Veroilmoitus sekä kodin ja työpaikan väliset matkat 2018

Jos korjaat esitäytettyjä tietoja, anna kaikkien ilmoittamiesi asunnon ja työpaikan välisten matkojen tiedot uudelleen.  

Jos olet ilmoittanut matkakulut vuoden 2018 verokorttia hakiessasi tai etukäteen Omaverossa, tiedot ovat veroilmoituksella esitäytettynä. Muista kuitenkin tarkistaa, että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oikeat. Jos korjaat tietoja, anna kaikkien ilmoittamiesi asunnon ja työpaikan välisten matkojen tiedot uudelleen.

Matkakulut toivotaan ensisijaisesti ilmoitettavan Omavero-palvelussa.  Voit myös ilmoittaa matkakulusi paperilla uusilla lomakkeilla 1A-1D. Jos sinulla on ollut useita eri työpaikkoja tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muuttunut vuoden aikana, voit antaa tiedot useammalla lomakkeella.

Ilmoita Omaverossa tai paperilomakkeilla ainoastaan vuoden 2018 matkakulut. Jos olet unohtanut aiempina vuosina vaatia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja tai muita matkakuluja vähennettäväksi, laadi niistä erillinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen voi laittaa vireille myös Omaverossa.

Lue lisää: Milloin oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä? (Verojuristivastaus 9.2.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.)

Lue lisää: Verotuksen virheitä ehtii vielä oikaista (Taloustaidon artikkeli 10.10.2018, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.)

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Palkansaajalla on oikeus vähentää verotuksessa päivittäiset kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset. 

Päivittäisistä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset ovat vähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon taksan mukaan laskettuna. Kustannukset vähennetään verotettavista tuloista, joten käytännössä verohyötysi on karkeasti laskien lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähennyskelpoisista kustannuksista. Et siis saa vähennettävää euromäärää kokonaan takaisin verotuksessa.

Lue lisää: Miksi verottaja ei hyväksy koko matkakuluvähennystä?  (Verojuristivastaus 22.11.2018, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.)

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten yläraja on 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten saat täyden vähennyksen, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa viime vuonna. Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee omavastuuosuuden viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Työttömän ja opiskelijan matkakulut

Älä vähennä omavastuuosuutta itse, vaan ilmoita matkakulujen kokonaismäärä. Jos käytät työsuhdematkalippua, merkitse kulut vähentämättä työsuhdematkalipun arvoa. Verohallinto tekee vähennyksen viran puolesta.

Ilmoita päivittäiset asunnon ja työpaikan väliset matkakulut Omaverossa tai lomakkeella 1A -asunnon ja työpaikan väliset matkat. 

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Näin ilmoitat matkakulut

Selvitä veroilmoituksella asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista pyydetyt tiedot. Voit vähentää matkakulut vain sellaiselta ajalta, jolloin tosiasiallisesti olet käynyt työpaikallasi ja kustannuksia on syntynyt. Esimerkiksi etätyöpäiviltä, sairaspäiviltä tai lomapäiviltä ei vähennystä saa. Vähennys lasketaan muun selvityksen puuttuessa niin, että säännöllisessä ansiotyössä olevalla katsotaan olevan 22 työpäivää kuukaudessa ja 11 työssäolokuukautta vuodessa.

Lue lisää: Saanko vähennyksen matkakustannuksista? (Verojuristivastaus 20.4.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.) 

Jos sinulla on toissijainen työpaikka, ilmoita Omaverossa tai lomakkeella 1A myös sellaiset matkat, jotka olet tehnyt toissijaisen työpaikkasi ja mahdollisen toisella paikkakunnalla sijaitsevan majoituspaikkasi välillä.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Matkat toissijaiselle työpaikalle

Halvin kulkuneuvo

Matkakulut vähennetään halvinta kulkuneuvoa käyttäen riippumatta siitä, millä kulkuvälineellä matka on todellisuudessa tehty. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kuukausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto on halvin kulkuneuvo esimerkiksi silloin, kun julkista kulkuneuvoa ei voi käyttää. Omalla autolla vähennys on 0,25 euroa kilometriltä. Jos halvimmaksi kulkuneuvoksi on katsottava työsuhdeauto, on vähennyksen määrä 0,19 euroa kilometriltä. Jos käytät matkaan tai matkan osaan polkupyörää, on vähennys 85 e/vuosi.

Muu kuin julkinen kulkuneuvo hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi myös siinä tapauksessa, että julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään kolme kilometriä tai odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan halvimpana kulkuneuvona voidaan pitää muuta kuin julkista kulkuneuvoa myös, jos työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00-05.00.

