Veroilmoitus ja palkansaajan tulonhankkimiskulut 2018

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palkkatulosta tulonhankkimiskuluna viran puolesta 750 euroa, kuitenkin enintään vuotuisen palkkatulon määrän. Kustannusten selvittämiseksi ei siis kannata nähdä vaivaa, jos todelliset tulonhankkimiskulusi eivät ylitä 750 euroa. Merkitse yhteissummaltaan 750 euroa ylittävät kulusi täysimääräisenä vähentämättä niistä kaavamaista tulonhankkimisvähennystä.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Näin ilmoitat tulonhankkimiskulut verotuksessa

Tulonhankkimiskulut on muistettava ilmoittaa itse, sillä ne puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta ainakin osittain jopa silloin, kun ne on huomioitu verokorttisi ennakonpidätysprosentissa. Nykyisin tulonhankkimiskulujen ilmoittaminen verottajalle hoituu helposti verkossa sähköisesti Omavero-palvelussa.

Omaveroon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit korjata tiedot erillisillä paperilomakkeilla, jotka on mainittu esitäytetyllä veroilmoituksella kunkin tiedon kohdalla. Korjauksia ei siis merkitä enää esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tulonhankkimismenoina vähennettävien matkojen menot merkitään lomakkeelle 1D, työasuntovähennys lomakkeelle 19 ja muut palkkatulojen tulonhankkimismenot lomakkeelle 50A.

Vaatimiesi kulujen on liityttävä palkkatulojesi hankintaan. Pidä tallessa tulonhankkimiskuluihin liittyvät tositteet. Verotoimisto voi pyytää ne nähtäväksi.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä kuluista. 

Työhuonevähennys

Jos päätointa tai sivutuloja varten on erillinen työtila, siitä aiheutuvat todelliset kulut voidaan vähentää. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi vuokra sekä lämmitys-, valaistus- ja siivouskulut.

Työhuonevähennyksen saaminen edellyttää, että työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta työpaikalle tai työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä.

Jos henkilö työskentelee kotonaan, todellisten työhuonekulujen selvittäminen voi olla hankalaa. Tällöin todellisten kulujen sijasta voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisen työhuonevähennyksen seuraavasti: 

  1. Niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta ja jotka käyttävät työhuonetta kotonaan pääansiotulonsa hankkimiseen (esimerkiksi freelancer-toimittajat), 880 euroa/vuosi.
  2. Niille, joille työantaja on järjestänyt työpaikalle työpisteen tai huoneen, mutta jotka tekevät etätyötä kotona yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä, 880 euroa/vuosi.
  3. Niille, joille työnantaja on järjestänyt työpaikalle työpisteen tai huoneen, mutta jotka tekevät etätyötä kotona enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä, 440 euroa/vuosi.
  4. Niille, jotka käyttävät työhuonetta kotonaan osapäiväisesti pääansiotulojen taikka huomattavien tai pysyvien sivutulojen hankkimiseen (esimerkiksi oppilaitosten opettajat ja sivutoimiset isännöitsijät), 440 euroa/vuosi.
  5. Niille, jotka käyttävät työhuonetta kotonaan satunnaisten sivutulojen hankkimiseen, 220 euroa/vuosi.

Jos molemmat puolisot käyttävät työhuonetta kotonaan osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 660 euroa/vuosi.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Työhuonevähennys

Jos verovelvollinen käyttää työhuonetta myös muiden tulojen, kuten esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden tulojen tai pääomatulojen hankintaan, voidaan työhuonevähennys tehdä myös näistä tuloista. Kaikissa tulolähteissä ja tulolajeissa myönnettyjen työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 880 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä selvitystä suuremmista kustannuksista.

Työvaatteet ja ammattikirjallisuus

Työvaatteet ovat vähennyskelpoisia, jos työ edellyttää esimerkiksi suojavaatteita taikka vaatteet likaantuvat tai kuluvat työn vuoksi tavanomaista enemmän tai jos työvaatteita ei voi käyttää vapaa-ajalla (esimerkiksi sotilaan, poliisin tai papin virkapuvut).

Jos työnantajasi hankkii sinulle työpuvut tai suojavaatteet, et voi saada vaatteiden hankkimiskuluista vähennystä. Jos työnantaja kustantaa vain osan työvaatteiden hankintakuluista, voit saada vähennyksen itsellesi maksettavaksi jääneiden kustannusten osalta.

Toimialaasi tai ammattiasi käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset voivat olla vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Edellytyksenä on, että tällaisen ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Sanoma- ja aikakauslehtien hankintakustannukset ovat yleensä vähennyskelvottomia elantomenoja.

