Yrittäjä ja esitäytetty veroilmoitus 2017

Myös yrittäjä saa esitäytetyn veroilmoituksen. Esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään siihen merkittynä päivänä, jos ilmoitukseen on korjattavaa tai lisättävää.

Osakeyhtiön osakkaat ja kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehet saavat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiesten esitäytetyn veroilmoituksen verotuspäätöksessä ei ole huomioitu tulo-osuutta yhtiöstä. Tämä johtuu siitä, ettei yhtiön verotusta verovuodelta 2017 ole vielä tehty. Kommandiittiyhtiöiden ja avoimien yhtiöiden verovuoden 2017 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä oli tiistaina 3.4.2018.

Yhtiömiehen esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosaan on merkitty tiedot yhtiömiehen osuudesta yhtiön tuloihin ja varallisuuteen. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, yhtiömiehen on ilmoitettava oikeat tiedot ilmoitusosan lisätiedoissa (lomakkeen kohta 15).

Milloin ammatin- tai liikkeenharjoittaja palauttaa veroilmoituksen?

Ammatin- tai liikkeenharjoittaja saa esitäytetyn veroilmoituksen joko maalis- tai huhtikuussa.
Ammatin- tai liikkeenharjoittajan elinkeinotoiminnasta annettavan veroilmoituksen (lomake 5) viimeiseksi palautuspäiväksi on määrätty 3.4.2018. Palautuspäiväksi on voitu määrätä myös 8.5. tai 15.5.2018.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajalla esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on sama päivä kuin lomakkeen 5 viimeinen palautuspäivä. Myös ammatin- tai liikkeenharjoittajan puolison esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tämä sama päivä.

Esitäytettyä veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos siihen ei ole lisättävää tai korjattavaa.

Elinkeinotoiminnasta veroilmoitus (lomake 5) on kuitenkin aina annettava.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ja hänen puolisonsa esitäytettyyn veroilmoitukseen ei ole laskettu valmiiksi verotuksen lopputulosta, koska elinkeinotoiminnan tiedot eivät ole olleet Verohallinnon tiedossa. Verotuspäätös, tilisiirtolomakkeet ja verotustodistus tulevat lokakuun loppuun mennessä.

Selvitys osakasasunnosta ja -lainasta

Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiiksi merkittynä osingot, jotka osinkoa jakava yhtiö on ilmoittanut Verohallinnolle. Osinko on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle vähentämättä siitä verovapaata osuutta.

Jos sait vuonna 2017 osinkoa sellaisesta noteeraamattomasta yhtiöstä, josta olet nostanut osakaslainaa tai jonka varoihin kuuluva asunto on ollut sinun tai perheesi käytössä, täytä tarvittaessa liitelomake 13. Lomakkeella 13 ilmoitettavia tietoja tarvitaan, kun lasketaan, mikä osuus saadusta osingosta on verovapaata tuloa ja mikä osuus veronalaista tuloa.

Osakaslainan määrä on ilmoitettava lomakkeella 13, jos osakaslainaa oli silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2016 päättyi ja omistus yksin tai perheenjäsenten kanssa oli samana ajankohtana vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja vuonna 2000 tai sen jälkeen syntynyttä lasta.
Ilmoita lomakkeella 13 lainan määrä sinä päivänä, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2016 päättyi.

Osakeyhtiön omistaman asunnon arvo on ilmoitettava lomakkeella 13, jos osakeyhtiö omisti asunnon silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2016 päättyi, ja asunto on ollut sinun tai perheesi käytössä vuonna 2017.

Asunto on ilmoitettava kuitenkin vain silloin, kun sinua ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetty yhtiöön työsuhteessa olevana silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2016 päättyi. Osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, kutsutaan Verohallinnon ohjeissa yrittäjäosakkaaksi. Osakas on yrittäjäosakas, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Merkitse lomakkeelle 13 asunnon arvoksi se määrä, jota käytettiin laskettaessa osakeyhtiön nettovarallisuutta verovuodelta 2016.

Ilmoita lomakkeella 13 osakaslainan määrän tai asunnon arvon lisäksi myös osinkoa jakaneen yhtiön nimi, Y-tunnus, päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa, omistettujen osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä sekä osingon määrä.

Osakaslainat pääomatuloa

Jos nostit osakeyhtiöstä osakaslainaa vuonna 2017 etkä maksanut lainaa kokonaan takaisin vuoden 2017 aikana, 31.12.2017 maksamatta oleva määrä tästä lainasta on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle pääomatulojen ryhmään kohtaan 4.7 Osakaslainat.

Jos maksoit vuonna 2017 takaisin sellaista pääomatulona verotettua osakaslainaa, jonka olet nostanut aikaisintaan vuonna 2012 ja viimeistään vuonna 2016, takaisin maksettu määrä on merkitty pääomatuloista tehtävien vähennysten ryhmään kohtaan 7.2 Takaisinmaksetut osakaslainat.

Esitäytetyt tiedot nostetuista ja takaisin maksetuista osakaslainoista perustuvat osakeyhtiön antamaan vuosi-ilmoitukseen.

