Veroilmoitus ja muut vähennykset 2015

Jos veronmaksukykysi on alentunut, voit tietyin edellytyksin saada ansiotuloista tehtävän vähennyksen. Vaadi myös maksamistasi lapsen elatusmaksuista suoraan veroista tehtävä vähennys.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada, jos verovelvollisen maksukyky on hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioiden olennaisesti alentunut jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus.

Jos vaadit pelkästään sairauskulujen perusteella vähennystä, omien ja perheenjäsentesi yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava vähintään 700 euroa, ja niiden on oltava samalla vähintään kymmenen prosenttia ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vähennys on harkinnanvarainen, vaikka nämä edellytykset täyttyisivätkin. Harkintaan vaikuttavat omat sekä puolison tulot ja varat. Vähennys ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, on enintään 1 400 euroa.

Vähennysvaatimus on perusteltava, mutta älä liitä menotositteita mukaan, vaan säilytä ne.

Maksetut elatusmaksut

Suoraan verosta vähennettävän elatusvelvollisuusvähennyksen saa sellainen verovelvollinen, joka on verovuoden aikana maksanut tuomion tai sosiaaliviranomaisen vahvistaman sopimuksen perusteella alaikäiselle lapselle elatusapua.

Alaikäisenä pidetään lasta, joka ei ole ennen vuoden 2015 alkua täyttänyt 17 vuotta. Vähennys on 1/8 maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa lasta kohden. Maksamasi elatusmaksut näkyvät valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta ainoastaan silloin, kun olet ilmoittanut nämä aiemmin hakiessasi muutosverokorttia.

Muut vähennykset

Tulonhankkimisvähennys, eläketulovähennys, invalidivähennys, merityötulovähennys, opintorahavähennys, ansiotulovähennys, perusvähennys ja työtulovähennys on laskettu valmiiksi esitäytetyn veroilmoituksen tietojen perusteella.

Jos korjaat ja lisäät esitäytettyyn veroilmoitukseen tulo- ja vähennystietoja, näidenkin vähennysten suuruus voi muuttua. Syksyllä saat uuden verotuspäätöksen, josta näet vähennysten suuruuden.

1.8.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittanut ja opinnot määräajassa suorittanut voi vähentää suoraan veroista tietyn tutkinnon jälkeen takaisin maksamastaan opintolainasta määrän, joka on 30 prosenttia lainan 2 500 euroa ylittävästä osasta. Vähennyksellä on tietty enimmäismäärä, joka määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

  • Harkinnanvarainen
  • Vähennysperusteet: elatus, työttömyys, sairaus
  • Vähennykseen vaikuttavat perheen tulot ja varat
  • Enintään 1 400 e
  • Vähennetään ansiotuloista

Elatusmaksuvähennys

  • Enintään 80 e/alaikäinen lapsi
  • Vähennetään suoraan verosta
  • Maksujen pitää perustua tuomioon tai sosiaaliviranomaisten vahvistamaan sopimukseen

Juha-Pekka Huovinen
lakimies, Veronmaksajat 

Tulosta