Veroilmoitus sekä varat ja velat 2017

Verohallinto kerää varallisuustietoja muun muassa kiinteistöverotusta ja verovalvontaa varten. Kaikkea omistuksessa olevaa omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty Verohallinnolla olevat tiedot verovelvollisen varoista. Esitäytettäviä varoja ovat muun muassa verovelvollisen verovuoden päättyessä omistamat arvo-osuudet, sijoitusrahasto-osuudet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt.

Mikäli esitäytetylle veroilmoitukselle ei ole merkitty varoja, jotka tulee ilmoittaa verottajalle, veroilmoitusta tulee täydentää ja se pitää lähettää korjattuna verottajalle. Lisättävät tiedot ilmoitetaan Lisätietoja-kohdassa. Tärkeää on myös merkitä rasti ilmoitusosan kohtaan 14.1, mikäli varallisuustiedoissa on muutoksia. Mikäli tila ei ole riittävä, kannattaa laatia erillinen liite, johon lisättävät varat ja velat listataan ja yksilöidään.

Verohallinto kerää varallisuustietoja muun muassa kiinteistöverotusta ja verovalvontaa varten. Kaikkea omistuksessa olevaa omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa verottajalle. Verovelvollisen tulee ilmoittaa verottajalle vain ne varat, joiden osalta on säädetty ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus koskee varoja ja velkoja sellaisena kuin ne olivat verovuoden 2017 päättyessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ulkomailla olevia varoja.

Mitä varoja pitää ilmoittaa

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on annettava veroilmoituksessaan tiedot ja niitä koskevat selvitykset vain seuraavista omistamistaan varoista:

 1. Kiinteistöt eli esimerkiksi tontit ja tilat sekä muut kiinteistörekisteriin merkittävät yksiköt.
 2. Erottamaton määräala.
 3. Rakennus ja rakennelma, joka on toisen maalla, esim. vuokrakiinteistöt.
 4. Asunto-osakeyhtiön osakkeet.
 5. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet.
 6. Osakeyhtiön osakkeet ja yhteissijoitusyritysten osuudet.
 7. Osuuskunnan osuus (ei kuitenkaan osuuksia osuuskunnassa, joka harjoittaa tavanomaisten kulutustavaroiden tai -palveluiden myyntiä eli kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia).
 8. Sijoitusrahasto-osuudet.
 9. Muut arvopaperit ja arvo-osuudet, ei kuitenkaan joukkovelkakirjoja, joita verotetaan korkotulon lähdeverosta annetussa lain mukaan. Ilmoittaa ei tarvitse myöskään vastaavia yleisön merkittäväksi tarjottuja, Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja.
 10. Osuudet avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön ja muuhun yhtymään. Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi, y-tunnus sekä osuutensa yhtymän varallisuuteen.
 11. Hallinta- ja nautintaoikeus kiinteistöön, huoneistoon tai arvopapereihin, kun oikeus on pidätetty omaisuuden luovutuksen yhteydessä tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla. 
 12. Liike- ja ammattitoiminnan sekä maatilatalouden varat (omilla lomakkeillaan). 

Omistusosuus yhtymästä tulisi selvitä veroilmoituksen erittelyosasta. Mikäli osuutta ei ole merkitty, osuus tulee ilmoittaa Lisätietoja-kohdassa.

Yhtymän yksilöinti tapahtuu yhtymän y-tunnuksen avulla. Osuudesta on ilmoitettava yhtymän nimi ja kotipaikka sekä murtolukuna osuus yhtymän tuloon ja varallisuuteen. Yhtymä muodostuu esimerkiksi sisarusten yhteisesti omistamasta metsäkiinteistöstä.

Varojen arvoa ei yleensä ilmoiteta

Varoista ilmoitetaan vain varojen laji, lukumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoituksessa ei ilmoiteta varojen arvoa koskevia tietoja. Esimerkiksi asunto-osakkeista on ilmoitettava asunto-osakeyhtiön nimi, huoneiston numero ja omistusosuus. Arvo-osuuksista on ilmoitettava yhtiön nimi ja osakkeiden lukumäärä ja sijoitusrahasto-osuuksista sijoitusrahaston nimi ja osuuksien lukumäärä.

