Veroilmoitus sekä ulkomaan palkka- ja eläketulot 2017

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava veroilmoituksella.

Veroilmoitus ulkomaan palkkatuloista

Jos olet ollut töissä ulkomailla, ilmoita ulkomaisen työnantajan maksamat palkat ja luontoisedut veroilmoituksen kohdassa 10.2 Muut ulkomaan ansiotulot. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa ulkomaille palkkatulostasi maksamat verot kohdassa 11.1 Ulkomaiset verot.

Ulkomainen vero on ilmoitettava euroina ja laskettuna joko maksupäivän kurssiin tai Euroopan keskuspankin vahvistamaan vuoden 2017 keskikurssiin.

Tämän lisäksi sinun tulee antaa selvitys ulkomaantuloistasi liitelomakkeella 16. Jos jätät veroilmoituksen sähköisesti, anna verkkopalvelussa vastaavat tiedot.

Lomakkeen 16 täyttämisessä on väärinkäsitysten ja tulkintatilanteiden vuoksi oltava erittäin huolellinen. Palauta liitelomake 16 ilmoitusosan mukana verotoimistoon. Mikäli kuuden kuukauden sääntö soveltuu ulkomaankomennukseesi, täytä lomakkeesta 16 kohta 3. Mikäli kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaankomennukseesi, täytä lomakkeesta kohta 4.

Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on suomalainen yritys, tarkista, että työnantajan toimittamat veroilmoituksen erittelyosaan merkityt tiedot ovat oikein ja täydelliset.

Siinä tapauksessa, että kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaantyötuloon, sekä Suomi että työskentelyvaltio saattavat verottaa kyseisen tulon. Tämän vuoksi on tärkeää, että lomakkeella ilmoitetaan ulkomaille maksetun veron määrä ja vaaditaan kaksinkertaisen verotuksen poistamista.

Säilytä työnantajalta saamasi tositteet, jotta voit tarvittaessa esittää ne verottajalle.

Tulonhankkimiskulut, jotka kohdistuvat veronalaiseen ulkomaantyötuloon voit vaatia vähennettäväksi veroilmoituksen kohdassa 3.4. Erittele vähennyksenä vaatimasi tulonhankkimiskulut myös lomakkeella 16 kohdassa 5. Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- tai työttömyysvakuutusmaksut voi vaatia vähennettäviksi veroilmoituksen kohdassa 3.2., mikäli ne sieltä puuttuvat.

Veroilmoitus ulkomaaneläketuloista

Jos saat eläketuloa ulkomailta, ilmoita ulkomailta maksettu bruttoeläke veroilmoituksen kohdassa 10.1 Ulkomaan eläketulot. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa ulkomailla eläketulostasi maksetut verot kohdassa 11.1 Ulkomaiset verot.

Eläketulot ja verot tulee ilmoittaa euroina ja laskettuna joko maksupäivän kurssiin tai Euroopan keskuspankin vahvistamaan vuoden 2017 keskikurssiin. Huomioi, että sinun tulee antaa tarkempi selvitys ulkomailta saamistasi eläketuloista ja ulkomaille maksamistasi veroista veroilmoituksen lisäksi liitelomakkeella 16. Mikäli olet saanut ulkomailta eläketuloja, täytä liitelomakkeesta 16 kohta 2. Säilytä eläkkeenmaksajalta saamasi tositteet, jotta voit tarvittaessa esittää ne verottajalle.

Muuna valuuttana kuin euroina saadusta eläketulosta voi vähentää pankin perimät valuutan vaihtamiseen liittyvät kulut. Valuutanvaihtokuluina voi vähentää joko todelliset kulut selvityksen perusteella tai 60 euroa vuodessa ilman muuta selvitystä.

Verohallinto saa suorasiirtona tiedot Ruotsista maksettavista eläkkeistä ja vähentää viran puolesta valuutanvaihtokulut 60 euroa. Jos saat eläkettä Ruotsista, tarkista huolellisesti, että esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät eläketiedot ovat oikein, ja anna tuloista ja veroista tarkempi selvitys liitelomakkeella 16.

Palkkatulo ja verosopimukset

Ulkomaan työskentelystä yksityiseltä sektorilta saatu palkkatulo voi olla Suomessa kokonaan verotonta. Mikäli henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomaankomennuksen ajan, ulkomaan työskentelystä maksetun palkan tai ns. vakuutuspalkan perusteella joudutaan kuitenkin maksamaan Suomeen sairausvakuutusmaksu, joka vuonna 2017 oli 1,58 %.

Yksityisoikeudelliseen työsuhteeseen perustuvasta palkasta saatetaan mahdollisesti verottaa myös työntekovaltiossa. Kun työntekovaltiolla on verotusoikeus, sinne on yleensä annettava myös veroilmoitus.

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa Suomen ja työntekovaltion välinen mahdollinen verosopimus ja sen sisältö. Näillä sopimuksilla ja lailla kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta estetään kaksinkertainen verotus. Vuoden 2017 lopussa Suomella oli voimassa verosopimus lähes 80 valtion kanssa. Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa olennaisesti myös tuloverolain kuuden kuukauden sääntö.

Kuuden kuukauden sääntö

Kuuden kuukauden säännön perusteella ulkomailla tehdystä työstä maksettu palkka on verotonta Suomessa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Työskentely ulkomailla kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.
  • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä palkan verottamista työskentelyvaltiossa. 
  • Työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa ulkomaantyöskentelyn aikana. 
  • Työnantaja ei ole suomalainen julkisyhteisö, Finpro ry eikä työtä tehdä suomalaisessa laivassa tai lentokoneessa.

Jos työskentelyvaltio verottaa

Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaanpalkkaan ja työskentelyvaltio on verottanut tuloja, kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa yleensä hyvitysmenetelmällä. Suomen ollessa verosopimuksen mukainen asuinvaltio Suomi verottaa ulkomaantulosta, mutta vähentää verosta tuloverot, jotka verovelvollinen osoittaa maksaneensa työskentelyvaltiossa.

Jos Suomen verokanta on esimerkiksi 30 prosenttia ja ulkomainen vero on suurempi, Suomessa voidaan hyvittää kuitenkin vain 30 prosenttia.

Joissain verosopimuksissa, esimerkiksi Pohjoismaiden välillä solmitussa verosopimuksissa, Suomi on sitoutunut ns. progressioehtoiseen vapautusmenetelmään. Tällöin esimerkiksi Ruotsissa ansaitusta palkasta ei makseta veroa Suomessa, mutta ulkomaan työskentelystä ansaittu tulo otetaan huomioon määrättäessä sitä verokantaa, jota Suomessa sovelletaan verovelvollisen ansiotulon verotuksessa. Ruotsiin maksetulla verolla ei ole Suomen verotuksessa merkitystä. Ulkomaantulo siis tässä tapauksessa kiristää työntekijän mahdollisesti ansaitsemien muiden ansiotulojen verotusta Suomessa.

Suomella ei ole verotusoikeutta yksityiseltä sektorilta saatuun ulkomaan palkkatuloon, jos työskentelyvaltiosta on tullut ulkomaille muutettuasi verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi. Mikäli olet Suomessa edelleen yleisesti verovelvollinen, olet kuitenkin velvollinen antamaan tietoja Suomeen ulkomailla ansaitusta palkasta, vaikkei Suomi verottaisikaan tuloa.

Lisätietoja:
Kansainvälinen palkka- ja eläkeverotus
Töihin ulkomaille (Taloustaidon artikkeli 17.8.2011, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)
Kesätyö  ulkomailla

verojuristi Hanna Silander, 
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.