Veroilmoituksen 2018 tarkistaminen

Saatuasi esitäytetyn veroilmoituksen sinun pitää tarkistaa se ja ilmoittaa puuttuvat tulot. Vaadi myös vähennykset. Voit ilmoittaa kaikki esitäytetyn veroilmoituksen tietosi kätevästi verkossa Omaverossa. 

Veroilmoitusta koskevat täydennykset ja korjaukset tehdään Omaverossa tai vaihtoehtoisesti erillisille paperilomakkeille, jotka palautetaan Verohallintoon. Korjauksia/lisäyksiä ei siis enää tehdä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen, eikä sitä palauteta Verohallintoon.

Jos palautat esitäytetyn veroilmoituksen täydennykset ja korjaukset paperilla, lomakkeiden pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä klo 16.15 mennessä. Ilmoita lisäykset ja korjaukset esitäytetylle veroilmoitukselle merkittyyn päivämäärään, 7.5., 14.5. tai 21.5. mennessä.

Nykyisin ei siis enää riitä, että lomakkeet on jätetty postiin määräpäivänä. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana ei ole myöskään enää palautuskuorta.

Paperilomakkeilla ilmoitetut tiedot näkyvät myös Omaverossa sen jälkeen, kun lomakkeet ovat saapuneet Verohallintoon ja tiedot on tallennettu.

Esitäytetylle veroilmoitukselle on laskettu valmiiksi vuoden 2018 verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka verottaja on saanut suoraan esimerkiksi työnantajilta, eläkelaitoksilta ja pankeilta. Siitä saattaa puuttua tuloja, vähennyksiä, varoja tai muita tietoja. Tiedot voivat myös olla virheellisiä.

Jos et korjaa ja täydennä tietoja verkossa tai palauta allekirjoitettuna korjauslomakkeita Verohallintoon, sinun katsotaan antaneen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisen veroilmoituksen. Mikäli myöhemmin havaitaan, että veronalaisia tuloja ei ole ilmoitettu, voit joutua maksamaan veronkorotuksia lisäverojen lisäksi.

Liitelomakkeet saat tulostettua Verohallinnon verkkosivuilta  esimerkiksi syöttämällä etusivulla olevaan ”Hae” -toimintoon haluamasi liitelomakkeen numeron. Liitelomakkeita saa myös verotoimistoista.

Jos ilmoitat tiedot Omaverossa, sinun ei tarvitse sen lisäksi täyttää liitelomakkeita ja palauttaa niitä. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai Katso-tunnisteen. Verkossa ilmoittaminen on helppoa ja palvelu tarkistaa, että tarpeelliset tiedot on annettu. Näin virheiden mahdollisuus vähenee eikä paperisia lomakkeita tarvitse täyttää lainkaan.

Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat verojen määrään, Verohallinto lähettää myöhemmin verotuksen valmistuessa uuden verotuspäätöksen, tilisiirtolomakkeet ja verotustodistuksen. 

Tarkista

Tarkista, että henkilötietosi, perhetiedot ja pankkitilin numero ovat oikein. Jos olet saamassa veronpalautusta, pankkitilinumero näkyy sekä esitäytetyllä veroilmoituksella että verotuspäätöksessäsi.

Tarkista esimerkiksi vuoden viimeisestä palkkalaskelmasta, että esitäytetyllä veroilmoituksella ovat oikein kaikki tulo- ja ennakonpidätystiedot, pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä jäsenmaksusi työmarkkinajärjestölle tai työttömyyskassaan. Jäsenmaksut saattavat puuttua.

Varmista, että pörssiyhtiön maksamista osingoista tehty ennakonpidätys on oikein esitäytetyllä veroilmoituksella. Vuodesta 2014 lähtien myös noteeraamattomien yhtiöiden maksamista osingoista ja osinkoina verotettavista pääomanpalautuksista on tehty ennakonpidätys, joten myös nämä on syytä tarkistaa huolellisesti.

Ennakonpidätyksissä saattaa olla virheitä, jos sinulla on ollut esimerkiksi satunnaisia työnantajia.

Tarkista osinkotulot ja osuuspääoman korot. Erityisesti muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduissa osinkotuloissa saattaa olla virheitä.

Vertaa esitäytetylle veroilmoitukselle merkittyjä lainan korkoja pankilta saamaasi korkotodistukseen. Selvitä tarvittaessa eri lainojen käyttötarkoitus korkojen vähennyskelpoisuuden selvittämiseksi.