Jos vaadit matkakuluja vähennettäväksi muulla kuin julkisella kulkuneuvolla, ilmoita veroilmoituksella myös, millä perusteella katsot oman auton halvimmaksi kulkuneuvoksi.

Verotuksessa saatetaan hyväksyä oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi vain osalle matkaa ja toiselle osalle julkinen kulkuneuvo. Asunnon ja työpaikan välinen matka voidaan siis pilkkoa osiin, jos ainoastaan osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo. Tällöin kulkuneuvojen vaihtopaikalla tulee olla pysäköintimahdollisuus omalle autolle. Liityntäpysäköinnistä aiheutuneet kustannukset eivät kuitenkaan ole Verohallinnon käsityksen mukaan sellaisia asunnon ja työpaikan väliseen matkaan käytetyn kulkuneuvon lisääntyneitä käyttökustannuksia, joita voisi saada verotuksessa vähennettyä. On myös mahdollista, että matkakulut hyväksytään omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot).

Oikeuskäytännön mukaan matkakuluja kotoa työpaikalle ei hyväksytä oman auton mukaan laskettuina sillä perusteella, että verovelvollinen joutuu käyttämään autoa työssään (esimerkiksi lähtemään työpaikalta autolla jonnekin). Myöskään esimerkiksi lasten kuljettaminen päiväkotiin työmatkalla ei oikeuta vähentämään kuluja oman auton mukaan. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin hyväksynyt oman auton halvimmaksi kulkuneuvoksi tilanteessa, jossa ammattimuusikko joutui kuljettamaan päivittäin painavia soittimia isoissa kuljetuslaatikoissa asunnon ja työpaikan välillä.

Jos vaadit matkakuluja vähennettäväksi oman auton käytön mukaan laskettuna, on Omaverossa tai lomakkeella ilmoitettava myös peruste muun kuin julkisen liikenteen käyttämiselle.

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset henkilökohtaisella veroilmoituksella Omaverossa tai lomakkeella 1A. Osakeyhtiön osakkaiden on hyvä huomata, että oikeuskäytännön mukaan pelkkää osinkotuloa nostavan osakkaan matkat yrityksen toimitiloihin eivät olleet asunnon ja työpaikan välisinä matkoina vähennyskelpoisia. Vain sellainen osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut.

Lue lisää: Yrittäjän matkakulut (Taloustaidon yritysartikkeli 17.8.2015, edellyttää yritysjäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Asunnon ja työpaikan väliset matkat  

Muut matkakulut

Päivittäisten asunnon ja työpaikan välisten matkojen lisäksi palkansaajalle saattaa syntyä myös muita verotuksessa vähennyskelpoisia matkakuluja.

Viikonloppumatkat

Jos työskentelet vakituisesti vieraalla paikkakunnalla, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkoina myös matkan perheesi luo vakituiselle asuinpaikkakunnallenne kerran tai kaksi viikossa. Perheetön henkilö ei yleensä voi vähentää viikonloppumatkojen matkakuluja tällaisessa tilanteessa.

Verotuksessa sinulla katsotaan olevan perhe, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai sinulla on avopuoliso, jonka kanssa olet ollut naimisissa tai jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.  Oikeuskäytännön mukaan muukin kuin lähivanhempi saa vähentää viikonloppumatkat sille paikkakunnalle, jossa on yhteishuollossa olevien alaikäisten lasten kanssa välillä asunut (KHO 2016:188). 

Lue lisää: Mitä matkakuluja toisella paikkakunnalla työskententelevä saa vähentää? (Verojuristivastaus 16.6.2016, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.) 

Lue lisää: Saanko verotuksessa vähennyksen viikonloppumatkoista kotiini? (Verojuristivastaus 2.8.2018, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.) 

Ilmoita perheen luona käymisestä aiheutuneiden viikonloppumatkojen matkakulut Omaverossa tai lomakkeella 1B -viikonloppumatkat.  

Jos työskentelet tilapäisesti vieraalla paikkakunnalla ja olet tehnyt sieltä viikonloppumatkan kotipaikkakunnallesi, ilmoita viikonloppumatkoina myös näiden matkojen kustannukset. Tilapäiseen työskentelyyn liittyvien viikonloppumatkojen vähennysoikeuteen eivät perhesuhteesi vaikuta. Ilmoita Omaverossa tai lomakkeella, kummalla perusteella vaadit viikonloppumatkojen matkakuluja vähennettäväksi. Matkakulut julkisella ja muulla kuin julkisella kulkuneuvolla ilmoitetaan veroilmoituksella eri kohdissa.

