Veroilmoitus ja pääomatulot 2018

Voittoa vai tappiota?

Luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan erikseen lomakkeilla 9 ja 9A. Vuokratulot selvitetään lisäksi lomakkeella 7H (osakehuoneistot) tai 7K (kiinteistöt).

Vuokratulojen, luovutusvoittojen, pääomanpalautusten sekä korkokulujen ja osinkotulojen ilmoittamista käsitellään erikseen omissa ohjeissaan. 

Esitäytetty veroilmoitus on muuttunut.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, mitään ei tarvitse tehdä. Jos korjaa ilmoitusta, määräpäivä on joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019. Päivän näkee omasta veroilmoituksesta ja Omaverosta. 

Esitäytetty veroilmoitus ei ole jatkossa enää täytettävä lomake, vaan tuloste asiakkaan tiedoista. Jos tiedoissa on korjattavaa, muutokset ilmoitetaan Omaverossa  tai vaihtoehtoisesti erillisillä lomakkeilla. Lomakkeita 13, 16B ja 50B käsitellään tässä jutussa. Muutoksia ei siis enää merkitä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen eikä sitä palauteta Verohallintoon. Jos ilmoittaa tiedot verkossa Omaverossa, paperilomakkeita ei palauteta. 

Lomakkeet saa esimerkiksi osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Palautusosoite on merkitty lomakkeisiin. Veroilmoituksen mukana ei ole enää palautuskuorta.

Lomakkeen palautusosoite on kunkin lomakkeen etusivulla. Lomakkeet voi jättää myös verotoimistoon mieluiten kirjekuoressa. Veroilmoituksen mukana ei ole palautuskuorta. Palautuskuoren saa tarvittaessa verotoimistosta tai pyytämällä sen lomakkeiden kanssa puhelimitse numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset). Postin kulkuun kannattaa varata riittävästi aikaa!

Lomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseen merkittynä päivänä. Ajoissa toimimalla välttää mahdollisen myöhästymismaksun.

Kuitteja tai tositteita ei liitetä mukaan, Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Kulut vähennetään pääsääntöisesti maksuvuotena. Tositteiden säilyttämistä ja muistiinpanojen pitämistä on käsitelty Esitäytetty veroilmoitus 2018 -ohjeessa. 

Lomakkeet ovat uudistuneet marraskuussa 2018. Uusia lomakkeita tulee käyttää, vaikka tallessa olisi vanhojen verovuosien lomakkeita.

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä, joten tiedot täytetään huolellisesti kenttien sisälle. Lomakkeita ei niitata yhteen. 

Osakaslainat

Osakeyhtiöstä vuoden 2018 aikana otettu laina on lainansaajanpääomatuloa, mikäli lainaa ei ole maksettu yhtiölle takaisin vuoden loppuun mennessä. Ilmoita lomakkeella 13 tiedot osakaslainasta, jonka olet nostanut verovuoden aikana. Tarkista kuitenkin ensin, ovatko tiedot jo valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos veroilmoituksen tiedot osakaslainoista ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Osakaslaina on veronalaista pääomatuloasi, jos omistat yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % lainan antaneen yhtiön osakkeista tai sinulla ja perheenjäsenilläsi on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 31.12.2018.

Ilmoita tällä lomakkeella myös tiedot, joiden perusteella muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osinko jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi. Ilmoita nämä tiedot eli täytä lomakkeen osa 4, jos olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä tai olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

(”Yrittäjäosakas” tarkoittaa, että omistat yli 30 % yhtiön osakkeista tai sinulla on vastaava osuus äänimäärästä. Olet yrittäjäosakas myös silloin, jos omistusosuutesi tai äänimääräsi on yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %. ”Omistajayrittäjä” tarkoittaa, että omistat elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % tai teillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Perheenjäseniä ovat puoliso ja alaikäiset lapset. Jokainen osakaslainaa saanut perheenjäsen antaa tarvittaessa oman ilmoituksen) 

Muut pääomatulot

Ilmoita lomakkeen 50B kohdassa 3 esimerkiksi pääomatuloa olevat eläkkeet, pitkäaikaissäästämistä koskevan sopimuksen (ps-sopimuksen) mukaiset suoritukset ja muut pääomatulot, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai ovat siinä väärin.

