Asunto-osakeyhtiön veroilmoitus 2016

Onko veroilmoitus annettava?

Asunto-osakeyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä veroilmoitusta. Vuonna 2016 päättyneeltä tilikaudelta ei tarvitse tehdä veroilmoitusta, jos kaikki neljä seuraavaa edellytystä täyttyvät:

  1. Päättynyt tilikausi ei ole yhtiön ensimmäinen tilikausi. Asunto-osakeyhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta on aina annettava veroilmoitus.
  2. Asunto-osakeyhtiön rakennuksessa on yhtiöjärjestyksen mukaan vain asuinhuoneistoja ja muita asumiseen liittyviä tiloja tai, jos asunto-osakeyhtiössä on myös muita tiloja, näihin tiloihin oikeuttavat osakkeet eivät ole asunto-osakeyhtiön hallinnassa. Jos asunto-osakeyhtiössä on esimerkiksi liikehuoneisto, veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos liikehuoneisto on osakkaan eikä asunto-osakeyhtiön itsensä hallinnassa. Tällöin liikehuoneistosta mahdollisesti saatavat vuokratulot ovat osakkaan eivätkä asunto-osakeyhtiön tuloa.
  3. Asunto-osakeyhtiö on verovuonna saanut vain vastiketuottoja, käyttökorvauksia tai rahoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä ilman pääomavastikkeita ja lainaosuussuorituksia on enintään 5 000 euroa.
  4. Asunto-osakeyhtiön verotettava tulo edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen on alle 30 euroa.

Jos yksikin edellytyksistä jää täyttymättä, veroilmoitus on tehtävä.

Veroilmoitus on tehtävä esimerkiksi, jos asunto-osakeyhtiö on saanut vuokratuloja hallinnassaan olevasta liikehuoneistosta. Veroilmoitus on tehtävä myös, jos yhtiö on saanut myyntituloja esimerkiksi tontin osan myynnistä.

Käyttökorvausten vuoksi veroilmoitusta ei tarvitse antaa. Käyttökorvauksia ovat esimerkiksi asukkailta perityt korvaukset yhtiön saunan, pesutuvan tai autopaikan käytöstä.

Veroilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkästään siksi, että asunto-osakeyhtiö on tehnyt asuintalovarauksen tai käyttänyt sitä. Veroilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään tappion vahvistamista varten.

Jos verotoimisto vaatii veroilmoituksen antamista, veroilmoitus on kuitenkin aina annettava.

Tappiot pienentävät verotettavaa tuloa

Asunto-osakeyhtiön on tehtävä veroilmoitus, jos yhtiön verotettava tulo edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen on vähintään 30 euroa.

Verotettava tulo lasketaan lisäämällä tuloslaskelman osoittamaan tilikauden tulokseen tuloslaskelmassa vähennetyt tuloverot ja muut verotuksessa vähennyskelvottomat menot ja vähentämällä siitä verovapaat tulot.

Jos verovuoden tulos on positiivinen, tuloksesta vähennetään myös ne aikaisempien tilikausien tappiot, jotka ovat käytettävissä. Tappion saa vähentää tappion syntymistä seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Tappion saa vähentää, vaikka verottaja ei ole vahvistanut tappiota siksi, ettei tappiovuodelta ole tarvinnut tehdä veroilmoitusta.

Jos tappion syntymisvuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet asunto-osakeyhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa, tappiota ei saa kuitenkaan vähentää. Sitä, että osakkeet ovat siirtyneet uudelle omistajalle perintönä tai testamentilla, ei pidetä tappion vähentämisoikeuteen vaikuttavana omistajanvaihdoksena.

Jos ylisuuri omistajanvaihdos on tapahtunut, asunto-osakeyhtiö voi hakea verottajalta maksullista poikkeuslupaa tappioiden vähentämiselle.

Veroilmoituksen jättöaika

Jos asunto-osakeyhtiön on annettava veroilmoitus, veroilmoitus on jätettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Jos tilikausi päättyi 31.12.2016, veroilmoitus on siten jätettävä viimeistään 2.5.2017, koska 30.4.2017 on sunnuntai ja 1.5.2017 on vapunpäivä.

Veroilmoituksen antaminen

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti, jos asunto-osakeyhtiöllä on käytettävissä Katso-tunniste. Lisätietoja sähköisestä veroilmoituksesta on Verohallinnon verkkosivuilla. Samalta sivulta löytyvät myös veroilmoituksen antamiseen tarvittavat tulostettavat lomakkeet, jos veroilmoitus annetaan paperilomakkeilla. Katso-tunnisteesta löytyy lisätietoja osoitteesta vero.fi/katso.

Pääverolomake 4

Asunto-osakeyhtiön veroilmoitus annetaan lomakkeella 4. Sähköisellä veroilmoituksella ilmoitetaan vastaavat tiedot kuin paperisella veroilmoituksella. Sähköisen veroilmoituksen rakenne ja otsikointi kuitenkin poikkeavat joiltakin osin paperilomakkeella annettavasta veroilmoituksesta.

