Veroilmoitus ja ansiotulot 2018

Tarkista, että kaikkien työnantajiesi vuodelta 2018 maksamat palkat ja luontoisedut on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tiedot puuttuvat, ilmoita ne Omaverossa tai lomakkeella 50A kohdassa 2 Palkat, palkkiot ja korvaukset. Merkitse kohtaan Bruttotulon määrä työnantajan antamalta laskelmalta tarkistamasi rahapalkkojen ja luontoisetujen yhteismäärä.

Jos korjaat tietoja, ilmoita lisäksi maksajan nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus maksajan antamalta palkkatositteelta sekä palkan ja luontoisetujen määrä. Jos korjaat tätä kohtaa, muista tarkistaa myös ennakonpidätykset ja ilmoittaa toimitetut, mutta esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat ennakonpidätykset.

Verottomia etuja ja korvauksia, kuten päivärahoja ja kilometrikorvauksia, ei merkitä veroilmoitukseen. Veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan kohdassa 2 Palkat, palkkiot ja korvaukset.

Palkkatuloja ovat myös tilapäisestä työstä saadut palkat tai palkkiot.

Samassa kohdassa ilmoitetaan työsuhteessa maksettujen palkkojen lisäksi myös työkorvaukset silloin, kun et ilmoita niitä liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksella 5.

Ilmoita tässä kohdassa myös esimerkiksi palkkana verotettava työpanokseen perustuva osinko ja palkaksi katsottu osuus työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuista. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös omaishoidon tuki, kokouspalkkiot sekä kunnallisten perhepäivähoitajien kustannusten korvaukset.

Ilmoita tulonhankkimistoimintaan liittyvät, esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat työkorvaukset lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta. Jos työkorvaukset ovat esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta tiedoissa on virheitä, korjaa virheet lomakkeella 50A. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi taiteellisesta ja freelancetoiminnasta saadut tulot. Myös esimerkiksi yksityisopetuksesta saadut tulot ja järjestysmiesten ja tarjoilijoiden palvelurahat ilmoitetaan tällä lomakkeella. Lomake 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot on poistunut käytöstä. Jos toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita yritystoimintaan liittyvät työkorvaukset Omaverossa tai lomakkeella 5.

Eläkkeet ja etuudet

Eläkkeet ja etuudet ovat yleensä valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella omissa kohdissaan. Esimerkiksi Suomesta saadut työ- ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläkelain mukaiset eläkkeet ja ansiotulona verotettavat vakuutuksiin perustuvat eläkkeet sekä takuueläkkeet on merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle.

Mikäli tietoja puuttuu, ilmoita ne omissa kohdissaan 4 Eläkkeet ja 5 Etuudet. Ilmoita etuuden tai eläkkeen määrän lisäksi myös maksajan nimi sekä toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Eläketulojen jaksotusvaatimuksen voit esittää kohdassa 7 Vaatimus tulontasauksesta tai eläketulon jaksotuksesta. Eläkkeet voidaan verotuksessa jaksottaa, jos olet vuonna 2018 saanut takautuvaa eläkettä vähintään 500 euroa ja eläke kohdistuu vähintään kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Jaksotusvaatimus on esitettävä ennen eläkkeen maksuvuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. Jos olet vaatinut eläketulojen jaksottamista jo ennakkoperinnässä ja jaksotus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia uudelleen jaksotusta.

Sairausvakuutuslain mukaiset päivä-, äitiys- tai isyysrahat, työttömyyspäivärahat, opintorahat ja aikuiskoulutustuet ilmoitetaan kohdassa 5 Etuudet.

Verohallinto saa tiedot esimerkiksi Ruotsista saaduista eläketuloista. Tarkista ne esitäytetyltä veroilmoitukselta. Jos niissä on korjattavaa, ilmoita oikeat tiedot Omaverossa tai lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot). Jos tiedot puuttuvat, ilmoita ulkomailta saamasi eläkkeet kohdassa 2 Ulkomailta saadut eläketulot bruttomääräisinä vähentämättä ulkomaille maksamaasi veroa. Ilmoita myös lisäämäsi eläkkeen maksajan nimi, maksajan kotivaltio ja eläkkeen määrä euroina. Jos eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita valuutanvaihtokulut 60 euroa ylittävältä osin. Käytä valuutanvaihdossa vuoden 2018 keskikurssia tai maksupäivän kurssia.

Muut ansiotulot

Muut kuin edellä mainitut tulonhankkimistoiminnan ansiotulot ilmoitetaan lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta, mikäli ne puuttuvat kokonaan esitäytetyltä veroilmoitukselta. Jos sen sijaan tiedoissa on korjattavaa, korjaa tiedot lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Ilmoita esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat taiteellisesta ja freelancetoiminnasta saamasi tulot ja niihin liittyvät menot lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta tai 10 Apurahat.

