Veroilmoitus ja pääomatulot 2017

Ilmoitusosan yhteenvedon lisäksi luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan erikseen lomakkeilla 9 ja 9A. Vuokratulot selvitetään lisäksi lomakkeella 7H (osakehuoneistot) tai 7K (kiinteistöt).

Vuokratulojen, luovutusvoittojen, pääomanpalautusten sekä korkokulujen ja osinkotulojen ilmoittamista käsitellään erikseen omissa ohjeissaan.

Pääomatulojenkin osalta tulee tarkastaa, että esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosan ja erittelyosan tiedot vastaavat todellisia tulo- ja vähennystietoja. Esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosassa ovat eriteltyinä kaikki ilmoitusosassa mainitut tulot ja vähennykset. Mikäli jokin tulo tai vähennys ei ilmene erittelyosassa, ei sitä ole esitäytetyllä veroilmoituksella verotettu tulona tai vähennetty menona.

Esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat tulot ja vähennykset tulee siten lisätä veroilmoituksen ilmoitusosaan. (Luovutusvoittojen osalta veroilmoituksen erittelyosassa ilmenevistä esitäytetyistä tiedoista katso Luovutusvoitot-ohje.)

Verohallinnon päätöksen perusteella suorituksen maksajan tulee ilmoittaa esimerkiksi sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksetut tuotot ja maksetut jälkimarkkinahyvitykset suoraan verottajalle. Vastaavasti sijoituspalveluyrityksen tulee ilmoittaa verottajalle mm. perityt omaisuudenhoitomaksut. Mikäli nämä tulo- ja vähennystiedot jostakin syystä puuttuisivat esitäytetyltä veroilmoitukselta, tulee ne lisätä veroilmoituksen ilmoitusosaan ja veroilmoituslomake palauttaa.

Korjattavien ja täydennettävien tietojen osalta verotoimistoon palautetaan vain veroilmoituslomakkeen ilmoitusosa ja mahdolliset liitelomakkeet. Käytä verovuoden 2017 lomakkeita. Älä niittaa lomakkeita yhteen.

Jos taas ilmoitat tiedot verkossa, älä palauta paperista veroilmoitusta tai liitelomakkeita.
Kaikki tositteet tuloista ja menoista tulee säilyttää itsellä. Älä siis lähetä niitä. Tositteiden säilyttämistä ja muistiinpanojen pitämistä on käsitelty Esitäytetty veroilmoitus 2017 -ohjeessa.

Osakaslainat

Osakeyhtiöstä vuoden 2017 aikana otettu laina on lainansaajan pääomatuloa, mikäli lainaa ei ole maksettu yhtiölle takaisin vuoden loppuun mennessä.

Edellytyksenä on, että lainansaaja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa suoraan tai välillisesti vähintään kymmenen prosenttia lainan myöntäneen yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 31. joulukuuta 2017. Välillinen omistus toisen yhtiön kautta rinnastetaan suoraan omistukseen.

Muissa kuin julkisesti noteeratuissa yhtiöissä osingon ansio- ja pääomatulon jakoa varten annetaan selvitys osakasasunnosta ja osakalaslainasta lomakkeella 13.

Muut pääomatulot

Jos pääomatulo ei kuulu esitäytetyn veroilmoituslomakkeen kohtaan 4.1., 4.2., 4.3., tai 4.4., 4.5., 4.6.,4.7., 4.8. tai 10.3., se merkitään kohtaan 4.9.

Tässä kohdassa ilmoitettavia tuloja ovat mm. korkotulot (eivät kuitenkaan korkotulon lähdeveron alaiset tulot), saatu jälkimarkkinahyvitys, sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksettu vuotuinen tuotto, maa-ainesten myyntitulot, porotalouden pääomatulot, valuuttakurssivoitot ja tuloon lisättävä, sijoitustoiminnan veronhuojennuksena vähennetty määrä.

Verovelvollisen tulee tarkastaa, että esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosassa ja erittelyosassa mainitut tulot vastaavat saatuja tuloja.

Kohdassa 4.9. ilmoitetaan esimerkiksi omalle lapselle tai yhtiölle annetusta lainasta saadut korkotulot. Tähän kohtaan kuuluvat myös kauppahintasaatavasta tai lunastuskorvauksesta saadut korot ja viivästyskorot. Korko on veronalaista pääomatuloa, vaikka itse pääsuoritus ei sitä olisi.
500 euroa ylittävä osa valuuttakurssivoitosta ilmoitetaan tässä kohdassa. Jos kurssivoitto liittyy tulonhankkimistoimintaan, esimerkiksi sijoittamiseen, se ilmoitetaan kokonaisuudessaan.

Kurssivoitto on sen vuoden tuloa, jona valuutta vaihdetaan Suomen rahaksi.

Muut kuin elinkeinonharjoittajat ilmoittavat maa-ainesten myyntitulon kohdassa 4.9. Jos myyntitulosta on maksettu arvonlisävero, myynnit ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
Jos korjaat kohtaa 4.9., ilmoita lisäksi kohdassa 15 (lisätiedoissa) tulon laji, maksaja ja määrä. Ilmoita kohdassa 6.1. tulosta toimitetut ennakonpidätykset.

Ulkomaan pääomatulot

Kohdassa 10.3 ilmoitetaan esimerkiksi ulkomaan osinkotulot, ulkomailta saamasi korkotulot ja sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksetut tuotot.

Ulkomailta saatuja osinkoja ovat esimerkiksi Nordean ja Telian maksamat osingot.
Jos suomalainen välittäjä on ilmoittanut ulkomaiset lähdeverot osingoista, ne näkyvät erittelyosasta ja ovat tällöin huomioituna myös verotuspäätöksessä.

Jos korjaat tätä kohtaa, täytä lisäksi tarkemmat tiedot ulkomailta saaduista osinkotuloista ja muista pääomatuloista liitelomakkeella 16.

Kustakin tulosta tulee varmistaa, onko kyseessä sellainen tulo, josta joudutaan maksamaan Suomeen veroa. Suomi on laatinut verosopimuksen useiden valtioiden kanssa. Sopimuksissa verotusoikeus on jaettu tulon lähdevaltion ja tulon saajan asuinvaltion kesken. Mikäli tulo verotetaan Suomessa, hyvitetään ulkomailla maksettu vero usein Suomessa.

Ilmoita maksamasi ulkomainen vero kohdassa 11.1. Ilmoita ulkomaille maksetun veron määrä myös liitelomakkeella 16.

Ilmoita ulkomaan tuloista maksamasi verot euroina laskettuna joko tulon maksupäivän tai vuoden 2017 keskikurssin mukaan.

Ulkomaille maksettu veroa voidaan hyvittää enintään verosopimuksessa määritellyn veroprosentin mukaan. Tarkista enimmäisprosentti verosopimuksesta ja ilmoita tässä kohdassa korkeintaan verosopimuksen mukaan laskettu vero, vaikka olisitkin maksanut enemmän veroa ulkomaille. Esimerkiksi pohjoismaisessa verosopimuksessa osinkojen veroprosentti on 15 %.

verojuristi Tuomo Lindholm,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.