuisen palkkatulon määrän. Kustannusten selvittämiseksi ei siis kannata nähdä vaivaa, jos todelliset tulonhankkimiskulusi eivät ylitä 620 euroa. Merkitse yhteissummaltaan 620 euroa ylittävät kulusi täysimääräisenä vähentämättä niistä kaavamaista tulonhankkimisvähennystä.

Tulonhankkimiskulut on muistettava ilmoittaa itse, sillä ne puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta jopa silloin, kun ne on huomioitu verokorttisi ennakonpidätysprosentissa. Ilmoita tulonhankkimiskulut veroilmoituksen kohdassa 3.4. Tulonhankkimiskulut voi ilmoittaa verottajalle myös verkossa sähköisesti.

Vaatimiesi kulujen liittyminen tulonhankintaan on perusteltava. Ilmoita siis ammattisi ja erittele kulut sekä selvitä, miten ne liittyvät tulon hankkimiseen. Pidä tallessa tulonhankkimiskuluihin liittyvät tositteet. Verotoimisto voi pyytää ne nähtäväksi.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä kuluista.

Työhuonevähennys ja työvaatteet

Jos päätointa tai sivutuloja varten on erillinen työtila, siitä aiheutuvat todelliset kulut voidaan vähentää.

Jos henkilö työskentelee kotonaan, vähennys myönnetään käytännössä verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisena seuraavasti: niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät asuntoa pääansiotulonsa hankkimiseen, 780 euroa/vuosi; niille, jotka käyttävät asuntoa osapäiväisesti pääansiotulojen tai huomattavien sivutulojen hankkimiseen, 390 euroa/vuosi; sekä niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseen, 195 euroa/vuosi.

Jos molemmat puolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 585 euroa/vuosi.

Työvaatteet ovat vähennyskelpoisia, jos työ edellyttää esimerkiksi suojavaatteita tai vaatteet likaantuvat työn vuoksi tavanomaista enemmän tai jos työvaatteita ei voi käyttää vapaa-ajalla (esimerkiksi univormu).

Vähennys tietokoneesta

Jos sinun on työtehtävien takia hankittava kotiisi tietokone, voit vähentää sen hankintahinnasta työkäyttöä vastaavan osan.

Jos laitteen pääasiallinen käyttö liittyy tulonhankintaan, on koko hankintameno vähennyskelpoinen. Vähäinen yksityiskäyttö ei silloin vaikuta vähennykseen. Jos voit esittää selvitystä tietokoneen käytöstä työtehtäviin, saat vähentää hankintahinnasta puolet.

Alle 1 000 euroa maksanut laite vähennetään kerralla ja sitä kalliimmat ja yli kolme vuotta käytettävät laitteet vuotuisina poistoina.

Esimerkki: Poisto

Atk-laitteen ostohinta on 2 500 euroa. Työnantajan todistuksen mukaan työntekijä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä suorittamiseen satunnaisesti. Vähennyskelpoista on silloin puolet hankintahinnasta eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 * 1 250 e = 312,50 e. Toisena vuonna poisto olisi jäljellä olevasta 937,50 eurosta (1 250 - 312,50) 25 % eli 234,38 euroa jne.

Toisaalta verotuskäytännössä on hyväksytty poistamatta olevan hankintamenon vähentäminen kerralla sinä vuonna, jona se on edellisten vuosien poistojen myötä laskenut alle 1 000 euron.

Niinpä tässäkin esimerkissä tietokoneen poistamattoman hankintamenon 937,50 euroa voi vaatia vähennettäväksi kokonaan jo toisena verovuonna.

Koulutuksen kustannukset

Voit vähentää ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tarpeellisen lisäkoulutuksen kustannukset. Vähennyskelpoisia kustannuksia ovat mm. kurssimaksu, materiaali-, matka- ja majoituskulut.

Sinun on tullut hankkia alan peruskoulutus jo aiemmin tai pätevöityä työssä siten, että lisäkoulutuksella et tähtää uuteen ammattiin, vaan koulutus täydentää sinulla jo olevaa ammattitaitoa. Perustele verottajalle, että juuri siinä työssä, jossa toimit jo ennen koulutusta, tarvitset näitä uusia tietoja ja taitoja.

Taloustaidon artikkeli Aikuisena opinahjoon 18.8.2010
Taloustaidon artikkeli Täydennyskoulutus voi tuoda veropulmia 

Artikkelit ovat Veronmaksajien jäsenalueella ja edellyttävät kirjautumista.


Verohallinnon ohje 10.11.2011: Koulutusmenot henkilöverotuksessa
Verohallinnon ohje: Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus

Työmatkat ilman päivärahaa

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, josta työnantajasi olisi voinut maksaa sinulle verovapaata päivärahaa, mutta ei ole kuitenkaan maksanut, voit tehdä verotuksessa matkasta aiheutuneiden ylimääräisten elantokustannusten suuruisen vähennyksen.

