Veroilmoitus ja muut tulonhankkimiskulut 2017

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palkkatulosta tulonhankkimiskuluna viran puolesta 750 euroa, kuitenkin enintään vuotuisen palkkatulon määrän. Kustannusten selvittämiseksi ei siis kannata nähdä vaivaa, jos todelliset tulonhankkimiskulusi eivät ylitä 750 euroa. Merkitse yhteissummaltaan 750 euroa ylittävät kulusi täysimääräisenä vähentämättä niistä kaavamaista tulonhankkimisvähennystä.

Tulonhankkimiskulut on muistettava ilmoittaa itse, sillä ne puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta jopa silloin, kun ne on huomioitu verokorttisi ennakonpidätysprosentissa.

Ilmoita tulonhankkimiskulut veroilmoituksen kohdassa 3.4. Nykyisin tulonhankkimiskulujen ilmoittaminen verottajalle hoituu helposti verkossa sähköisesti Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta osoitteessa vero.fi/veroilmoitus.

Vaatimiesi kulujen liittyminen tulonhankintaan on perusteltava. Ilmoita siis ammattisi ja erittele kulut sekä selvitä, miten ne liittyvät tulon hankkimiseen. Pidä tallessa tulonhankkimiskuluihin liittyvät tositteet. Verotoimisto voi pyytää ne nähtäväksi.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä kuluista.

Työhuonevähennys

Jos päätointa tai sivutuloja varten on erillinen työtila, siitä aiheutuvat todelliset kulut voidaan vähentää.

Jos henkilö työskentelee kotonaan, vähennys myönnetään käytännössä Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisena seuraavasti:

  1. Niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseen (esimerkiksi freelancer-toimittajat), 840 euroa/vuosi.
  2. Niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen taikka huomattavien tai pysyvien sivutulojen hankkimiseen (esimerkiksi oppilaitosten opettajat ja sivutoimiset isännöitsijät), 420 euroa/vuosi.
  3. Niille, jotka käyttävät työhuonetta satunnaisten sivutulojen hankkimiseen, 210 euroa/vuosi.

Jos molemmat puolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 630 euroa/vuosi.

Myös kotona etätyötä tekevä voi saada työhuonevähennyksen. Vähennyksen määrä riippuu kotona tehtyjen työpäivien määrästä. Jos etätyöpäivien lukumäärä verovuonna on enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksen määrä on 420 euroa. Jos etätyöpäivien määrä on yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksen määrä on 840 euroa. Etätyön perusteella myönnettävän työhuonevähennyksen määrään ei vaikuta se, onko työnantaja järjestänyt työpaikalle työhuonetta.

Jos verovelvollinen käyttää työhuonetta myös muiden tulojen, kuten esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden tulojen tai pääomatulojen hankintaan, voidaan työhuonevähennys tehdä myös näistä tuloista. Kaikissa tulolähteissä ja tulolajeissa myönnettyjen työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 840 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä selvitystä suuremmista kustannuksista.

Työvaatteet ja ammattikirjallisuus

Työvaatteet ovat vähennyskelpoisia, jos työ edellyttää esimerkiksi suojavaatteita taikka vaatteet likaantuvat tai kuluvat työn vuoksi tavanomaista enemmän tai jos työvaatteita ei voi käyttää vapaa-ajalla (esimerkiksi sotilaan, poliisin tai papin virkapuvut).

Jos työnantajasi hankkii sinulle työpuvut tai suojavaatteet, et voi saada vaatteiden hankkimiskuluista vähennystä. Jos työnantaja kustantaa vain osan työvaatteiden hankintakuluista, voit saada vähennyksen itsellesi maksettavaksi jääneiden kustannusten osalta.

Toimialaasi tai ammattiasi käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset voivat olla vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Edellytyksenä on, että tällaisen ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Sanoma- ja aikakausilehtien hankintakustannukset ovat yleensä vähennyskelvottomia elantomenoja.

Työvälineet

Jos olet itse joutunut hankkimaan ja pitämään kunnossa työssä tarvitsemiasi työkaluja, koneita ja laitteita, saat vähentää palkkatulostasi niistä aiheutuneet kustannukset. Vähennyskelpoisia ovat välineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot. Tyypillisiä aloja, joissa työntekijä käyttää omia työvälineitään, ovat esimerkiksi rakennusala, käsityöammatit ja taiteen harjoittaminen.

Kunnossapitomenot ja pienehköjen työkalujen ja laitteiden hankintamenot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu. Jos työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poisto tehdään esinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 % menojäännöksestä. Jos työvälineen hankintameno on enintään 1 000 euroa, katsotaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan yleensä olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla.