Apurahat ja stipendit, jotka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, ovat joko kokonaan verottomia tai veronalaisia tietyn euromäärän jälkeen.

Valtiolta, kunnalta, muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat ovat verottomia ilman ylärajaa. Yksityisen myöntämät apurahat ovat veronalaisia siltä osin kuin niiden yhteismäärä yhdessä edellä mainittujen kokonaan verottomien apurahojen kanssa ylittää menojen vähentämisen jälkeen vuotuisen taiteilija-apurahan määrän.

Taiteilija-apurahan verovapaa määrä vuonna 2018 on 20 461,72 euroa.

Apurahan tai stipendin verovapaus on tarvittaessa selvitettävä. Veronalaiset ja verovapaat apurahat ilmoitetaan lomakkeella 10 Apurahat. Ilmoita lomakkeella tiedot saamistasi apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista. Tällä lomakkeelle ilmoitetaan myös apurahan tai stipendin kohteena olevaan toimintaan liittyvät menot. Katso tarkemmin apurahoista vähennettävistä kustannuksista Verohallinnon ohjeesta ”Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus” (Dnro A87/200/2018).

Ulkomaiselta maksajalta saadut apurahat ilmoitetaan lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista. Lomake 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot on poistettu käytöstä.

Lahjoja tai perintöjä ei ilmoiteta. Lahjoja varten on oma lahjaveroilmoituksensa, joka annetaan kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella. 

Tulontasaus

Tulontasausvaatimus esitetään kohdassa 7 Vaatimus tulontasauksesta ja eläketulon jaksotuksesta lomakkeella 50A. Tulontasauksen toimittamista on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. Verovuodesta 2018 alkaen verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Verotus voi päättyä verovuotta seuraavan vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut vuonna 2018 kertasuorituksena vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. Lisäksi edellytetään, että tulo on vähintään neljäsosa vuoden 2018 kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Jos olet vaatinut tulontasausta jo ennakkoperinnässä ja tulontasaus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia uudelleen tulontasausta.

Autoedun arvonalennus

Voit vaatia autoedun arvon alentamista lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, jos edun arvo on ennakonpidätyksessä huomioitu suuremmasta arvosta. Alennusta kannattaa vaatia, jos yksityisajoa on vuodessa alle 18 000 kilometriä eli keskimäärin alle 1 500 km/kk.

Verohallinto vahvistaa vuosittain tavallisimpien luontoisetujen verotusarvot. Autoedun arvo lasketaan yleensä kaavamaisesti siten, että esimerkiksi ikäryhmässä A ns. perusarvoon lisätään vuonna 2018 joko 255 euroa (vapaa autoetu) tai 105 euroa (käyttöetu) ja ikäryhmässä B joko 270 euroa (vapaa autoetu) tai 120 euroa (käyttöetu).

Jos yksityisajoja on vähän, autoedun arvo kannattaa vaatia laskettavaksi käyttäen kiinteän arvon sijasta kilometrikohtaista arvoa siten, että perusarvoon lisätään ikäryhmässä A 17 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 7 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) ja ikäryhmässä B 18 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 8 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) vuonna 2018. Yksityisajojen määrästä on pyydettäessä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys.

Voit vaatia autoedun arvon alentamista myös, jos sinulla on työajoja yli 30 000 kilometriä vuodessa. Merkitse tällöin rasti kohtaan "Muu syy autoedun arvon alentumiselle". 

Ennakonpidätykset

Tarkista palkoista ja palkkioista pidätetyt verot eli ennakonpidätykset esitäytetyltä veroilmoitukselta kohdasta Ansiotulot, Palkat palkkiot ja korvaukset, Ennakonpidätykset. Mikäli sinulla on korjattavaa ennakonpidätyksiin verrattuasi niitä palkkalaskelmiin, ilmoita korjaukset lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Verohallinnon tiedossa olevat maksetut ennakot ja ennakon täydennysmaksut ovat esitäytetyllä veroilmoituksella. Henkilöasiakkaat ovat voineet maksaa 31.10.2018 asti ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2018. Sen jälkeen on vuodelle 2018 voinut hakea maksettavaksi lisäennakkoja.

Asuntolainan korkojen vähentäminen

  • Asuntolainan korot vähennetään usein alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevistä veroista.
  • Jos pääomatuloja ei ole tai pääomatuloista tehtävät vähennykset (esim. asuntolainan korot) ovat suuremmat kuin pääomatulot, syntyy alijäämä. Alijäämähyvitys on 30 % alijäämästä. Ensiasunnon velan koroista alijäämähyvitys on 32 %.
  • Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa.
  • Enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään ala-ikäinen lapsi, ja 800 eurolla, jos lapsia on kaksi tai useampia.

Korkojen vähentämisestä tarkemmin Korkojen vähentäminen -ohjeesta.

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari,
Veronmaksajat 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.