Veroilmoitus ja korkojen vähentäminen 2018

Verovelvollinen saa vähentää pääomatuloista maksamansa asuntolainan ja tulonhankkimislainan korot. Lisäksi takausvelan korot ovat tietyissä tapauksissa vähennyskelpoisia.

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset, kuten korkomenot, ylittävät pääomatulojen määrän, syntyy alijäämä. Alijäämän perusteella verovelvollisella on oikeus ansiotulojen verosta myönnettävään alijäämähyvitykseen.

Alijäämähyvitys on useimmiten pääomatulon tuloveroprosentin (30 %) mukainen osuus pääomatulolajin alijäämästä, kuitenkin enintään 1 400 euroa. Tätä enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään alaikäinen lapsi, ja 800 eurolla, jos tällaisia lapsia on ollut kaksi tai useampia.

Jos verovelvolliseen sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, korotetaan sen puolison alijäämähyvityksen enimmäismäärää, jonka ansiotuloista määrättävän valtion tuloveron määrä on suurempi, elleivät puolisot ole toisin vaatineet. Puolisoilla siirretään toisen puolison käyttämättä jäävä osa alijäämähyvityksen enimmäismäärästä toiselle puolisolle.

Ensiasunnon ostajilla alijäämähyvitys on suurempi, ellei maksimimäärä tule vastaan. Prosenttiosuutta pääomatulolajin alijäämästä korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä (32 prosenttiin) siltä osin kuin alijäämä on muodostunut ensiasunnon hankintaan otetun asuntovelan koroista. Alijäämähyvityksen korotus ensiasunnon hankintaan otetun velan koron perusteella myönnetään enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksältä sitä seuraavalta vuodelta.

Korko, joka on maksettu ennen aikaa, jolta se on laskettu, on vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se kohdistuu verovuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen. Suurempaa korkovähennystä ei siten saa maksamalla korkoja pitkältä ajalta etukäteen.

Jos koroissa on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot Omaverossa tai lomakkeella 50B. 

Oman vakituisen asunnon korot

Vuonna 2018 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia.

Asuntolainalla tarkoitetaan sellaista lainaa, joka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen.

Perheeseen verotuksessa lasketaan alaikäiset lapset ja aviopuoliso tai avopuoliso, jos hänet rinnastetaan tuloverolain mukaan aviopuolisoon. Näin esimerkiksi siinä tapauksessa, että verovuonna yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt avopari on aikaisemmin ollut avioliitossa tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos avio- tai avopuolisoilla on yhteinen velka, josta he ovat yhteisvastuussa, voi yhteisen velan korot maksanut puoliso vähentää ne verotuksessa kokonaan. Jos puolisoiden vaatimukset ovat ristiriitaiset, vähennetään korot puoliksi.

Kakkosasunnon korot ovat tietyissä tilanteissa vähennyskelpoisia. Verotuskäytännössä kakkosasuntona on pidetty sellaista verovelvollisen asuntoa, joka on työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin hänen ja hänen perheensä yhteinen koti.

Asunnon peruskorjaukseen otetun lainan korko rinnastetaan asuntolainan korkoon. Peruskorjauksella tarkoitetaan asunnon laajennus-, muutos- ja uudistustoimenpiteitä. Peruskorjauksella asunto muuttuu tasokkaammaksi.

Vuosikorjaukseen otetun lainan korot eivät ole vähennyskelpoisia. Vuosikorjauskuluilla tarkoitetaan menoja, jotka aiheutuvat asunnon kulumisen korjaamisesta. Vuosikorjauksessa vaihdetaan aiempi materiaali vastaavan tasoiseen uuteen, toisin sanoen huoneisto saatetaan alkuperäiseen kuntoon.

Verotuskäytännössä on hyväksytty vähennyskelpoiseksi myös asuntoyhtiön suurehkon remontin, esimerkiksi putkiremontin, kustannusosuuden maksamiseksi otetun lainan korko.

Tulonhankkimisvelan korot

Korkojen vähennysoikeus koskee myös sellaista lainaa, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Tulonhankkimislaina kohdistuu esimerkiksi vuokralla olevaan huoneistoon, yhtiöosuuden hankintaan tai pörssiosakkeisiin.

Vähentää ei kuitenkaan saa korkoa, joka kohdistuu korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun korkotuloon tai mainitun lain mukaisen joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä saatuun jälkimarkkinahyvitykseen. Myöskään vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen hankkimiseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen otetun lainan korkoja ei saa vähentää.

Alihintaista huoneiston vuokrausta esimerkiksi perhesyistä ei pidetä tulonhankintana eikä verotuskäytännön mukaan tällaiseen asunnon hankintaan otetun lainan korkoja saa vähentää.

Takausvelan korot

Takaajalla tai muun vakuuden asettajalla on oikeus vähentää sitoumuksensa perusteella suorittamansa velan tai sen suorittamista varten ottamansa velan korot, jotka ovat kertyneet siitä alkaen, kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi. Nämä korot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia vain, jos alkuperäisellä velallisella olisi ollut oikeus niiden vähentämiseen elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kohdistuvina korkoina.

Jos alkuperäinen velallinen on vastuunsa perusteella maksanut takaajalle tai muulle vakuuden asettajalle hyvityksen, hänellä on oikeus korkoa koskevien säännösten mukaan vähentää siihen sisältyvä velan korkoa vastaava osuus.

Verojuristi Johnny Örnberg,
Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.