Säännöstä, jonka mukaan omaisuuden varallisuuden arvoa ei ilmoiteta, on poikkeuksia. Ilmoitettavia saatavia ovat esimerkiksi joukkovelkakirjat, joiden arvona ilmoitetaan niiden nimellisarvo. Tämä koskee luonnollisesti vain niitä saamisia, joita ilmoittamisvelvollisuus ylipäätään koskee eli muita kuin korkotulon lähdeverotuksen piiriin kuuluvia.

Ilmoittamisvelvollisuus ei koske kuitenkaan esimerkiksi yksityishenkilön saatavaa toiselta yksityishenkilöltä eli esimerkiksi vanhempien antamaa lainaa lapsille.

Kiinteistöistä tulee ilmoittaa yksilöintitiedot (esim. kiinteistötunnus). Ilmoitus kiinteistön tiedoissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista annetaan kiinteistöveropäätöksen mukana tulleella ilmoitusosalla, joka on saapunut postitse yleensä maaliskuussa tai viimeistään huhtikuussa. Muutoksilla tarkoitetaan kiinteistön tiedoissa kiinteistön hankinnan, rakentamisen, maankäytön muuttumisen, perusparannuksen, huomattavien korjaustoimenpiteiden tai muun tällaisen syyn vuoksi tapahtuneita muutoksia.

Hallintaoikeuden ilmoittaminen

Nautinta- ja hallintaoikeudella tarkoitetaan muulla kuin omaisuuden omistajalla olevaa oikeutta käyttää omaisuutta ja/tai saada hyväkseen sen tuotto. Ilmoittamisvelvollisuus koskee kiinteistöihin, asunto- ja kiinteistöosakkeisiin sekä arvopapereihin kohdistuvia hallinta- ja nautintaoikeuksia.

Lisäksi ilmoittamisvelvollisuus koskee tällaisiin varoihin kohdistuvia nautinta- ja hallintaoikeuksia vain niissä tapauksissa, joissa nautinta- tai hallintaoikeus on pidätetty tai saatu omaisuuden luovutuksen yhteydessä tai joissa se on saatu lahjana, perintönä tai testamentilla. Omaisuuden luovutuksia ovat kauppa, vaihto ja lahja.

Esimerkki: Oikeus asua kiinteistöllä
Kiinteistön kaupan yhteydessä myyjä on pidättänyt itselleen elinikäisen tai määräaikaisen oikeuden asua kiinteistöllä. Myyjän on ilmoitettava varoinaan nautinta- ja hallintaoikeus kiinteistöön. Ostajan on ilmoitettava kiinteistö omistaminaan varoina.

Esimerkki: Oikeus osinkoon
A on lahjoittanut osakeyhtiö X:n osakkeet C:lle, mutta on määrännyt, että B:llä on oikeus osakkeiden perusteella maksettavaan osinkoon. C:n on ilmoitettava osakeyhtiö X:n osakkeet omistaminaan varoina. B:n on ilmoitettava varoinaan oikeus osakkeiden tuottoon.

Esimerkki: Asunto lesken hallinnassa
Leski on käyttänyt oikeuttaan pitää jakamattomana hallinnassaan jäämistöön kuuluva asunto. Lesken on ilmoitettava varoinaan asuntoon kohdistuva hallintaoikeus. Jakamattoman kuolinpesän on ilmoitettava asunto omistaminaan varoina.

Hallinta- ja nautintaoikeuden haltijan on ilmoitettava oikeudestaan varoihin vastaavat tiedot kuin omistajan ja lisäksi hänellä olevan oikeuden laji. Jos esimerkiksi 100 kappaletta X Oy:n osakkeita on lahjoitettu siten, että oikeuden niiden tuottoon on saanut henkilö A ja omistusoikeuden henkilö B, A:n on ilmoitettava veroilmoituksessaan yhtiön nimi X Oy, osakkeiden tai arvo-osuuksien lukumäärä (100) ja oikeuden laji (tuoton saaja). B:n on puolestaan ilmoitettava veroilmoituksessaan yhtiön nimi, osakkeiden lukumäärä ja oikeuden laji (omistaja).