Tarkista yksilölliseen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja ps-tilille maksamasi maksut ja varmista, että ne on merkitty bruttomääräisinä oikein esitäytetylle veroilmoitukselle. Vähennys tehdään pääomatuloista. Tarkista myös, pitävätkö esitäytetylle veroilmoitukselle merkityt varallisuus- ja velkatiedot paikkansa. Ilmoita sellaiset puuttuvat varat ja velat, joita koskee ilmoitusvelvollisuus. Ole tarkkana, että lainan käyttötarkoitus on oikein. Korjaa virheelliset tiedot. Ole erityisen tarkkana osakaslainojen kanssa.

Tarkista myös mahdollisesti maksamasi ennakkoverot, ennakon täydennysmaksut ja lisäennakot verotuspäätöksestä. Tieto näiden maksamisesta voi puuttua sen vuoksi, ettei se ole ehtinyt esitäytetylle veroilmoitukselle. Verohallinto lähettää tällöin myöhemmin uuden verotuspäätöksen. 

Ilmoita

Ilmoita puuttuvat ansiotulot ja ennakonpidätykset Omaverossa tai lomakkeella 50A.

Ilmoitathan myös eläketulot, ellei niitä ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella.

Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella on tiedot verovuonna myymistäsi osakkeista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erikseen luovutusvoittolaskelma, ellei luovutusvoittoja ole laskettu valmiiksi.

Luovutusvoittoja voi olla myös jo alustavasti laskettuna niiden tietojen perusteella, jotka Verohallinto on saanut pankeilta ja muilta arvopaperien säilyttäjiltä. Toisaalta luovutusvoitto on saatettu laskea etukäteen ilmoittamiesi tietojen perusteella ennakkoperinnässä, jolloin se näkyy suoraan esitäytetyllä veroilmoituksella. Ole kaikissa tapauksissa erityisen tarkkana, että alustavasti esitäytetyllä veroilmoituksella lasketut luovutusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

Jos arvopapereiden, kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun omaisuuden myynnistä tulleita luovutusvoittoja/-tappioita ei ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, ilmoita nämä Omaverossa tai lomakkeilla 9A tai 9. Älä kuitenkaan liitä sen paremmin ostotositteita kuin myyntitositteitakaan mukaan. Vaikka olisit saanut esimerkiksi pankista valmiin laskelman luovutusvoitoista, muista silti, että viime kädessä vastaat mahdollisista virheellisistä tiedoista pankin laskelmassa, joten tarkista myös nämä ja ilmoita omaisuuden myynnit.

Julkisesti noteeratun yhtiön jakama pääomanpalautus verotetaan osinkona. Noteeraamattoman yhtiön osakkeelle maksama pääomanpalautus voidaan osakkaan vaatimuksesta tietyin edellytyksin verottaa osinkoverotuksen sijaan luovutusvoittoverotuksessa. Luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta ei jää verotettavaa, jos sinulla on vähentämättä osakkeiden hankintamenoa vähintään pääomanpalautusta vastaava määrä. Selvitä luovutuksena verotettavaksi vaatimasi pääomanpalautukset 9A-lomakkeella.

Muista lisätä myös saamasi korkotulot (Omavero tai lomake 50B) esimerkiksi omalle lapsellesi tai yhtiöllesi antamastasi lainasta. Lähdeverotettuja korkoja ei kuitenkaan ilmoiteta.

Ilmoita saamasi vuokratulot (Omavero taikka lomake 7H, 7K tai 7L).

Jollei esitäytetyllä veroilmoituksella ole saamaasi sijoitusrahaston tuotto-osuutta, ilmoita tämä. Sama koskee joukkovelkakirjalainasta saatuja korkoja, ellei niitä ole jo lähdeverotettu.

Vaikka varallisuusverotuksesta on luovuttu, pitää tästä huolimatta tietyt varat ja velat ilmoittaa (Omavero tai lomake 50B) muun ohella kiinteistöverotuksellisista ja verovalvonnallisista syistä. Varojen arvoa ei ilmoiteta. Jos ilmoitat tiedot Omaveron sijaan paperilomakkeilla, muista allekirjoittaa ne. Allekirjoitukselle on varattu kohta lomakkeiden lopusta.

Vaadi vähennykset

Osa vähennyksistä on valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta osa pitää erikseen vaatia.

Jos haluat, että alijäämähyvityksen lapsikorotus tehdään omassa verotuksessasi tai alijäämähyvitys vähennetään puolisosi veroista, ilmoita nämä Omaverossa tai lomakkeella 50B. Vaadi matkakuluvähennys (Omavero tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D).