Työvälineet

Jos olet itse joutunut hankkimaan ja pitämään kunnossa työssä tarvitsemiasi työkaluja, koneita ja laitteita, saat vähentää palkkatulostasi niistä aiheutuneet kustannukset. Vähennyskelpoisia ovat välineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot. Tyypillisiä aloja, joissa työntekijä käyttää omia työvälineitään, ovat esimerkiksi rakennusala, käsityöammatit ja taiteen harjoittaminen.

Kunnossapitomenot ja pienehköjen työkalujen ja laitteiden hankintamenot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu. Jos työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poisto tehdään esinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 % menojäännöksestä. Jos työvälineen hankintameno on enintään 1 000 euroa, katsotaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan yleensä olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Työkalut

Vähennys tietokoneesta

Jos sinun on työtehtävien takia hankittava kotiisi tietokone, voit vähentää sen hankintahinnasta työkäyttöä vastaavan osan.

Jos laitteen pääasiallinen käyttö liittyy tulonhankintaan, on koko hankintameno vähennyskelpoinen. Vähäinen yksityiskäyttö ei silloin vaikuta vähennykseen. Jos voit esittää selvitystä tietokoneen käytöstä työtehtäviin, saat vähentää hankintahinnasta puolet.

Tulonhankinnassa käytetyn tietoliikenneyhteyden käytön kuluista vähennys voidaan myöntää samoja prosenttiosuuksia ja periaatteita noudattaen kuin tietokoneiden hankintamenoa vähentäessä.

Enintään 1 000 euroa maksanut laite vähennetään kerralla ja sitä kalliimmat ja yli kolme vuotta käytettävät laitteet vuotuisina poistoina. Vuotuinen poistoprosentti on enintään 25 %.

ESIMERKKI Poisto

Tietokoneen ostohinta on 2 500 euroa. Työnantajan todistuksen mukaan työntekijä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä suorittamiseen satunnaisesti. Vähennyskelpoista on silloin puolet hankintahinnasta eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 * 1 250 e = 312,50 e. Toisena vuonna poisto olisi 25 % jäljellä olevasta 937,50 eurosta (1 250 - 312,50) eli 234,38 euroa jne.

Toisaalta verotuskäytännössä on hyväksytty poistamatta olevan hankintamenon vähentäminen kerralla sinä vuonna, jona se on edellisten vuosien poistojen myötä laskenut 1 000 euroon tai sen alle. Niinpä tässäkin esimerkissä tietokoneen poistamattoman hankintamenon 937,50 euroa voi vaatia vähennettäväksi kokonaan jo toisena verovuonna.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet

Koulutuksen kustannukset

Voit vähentää ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tarpeellisen lisäkoulutuksen kustannukset. Vähennyskelpoisia kustannuksia ovat mm. kurssimaksu, materiaali-, matka- ja majoituskulut.

Sinun on tullut hankkia alan peruskoulutus jo aiemmin tai pätevöityä työssä siten, että lisäkoulutuksella et tähtää uuteen ammattiin, vaan koulutus täydentää sinulla jo olevaa ammattitaitoa. Voit vähentää kulut, jos tarvitset näitä uusia tietoja ja taitoja juuri siinä työssä, jossa toimit jo ennen koulutusta.

Myös normaaliin urakehitykseen eli työtehtävien tavanomaiseen kehittymiseen työnantajan palveluksessa tähtäävän koulutuksen kustannukset ovat yleensä vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Niinpä vähennyskelpoisia ovat koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän nykyisen työtehtävän kehittymisestä ja muuttumisesta tai hänen siirtymisestään nykyisiin työtehtäviin rinnastuviin tehtäviin saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Koulutusmenot henkilöverotuksessa

Työmatkat ilman päivärahaa

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, josta työnantajasi olisi voinut maksaa sinulle verovapaata päivärahaa, mutta ei ole kuitenkaan maksanut, voit tehdä verotuksessa matkasta aiheutuneiden ylimääräisten elantokustannusten suuruisen vähennyksen.

Työmatka on pitänyt tehdä erityiselle työntekemispaikalle – siis muulle kuin vakituiselle tai toissijaiselle työntekemispaikalle. Edellytyksenä on, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty, ja yli 5 kilometrin päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan on lisäksi oltava tilapäinen. Tilapäisenä työskentelynä pidetään enintään kolme vuotta kestävää työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Jos työskentely kestää pidempään, palkansaajalle muodostuu työntekemispaikalle varsinainen työpaikka.

