Veroilmoitus sekä ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset 2017

Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosan ja erittelyosan kohdasta 1.1 Palkat ja luontoisedut, että siihen on merkitty kaikki työnantajat ja näiden maksamat palkat luontoisetuineen vuodelta 2017.

Jos tiedot puuttuvat, ilmoita ne ilmoitusosan kohdassa 1 Ansiotulot. Merkitse kohtaan 1.1 työnantajan antamalta laskelmalta tarkistamasi rahapalkkojen ja luontoisetujen yhteismäärä.
Jos korjaat tietoja, ilmoita lisäksi lisätiedoissa (kohdassa 15) maksajan nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus maksajan antamalta palkkatositteelta, osoite sekä palkan ja luontoisetujen määrä.

Jos korjaat tätä kohtaa, muista tarkistaa myös ennakonpidätykset (kohdasta 2.1).
Verottomia etuja ja korvauksia, kuten päivärahoja ja kilometrikorvauksia, ei merkitä veroilmoitukseen. Veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan kohdassa 1.1.

Palkkatuloja ovat myös tilapäisestä työstä saadut palkat tai palkkiot.

Kohdassa 1.1 ilmoitetaan työsuhteessa maksettujen palkkojen lisäksi myös työkorvaukset silloin, kun et ilmoita niitä liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksella 5, sekä kokouspalkkiot (ulkomaan palkkatuloihin liittyen katso ohje: ulkomaan palkka- ja eläketulot).

Ilmoita tässä kohdassa myös esimerkiksi palkkana verotettava työpanokseen perustuva osinko ja palkaksi katsottu osuus työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuista. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös omaishoidon tuki sekä kunnallisten perhepäivähoitajien kustannusten korvaukset.

Eläkkeet ja etuudet

Eläkkeet ja etuudet ovat yleensä valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella omissa kohdissaan 1.2 Eläkkeet ja 1.3 Etuudet. Esimerkiksi Suomesta saadut työ- ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläkelain mukaiset eläkkeet ja ansiotulona verotettavat vakuutuksiin perustuvat eläkkeet sekä takuueläkkeet on merkitty kohtaan 1.2.

Mikäli tietoja puuttuu, ilmoita ne omissa kohdissaan 1.2 ja 1.3. Ilmoita lisätiedoissa (kohta 15) lisäämäsi etuuden tai eläkkeen määrä ja maksajan nimi sekä toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Myös eläketulojen jaksotusvaatimuksen voit esittää kohdassa 15 (Lisätietoja). Eläkkeet voidaan verotuksessa jaksottaa, jos olet vuonna 2017 saanut takautuvaa eläkettä vähintään 500 euroa ja eläke kohdistuu vähintään kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Jaksotusvaatimus on esitettävä viimeistään 31.12.2018.

Sairausvakuutuslain mukaiset päivä-, äitiys- tai isyysrahat, työttömyyspäivärahat, opintorahat ja aikuiskoulutustuet ilmoitetaan kohdassa 1.3.

Ilmoita ulkomailta saamasi eläkkeet kohdassa 10.1 bruttomääräisinä vähentämättä ulkomaille maksamaasi veroa. Ilmoita lisätiedoissa (kohta 15) lisäämäsi eläkkeen maksajan nimi, maksajan kotivaltio, eläkkeen määrä euroina ja lähdemaan valuutta. Ilmoita ulkomaan eläkkeet myös liitelomakkeella 16 (selvitys ulkomaantuloista). Ulkomaille maksamasi vero ilmoitetaan euroina kohdassa 11.1. Käytä valuutanvaihdossa vuoden 2017 keskikurssia tai maksupäivän kurssia.

Muut ansiotulot

Muut kuin edellä mainitut ansiotulot ilmoitetaan kohdassa 1.4 Muut ansiotulot, ellei niitä ole säädetty verottomiksi. Jos et anna taiteellisesta ja freelancetoiminnasta ammatin- tai liikkeenharjoittajan veroilmoitusta, ilmoita tulot ja niihin liittyvät menot lomakkeella 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot ja siirrä nettotulos tähän kohtaan. Mikäli tulos on negatiivinen, siirrä se kohtaan 3.4. Tulonhankkimiskulut/Muut kulut.

Apurahat ja stipendit, jotka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, ovat joko kokonaan verottomia tai veronalaisia tietyn euromäärän jälkeen.