Vähennys tietokoneesta

Jos sinun on työtehtävien takia hankittava kotiisi tietokone, voit vähentää sen hankintahinnasta työkäyttöä vastaavan osan.

Jos laitteen pääasiallinen käyttö liittyy tulonhankintaan, on koko hankintameno vähennyskelpoinen. Vähäinen yksityiskäyttö ei silloin vaikuta vähennykseen. Jos voit esittää selvitystä tietokoneen käytöstä työtehtäviin, saat vähentää hankintahinnasta puolet.
Tulonhankinnassa käytetyn tietoliikenneyhteyden käytön kuluista vähennys voidaan myöntää samoja prosenttiosuuksia ja periaatteita noudattaen kuin tietokoneiden hankintamenoa vähentäessä.

Enintään 1 000 euroa maksanut laite vähennetään kerralla ja sitä kalliimmat ja yli kolme vuotta käytettävät laitteet vuotuisina poistoina. Vuotuinen poistoprosentti on enintään 25 %.

Esimerkki: Poisto

Tietokoneen ostohinta on 2 500 euroa. Työnantajan todistuksen mukaan työntekijä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä suorittamiseen satunnaisesti. Vähennyskelpoista on silloin puolet hankintahinnasta eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 * 1 250 e = 312,50 e. Toisena vuonna poisto olisi 25 % jäljellä olevasta 937,50 eurosta (1 250 - 312,50) eli 234,38 euroa jne.

Toisaalta verotuskäytännössä on hyväksytty poistamatta olevan hankintamenon vähentäminen kerralla sinä vuonna, jona se on edellisten vuosien poistojen myötä laskenut 1 000 euroon tai sen alle. Niinpä tässäkin esimerkissä tietokoneen poistamattoman hankintamenon 937,50 euroa voi vaatia vähennettäväksi kokonaan jo toisena verovuonna.

Koulutuksen kustannukset

Voit vähentää ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tarpeellisen lisäkoulutuksen kustannukset. Vähennyskelpoisia kustannuksia ovat mm. kurssimaksu, materiaali-, matka- ja majoituskulut.

Sinun on tullut hankkia alan peruskoulutus jo aiemmin tai pätevöityä työssä siten, että lisäkoulutuksella et tähtää uuteen ammattiin, vaan koulutus täydentää sinulla jo olevaa ammattitaitoa. Perustele verottajalle, että juuri siinä työssä, jossa toimit jo ennen koulutusta, tarvitset näitä uusia tietoja ja taitoja. Myös normaaliin urakehitykseen eli työtehtävien tavanomaiseen kehittymiseen työnantajan palveluksessa tähtäävän koulutuksen kustannukset ovat yleensä vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Niinpä vähennyskelpoisia ovat koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän nykyisen työtehtävän kehittymisestä ja muuttumisesta tai hänen siirtymisestä nykyisiin työtehtäviin rinnastuviin tehtäviin saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Koulutusmenot henkilöverotuksessa 

Työmatkat ilman päivärahaa

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, josta työnantajasi olisi voinut maksaa sinulle verovapaata päivärahaa, mutta ei ole kuitenkaan maksanut, voit tehdä verotuksessa matkasta aiheutuneiden ylimääräisten elantokustannusten suuruisen vähennyksen. 

Työmatka on pitänyt tehdä erityiselle työntekemispaikalle – siis muulle kuin vakituiselle tai toissijaiselle työntekemispaikalle. Edellytyksenä on, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty ja yli 5 kilometrin päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan on lisäksi oltava tilapäinen. Tilapäisenä työskentelynä pidetään lähtökohtaisesti enintään kahden vuoden työskentelyä. Enintään kolmen vuoden työskentelyä pidetään kuitenkin tilapäisenä, jos kyse on rajatun ajan kestävästä työkohteesta ja työskentely on luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, että se päättyy työntekemispaikalla, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi kolmannen vuoden osalta vähennysoikeuden edellytyksenä on, että työntekemispaikka sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja varsinaisesta työpaikasta ja että verovelvollinen yöpyy tilapäisissä majoitustiloissa.

Vähennyksen määrä on joko todellisten lisääntyneiden elantokustannusten suuruinen tai Verohallinnon yhtenäistämisohjeissaan esittämän kaavamaisen vähennyksen suuruinen.

Kaavamaisen vähennyksen määrät ovat vuonna 2017 seuraavat: yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 15 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 27 euroa vuorokaudessa. Kaavamaisen vähennyksen saamiseksi on esitettävä selvitys siitä, mistä tai miten lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet, mutta elantomenojen todellista määrää ei tarvitse selvittää.

