Yrittäjä ja esitäytetty veroilmoitus 2018

Myös yrittäjä saa esitäytetyn veroilmoituksen. Jos ilmoituksen esitäytetyissä tiedoissa on korjattavaa tai lisättävää, korjaukset ja lisäykset tietoihin on tehtävä joko Omaverossa tai kyseisen tiedon korjaamiseen tarkoitetulla paperilomakkeella.

Osakeyhtiön osakkaat ja kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehet saavat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön vuoden 2018 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tiistaina 2.4.2019. Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta laskien. 

Milloin ammatin- tai liikkeenharjoittaja palauttaa veroilmoituksen?

Ammatin- tai liikkeenharjoittaja saa esitäytetyn veroilmoituksen jo maaliskuussa.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 5) viimeinen palautuspäivä on 2.4.2019. Tämä sama päivä on myös ammatin- tai liikkeenharjoittajan sekä hänen puolisonsa esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen korjauspäivä.

Jos esitäytettyyn veroilmoitukseen merkityt tiedot ovat oikein, sen suhteen ei tarvitse tehdä mitään. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (lomake 5) on kuitenkin aina annettava.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan tai hänen puolisonsa esitäytetyn veroilmoituksen mukana ei tule verotuspäätöstä vaan alustava verotuslaskelma. Verotuspäätös ja verotustodistus tulevat sen jälkeen, kun sekä elinkeinotoiminnan veroilmoitus että molempien esitäytetty veroilmoitus on käsitelty Verohallinnossa. 

Osingot ja selvitys osakasasunnosta ja -lainasta

Esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty osingot, jotka osinkoa jakava yhtiö on ilmoittanut vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle. Osinko on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle vähentämättä siitä verovapaata osuutta.

Osinko on sen verovuoden tuloa, jona osinko on nostettavissa. Jos vuonna 2018 saamaasi osinkoa ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle, ilmoita osingon bruttomäärä, siitä tehdyn ennakonpidätyksen määrä sekä osingon maksajan nimi ja Y-tunnus Omaverossa tai lomakkeella 50B. Ilmoita myös, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta vai noteeraamattomasta yhtiöstä.

Jos sait vuonna 2018 osinkoa sellaisesta noteeraamattomasta yhtiöstä, josta olet nostanut osakaslainaa tai jonka varoihin kuuluva asunto on ollut sinun tai perheesi käytössä, täytä tarvittaessa lomake 13 tai ilmoita vastaavat tiedot Omaverossa. Lomakkeella 13 ilmoitettavia tietoja tarvitaan, kun lasketaan, mikä osuus saadusta osingosta on verovapaata tuloa ja mikä osuus veronalaista tuloa. Ohje: Osinkotulojen verotus

Osakaslainan määrä on ilmoitettava, jos osakaslainaa oli silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2017 päättyi ja omistus yksin tai perheenjäsenten kanssa oli samana ajankohtana vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyttä lasta.

Ilmoita lainan määrä sinä päivänä, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2017 päättyi.

Osakeyhtiön omistaman asunnon arvo on ilmoitettava, jos osakeyhtiö omisti asunnon silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2017 päättyi, ja asunto on ollut sinun tai perheesi käytössä vuonna 2018.

Asunto on ilmoitettava kuitenkin vain silloin, kun sinua ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetty yhtiöön työsuhteessa olevana silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2017 päättyi. Osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, kutsutaan Verohallinnon ohjeissa yrittäjäosakkaaksi. Osakas on yrittäjäosakas, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Merkitse asunnon arvoksi se määrä, jota käytettiin laskettaessa osakeyhtiön nettovarallisuutta verovuodelta 2017.

Ilmoita osakaslainan määrän tai asunnon arvon lisäksi myös osinkoa jakaneen yhtiön nimi, Y-tunnus, päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa, omistettujen osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä sekä osingon määrä. 

Osakaslainat pääomatuloa

Jos nostit osakeyhtiöstä osakaslainaa vuonna 2018 etkä maksanut lainaa kokonaan takaisin vuoden 2018 aikana, 31.12.2018 maksamatta oleva määrä tästä lainasta on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle pääomatulojen ryhmään.

Jos maksoit vuonna 2018 takaisin sellaista pääomatulona verotettua osakaslainaa, jonka olet nostanut aikaisintaan vuonna 2013 ja viimeistään vuonna 2017, takaisin maksettu määrä on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle pääomatuloista tehtävien vähennysten ja velkojen ryhmään.