Jos esitäytetty tieto nostetusta osakaslainasta ei pidä paikkaansa, korjaa tieto ja ilmoita lisätiedoissa lainanantajan nimi ja Y-tunnus, nostetun lainan määrä ja nostopäivä sekä oma ja perheenjäsentesi osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Jos esitäytetty tieto takaisin maksetusta osakaslainasta ei pidä paikkaansa, korjaa tieto ja ilmoita lisätiedoissa lainanantajan nimi ja Y-tunnus, takaisin maksetun lainan määrä ja vuosi, jonka tulona laina on verotettu.

Osakkeiden hankintalainan korot

Tarkista, että korot lainasta, jonka olet ottanut oman yhtiösi osakkeiden hankintaan, on merkitty esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaan kohtaan 7.6 Tulonhankkimisvelan korot.

Jos korkoja ei ole merkitty kohtaan 7.6 tai esitäytetty tieto koroista on virheellinen, korjaa tieto ja ilmoita lisätiedoissa velan ja koron määrä, luotonantajan nimi, luoton tunnus, velan käyttötarkoitus sekä sen osakeyhtiön nimi ja Y-tunnus, jonka osakkeiden hankintaan velka kohdistuu.

Ilmoita vastaavat tiedot lisätiedoissa myös silloin, jos velan käyttötarkoitus on esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosassa väärin.

Yhtiöosuuden hankintalainan korko

Jos olet avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies ja olet ottanut lainaa yhtiöosuuden hankintaa varten, tarkista, että lainan korot on merkitty esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaan kohtaan 7.6 Tulonhankkimisvelan korot.

Jos korkoja ei ole merkitty kohtaan 7.6 tai esitäytetty tieto koroista on virheellinen, korjaa tieto ja ilmoita lisätiedoissa velan ja koron määrä, luotonantajan nimi, luoton tunnus, velan käyttötarkoitus sekä sen yhtiön nimi ja Y-tunnus, jonka yhtiöosuuden hankintaan velka kohdistuu.

Ilmoita vastaavat tiedot lisätiedoissa myös silloin, jos velan käyttötarkoitus on esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosassa väärin.

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankintaan otetun lainan korko vähennetään yhtiömiehen tulona verotettavasta osuudesta yhtiön elinkeinotulosta ennen tulo-osuuden jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan YEL-vakuutusmaksut

Ammatin- tai liikkeenharjoittajana voit veroilmoitusta täyttäessä valita, vähennätkö YEL-vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan kuluna vai esitäytetyllä veroilmoituksella puhtaasta ansiotulosta tehtävänä vähennyksenä.

Kolmas vaihtoehto on vähentää YEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä. Verovuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.

Kun vähennät YEL-vakuutusmaksut esitäytetyllä veroilmoituksella, ne eivät pienennä yrittäjävähennyksen laskupohjaa. Verovuonna 2017 voimaan tullut yrittäjävähennys on 5 % jaettavasta yritystulosta eli elinkeinotoiminnan tuloksesta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut elinkeinotoiminnan tappiot. Yrittäjävähennystä ei merkitä veroilmoitukseen, Verohallinto vähentää sen automaattisesti.

Jos YEL-vakuutusmaksut on kirjattu kuluksi kirjanpitoon, mutta haluat vähentää ne esitäytetyllä veroilmoituksella, merkitse vakuutusmaksut lomakkeelle 5 vähennyskelvottomiksi kuluiksi. Merkitse maksut lisäksi esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaan kohtaan 3.2 Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja ilmoita ilmoitusosan lisätiedoissa vakuutusyhtiön nimi ja maksujen määrä.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja ei saa vähentää elinkeinotoiminnan kuluina, vaan ne kuuluvat esitäytetylle veroilmoitukselle.

Oy, Ay, Ky: Osakkaan ja yhtiömiehen YEL-vakuutusmaksut

Jos olet itse maksanut YEL-vakuutusmaksut, merkitse maksut esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaan ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi kohtaan 3.2 Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja ilmoita ilmoitusosan lisätiedoissa vakuutusyhtiön nimi ja maksujen määrä.

Toinen vaihtoehto on vähentää YEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä. Verovuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.

Jos yhtiö on maksanut YEL-vakuutusmaksut, maksut vähennetään yhtiön kuluna eikä niitä saa merkitä esitäytetylle veroilmoitukselle.

Verohallinnon ohjeissa käytettyjä termejä

Omistajayrittäjä omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä (TVL 33 b § 5 mom). Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä verotuksessa puolisona pidettävää henkilöä ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on vuoden 2017 verotuksessa alaikäinen, jos hän on syntynyt vuonna 2000-2017. Avopuolisoa pidetään verotuksessa puolisona vain, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aiemmin keskenään avioliitossa.

Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana (TVL 33 b § 4 mom).

Osakasta ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työeläkelainsäädännön tarkoittamaa perheenjäsentä eli avio- tai avopuolisoa tai henkilöä, joka on sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu osakkaan kanssa samassa taloudessa.

Yrittäjän matkakulut

Yrittäjän asunnon ja työpaikan/pysyvän toimipaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut vähennetään esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa 3.5 Matkakulut (katso ohje Kodin ja työpaikan väliset matkakulut).

kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.