Kiinteistöveroilmoitus 2020

Kiinteistöverotukseen on tullut muutoksia vuonna 2020. Veron eräpäivät voivat olla eri asiakkailla eri aikaan. Kiinteistön tiedot korjataan tai täydennetään nyt Omaverossa. 

Kiinteistöverotusta koskeva ilmoittaminen voidaan tiivistää neljän kohdan muistilistaan:

1. Saat kiinteistöveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa 2020. Säilytä nämä.

2. Tarkista kiinteistöveropäätöksen tiedot. Jos kaikki on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

3. Jos tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset ja palauta viimeistään 5.5.2020.

4. Maksa kiinteistövero: suurimmalla osalla eräpäivät ovat 6.8.2020 ja 6.10.2020. Jos keväällä lähetettyyn kiinteistöverotuspäätökseen tulee muutoksia, eräpäivät siirtyvät.

OMAVERO Kiinteistöveroilmoitus annetaan verkossa Verohallinnon verkkosivuilla Omaverossa.

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat antaa korjaukset myös paperilomakkeella. Erillisellä kiinteistöveroilmoituksella korjataan virheellinen tai puutteellinen tieto tai ilmoitetaan sellainen kiinteistö tai rakennus, jonka tietoja ei ole merkitty verotuspäätökseen.

Yhteisöt voivat korjata tai ilmoittaa tietoja ainoastaan sähköisesti Omaverossa.

Kuka vastaa verosta?

Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija eli esimerkiksi lain tai testamentin nojalla elinikäisen hallintaoikeuden saanut henkilö.

Vuoden 2020 aikana tapahtuneet kiinteistötietojen muutokset, esimerkiksi kiinteistön myynti maaliskuussa 2020, eivät vaikuta vuoden 2020 kiinteistöveroon. Ilmoitusosaa ei tarvitse näiden muutosten vuoksi palauttaa.

Jos kiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa on tapahtunut muutoksia 1.1.2020 tai sitä ennen eikä niitä ole korjattu kiinteistöverotustietoihin, korjaa tietoihin tapahtuneet muutokset. Ilmoita, jos olet ennen mainittua ajankohtaa esimerkiksi 

  • ostanut kiinteistön,
  • saanut kiinteistön perinnönjaossa, lahjana tai muulla vastaavalla tavalla tai
  • luovuttanut kiinteistön. 

Rakennuksen omistusosuus määräytyy kiinteistöverotuksessa maapohjan omistusosuuden perusteella, jos muuta ei ole ilmoitettu. Jos omistusosuus on muuttunut tai omistusosuus rakennuksesta on eri kuin omistusosuus kiinteistön maapohjasta, on omistusosuus rakennuksesta korjattava ja merkittävä osuus murtolukuna.

Jos rakennuksen yhteisomistajat ovat puolisoita, riittää yksi ilmoitus verkossa tai yksi lomake. Puolison omistama osuus ja rakennuksen muut omistajat ilmoitetaan kohdassa Lisätietoja. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen omistusosuudet ja niiden muutokset omilla lomakkeillaan.

Tiedot rakennuksista

Rakennuksia koskevat tiedot on syytä tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Ilmoita tai korjaa puuttuva rakennus, rakennuksen tai rakennuksen osan valmiusaste, rakennuksen laajennus, korjaus rakennuksen ominaisuustietoihin, rakennuksen peruskorjaukset tai rakennuksen purkaminen.

Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2019. Jos kiinteistöverotustiedoista puuttuu rakennus, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2019, ilmoita kyseinen rakennus. Ilmoita myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2019, mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2019 lopussa ja rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita puuttuvaa rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Ilmoita myös, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2019 aikana perusparannus tai huomattava kunnossapitotyö. Anna selvitys tehdyistä korjauksista sekä niiden kustannuksista kohdassa Perusparannukset ja muut huomattavat korjaustoimenpiteet.

Samassa kohdassa voidaan ilmoittaa myös sellainen ennen vuotta 2019 tehty perusparannus- tai korjaustyö, jota ei ole vielä huomioitu kiinteistöverotustiedoissa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia on muutettu perusparannuksen yhteydessä, ilmoita peruskorjausta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Rakennusvaihe

Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2019 lopussa, ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2019. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa. Vuonna 2019 valmistuneen rakennuksen osalta merkitse valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina.

Jos rakennuksessa on sen valmistumisen jälkeen tehty perusparannuksia tai huomattavia kunnossapitotöitä ennen 1980-luvun puoltaväliä, se on otettu verotuksessa huomioon muuttamalla valmistumisvuosi myöhemmäksi ikäalennusten pienentämiseksi. Tämän vuoksi vanhemmilla rakennuksilla verotuspäätökseen merkitty valmistumisvuosi voi poiketa oikeasta valmistumisvuodesta. Tästä syystä tietoja ei tarvitse korjata. 

Rakennusten käyttö

Kiinteistöverotiedoissa on kerrottu rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Jos rakennus on esimerkiksi osittain asuinkäytössä ja osittain liiketilana, veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella:

  • Vakituinen asuinkäyttö: vähintään 50 %
  • Muu asuinkäyttö (esim. vapaa-aika): yli 50 %
  • Elinkeinotoiminnan käyttö: yli 50 %
  • Maatalouden yhteydessä oleva majoitustoiminta: yli 50 %

Erillisen talous-, sauna- ja autotallirakennuksen veroprosentti on sama kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa tai muussa käytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen asianomaisen rakennuksen veroprosenttia.

Juha Salmikivi

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 6.3.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.