Työmatka on pitänyt tehdä erityiselle työntekemispaikalle – siis muulle kuin vakituiselle tai toissijaiselle työntekemispaikalle. Työmatkan on lisäksi oltava tilapäinen. Tilapäisenä työskentelynä pidetään lähtökohtaisesti enintään kahden vuoden työskentelyä.

Enintään kolmen vuoden työskentelyä pidetään kuitenkin tilapäisenä, jos kyse on rajatun ajan kestävästä työkohteesta ja työskentely on luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, että se päättyy työntekemispaikalla, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi edellytetään, että kolmantena vuonna työntekemispaikka sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja varsinaisesta työpaikasta ja että verovelvollinen yöpyy tilapäisissä majoitustiloissa.

Vähennyksen määrä on joko todellisten lisääntyneiden elantokustannusten suuruinen tai verohallituksen yhtenäistämisohjeissaan esittämän kaavamaisen vähennyksen suuruinen.

Kaavamaisen vähennyksen määrät ovat vuonna 2013 seuraavat: yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 12 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 24 euroa vuorokaudessa. Lisäksi edellytetään, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty ja yli 5 kilometrin päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Kaavamaisen vähennyksen saamiseksi on esitettävä selvitys siitä, että tavanomaiset elantomenot ovat lisääntyneet, mutta elantomenojen todellista määrää ei tarvitse selvittää.

Rakennusalan ateriakorvaus

Jos työskentelet rakennus- tai metsäalalla eikä sinulla ole varsinaista työntekemispaikkaa, sinulla on oikeus verovapaaseen päivärahaan tai sitä vastaavaan vähennykseen vain niiltä vuorokausilta, jolloin olet yöpynyt työmatkalla.

Voit kuitenkin vaatia verotuksessa kotoa tehdyistä päivittäisistä työmatkoista ateriakorvauksen suuruisen vähennyksen. Tämä edellyttää, ettei työnantajasi ole maksanut sinulle ateriakorvausta tai päivärahaa, antanut lounasseteleitä eikä järjestänyt ruokailua työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi edellä selostettujen kahden tai kolmen vuoden tilapäisyyden edellytysten on täytyttävä.

Ateriakorvaus on 9,50 euroa vuonna 2013. Esitä selvitys työnantajasta, työajasta, työmaan sijainnista ja työpäivien lukumäärästä (esim. X Oy, 1.4.-31.10.2013, työmaa Y:n kunnan Z:n kylässä, 100 työmaalla tehtyä työpäivää).

Työasuntovähennys

Jos työskentelet vakituisesti eri paikkakunnalla kuin sillä, missä sinulla on yhteinen koti puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa, ja vuokraat työskentelypaikkakunnalta itsellesi työasunnon, voit saada työasuntovähennyksen. Edellytyksenä vähennykselle on, että vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. Työasuntovähennys liittyy aina työssäkäyntiin varsinaisella työpaikalla.

Jos työnantajasi on järjestänyt sinulle työskentelypaikkakunnaltasi asunnon (työsuhdeasunto), voit myös sen perusteella saada työasuntovähennyksen. Sen sijaan omistusasunnon perusteella ei voi tehdä työasuntovähennystä.

Puolisoista vain toinen voi saada työasuntovähennyksen.

Jos olet perheetön, voit saada työasuntovähennyksen vain, jos sinulla on samanaikaisesti kaksi varsinaista työpaikkaa ja tästä johtuen kaksi asuntoa.

Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokran verran. Työsuhdeasunnosta vähennyksenä myönnetään enintään asunnon luontoisetuarvoa vastaava määrä. (Tällöinkin enimmäismäärä on kuitenkin 250 euroa.)

Työasuntovähennystä ei myönnetä, jos olet saanut verovuonna toisella paikkakunnalla asumiseen liittyvää verovapaata korvausta tai etuutta (esim. asumistukea). Työasuntovähennyksen määrää pienentävät mahdolliset muut vähennykset, joihin sinulla on oikeus verovuoden verotuksessa kyseisen asunnon käytön perusteella. Poikkeuksena on kotitalousvähennys, joka ei vaikuta työasuntovähennyksen määrään.

Jos vaadit työasuntovähennystä, täytä liitelomake 19 ja siirrä työasuntovähennyksen

määrä lomakkeen ohjeen mukaisesti veroilmoitukselle kohtaan 3.4. Palauta liitelomake ilmoitusosan mukana verotoimistoon. Työasuntovähennystäkin voi vaatia verkossa.

Vähennyksen on voinut saada ensi kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa.

Verohallinnon ohje 12.2010: Työasuntovähennys verotuksessa    

Tero Hämeenaho, lakimies
Veronmaksajat

Tulosta