Paperilomakkeen kohdassa I ilmoitetaan Tilikauden tuotot ja kulut kirjanpidon mukaisina. Tuottoja ja kuluja ei eritellä veroilmoituslomakkeella yhtä tarkasti kuin tuloslaskelmassa. Esimerkiksi kiinteistön hoitokuluista merkitään lomakkeelle vain yhteissumma.

Lomakkeen kohtaan II täytetään Laskelma verotettavasta tulosta. Laskelmassa tuloslaskelman osoittamaan tilikauden kirjanpidolliseen tulokseen lisätään verotuksessa vähennyskelvottomat menot ja vähennetään verovapaat tulot.

Jos verovuoden tulos on positiivinen, verottaja vähentää tuloksesta automaattisesti mahdolliset aikaisempina tilikausina syntyneet, käytettävissä olevat tappiot. Aikaisempien vuosien tappioita ei merkitä laskelmaan eikä muuallekaan veroilmoituslomakkeelle.

Käytettävissä olevien tappioiden selvittämistä varten on aina täytettävä omistajanvaihdoksia koskeva kohta V Omistusmuutos ja tappiot.

Jos tulos on tappiollinen ja tappio johtuu tilikaudella tehdystä asuintalovarauksesta, merkitään ylisuuren asuintalovarauksen määrä kohtaan 504 pienentämään vahvistettavan tappion määrää. Asuintalovarausta ei oteta vähennyksenä huomioon tappiota vahvistettaessa.

Tiedot omistajanvaihdoksista

Paperisen pääverolomakkeen kohdassa V Omistusmuutos ja tappiot ilmoitetaan, onko yhtiön osakkeista yli puolet välittömästi tai välillisesti vaihtanut omistajaa.

Omistajanvaihdoksina ei pidetä omistajanvaihdoksia, jotka johtuvat siitä, että osakkeet ovat siirtyneet uudelle omistajalle perintönä tai testamentilla.

Jos yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa viimeisten kymmenen verovuoden aikana muun syyn vuoksi, tappioita ei saa yleensä vähentää.

Jos yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa viimeisten kymmenen verovuoden aikana ja omistajanvaihdokset ovat tapahtuneet yhden verovuoden aikana, verovuosi, jona vaihdokset tapahtuivat, merkitään kohtaan 531. Jos omistajanvaihdokset ovat tapahtuneet vaiheittain usean vuoden aikana tai yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia, selvitys omistajanvaihdoksista ja niiden ajankohdista annetaan erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

Tiedot tilintarkastuksesta

Paperisen pääverolomakkeen kohdassa VI Tilintarkastus ilmoitetaan, onko tilintarkastus tehty. Jos asunto-osakeyhtiössä ei tilintarkastuslain, asunto-osakeyhtiölain eikä yhtiöjärjestyksen mukaan tarvitse olla tilintarkastajaa eikä tilintarkastusta siksi ole tehty, tästä ilmoitetaan rastittamalla asianomainen kohta.

Jos tilintarkastus on tehty, ilmoitetaan lisäksi, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Jos asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja, jäljennöstä tilintarkastuskertomuksesta ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. Jos tilintarkastuskertomus sisältää esimerkiksi tilintarkastajan antamia lisätietoja, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta on liitettävä veroilmoitukseen.

Jos tilintarkastusta ei ole tehty veroilmoituksen jättöajankohtaan mennessä, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa tilintarkastuskertomuksen valmistumisesta.

Tiedot osingonjaosta

Jos asunto-osakeyhtiö on päättänyt jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa, paperiselta pääverolomakkeelta täytetään myös kohdat III Tiedot nettovarallisuudesta osakkeen vertailuarvon ja matemaattisen arvon laskemista varten ja IV Yhtiön päätös voitonjaosta. Jos osinkoa ei jaeta, kohdat III ja IV jätetään tyhjiksi.

Kohdassa III lasketaan asunto-osakeyhtiön nettovarallisuuden määrä. Verottaja laskee nettovarallisuuden perusteella osakkeen vertailuarvon ja matemaattisen arvon vuodelle 2017.

Kohdassa IV ilmoitetaan jaettavan osingon määrä, päivämäärä, jona osingonjaosta päätettiin, sekä päivämäärä, josta lähtien osinko on nostettavissa.

Jos osingonjaosta päätetään vasta veroilmoituksen jättämisen jälkeen, osingonjakopäätöksestä on ilmoitettava verottajalle kuukauden sisällä päätöksen tekemisestä.

Nostettavissa olevista osingoista on lisäksi annettava verottajalle vuosi-ilmoitus. Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, ilmoitus on annettava osingon nostettavissaolovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, ilmoitus on annettava viimeistään helmikuun 3. päivä.

Liitelomakkeet

Paperisen pääverolomakkeen 4 lisäksi on täytettävä tarvittavat liitelomakkeet. Sähköisessä veroilmoituksessa on omat kohtansa vastaavien tietojen ilmoittamiseen.

Yleensä on täytettävä ainakin liitelomake 62. Sillä ilmoitetaan kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdyt poistot sekä asuintalovarauksen määrä. Lomake on täytettävä, vaikka poistoja ja varauksia ei olisi verovuonna tehty.

