Veroilmoitus sekä vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja ps-sopimuksen maksut 2016

Verovelvollisen ja hänen puolisonsa ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämis- eli ps-sopimusten maksut vähennetään pääomatuloista.

Vuonna 2016 maksetut vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksut ja ps-sopimuksen maksut merkitään esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan 7.7. Vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut merkitään kohtaan 7.7. riippumatta siitä, milloin vapaaehtoinen eläkevakuutus on otettu.

Pankki tai vakuutusyhtiö ilmoittaa maksetut vakuutus- ja ps-sopimuksen maksut Verohallinnolle. Tarkista, onko maksetut maksut merkitty oikein veroilmoitukselle. Jos korjaat tietoa tai lisäät puuttuvat maksut, anna selvitys asiasta myös kohdassa Lisätietoja.

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus on otettu tai ps-sopimus tehty 18.9.2009–31.12.2012, ovat maksut vähennyskelpoisia, kun eläkettä tai ps-sopimuksen suoritusta aletaan maksaa aikaisintaan 63-vuotiaana. Vakuutus katsotaan otetuksi ja ps-sopimus tehdyksi, kun sopimusten mukaisia maksuja on alettu maksaa. Jos taas eläkevakuutus- tai ps-sopimus on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen, ovat maksut vähennyskelpoisia, kun eläkettä tai ps-sopimuksen suoritusta aletaan maksaa aikaisintaan 68-vuotiaana.

Ennen 18.9.2009 otettujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut ovat vähennyskelpoisia vielä vuonna 2016, jos sopimuksen mukainen eläkkeen alkamisikä on 62 vuotta. Sen jälkeen vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos sopimuksen mukainen eläkeikä on vähintään TyEL:n mukainen alin eläkeikä.

Jos samalla henkilöllä on useita omia tai puolison ottamia, eri aikoina otettuja vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkevakuutuksia tai ps-sopimuksia, 18.9.2009 ja sen jälkeen otettujen eläkevakuutusten tai ps-sopimusten maksujen vähennysoikeus lakkaa, kun mistä tai milloin tahansa omasta tai puolison ottamasta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai ps-sopimuksesta aletaan maksaa eläkettä tai ps-sopimuksen suorituksia. Maksuja ei siis saa enää vähentää sinä verovuonna, kun eläkettä tai suorituksia on alettu maksaa eikä myöskään enää maksuvuoden jälkeen.

Itselle tai puolisolle otetut vakuutukset ja ps-sopimukset

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksuja ei voi siirtää puolison verotuksessa vähennettäväksi, vaan vähennyksen voi tehdä ainoastaan vakuutetun tai ps-sopimuksen kohteena oleviin varoihin oikeutetun verotuksessa.

Maksut vähennetään vakuutetun tai ps-sopimuksen varoihin oikeutetun verotuksessa, vaikka puoliso olisi maksut maksanut.

Jos maksuja ei kuitenkaan voi kokonaan vähentää vakuutetun tai varoihin oikeutetun verotuksessa, vähennetään vähentämättä jäänyt määrä säädettyjen enimmäismäärien puitteissa viran puolesta puolison verotuksessa. Tämä johtuu yleensä siitä, että vakuutetulla/varoihin oikeutetulla ei ole pääomatuloja tai tarpeeksi maksettavia veroja.

Erityinen alijäämähyvitys

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-sopimuksen maksut vähennetään pääomatuloista. Vähennettävien maksujen enimmäismäärä on 5 000 euroa vuodessa. Jos pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä maksujen vähentämiseen, voidaan 30 % vähentämättä jääneestä määrästä vähentää ansiotuloista menevästä verosta erityisenä alijäämähyvityksenä. Palkan tai muun ansiotulon verot alenevat siis 1 500 euroa, jos maksuja on vähintään 5 000 euroa.

Erityinen alijäämähyvitys tehdään vähennyskelpoisista korkomenoista (kuten asuntovelan korot) tehtävän alijäämähyvityksen jälkeen, kunhan verovelvollisella on ansiotuloista maksettavia veroja vielä tarpeeksi jäljellä. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-sopimuksen maksujen vähentäminen ei vaikuta korkojen vähentämiseen.

Erityisen alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 500 euroa (30 % 5 000 eurosta).

