Veroilmoituksen 2017 tarkistaminen

Saatuasi esitäytetyn veroilmoituksen sinun pitää tarkistaa se ja lisätä puuttuvat tulot. Vaadi myös vähennykset. Voit ilmoittaa kaikki esitäytetyn veroilmoituksen tietosi kätevästi verkossa.

Esitäytetylle veroilmoitukselle on laskettu valmiiksi vuoden 2017 verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka verottaja on saanut suoraan esimerkiksi työnantajilta, eläkelaitoksilta ja pankeilta. Siitä saattaa puuttua tuloja, vähennyksiä, varoja tai muita tietoja. Tiedot voivat myös olla virheellisiä.

Jos et korjaa ja täydennä tietoja verkossa tai palauta allekirjoitettuna esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaa verotoimistoon, sinun katsotaan antaneen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisen veroilmoituksen. Mikäli myöhemmin havaitaan, että veronalaisia tuloja ei ole ilmoitettu, voit joutua maksamaan veronkorotuksia lisäverojen lisäksi. Ilmoita lisäykset ja korjaukset esitäytetylle veroilmoitukselle merkittyyn päivämäärään, 8.5. tai 15.5. mennessä.

Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulevassa veroilmoituksen täyttöoppaassa kerrotaan vain yleisimmistä esitäytettyyn veroilmoitukseen täydennettävistä tiedoista. Veroilmoituksen yksityiskohtaisemmat täyttöohjeet ja liitelomakkeet ovat verottajan internetsivuilla osoitteessa www.vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus. Liitelomakkeita saa myös verotoimistoista.

Jos ilmoitat tiedot Veroilmoitus verkossa -palvelussa www.vero.fi/veroilmoitus, sinun ei tarvitse sen lisäksi täyttää liitelomakkeita eikä palauttaa ilmoitusosaa. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Verkossa ilmoittaminen on helppoa ja palvelu tarkistaa, että tarpeelliset tiedot on annettu. Näin virheiden mahdollisuus vähenee eikä paperisia lomakkeita tarvitse täyttää lainkaan.

Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat verojen määrään, verohallinto lähettää syksyllä verotuksen valmistuessa uuden verotuspäätöksen, tilisiirtolomakkeet ja verotustodistuksen.

Tarkista

Tarkista, että henkilötietosi, perhetiedot ja pankkitilin numero ovat oikein. Jos olet saamassa veronpalautusta, pankkitilinumero näkyy päätösosassa.

Tarkista esimerkiksi vuoden viimeisestä palkkalaskelmasta, että esitäytetyllä veroilmoituksella ovat oikein kaikki tulo- ja ennakonpidätystiedot, pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä jäsenmaksusi työmarkkinajärjestölle tai työttömyyskassaan. Jäsenmaksut saattavat puuttua.

Varmista, että pörssiyhtiön maksamista osingoista tehty ennakonpidätys on oikein esitäytetyllä veroilmoituksella. Vuodesta 2014 lähtien myös noteeraamattomien yhtiöiden maksamista osingoista ja osinkoina verotettavista pääomanpalautuksista on tehty ennakonpidätys, joten myös nämä on syytä tarkistaa huolellisesti.

Ennakonpidätyksissä saattaa olla virheitä, jos sinulla on ollut esimerkiksi satunnaisia työnantajia.

Tarkista osinkotulot ja osuuspääoman korot. Erityisesti muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduissa osinkotuloissa saattaa olla virheitä.

Vertaa esitäytetylle veroilmoitukselle merkittyjä lainan korkoja pankilta saamaasi korkotodistukseen. Selvitä tarvittaessa eri lainojen käyttötarkoitus korkojen vähennyskelpoisuuden selvittämiseksi.

Tarkista yksilölliseen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja ps-tilille maksamasi maksut ja varmista, että ne on merkitty bruttomääräisinä oikein esitäytetylle veroilmoitukselle. Vähennys tehdään pääomatuloista. Tarkista myös, pitävätkö esitäytetylle veroilmoitukselle merkityt varallisuus- ja velkatiedot paikkansa. Lisää sellaiset puuttuvat varat ja velat, joita koskee ilmoitusvelvollisuus. Ole tarkkana, että lainan käyttötarkoitus on oikein. Korjaa virheelliset tiedot. Ole erityisen tarkkana osakaslainojen kanssa.