Valtiolta, kunnalta, muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat ovat verottomia ilman ylärajaa. Yksityisen myöntämät apurahat ovat veronalaisia siltä osin kuin niiden yhteismäärä yhdessä edellä mainittujen kokonaan verottomien apurahojen kanssa ylittää menojen vähentämisen jälkeen vuotuisen taiteilija-apurahan määrän.

Taiteilija-apurahan verovapaa määrä vuonna 2017 on 20 309,40 euroa.

Apurahan tai stipendin verovapaus on tarvittaessa selvitettävä. Veronalaiset ja verovapaat apurahat ilmoitetaan lomakkeella 15 omissa kohdissaan ja niihin kohdistuvat kulut omissa kohdissaan.

Lomakkeella 15 laskettu nettotulo siirretään esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosan kohtaan 1.4 Muut ansiotulot. Mikäli tulos on negatiivinen, se siirretään veroilmoituksen ilmoitusosan kohtaan 3.4. Tulonhankkimiskulut/Muut kulut.

Myös esimerkiksi yksityisopetuksesta saadut tulot ilmoitetaan kohdassa 1.4 tulonhankkimiskuluilla vähennettyinä. Tulonhankkimiskulut ilmoitetaan tällöin lomakkeella 15.

Myös järjestysmiesten ja tarjoilijoiden palvelurahat ilmoitetaan kohdassa 1.4. Samoin tässä kohdassa ilmoitetaan tulot yksityisestä perhepäivähoidosta.

Lahjoja tai perintöjä ei ilmoiteta. Lahjoja varten on oma lahjaveroilmoituksensa, joka annetaan kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella.

Tulontasaus

Tulontasausvaatimus esitetään kohdassa 15 (Lisätietoja). Tulontasauksen toimittamista on vaadittava ennen verotuksen päättymistä 31.10.2018. Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut vuonna 2017 kertasuorituksena vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. Lisäksi edellytetään, että tulo on vähintään neljäsosa vuoden 2017 kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Autoetu

Lisätiedoissa, kohta 15, voit vaatia autoedun arvon alentamista. Alennusta kannattaa vaatia, jos yksityisajoa on vuodessa alle 18 000 kilometriä eli keskimäärin alle 1 500 km/kk.

Verohallinto vahvistaa vuosittain tavallisimpien luontoisetujen verotusarvot. Autoedun arvo lasketaan yleensä kaavamaisesti siten, että esimerkiksi ikäryhmässä A ns. perusarvoon lisätään vuonna 2017 joko 255 euroa (vapaa autoetu) tai 105 euroa (käyttöetu) ja ikäryhmässä B joko 270 euroa (vapaa autoetu) tai 120 euroa (käyttöetu).

Jos yksityisajoja on vähän, autoedun arvo kannattaa vaatia laskettavaksi käyttäen kiinteän arvon sijasta kilometrikohtaista arvoa siten, että perusarvoon lisätään ikäryhmässä A 17 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 7 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) ja ikäryhmässä B 18 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 8 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) vuonna 2017. Yksityisajojen määrästä on pyydettäessä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys.

Ennakonpidätykset

Tarkista palkoista ja palkkioista pidätetyt verot eli ennakonpidätykset ilmoitusosan kohdasta 2 Ennakonpidätykset ansiotuloista. Mikäli sinulla on korjattavaa ennakonpidätyksiin verrattuasi niitä palkkalaskelmiin, ilmoita lisätiedoissa ennakonpidätyksen toimittajan nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus, osoite ja ennakonpidätyksen määrä.

Verohallinnon tiedossa olevat maksetut ennakot ja ennakon täydennysmaksut ovat esitäytettynä kohdassa 13.1. Jos maksusi ei ole ehtinyt veroilmoitukseen, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta voit tarkistaa, että maksu on otettu huomioon.

Asuntolainan korkojen vähentäminen

  • Asuntolainan korot vähennetään usein alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevistä veroista.
  • Jos pääomatuloja ei ole tai pääomatuloista tehtävät vähennykset (esim. asuntolainan korot) ovat suuremmat kuin pääomatulot, syntyy alijäämä. Alijäämähyvitys on 30 % alijäämästä. Ensiasunnon velan koroista alijäämähyvitys on 32 %.
  • Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. 
  • Enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään ala-ikäinen lapsi, ja 800 eurolla, jos lapsia on kaksi tai useampia.

Korkojen vähentämisestä voit lukea enemmän korkojen vähentäminen -ohjeesta.

verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.