Veloistakin ilmoitetaan osa

Veloistaan luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän on ilmoitettava lainat, jotka on saatu luotto- ja rahoituslaitoksilta, valtiolta, kunnalta, vakuutus- ja eläkelaitokselta, huoltokonttorilta ja työnantajalta. Lisäksi verovelvollisen on ilmoitettava muutkin lainansa, jos niiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Muilta kuin luotto- ja rahoituslaitokselta otettua lainaa ei tarvitse ilmoittaa, mikäli laina on käytetty esimerkiksi kulutukseen, auton ostamiseen tai vapaa-ajan asunnon hankintaan. Muulta kuin rahalaitokselta saatu velka on ilmoitettava, mikäli lainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen. Myöskään valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takamaa opintolainaa ei tarvitse ilmoittaa, jos lainan pääoma on enintään 1 700 euroa.

Lainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen silloin, kun laina on käytetty tulonhankintaan (esimerkiksi vuokratulojen tai muiden pääomatulojen hankintaan) tai vakituiseen asuntoon.

Lainasta on ilmoitettava sen käyttötarkoitus, maksamatta oleva määrä verovuoden päättyessä ja lainanantaja sekä mahdollinen lainan numero.

Varsinkin omistajayrittäjien on hyvä lisäksi muistaa, että heidän on ilmoitettava osakeyhtiöstä ottamansa laina, joka vähennetään yhtiön osakkeiden arvosta jaettaessa osinkoa pääoma- ja ansiotuloksi, vaikka laina ei olisikaan sellainen, jonka korko on verotuksessa vähennyskelpoinen. Näiden lainojen ilmoittaminen tapahtuu yhtiön veroilmoituksen yhteydessä.

Lisäksi veroilmoituksen kohdassa 4.7. tulee ilmoittaa osakeyhtiöstä vuonna 2017 nostetut ja vuoden lopussa 31.12.2017 maksamatta olleet osakaslainat.

Takaisinmaksetut osakaslainat, jotka on aikaisemmin verotettu pääomatulona, ilmoitetaan puolestaan kohdassa 7.2. Lainojen takaisinmaksuista saatava verovähennys edellyttää, että laina on maksettu takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostamisen jälkeen.

Osakaslainojen ilmoittaminen koskee tilanteita, joissa lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat (suoraan tai välillisesti) vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Vaikka vuoden 2017 aikana ei olisi nostettu osakaslainaa, yrittäjäeläkelain piirissä olevien osakeyhtiön omistajien täytyy muistaa täyttää myös lomake nro 13, koska osakaslainan määrä voi vaikuttaa listamaattomasta yhtiöstä saadun osingon verottamiseen.

Kenen velat ja varat?

Jokainen täydentää omaan veroilmoitukseensa ainoastaan omat varansa ja velkansa. Jos puolisot omistavat omaisuutta yhdessä (esimerkiksi asunnon), sen tulisi näkyä omistusosuuksien mukaisen jakosuhteen mukaan kummankin puolison varoina. Jos asunto on vain toisen puolison nimissä, koko asunnon tulisi olla merkitty kokonaan hänen varallisuudekseen.

Sama periaate koskee myös velkoja. Mikäli velka on esimerkiksi molempien puolisoiden nimissä, kumpikin täydentää tarvittaessa ilmoitustaan niin, että puolet velasta on merkitty omaan ilmoitukseen velaksi, mikäli velkakirjan ehdot eivät määrittele velkaosuuksia jollakin muulla tavalla.

Kaikkea ei tarvitse ilmoittaa

Kaikkea varallisuutta ei tarvitse lisätä veroilmoitukseen, vaikka sitä ei olisi merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tavanomaista omassa käytössä olevaa koti-irtaimistoa ei tarvitse ilmoittaa. Autoja, moottoripyöriä tai veneitä ei myöskään tarvitse ilmoittaa.

Suomalaisessa pankissa tai Euroopan talousalueella sijaitsevassa pankissa olevia lähdeveronalaisia talletuksia ja käyttelytileillä olevia varoja ei tarvitse ilmoittaa.

Myös suomalaiset ja Euroopan talousalueella sijaitsevista valtioista olevat obligaatiot ja joukkovelkakirjalainat ovat yleensä lähdeveronalaisia ja ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja. Myöskään osuutta erillisenä verovelvollisena verotettavaan kotimaiseen kuolinpesään ei ilmoiteta.

johtava verojuristi Juha Koponen,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.