Veroilmoitus ja osinkotulot 2018

Noteerattujen ja noteeraamattomien yhtiöiden osingot sekä osuuspääoman korot ilmoitetaan bruttomääräisinä. 

Verovelvollisen tulee tarkistaa, löytyvätkö maksetut osingot ja ennakonpidätykset esitäytetyltä veroilmoitukselta. Jos eivät löydy, on hänen ilmoitettava osinkotulo, joka on ollut nostettavissa vuonna 2018.

Puuttuvat osinkotulot tulee ilmoittaa siitä huolimatta, että osingon maksajalla on ollut velvollisuus ilmoittaa verottajalle vuonna 2018 maksetut ja viimeistään 31.12.2018 nostettavissa olleet osingot.

Katso lisää: Osinkojen verotus pörssiyhtiöstä ja listaamattomasta yhtiöstä

Katso lisää: Yrityksen verotietopaketti: Osingonsaajan verotus (Artikkelin lukeminen edellyttää kirjautumista jäsenalueelle. Tätä artikkelia voivat lukea Veronmaksajien yritysjäsenet.)  

Kotimaisten noteerattujen yhtiöiden osingot

Kotimaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamat osingot tarkistetaan veroilmoituksen kohdasta Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja ilmoitetaan Omaverossa tai lomakkeella 50B bruttomääräisinä. Niistä ei vähennetä jo ennakolta pidätettyä veron määrää tai verovapaata osuutta.

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta on kyse, kun yhtiön osake tai osakesarja on ollut osingonjaosta päätet­täessä julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Sama on voimassa myös niiden yhtiöiden kohdalla, joiden osakkeet on otettu yhtiön suostumuksella tai hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi ns. monenkeskisessä kaupankäynnissä.

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamista osingoista 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Osinkotuloa on myös julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta.

Noteeraamattomien yhtiöiden osingot

Muut kuin edellä tarkoitetut osakkeet ovat julkisesti noteeraamattomia osakkeita. Noteeraamattomien yhtiöiden maksamat osingot tarkistetaan veroilmoituksen kohdasta Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja ilmoitetaan Omaverossa tai lomakkeella 50B, jos ne ilmoitukselta puuttuvat.

Myös nämä osingot ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä jakoa ansio- ja pääomatulo-osuuksiin tehdä. Noteeraamattoman yhtiön maksamasta osingosta on maksajan tullut toimittaa ennakonpidätys, joten tarkista myös ennakonpidätysten määrä verotuspäätöksen kohdasta Ennakonpidätykset, ennakon täydennysmaksut ja ennakkovero yhteensä.

Jos osinko on enintään 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, on osingosta veronalaista tuloa 25 prosenttia 150 000 euroon saakka ja 75 prosenttia on kokonaan verovapaata tuloa.

Lievemmin verotettava 150 000 euron raja on verovelvolliskohtainen eli siihen luetaan kaikki verovelvollisen eri noteeraamattomista yhtiöistä vuonna 2018 saamat pääomatulo-osingot. Jos jaettu osinko on enintään 8 prosenttia omistettujen osakkeiden matemaattisesta arvosta ja 150 000 euron raja ylittyy, on osingosta veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. 

Jos jaettava osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle laskettavan 8 prosentin suuruisen tuoton, on ylittävästä osasta 75 % veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Osakkeen matemaattisen arvon laskentaperusteena on vuonna 2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös.

Verohallinto tekee jaon pääoma- ja ansiotulo-osingoksi viran puolesta. Esitäytetyn veroilmoituksen verotuksen perusteena olevissa tiedoissa on jako ansio- ja pääomatulo-osingoksi, osakkeiden lukumäärä ja osakkeen matemaattinen arvo. Verotuspäätöksestä voidaan tarkistaa osinkojen veronalaiset määrät. 

Katso lisää:

Nettovarallisuus osakeyhtiössä (Taloustaidon yritysartikkeli 11.6.2014, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

SVOP-palautuksia verotetaan osinkona (Taloustaidon yritysartikkeli 14.5.2014, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Osinkotulo-artikkeli Sijoitusten verotuksen tietopaketissa (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle) 

Millä tavalla asunto-osakkeena jaettavaa osinkoa verotetaan? (verojuristivastaus 26.1.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Osingon pääomatulo-osuus ja osakaskohtaiset oikaisut

Yrittäjäosakkaan tulee antaa selvitys osingoista Omaverossa tai lomakkeella 13 niissä tapauksissa, joissa hänellä on verovuonna 2018 ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin vuonna 2017 päättyneellä tilikaudella kuulunut asunto omana tai perheensä käytössä ja/tai hänellä (tai hänen perheenjäsenellään) on osakaslainaa yhtiöltä. Omistajayrittäjän tulee ilmoittaa Omaverossa tai lomakkeella 13, jos hän (tai hänen perheenjäsenensä) on ottanut lainan yhtiöltä.

Katso lisää: Mitä yrittäjän on tiedettävä esitäytetystä veroilmoituksesta?