Vaadi vähennettäväksi ansiotulojesi hankinnasta aiheutuneet, yhteensä yli 750 euron kulut (Omavero tai lomake 50A, 19 tai 1D). Jos määrä jää tämän alle, et saa niistä lisähyötyä yleisen tulonhankkimisvähennyksen lisäksi.

Jos olet maksanut alaikäiselle lapselle elatusmaksuja, vaadi nämä vähennettäväksi (Omavero tai lomake 50A). Niiden perusteella voidaan tehdä suurimmillaan 80 euron vähennys suoraan verosta alaikäistä lasta kohden.

Voit vaatia tietyin edellytyksin ansiotuloista vähennettävää, harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä (Omavero tai lomake 50A), joka voi suurimmillaan olla 1 400 euroa.

Yleensä pääomatulojen hankinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia ilman omavastuuta. Poikkeuksena ovat arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun vastaavan omaisuuden hoitopalkkiot ja tallelokerovuokrat, jotka ovat vähennyskelpoisia ainoastaan 50 euron ylittävältä osalta. Jos määrä ylittyy, vaadi vähennettäväksi kaikki kulut ilman omavastuun vähentämistä (Omavero tai lomake 50B).

Vaadi suoraan veroista vähennettävää kotitalousvähennystä (Omavero taikka lomake 14A, 14B tai 14C), mutta älä liitä tositteita mukaan, vaan säilytä ne. Puolisoiden ei tule vaatia kotitalousvähennystä vähennettäväksi kahteen kertaan molempien verotuksessa, jos vain toinen on maksanut kustannukset.

Tulontasausvaatimus ansiotuloista (Omavero tai lomake 50A) pitää vaatia ennen verotuksen päättymistä. 

Verotuspäätös ja verotustodistus

Esitäytetty veroilmoitus sisältää verotuspäätöksen. Verotuspäätös on selvitys verotuksesta.

Verotuspäätös on laadittu niiden tietojen perusteella, jotka olivat Verohallinnon tiedossa esitäytettyä veroilmoitusta laadittaessa. Verotuspäätökseen on merkitty myös Yle-vero ja eläketulon lisäveron määrä sekä näiden määräytymisperusteet.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen sisältyy myös verotustodistus. Verotustodistus sisältää yhteenvedon verovuoden tuloista. Verotustodistusta voi käyttää todistuksena verotettavien tulojen määrästä esimerkiksi haettaessa erilaisia tukia ja avustuksia. Se kannattaa säilyttää. 

Tilinumeron ilmoittaminen

Jos olet saamassa veronpalautusta ja olet ilmoittanut pankkitilinumerosi aiemmin, näet sen esitäytetyltä veroilmoitukselta ja verotuspäätöksestäsi.

Ilmoita Verohallinnolle tilinumerosi, jos et ole sitä aiemmin tehnyt tai jos aikaisemmin ilmoittamasi tilinumero on muuttunut. Voit ilmoittaa tilinumeron Omaverossa. Myös paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollinen (lomake 7208 Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta). 

TARKISTA

 • Henkilötiedot
 • Tilinumero (jos olet saamassa veronpalautusta)
 • Ansiotulot
 • Osinkotulot
 • Luovutusvoitot
 • Ay-jäsenmaksut
 • Eläkemaksut
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-tilien maksut
 • Velkojen korot
 • Ennakonpidätykset, ennakkoverot ja lisäennakot
 • Varallisuus ja velat (velan käyttötarkoitus)

ILMOITA

 • Puuttuvat ansiotulot (Omavero tai lomake 50A)
 • Vuokratulot (Omavero tai lomakkeet 7H ja 7K)
 • Luovutusvoitot (Omavero tai lomakkeet 9 ja 9A)
 • Muut kuin lähdeverotetut korkotulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Muut pääomatulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (Omavero tai lomake 9A) 

VAADI

 • Matkakustannukset (Omavero tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D)
 • Tulonhankkimiskulut (Omavero tai lomake 50A)
 • Kotitalousvähennys (Omavero tai lomake 14A, 14B tai 14C)
 • Työasuntovähennys (Omavero tai lomake 19)
 • Metsälahjavähennys (Omavero tai lomake 2L)
 • Elatusmaksut (Omavero tai lomake 50A)
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys (Omavero tai lomake 50A)
 • Puolisosiirrot (Omavero tai lomake 50B)
 • Tulontasaus (Omavero tai lomake 50A)

Verojuristi Juha-Pekka Huovinen,
Veronmaksajat  

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.