Esitäytetyt tiedot nostetuista ja takaisin maksetuista osakaslainoista perustuvat osakeyhtiön antamaan vuosi-ilmoitukseen.

Jos osakaslainaa ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tai esitäytetty tieto nostetusta tai takaisin maksetusta osakaslainasta ei pidä paikkaansa, ilmoita nostamasi tai takaisin maksamasi osakaslaina sekä osakeyhtiön nimi ja Y-tunnus Omaverossa tai lomakkeella 13.

Osakkeiden hankintalainan korot

Tarkista, että laina, jonka olet ottanut oman yhtiösi osakkeiden hankintaan, on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen tulonhankkimisvelaksi. Tulonhankkimisvelan korot vähennetään pääomatuloista.

Jos lainaa ja sen korkoja ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tai esitäytetty tieto on virheellinen, ilmoita oikeat tiedot Omaverossa tai lomakkeella 50B.  

Yhtiöosuuden hankintalainan korko

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankintaan otetun lainan korko vähennetään yhtiömiehen tulona verotettavasta osuudesta yhtiön elinkeinotulosta ennen tulo-osuuden jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Jos olet ottanut lainaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden hankintaa varten, tarkista, että lainan määrä, lainan käyttötarkoitus sekä korot on merkitty oikein esitäytetylle veroilmoitukselle.

Jos esitäytetyt tiedot eivät ole oikein, esimerkiksi velan käyttötarkoitukseksi ei ole merkitty elinkeinoyhtymäosuuden hankintavelka, korjaa tiedot lainasta ja sen koroista Omaverossa tai lomakkeella 50B. Myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön Y-tunnus on ilmoitettava.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan YEL-vakuutusmaksut

Ammatin- tai liikkeenharjoittajana voit veroilmoitusta täyttäessä valita, vähennätkö YEL-vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan kuluna vai esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä.

Kolmas vaihtoehto on vähentää YEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Kun vähennät YEL-vakuutusmaksut esitäytetyllä veroilmoituksella, ne eivät pienennä yrittäjävähennyksen laskupohjaa. Yrittäjävähennys on 5 % jaettavasta yritystulosta eli elinkeinotoiminnan tuloksesta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut elinkeinotoiminnan tappiot. Yrittäjävähennystä ei merkitä veroilmoitukseen, Verohallinto vähentää sen automaattisesti.

Jos YEL-vakuutusmaksut on kirjattu kuluksi kirjanpitoon, mutta haluat vähentää ne esitäytetyllä veroilmoituksella, merkitse vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan veroilmoitukselle (lomake 5) vähennyskelvottomiksi kuluiksi ja lisää maksut esitäytetylle veroilmoitukselle ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi Omaverossa tai lomakkeella 50A.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja ei saa vähentää elinkeinotoiminnan kuluina, vaan ne vähennetään esitäytetyllä veroilmoituksella.

Oy, Ay, Ky: Osakkaan ja yhtiömiehen YEL-vakuutusmaksut

Jos olet itse maksanut YEL-vakuutusmaksut, merkitse maksut ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi Omaverossa tai lomakkeella 50A. Toinen vaihtoehto on vähentää YEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Jos yhtiö on maksanut YEL-vakuutusmaksut, maksut vähennetään yhtiön kuluna eikä niitä saa merkitä ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi.

Yrittäjän matkakulut

Yrittäjän asunnon ja työpaikan/pysyvän toimipaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen korjauksena joko Omaverossa kohdassa Matkakulut - Asunnon ja työpaikan väliset matkat tai lomakkeella 1A.

Lue myös: Kodin ja työpaikan väliset matkakulut

Verohallinnon ohjeissa käytettyjä termejä

Omistajayrittäjä omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä (TVL 33 b § 5 mom). Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä verotuksessa puolisona pidettävää henkilöä ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on vuoden 2018 verotuksessa alaikäinen, jos hän on syntynyt vuonna 2001-2018. Avopuolisoa pidetään verotuksessa puolisona vain, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aiemmin keskenään avioliitossa.

Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana (TVL 33 b § 4 mom).

Osakasta ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työeläkelainsäädännön tarkoittamaa perheenjäsentä eli avio- tai avopuolisoa tai henkilöä, joka on sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu osakkaan kanssa samassa taloudessa. 

Kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin, 
Veronmaksajat

Tulosta