Jos olet tehnyt tilapäiseen vieraalla paikkakunnalla työskentelyyn liittyvän kotimatkan komennuksen keskeytyessä, ilmoita Omaverossa tai lomakkeella myös, onko komennus keskeytynyt loman tai sairausloman vuoksi vai siitä syystä, että työnantajan kanssa on sovittu komennuksen katkeamisesta.

Työkomennuksen keskeytyessä tehdyt matkat saa vähentää tulonhankkimiskuluina todellisuudessa käytetyn kulkuneuvon mukaan laskettuna ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Muut viikonloppumatkat vähennetään asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevien sääntöjen mukaisesti halvimmalla kulkuneuvolla.

Jos vaadit vähennystä muulla kuin julkisella liikenteellä, ilmoita peruste muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttämiselle. Käytännössä halvimmaksi kulkuneuvoksi voidaan katsoa oma auto silloin, jos julkista liikennettä käyttäen et lainkaan ehtisi käydä kotona viikonlopun aikana. Perustetta ei kuitenkaan merkitä, jos viikonloppumatkasi johtuu komennuksen katkeamisesta ja olet oikeutettu vähentämään matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon, esim. oman auton mukaan. 

Matka toissijaiseen työpaikkaan

Jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa, voit vähentää ilman omavastuuta tulonhankkimiskuluna matkakulut kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaiselle työpaikalle. Toissijainen työpaikka on yleensä se työnantajan toimipaikka, jossa työskentelet vähemmän. Nämä kulut ilmoitetaan Omaverossa tai lomakkeella 1C- matkat toissijaiselle työpaikalle. Jos matkat on tehty omalla autolla, vähennys on 0,25 euroa kilometriltä.

Voit vähentää kotoa tai varsinaiselta työpaikalta toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneista matka- ja kohtuullisista majoituskuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Tästä johtuen veroilmoituksella kysytään myös työantajan näistä matkoista maksamien verovapaiden matkakustannusten määrää.

Tulonhankkimismenona vähennettävät matkat

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan erityiselle työntekemispaikalle eikä työnantaja ole maksanut sinulle korvausta matkustamiskuluista, ilmoita matkakulut Omaverossa tai lomakkeella 1D – tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat.

Voit vähentää matkakulut tässä kohdassa, jos olet matkustanut työtehtäviesi vuoksi työskentelemään tilapäisesti muualle kuin varsinaiselle työpaikallesi eikä työnantaja ole korvannut matkakulujasi verovapaasti. Tilapäistä on enintään kolmen vuoden työskentely samassa kohteessa. Tämän vuoksi veroilmoituksella kysytään tietoja työskentelyn kestosta kohteittain.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Työmatkat

Vähennä tällä lomakkeella tai Omaverossa myös niin sanotut erityisalojen matkat. Erityisillä aloilla tarkoitetaan aloja, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus, maanrakennus- ja metsäala.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta: Erityisalojen matkat

Jos työskentelet erityisellä alalla eikä sinulla ole varsinaista työpaikkaa, voi työnantaja maksaa päivittäisistä työmatkoista verovapaana matkustamiskustannusten korvauksen kuten tavanomaisista tilapäisistä työmatkoistakin. Vuonna 2018 korvaus oli 0,42 euroa kilometriltä.

Siltä osin kuin työnantaja ei ole korvannut näitä asunnon ja rakennuskohteiden välisiä matkoja saat erityisalan työntekijänä vaatia niitä verotuksessa vähennettäväksi ilman 750 euron omavastuuosuutta ja muilla palkansaajilla olevaa 7 000 euron ylärajaa. Sama pätee asunnon ja muun erityisen työntekemispaikan välisiin matkakuluihin. Vähennyksen määrä on tällöin 0,25 euroa kilometriltä. Ilmoita veroilmoituksella myös työnantajan maksamien verovapaiden matkakustannusten korvausten määrä. Muista kustannusten erittelyn lisäksi merkitä lomakkeelle työmatkojen yhteenlaskettu määrä vuodessa.

Lue lisää: Voiko matkat kesätyöpaikalle vähentää ilman omavastuuta?  (Verojuristivastaus 23.6.2016, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.) 

Lue lisää: Kotoa töihin, töistä kotiin – Mitä saa vähentää verotuksessa?  (Taloustaidon artikkeli 11.10.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle.)

Lue Verohallinnon ohje: Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa 

Johtava verojuristi Kati Malinen,
Veronmaksajat 

 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.