Vähennyksen määrä on joko todellisten lisääntyneiden elantokustannusten suuruinen tai Verohallinnon yhtenäistämisohjeissaan esittämän kaavamaisen vähennyksen suuruinen.

Kaavamaisen vähennyksen määrät ovat vuonna 2018 seuraavat: yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 15 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 28 euroa vuorokaudessa. Kaavamaisen vähennyksen saamiseksi on pystyttävä selvittämään se, mistä tai miten lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet, mutta elantomenojen todellista määrää ei tarvitse selvittää.

Rakennusalan ateriakorvaus

Jos työskentelet rakennus-, maanrakennus- tai metsäalalla eikä sinulla ole varsinaista työntekemispaikkaa, sinulla on oikeus verovapaaseen päivärahaan tai sitä vastaavaan vähennykseen vain niiltä vuorokausilta, jolloin olet yöpynyt työmatkalla.

Voit kuitenkin vaatia verotuksessa kotoa tehdyistä päivittäisistä työmatkoista ateriakorvauksen suuruisen vähennyksen. Tämä edellyttää, ettei työnantajasi ole maksanut sinulle ateriakorvausta tai päivärahaa, antanut lounasseteleitä eikä järjestänyt ruokailua työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi erityisellä työntekemispaikalla työskentelyn on oltava tilapäistä. Tilapäinen työskentely samassa kohteessa voi kestää enintään 3 vuotta.

Ateriakorvaus on 10,50 euroa työpäivältä vuonna 2018. Jos työnantaja on maksanut ateriakorvausta pienemmän määrän, vähennyksen määrää pienennetään työnantajan samasta matkasta maksamien korvausten määrällä.

Työmatkat ilman kilometrikorvausta

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, josta työnantajasi olisi voinut maksaa sinulle verovapaata matkustamiskustannusten korvausta, mutta ei ole kuitenkaan maksanut, voit vähentää verotuksessasi matkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset.

Voit ilmoittaa tällaiset matkakulut Omaverossa tai paperilomakkeella 1D.

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset vähennetään ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Kulut vähennetään käytetystä kulkuneuvosta tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaan. Omaa autoa käytettäessä vähennys on muun selvityksen puuttuessa 0,25 euroa/km ja käyttöetuautoa käytettäessä 0,10 euroa/km. Vapaan autoedun auton käyttämisestä tilapäiseen työmatkaan ei vähennystä myönnetä, koska vapaan autoedun saaneelle ei aiheudu kuluja eikä työajo vaikuta autoedun arvon laskentaan.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa

Työasuntovähennys

Jos työskentelet vakituisesti eri paikkakunnalla kuin sillä, missä sinulla on yhteinen koti puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa, ja vuokraat työskentelypaikkakunnalta itsellesi työasunnon, voit saada työasuntovähennyksen. Edellytyksenä vähennykselle on, että vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. Työasuntovähennys liittyy aina työssäkäyntiin varsinaisella työpaikalla.

Jos työnantajasi on järjestänyt sinulle työskentelypaikkakunnaltasi asunnon (työsuhdeasunto), voit myös sen perusteella saada työasuntovähennyksen. Sen sijaan omistusasunnon perusteella ei voi tehdä työasuntovähennystä.

Puolisoista vain toinen voi saada työasuntovähennyksen samalta ajalta.

Jos olet perheetön, voit saada työasuntovähennyksen vain, jos sinulla on samanaikaisesti (vähintään) kaksi varsinaista työpaikkaa ja tästä johtuen kaksi asuntoa.

Vähennyksen määrä on vielä verovuonna 2018 enintään 250 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokran verran. Työsuhdeasunnosta vähennyksenä myönnetään enintään asunnon luontoisetuarvoa vastaava määrä. (Tällöinkin enimmäismäärä on kuitenkin 250 euroa.)

Työasuntovähennystä ei myönnetä, jos olet saanut verovuonna toisella paikkakunnalla asumiseen liittyvää verovapaata korvausta tai etuutta (esim. asumistukea). Työasuntovähennyksen määrää pienentävät mahdolliset muut vähennykset, joihin sinulla on oikeus verovuoden verotuksessa kyseisen asunnon käytön perusteella. Poikkeuksena on kotitalousvähennys, joka ei vaikuta työasuntovähennyksen määrään.

Työasuntovähennystä voi vaatia verkossaOmavero -palvelussa tai paperilomakkeella 19.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: Työasuntovähennys 

Lisätietoja vähennyskelpoisista tulonhankkimiskuluista Verohallinnon ohjeesta.

Verojuristi Tero Hämeenaho,
Veronmaksajat

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.