Osakeyhtiöissä osakkaan tai hänen perheensä käytössä oleva asunto ilmoitetaan vain silloin, kun osakasta ei TyEL:in mukaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana vuonna 2017 päättyneen tilikauden lopussa. Edellytyksenä on, että henkilö on yhtiössä määräävässä asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Jos tämä kriteeri täyttyy ja vuoden 2017 taseen mukaan yhtiön varoihin kuuluu asunto, joka verovuonna 2018 on ollut osakkaan tai hänen perheensä käytössä, vähennetään asunnon arvo osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja iästä riippumatta samassa taloudessa asuvia omia tai puolison suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevia sukulaisia. Asunto voi olla muukin kuin vakituinen asunto.

Osakaslaina pienentää osakkeiden matemaattista arvoa, jos henkilö omistaa vuonna 2017 päättyneen tilikauden lopussa yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa vähintään 10 prosenttia muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja alaikäisiä lapsia.

Jos tämä kriteeri täyttyy ja kyse on osakkaan tai hänen perheenjäsenensä ottamasta ja vuonna 2017 päättyneen tilikauden lopussa maksamatta olevasta rahalainasta, vähennetään lainan määrä lainan ottajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta ja mahdollinen ylimenevä osuus perheenjäsenten omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta omistusten suhteessa osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa.

Laina vähennetään vain elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta ja sen määräisenä kuin laina oli sen tilikauden taseessa, jonka mukaan osakkeen matemaattinen arvo laskettiin.

Ylijäämät osuuskunnista

Ylijäämää on osuuspääoman korko tai muu osuuskuntalaissa tarkoitettu osuuskunnan jakama ylijäämä. Lisäksi julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta käsitellään verotuksessa ylijäämänä.

Kotimaisten julkisesti noteerattujen osuuskuntien jakama ylijäämä ilmoitetaan Omaverossa kohdassa Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista tai lomakkeella 50B. Tämä kohta jää vielä tyhjäksi, koska Suomessa ei vielä ole yhtään julkisesti noteerattua osuuskuntaa.

Kohdassa Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista (vähintään 500 jäsentä) on merkitty valmiiksi niiden ylijäämien bruttomäärä, jotka olet saanut kotimaisista noteeraamattomista osuuskunnista, joissa on vähintään 500 jäsentä. Ylijäämien veronalainen määrä on valmiiksi laskettu verotuspäätöksellä. Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita ylijäämien bruttomäärä Omaverossa kohdassa Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista (vähintään 500 jäsentä) tai lomakkeella 50B.

Kohdassa Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista (alle 500 jäsentä) on merkitty valmiiksi niiden ylijäämien bruttomäärä, jotka olet saanut kotimaisista noteeraamattomista osuuskunnista, joissa on alle 500 jäsentä. Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita ylijäämien bruttomäärä Omaverossa kohdassa Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista (alle 500 jäsentä) tai lomakkeella 50B.

Jos korjaat yllä mainittuja osuuskuntien jakamaa ylijäämää koskevia tietoja, tarkista myös kohta Ennakonpidätykset, ennakon täydennysmaksut ja ennakkovero yhteensä.

Noteeraamattoman osuuskunnan, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltäneen tilikauden lopussa vähintään 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, jakamasta ylijäämästä on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 euroon saakka. Siltä osin kuin verovelvollisen saman ylijäämän määrä ylittää 5 000 euroa, ylijäämästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Muutoin (alle 500 jäsenen osuuskunnat) ylijäämästä on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin tästä osuuskunnasta saatu ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa 8 prosentin vuotuista tuottoa verovelvollisen kaikista kyseisen osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle. Jos 8 prosenttia ei ylity, saatua ylijäämää verotetaan samalla tavalla kuin vähintään 500-jäsenisen osuuskunnan ylijäämää.

Katso lisää:
Osuuskunnan jakama voitto verotetaan (Taloustaidon yritysartikkeli 3.12.2014, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle) 

Ulkomailta saadut osingot ja ulkomaisen osuuskunnan ylijäämät

Kaikki ulkomailta saadut osingot (ja muut ulkomaan pääomatulot) ilmoitetaan Omaverossa kohdassa Ulkomaan pääomatulot tai lomakkeella 16B, jos tieto maksetuista ulkomaan osingoista puuttuu tai on väärin veroilmoituksella. Sillä ei ole merkitystä, onko osinkoa jakaneen yhtiön osake noteerattu vai noteeraamaton. Osingot ilmoitetaan bruttomääräisinä euroina eikä niistä vähennetä jo ennakolta mahdollisesti pidätettyä lähdeveroa.

Ulkomailta saatuja osinkoja ovat esimerkiksi Nordean, Telian, Daniscon sekä Scottish & Newcastlen maksamat osingot.

Jos saamistasi ulkomaan osingoista on ulkomailla pidätetty lähdeveroa, merkitse tai korjaa Omaverossa tai lomakkeella 16B.

Katso lisää: 

Saitko sinäkin osinkoa Ruotsista? (Taloustaidon artikkeli 28.1.2015, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Verotetaanko Viron osinkoja Suomessa?  (verojuristivastaus 14.8.2014, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle) 

verojuristi Juha Salmikivi,
Veronmaksajat

Tulosta