Jos vakuutetulla on lisäksi myös työnantajan ottama ja maksama yksilöllinen eläkevakuutus tai ps-sopimus, pienenee erityisen alijäämähyvityksen enimmäismäärä 750 euroon, mikä vastaa 2 500 euron suuruisten maksujen vähennysoikeutta. Sama koskee myös ns. osakastyöntekijää eli omassa yrityksessään työskentelevää yrittäjäasemassa olevaa työntekijää.

Jos vakuutetun verojen määrä ei riitä erityisen alijäämähyvityksen täysimääräiseen vähentämiseen, siirretään vähentämättä jäänyt määrä vähennettäväksi puolison verosta ilman vakuutetun vaatimusta.

Jos verovelvollisen puolisolla on vähennettäviä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai ps-sopimuksen maksuja, mutta ei lainkaan tuloja tai pääoma- ja ansiotuloista maksettavia veroja, voi verovelvolliselle siirtyä hänen puolisoltaan erityistä alijäämähyvitystä toiset 1 500 euroa. Hän voi siten saada enimmillään 3 000 euron suuruisen erityisen alijäämähyvityksen.

Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen vähentämiseen, vakuutusmaksu jää tältä osin vähentämättä, sillä vakuutusmaksujen perusteella ei vahvisteta pääomatulolajin tappiota, joka voitaisiin vähentää tulevina vuosina pääomatuloista.

Kollektiivisten eläkevakuutusmaksujen maksut

Jos verovelvollinen on itse maksanut osan työnantajan ottaman kollektiivisen eläkevakuutuksen maksuista, tarkistetaan maksut veroilmoitukselta ja tarvittaessa ilmoitetaan verovelvollisen maksuosuus eläkevakuutusmaksuista vähennyksenä ansiotuloista kohdassa 3.2.

Jos kollektiivinen eläkevakuutus on otettu ennen 6.5.2004, voi verovelvollinen vähentää itse maksamansa kollektiivisen eläkevakuutuksen maksut kokonaan omassa verotuksessaan, jos eläketurva on vastannut eduiltaan enintään rekisteröityä lisäeläketurvaa.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen eläkevakuutuksen piiriin 6.5.2004–31.12.2012, voi työntekijä vähentää itse maksamiaan vakuutusmaksuja määrän, joka on enintään 5 % työnantajan maksamasta palkasta ja enintään 5 000 euroa. Maksetulla palkalla tarkoitetaan myös rahapalkan lisäksi tai sijaan annettuja luontoisetuja ja muita veronalaisia etuja. Maksu ei ole vähennyskelpoinen siltä osin kuin se ylittää työnantajan maksaman vakuutusmaksun määrän. Lisäksi edellytetään, että eläkettä aletaan maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen eläkevakuutuksen piiriin 1.1.2013 tai sen jälkeen, maksujen vähentäminen työntekijän verotuksessa edellyttää, että eläkettä aletaan maksaa aikaisintaan 68-vuotiaana.

Kollektiivisten eläkevakuutusten maksujen maksaminen ei rajoita yksilöllisen eläkevakuutuksen maksujen vähentämistä.

Esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa 3.2. vähennetään myös urheilijan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen maksut.

Oma ja työnantajan ottama vakuutus

Työnantaja voi vuodessa maksaa työntekijälleen (tai yrityksessä työskentelevälle osakkaalle) ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja enintään 8 500 euroa ilman, että siitä syntyy työntekijälle palkkana verotettava etuus. Työnantajan ottamasta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta maksettava eläke verotetaan palkansaajalla ansiotulona.

8 500 euron ylittävä osa katsotaan palkaksi ja tämä raja on palkansaajakohtainen. Jos useampi työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja, maksut lasketaan yhteen ja ylimenevä osa on palkkaa. Lisäksi on muistettava, että palkansaaja ei saa vähentää ylimenevää palkaksi katsottavaa
osaa omassa verotuksessaan.

Lue lisää:

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ps-tilit

Vakuutussäästäminen-artikkeli Sijoitusten verotuksen tietopaketissa (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Miten ps-säästäjä saa hyödyn veroedusta? Taloustaidon artikkeli 12.5.2010 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Eläkesäästäjän verokohteluun parannuksia ja heikennyksiä. Taloustaidon artikkeli 27.1.2010 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Voinko siirtää vanhat osakkeeni ps-tilille? Taloustaidon artikkeli 9.3.2010 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)


Juha Salmikivi, verojuristi
Veronmaksajat

Esitäytetty veroilmoitus 2016

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.