Jos asunto-osakeyhtiö on päättänyt jakaa osinkoa ja pääverolomakkeelle 4 on täytettävä nettovarallisuutta koskeva kohta III, täytettäväksi tulee liitelomake 18 ja mahdollisesti myös liitelomake 8A. Liitelomakkeella 18 ilmoitetaan asunto-osakeyhtiön omistamat kiinteistöt. Lomake 8A on täytettävä, jos asunto-osakeyhtiö omistaa arvopapereita tai arvo-osuuksia. Niistä yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 %, annetaan lisäksi selvitys lomakkeella 65.

Jos asunto-osakeyhtiö on saanut osinkotuloja tai muita voitonjaon luonteisia eriä, on täytettävä liitelomake 73. Osingot ovat sen tilikauden tuloa, jonka aikana osinkoa jakavan yhtiön yhtiökokous on päättänyt osingonjaosta.

Asunto-osakeyhtiön saamat osingot ovat kokonaan verovapaata tuloa, jos ne on saatu suomalaisesta listaamattomasta yhtiöstä. Asunto-osakeyhtiön listatusta yhtiöstä saamat osingot ovat kokonaan veronalaista tuloa.

Liitelomakkeella 73 laskettu osinkojen verovapaa määrä merkitään verotettavan tulon vähennykseksi pääverolomakkeella 4 olevaan laskelmaan verotettavasta tulosta kohtaan 226.

Jos asunto-osakeyhtiö on saanut osinkoa ulkomaiselta yhtiöltä ja osingosta on pidätetty veroa lähdevaltiossa, kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan liitelomakkeella 70.

Veroilmoituksen liitteet

Veroilmoitukseen liitetään aina jäljennös tilikauden taseesta.

Asunto-osakeyhtiön ei tarvitse liittää veroilmoitukseen jäljennöstä tilikauden tuloslaskelmasta. Tiedot tilikauden tuotoista ja kuluista ilmoitetaan veroilmoituslomakkeella.

Jos veroilmoitusta ei ole annettu kaikilta edeltäviltä tilikausilta, vuodelta 2016 annettavaan veroilmoitukseen on liitettävä mukaan jäljennökset taseista ja tuloslaskelmista niiltä edeltäviltä tilikausilta, jotka ovat päättyneet edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeen.

Enimmäisaika, jolta jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta on liitettävä veroilmoitukseen, on Verohallinnon ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista antaman päätöksen mukaan viisi verovuotta edeltänyttä tilikautta. Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta voi kuitenkin olla tarpeen antaa vanhemmiltakin tilikausilta, jos verovuoden 2016 tai sitä edeltävien vuosien tuloksista on vähennetty viittä vuotta vanhempia tappioita. Tällöin veroilmoitukseen on hyvä liittää mukaan myös oma laskelma siitä, miten tappioita on edeltävien verovuosien tuloksista vähennetty.

Jos veroilmoituksen liitteenä on aikaisempien tilikausien tilinpäätöstietoja, siitä ilmoitetaan rastittamalla asianomainen kohta (paperilomakkeella 4 kohta 187).

Myös muista veroilmoituksen liitteistä on ilmoitettava rastittamalla asianomaiset kohdat. Kun veroilmoitukseen liitetään tase ja esimerkiksi liitelomake 62, rastitetaan paperilomakkeen 4 kohdat Verohallinnon lomakkeita ja Tuloslaskelma tai tase. Vapaaehtoisista liitteistä ilmoitetaan rastittamalla kohta 180.

Veroilmoituksen allekirjoitus

Jos veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, pääverolomake 4 on päivättävä ja allekirjoitettava. Asunto-osakeyhtiön veroilmoituksen allekirjoittaa yleensä isännöitsijä. Allekirjoittajalla on oltava yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Jos asunto-osakeyhtiöllä ei ole isännöitsijää, veroilmoituksen voi yleensä allekirjoittaa esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja.

Osakastietojen ilmoittamismenettely muuttunut

Lomake 102 ei enää ole käytössä. Vuodesta 2016 alkaen asunto-osakeyhtiön on pitänyt ilmoittaa vastikkeettomat omistajanvaihdokset Verohallinnolle oma-aloitteisesti osakeluetteloon merkitsemiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Vastikkeettomia saantoja ovat ositus, perinnönjako, testamentti ja lahja. Vastikkeellisiin saantoihin esimerkiksi osakekauppoihin perustuvia omistajanvaihdoksia ei ilmoiteta.

Ilmoituksen vastikkeettomasta omistajanvaihdoksesta voi tehdä sähköisellä verkkolomakkeella tai vero.fi-sivuilta tulostettavalla ”Ilmoitus omistajanvaihdoksista asuntoyhteisössä” -lomakkeella. Sähköinen ilmoittaminen edellyttää Katso-tunnistetta. Sähköiseen ilmoitukseen ei tarvitse liittää saantoasiakirjaa. Paperilomakkeeseen on liitettävä kopio saantoasiakirjasta esimerkiksi kopio ositus- tai perinnönjakokirjasta.

Marjo Salin,
kirjanpidon asiantuntija, Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.