Veroilmoitus sekä ulkomaan palkka- ja eläketulot 2018

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava Omaverossa tai lomakkeella 16A.

Veroilmoitus ulkomaan palkkatuloista

Jos olet ollut töissä ulkomailla, ilmoita ulkomailta saamasi palkat ja luontoisedut sekä ulkomailla palkkatulostasi maksamat verot Omaverossa tai lomakkeella 16A. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää palauteta, vaan tiedot ilmoitetaan joko Omaverossa tai paperilomakkeella.

Ulkomaan tulot ja verot on ilmoitettava euroina ja laskettuna joko maksupäivän kurssiin tai Euroopan keskuspankin vahvistamaan vuoden 2018 keskikurssiin.

Lomakkeen 16A täyttämisessä on väärinkäsitysten ja tulkintatilanteiden vuoksi oltava erittäin huolellinen. Mikäli kuuden kuukauden sääntö soveltuu ulkomaankomennukseesi, täytä lomakkeesta 16A kohta 3. Mikäli kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaankomennukseesi, täytä lomakkeesta kohta 4.

Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on suomalainen yritys, tarkista, että työnantajan toimittamat veroilmoituksen erittelyosaan merkityt tiedot ovat oikein ja täydelliset.

Siinä tapauksessa, että kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaantyötuloon, sekä Suomi että työskentelyvaltio saattavat verottaa kyseisen tulon. Tämän vuoksi on tärkeää, että lomakkeella ilmoitetaan ulkomaille maksetun veron määrä ja vaaditaan kaksinkertaisen verotuksen poistamista.

Säilytä työnantajalta saamasi tositteet, jotta voit tarvittaessa esittää ne verottajalle.

Tulonhankkimiskulut, jotka kohdistuvat veronalaiseen ulkomaantyötuloon, voit vaatia vähennettäväksi Omaverossa tai lomakkeella 16A. Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- tai työttömyysvakuutusmaksut voi vaatia vähennettäviksi Omaverossa tai lomakkeella 50A, mikäli tiedot puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukseltasi.

Veroilmoitus ulkomaan eläketuloista

Jos saat eläketuloa ulkomailta, ilmoita ulkomailta maksettu bruttoeläke sekä ulkomailla eläketulostasi maksetut verot Omaverossa tai lomakkeella 16A kohdassa 2.

Eläketulot ja verot tulee ilmoittaa euroina ja laskettuna joko maksupäivän kurssiin tai Euroopan keskuspankin vahvistamaan vuoden 2018 keskikurssiin. Säilytä eläkkeenmaksajalta saamasi tositteet, jotta voit tarvittaessa esittää ne verottajalle.

Muuna valuuttana kuin euroina saadusta eläketulosta voi vähentää pankin perimät valuutan vaihtamiseen liittyvät kulut. Valuutanvaihtokuluina voi vähentää joko todelliset kulut selvityksen perusteella tai 60 euroa vuodessa ilman muuta selvitystä.

Verohallinto saa suorasiirtona tiedot Ruotsista maksettavista eläkkeistä ja vähentää viran puolesta valuutanvaihtokulut 60 euroa. Jos saat eläkettä Ruotsista, tarkista huolellisesti, että esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät eläketiedot ovat oikein, ja anna tarvittaessa tuloista ja veroista tarkempi selvitys Omaverossa tai lomakkeella 16A.

Palkkatulo ja verosopimukset

Ulkomaan työskentelystä yksityiseltä sektorilta saatu palkkatulo voi olla Suomessa kokonaan verotonta. Mikäli henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomaankomennuksen ajan, ulkomaan työskentelystä maksetun palkan tai ns. vakuutuspalkan perusteella joudutaan kuitenkin maksamaan Suomeen sairausvakuutusmaksu, joka vuonna 2018 oli 1,53 %.

Yksityisoikeudelliseen työsuhteeseen perustuvasta palkasta saatetaan mahdollisesti verottaa myös työntekovaltiossa. Kun työntekovaltiolla on verotusoikeus, sinne on yleensä annettava myös veroilmoitus.

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa Suomen ja työntekovaltion välinen mahdollinen verosopimus ja sen sisältö. Näillä sopimuksilla ja lailla kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta estetään kaksinkertainen verotus. Vuoden 2018 lopussa Suomella oli voimassa verosopimus lähes 80 valtion kanssa. Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa olennaisesti myös tuloverolain kuuden kuukauden sääntö.

Kuuden kuukauden sääntö

Kuuden kuukauden säännön perusteella ulkomailla tehdystä työstä maksettu palkka on verotonta Suomessa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Työskentely ulkomailla kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.
  • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä palkan verottamista työskentelyvaltiossa.
  • Työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa ulkomaantyöskentelyn aikana.
  • Työnantaja ei ole suomalainen julkisyhteisö, Finpro ry eikä työtä tehdä suomalaisessa laivassa tai lentokoneessa. 

Jos työskentelyvaltio verottaa

Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaanpalkkaan ja työskentelyvaltio on verottanut tuloja, kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa yleensä hyvitysmenetelmällä. Suomen ollessa verosopimuksen mukainen asuinvaltio Suomi verottaa ulkomaantulosta, mutta vähentää verosta tuloverot, jotka verovelvollinen osoittaa maksaneensa työskentelyvaltiossa.

Jos Suomen verokanta on esimerkiksi 30 prosenttia ja ulkomainen vero on suurempi, Suomessa voidaan hyvittää kuitenkin vain 30 prosenttia.

Joissain verosopimuksissa, esimerkiksi Pohjoismaiden välillä solmitussa verosopimuksissa, Suomi on sitoutunut ns. progressioehtoiseen vapautusmenetelmään. Tällöin esimerkiksi Ruotsissa ansaitusta palkasta ei makseta veroa Suomessa, mutta ulkomaan työskentelystä ansaittu tulo otetaan huomioon määrättäessä sitä verokantaa, jota Suomessa sovelletaan verovelvollisen ansiotulon verotuksessa. Ruotsiin maksetulla verolla ei ole Suomen verotuksessa merkitystä. Ulkomaantulo siis tässä tapauksessa kiristää työntekijän mahdollisesti ansaitsemien muiden ansiotulojen verotusta Suomessa.

Suomella ei ole verotusoikeutta yksityiseltä sektorilta saatuun ulkomaan palkkatuloon, jos työskentelyvaltiosta on tullut ulkomaille muutettuasi verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi. Mikäli olet Suomessa edelleen yleisesti verovelvollinen, olet kuitenkin velvollinen antamaan tietoja Suomeen ulkomailla ansaitusta palkasta, vaikkei Suomi verottaisikaan tuloa.

Lisätietoja:

Verojuristi Hanna Silander, 
Veronmaksajat

 

Tulosta