Tarkista myös mahdollisesti maksamasi ennakkoverot sekä ennakon täydennysmaksut verotuspäätöksestä. Vaikka maksettu ennakkovero tai ennakon täydennysmaksu puuttuisi esitäytetyistä tiedoista, ilmoitusosaa ei tarvitse sen vuoksi palauttaa. Tieto ennakkoveron tai ennakon täydennysmaksun maksamisesta voi puuttua sen vuoksi, ettei se ole ehtinyt esitäytetylle veroilmoitukselle. Verohallinto lähettää tällöin syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Lisää

Lisää puuttuvat ansiotulot ja ennakonpidätykset. Jos korjaat tai lisäät jotain, ilmoita lisätiedoissa selvitys korjauksen perusteesta maksajatietoineen.

Ilmoitathan myös eläketulot, ellei niitä ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella.
Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella on tiedot verovuonna myymistäsi osakkeista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erikseen luovutusvoittolaskelma, ellei luovutusvoittoja ole laskettu valmiiksi.

Luovutusvoittoja voi olla myös jo alustavasti laskettuna niiden tietojen perusteella, jotka Verohallinto on saanut pankeilta ja muilta arvopaperien säilyttäjiltä. Toisaalta luovutusvoitto on saatettu laskea etukäteen ilmoittamiesi tietojen perusteella ennakkoperinnässä, jolloin se näkyy suoraan esitäytetyllä veroilmoituksella. Ole kaikissa tapauksissa erityisen tarkkana, että alustavasti esitäytetyllä veroilmoituksella lasketut luovutusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

Arvopapereiden ja -osuuksien myynnistä pitää täyttää ja palauttaa liitelomake 9A sekä kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun omaisuuden myynnistä liitelomake 9. Älä kuitenkaan liitä sen paremmin ostotositteita kuin myyntitositteitakaan mukaan. Jos olet saanut esimerkiksi pankista valmiin laskelman luovutusvoitoista, tämä korvaa käytännössä liitelomakkeen, kunhan vain laskelmalla on samat tiedot kuin 9A-lomakkeella. Muista silti, että viime kädessä vastaat mahdollisista virheellisistä tiedoista pankin laskelmassa, joten tarkista myös nämä.

Julkisesti noteeratun yhtiön jakama pääomanpalautus verotetaan osinkona. Noteeraamattoman yhtiön osakkeelle maksama pääomanpalautus voidaan osakkaan vaatimuksesta tietyin edellytyksin verottaa osinkoverotuksen sijaan luovutusvoittoverotuksessa. Luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta ei jää verotettavaa, jos sinulla on vähentämättä osakkeiden hankintamenoa vähintään pääomanpalautusta vastaava määrä. Selvitä luovutuksena verotettavaksi vaatimasi pääomanpalautukset 9A-lomakkeella.

Muista lisätä myös saamasi korkotulot esimerkiksi omalle lapsellesi tai yhtiöllesi antamastasi lainasta. Lähdeverotettuja korkoja ei kuitenkaan lisätä.

Lisää saamasi vuokratulot ja täytä lomake 7H (osakehuoneisto) tai 7K (kiinteistö).

Jollei esitäytetyllä veroilmoituksella ole saamaasi sijoitusrahaston tuotto-osuutta, ilmoita tämä. Sama koskee joukkovelkakirjalainasta saatuja korkoja, ellei niitä ole jo lähdeverotettu.

Vaikka varallisuusverotuksesta on luovuttu, pitää tästä huolimatta tietyt varat ja velat ilmoittaa muun ohella kiinteistöverotuksellisista ja verovalvonnallisista syistä. Varojen arvoa ei ilmoiteta.

Jos palautat ilmoitusosan, muista allekirjoittaa se. Allekirjoitukselle on varattu kohta ilmoitusosan lopusta.

Vaadi

Osa vähennyksistä on valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta osa pitää erikseen vaatia

Jos haluat, että alijäämähyvityksen lapsikorotus tehdään omassa verotuksessasi tai alijäämähyvitys vähennetään puolisosi veroista, tee merkinnät esitäytetylle veroilmoitukselle kohtiin 8.1 ja 8.2.