Työmatkat ilman kilometrikorvausta

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, josta työnantajasi olisi voinut maksaa sinulle verovapaata matkustamiskustannusten korvausta, mutta ei ole kuitenkaan maksanut, voit vähentää verotuksessasi matkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset.

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset vähennetään toteutuneiden kulujen määräisinä ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Kulut vähennetään tosiasiallisesti käytetystä kulkuneuvosta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Omaa autoa käytettäessä vähennys on muun selvityksen puuttuessa 0,24 euroa/km ja käyttöetuautoa käytettäessä 0,10 euroa/km. Vapaan autoedun auton käyttämisestä tilapäiseen työmatkaan ei vähennystä myönnetä, koska vapaan autoedun saaneelle ei aiheudu kuluja eikä työajo vaikuta autoedun arvon laskentaan.

(Komennuksen katketessa tehtyjen viikonloppumatkojen kulut, erityisalan päivittäisten matkojen kulut sekä toissijaiselle työpaikalle tehtyjen matkojen kulut merkitään veroilmoituksen kohtaan 3.5.)

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa

Rakennusalan ateriakorvaus

Jos työskentelet rakennus-, maanrakennus- tai metsäalalla eikä sinulla ole varsinaista työntekemispaikkaa, sinulla on oikeus verovapaaseen päivärahaan tai sitä vastaavaan vähennykseen vain niiltä vuorokausilta, jolloin olet yöpynyt työmatkalla.

Voit kuitenkin vaatia verotuksessa kotoa tehdyistä päivittäisistä työmatkoista ateriakorvauksen suuruisen vähennyksen. Tämä edellyttää, ettei työnantajasi ole maksanut sinulle ateriakorvausta tai päivärahaa, antanut lounasseteleitä eikä järjestänyt ruokailua työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi edellä selostettujen kahden tai kolmen vuoden tilapäisyyden edellytysten on täytyttävä.

Ateriakorvaus on 10,25 euroa vuonna 2017. Esitä selvitys työnantajasta, työajasta, työmaan sijainnista ja työpäivien lukumäärästä (esim. X Oy, 1.4.-31.10.2017, työmaa Y:n kunnan Z:n kylässä, 100 työmaalla tehtyä työpäivää).

Jos työnantaja on maksanut ateriakorvausta pienemmän määrän, vähennyksen määrää pienennetään työnantajan samasta matkasta maksamien korvausten määrällä

Työasuntovähennys

Jos työskentelet vakituisesti eri paikkakunnalla kuin sillä, missä sinulla on yhteinen koti puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa, ja vuokraat työskentelypaikkakunnalta itsellesi työasunnon, voit saada työasuntovähennyksen. Edellytyksenä vähennykselle on, että vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. Työasuntovähennys liittyy aina työssäkäyntiin varsinaisella työpaikalla.

Jos työnantajasi on järjestänyt sinulle työskentelypaikkakunnaltasi asunnon (työsuhdeasunto), voit myös sen perusteella saada työasuntovähennyksen. Sen sijaan omistusasunnon perusteella ei voi tehdä työasuntovähennystä.

Puolisoista vain toinen voi saada työasuntovähennyksen samalta ajalta.

Jos olet perheetön, voit saada työasuntovähennyksen vain, jos sinulla on samanaikaisesti (vähintään) kaksi varsinaista työpaikkaa ja tästä johtuen kaksi asuntoa.

Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokran verran. Työsuhdeasunnosta vähennyksenä myönnetään enintään asunnon luontoisetuarvoa vastaava määrä. (Tällöinkin enimmäismäärä on kuitenkin 250 euroa.)

Työasuntovähennystä ei myönnetä, jos olet saanut verovuonna toisella paikkakunnalla asumiseen liittyvää verovapaata korvausta tai etuutta (esim. asumistukea). Työasuntovähennyksen määrää pienentävät mahdolliset muut vähennykset, joihin sinulla on oikeus verovuoden verotuksessa kyseisen asunnon käytön perusteella. Poikkeuksena on kotitalousvähennys, joka ei vaikuta työasuntovähennyksen määrään.

Työasuntovähennystäkin voi vaatia kätevästi verkossa Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. Jos palautat paperisen veroilmoituksen ja vaadit työasuntovähennystä, muista täyttää liitelomake 19 ja siirrä työasuntovähennyksen
määrä lomakkeen ohjeen mukaisesti esitäytetylle veroilmoitukselle kohtaan 3.4. Palauta liitelomake ilmoitusosan mukana verotoimistoon.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Työasuntovähennys sekä Tulonhankkimiskulut ansiotuloista

verojuristi Tero Hämeenaho,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.