Veroilmoitus sekä kodin ja työpaikan väliset matkat 2015

Palkansaajalla on oikeus vähentää verotuksessa päivittäiset kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset.

Päivittäisistä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset ovat vähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon taksan mukaan laskettuna.

Jos työskentelet vakituisesti vieraalla paikkakunnalla, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkoina myös matkan perheen luokse vakituiselle asuinpaikkakunnallenne kerran tai kaksi viikossa. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten yläraja on 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten saat täyden vähennyksen, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa viime vuonna. Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 110 euroa.

Ilmoita matkakulut veroilmoituksen kohdassa 3.5. Älä vähennä itse omavastuuosuutta, vaan merkitse matkakulut kokonaan esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos käytät työsuhdematkalippua, merkitse kulut vähentämättä työsuhdematkalipun arvoa. Verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Muista vaatia matkakuluja vähennettäväksi veroilmoituksellasi, jos niitä ei ole merkitty vähennettäväksi vuoden 2015 verokortilla. Matkakuluja ei tarvitse ilmoittaa enää uudestaan esitäytetyllä veroilmoituksella, jos ne on merkitty vähennettäväksi verokortilla. Tarkista kuitenkin tiedot esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Selvitä lomakkeella myös asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista pyydetyt muut tiedot. Vähennys lasketaan muun selvityksen puuttuessa niin, että säännöllisessä ansiotyössä olevalla katsotaan olevan 22 työpäivää kuukaudessa ja 11 työssäolokuukautta vuodessa.

Halvin kulkuneuvo

Matkakulut vähennetään halvinta kulkuneuvoa käyttäen riippumatta siitä, millä kulkuvälineellä matka on todellisuudessa tehty. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kuukausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto on halvin kulkuneuvo silloin, kun julkista kulkuneuvoa ei voi käyttää. Omalla autolla vähennys on 0,25 euroa kilometriltä. Jos halvimmaksi kulkuneuvoksi on katsottava työsuhdeauto, on vähennyksen määrä 0,20 euroa kilometriltä.

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi siinäkin tapauksessa, että julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään kolme kilometriä tai odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä. Verohallinnon Matkakustannukset verotuksessa -ohjeen mukaan halvimpana kulkuneuvona voidaan pitää omaa autoa myös, jos työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00-05.00.

Verotuksessa voidaan myös katsoa, että halvin kulkuneuvo osalla matkaa on oma auto ja toisella osalla julkinen kulkuneuvo. Asunnon ja työpaikan välinen matka voidaan siis pilkkoa osiin, jos ainoastaan osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo. Yleensä tällöin on myös edellytetty, että kulkuneuvojen vaihtopaikalla on turvallinen pysäköintimahdollisuus omalle autolle. On myös mahdollista, että matkakulut hyväksytään omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot).

Mikäli vaadit verotuksessa päivittäisten matkojesi vähentämistä omalla autolla, verottajalle on hyvä laatia selvitys siitä, miksi et voi käyttää julkista kulkuneuvoa. Syy voi olla esimerkiksi se, että julkinen liikenne on yhteensopimaton työvuorojen kanssa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella ei matkakuluja kotoa työpaikalle hyväksytä oman auton mukaan laskettuina sillä perusteella, että verovelvollinen joutuu käyttämään autoa työssään (esimerkiksi lähtemään työpaikalta autolla jonnekin). Myöskään esimerkiksi lasten kuljettaminen päiväkotiin työmatkalla ei oikeuta vähentämään kuluja oman auton mukaan. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin hyväksynyt oman auton halvimmaksi kulkuneuvoksi tilanteessa, jossa ammattimuusikko joutui kuljettamaan päivittäin painavia soittimia isoissa kuljetuslaatikoissa asunnon ja työpaikan välillä (KHO 14.6.2006/1543). Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset henkilökohtaisella veroilmoituksellaan kohdassa 3.5.

Osakeyhtiön osakkaiden on hyvä huomata, että oikeuskäytännön mukaan ainoastaan osinkotuloa nostavan osakkaan matkat yrityksen toimitiloihin eivät olleet asunnon ja työpaikan välisinä matkoina vähennyskelpoisia. Vain sellainen osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut. Yhtiön tulisi maksaa osakkaalle verovuonna vähintään matkakulujen määrän suuruista palkkaa, jotta matkakulut ovat vähennyskelpoisia.

Ilmoita veroilmoituksella ainoastaan vuoden 2015 matkakulut. Jos olet unohtanut aiempina vuosina vaatia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja vähennettäväksi, laadi niistä erillinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut toivotaan ensisijaisesti ilmoitettavan Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta osoitteessa www.vero.fi/veroilmoitus.

Katso myös:

Voinko hakea matkakuluja takautuvasti? Verojuristivastaus 1.2.2013, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle

Miksi verottaja ei hyväksynyt matkakuluvähennystäni? Verojuristivastaus 25.2.2013, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle

Erityisalojen matkat

Erityisillä aloilla tarkoitetaan aloja, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.

Jos työskentelet erityisellä alalla eikä sinulla ole varsinaista työpaikkaa, voi työnantaja maksaa päivittäisistä työmatkoista verovapaana matkustamiskustannusten korvauksen.
Vuonna 2015 korvaus on 0,44 euroa kilometriltä.

Siltä osin kuin työnantaja ei ole korvannut asunnon ja rakennuskohteiden välisiä matkoja saat erityisalan työntekijänä vaatia niitä verotuksessa vähennettäväksi ilman 750 euron omavastuuosuutta ja muilla palkansaajilla olevaa 7 000 euron ylärajaa. Vähennyksen määrä on tällöin 0,25 euroa kilometriltä.

Matka toissijaiseen työpaikkaan

Jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa, voit vähentää ilman omavastuuta tulonhankkimiskuluna matkakulut kotoa tai varsinaisesta toimipaikasta toissijaiselle toimipaikalle. Toissijainen toimipaikka on yleensä se, jossa työskentelet vähemmän.

Kotoa tai varsinaisesta työpaikasta toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet matka- ja kohtuulliset majoituskulut vähennetään, jollei työnantaja ole niitä korvannut. Jos matkat on tehty omalla autolla, vähennys on 0,25 euroa kilometriltä.

Linda Arveli
lakimies, Veronmaksajat

Tulosta