Vaadi matkakuluvähennys. Vaadi vähennettäväksi ansiotulojesi hankinnasta aiheutuneet, yhteensä yli 750 euron kulut. Jos määrä jää tämän alle, et saa niistä lisähyötyä yleisen tulonhankkimisvähennyksen lisäksi.

Jos olet maksanut alaikäiselle lapselle elatusmaksuja, lisää ne. Niiden perusteella voidaan tehdä suurimmillaan 80 euron vähennys suoraan verosta alaikäistä lasta kohden.

Voit vaatia tietyin edellytyksin ansiotuloista vähennettävää, harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä, joka voi suurimmillaan olla 1 400 euroa. Ilmoita lisätiedoissa, millä perusteella vaadit vähennystä.

Yleensä pääomatulojen hankinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia ilman omavastuuta. Poikkeuksena ovat arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun vastaavan omaisuuden hoitopalkkiot ja tallelokerovuokrat, jotka ovat vähennyskelpoisia ainoastaan 50 euron ylittävältä osalta. Jos määrä ylittyy, vaadi vähennettäväksi kaikki kulut ilman omavastuun vähentämistä.

Vaadi suoraan veroista vähennettävää kotitalousvähennystä – täytä lomake 14A (työkorvaus) tai 14B (palkka) ja palauta se, mutta älä liitä tositteita mukaan, vaan säilytä ne. Puolisoiden ei tule vaatia kotitalousvähennystä vähennettäväksi kahteen kertaan molempien esitäytetyllä veroilmoituksella, jos vain toinen on maksanut kustannukset.

Tulontasausvaatimus ansiotuloista vaaditaan lisätietokohdassa ja sitä pitää vaatia ennen verotuksen päättymistä.

Verotuspäätös ja verotustodistus

Esitäytetty veroilmoitus sisältää verotuspäätöksen. Verotuspäätös on selvitys verotuksesta.
Verotuspäätös on laadittu niiden tietojen perusteella, jotka olivat verohallinnon tiedossa esitäytettyä veroilmoitusta laadittaessa. Verotuspäätökseen on merkitty myös Yle-vero ja eläketulon lisäveron määrä sekä näiden määräytymisperusteet.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen sisältyy myös verotustodistus. Verotustodistus sisältää yhteenvedon verovuoden tuloista. Verotustodistusta voi käyttää todistuksena verotettavien tulojen määrästä esimerkiksi haettaessa erilaisia tukia ja avustuksia. Se kannattaa säilyttää.

Tilinumeron ilmoittaminen

Jos olet saamassa veronpalautusta ja olet ilmoittanut pankkitilinumerosi aiemmin, näet sen veroilmoituksesi päätösosasta.

Ilmoita Verohallinnolle tilinumerosi, jos et ole sitä aiemmin tehnyt tai jos aikaisemmin ilmoittamasi tilinumero on muuttunut. Voit ilmoittaa tilinumeron Veroilmoitus verkossa -palvelussa veroilmoituksesi palautuspäivään saakka.

Myöhemmin tilinumeron voi ilmoittaa Verohallinnon Omavero-palvelussa. Palveluun pääsee kirjautumaan osoitteessa vero.fi/omavero. Molempia tapoja varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin ja kortinlukijan. Tilinumeron voit ilmoittaa myös erillisellä lomakkeella (Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta).

Tarkista

 • Henkilötiedot
 • Tilinumero (jos olet saamassa veronpalautusta)
 • Ansiotulot
 • Osinkotulot
 • Luovutusvoitot
 • Ay-jäsenmaksut
 • Eläkemaksut
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-tilien maksut
 • Velkojen korot
 • Ennakonpidätykset
 • Varallisuus ja velat (velan käyttötarkoitus)

Lisää

 • Puuttuvat ansiotulot
 • Vuokratulot (lomakkeet 7H ja 7K)
 • Luovutusvoitot (lomakkeet 9 ja 9A)
 • Muut kuin lähdeverotetut korkotulot
 • Muut pääomatulot
 • Puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta

Vaadi

 • Matkakustannukset
 • Tulonhankkimiskulut
 • Kotitalousvähennys
 • Työasuntovähennys (lomake 19)
 • Metsälahjavähennys (lomake 2L)
 • Elatusmaksut
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • Puolisosiirrot
 • Tulontasaus

verojuristi Juha-Pekka Huovinen,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.