Ilmoita myös esimerkiksi seuraavat pääomatulot: korkotulot (tavallisten pankkitalletusten korkoja tai muita lähdeveron alaisia korkoja ei tarvitse ilmoittaa), saamasi jälkimarkkinahyvitys, sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksettu vuotuinen tuotto, maa-ainesten myyntitulot, valuuttakurssivoitot, pääomatuloksi lisättävä sijoitustoiminnan veronhuojennus, joka on aikaisempana verovuotena vähennetty verotuksessasi.

Luonnollisen henkilön saamat valuuttakurssivoitot ovat verovapaita, jos kurssivoitot ovat vuodessa enintään 500 euroa ja jos ne eivät liity henkilön harjoittamaan tulonhankkimistoimintaan.

Ilmoita tulosta seuraavat tiedot: maksajan henkilö- tai Y-tunnus, maksajan nimi, bruttotulon määrä vuodessa, tulosta vuoden aikana tehty ennakonpidätys ja selvitys, mitä tuloa ilmoitat (esimerkiksi korkotulo). 

Ulkomaan pääomatulot

Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot paperilomakkeella 16B. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi ulkomailta saadut osinko- ja korkotulot, vuokratulot sekä luovutusvoitot tai -tappiot. Ilmoita kuitenkin ulkomailta saamasi arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot lomakkeella 9A.

Suomalaisen välittäjän kautta saadut ulkomaiset osinko- ja korkotulot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos tiedoissa on korjattavaa, korjaa lomakkeella 16B.

Esimerkiksi lomakkeen 16B kohdassa 2 ilmoitetaan ulkomailta saadut osinkotulot. Ilmoita maa, josta osinko on saatu, sekä osingon määrä.

Jos olet maksanut osingosta veroa ulkomaille, ilmoita se kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Verosopimuksissa on määritelty veroprosentti, jonka mukaan tiettyyn maahan maksettua veroa voidaan enintään hyvittää. Esimerkiksi pohjoismaisessa verosopimuksessa osinkojen veroprosentti on 15 %.

Merkitse kohtaan Ulkomaille maksettu vero korkeintaan verosopimuksessa olevan veroprosentin mukaan laskettu vero, vaikka olisitkin maksanut ulkomaille enemmän veroa. Ilmoita osinkoa jakavan yhtiön nimi ja se, onko kyseessä julkisesti noteerattu yhtiö vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö. Jos olet saanut osinkotuloa muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä, ilmoitat lisäksi osakkeiden lukumäärän ja osakkeiden matemaattisen tai käyvän arvon euroina sentin tarkkuudella (käypä arvo edellisen verovuoden viimeisenä päivänä). Ilmoitat myös osinkotuloon kohdistuvat mahdolliset tulonhankkimismenot. Jos osinkotulosta on peritty ulkomailla veroa enemmän kuin verosopimuksessa on säädetty, liikaa maksetut verot haetaan takaisin lähdevaltiolta. Esimerkiksi jos olet maksanut Ruotsiin veroa enemmän kuin 15 %, sinun on haettava veroa takaisin Ruotsin verohallinnolta. Verohallinnon verkkosivuilta löytyy taulukko Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismääristä, kun osinko on saatu julkisesti noteeratusta yhtiöstä.

Ilmoita tulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna tulot ja niistä mahdollisesti perityt verot euroiksi tapahtumapäivän kurssin mukaan. Voit käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden osalta pitää kuitenkin käyttää omaisuuden hankintahetken ja luovutushetken kursseja.

Verojuristi Tuomo Lindholm,
Veronmaksajat 

Tulosta