Yhdistyksen veroilmoitus 2016

Yhdistyksen veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Esimerkiksi jos tilikausi päättyi 31.12.2016, veroilmoitus on annettava viimeistään tiistaina 2.5.2017. Jos viimeinen jättöpäivä olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saa jättää seuraavana arkipäivänä.

Onko yhdistyksen annettava veroilmoitus?

Yhdistyksen on annettava veroilmoitus, jos sillä on ollut verovuonna veronalaista tuloa.

Lisäksi yhdistyksen on annettava veroilmoitus, mikäli se on saanut postitse veroilmoituksen antamista koskevan Verohallinnon tiedotteen tai Verohallinto pyytää yhdistystä jättämään veroilmoituksen.

Yleishyödyllisenkin yhdistyksen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, on annettava veroilmoitus. Samoin jos yhdistyksen omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet. Veroilmoitus on annettava myös silloin, kun yhdistyksen toiminnassa tapahtuu olennainen muutos.

Jos on epävarmaa, onko yleishyödyllisen yhdistyksen tulo veronalaista vai ei, yhdistyksen pitää antaa veroilmoitus. Mukaan voi liittää erillisen selvityksen siitä, mistä toiminnasta ilmoitetut tulot ovat kertyneet. Veroilmoitus on annettava, jos toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia, esimerkiksi on otettu käyttöön uusia varainhankinnan muotoja.

Jos yhdistys on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön, sen on annettava veroilmoitus.

Mikäli yhdistys on saanut vapautuksen veroilmoituksen antamisesta, Verohallinto lähettää vapautuksesta kirjallisen ilmoituksen. Vapautuksen saa, jos yhdistys on yleishyödyllinen, yhdistyksen toiminta on vakiintunutta, yhdistyksellä ei ole verotettavaa tuloa, veronalaisesta toiminnasta ei ole merkkejä eikä veroilmoituksen jättämiselle ole muuta verotukseen liittyvää tarvetta.

Vapautuksesta huolimatta veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos yhdistyksellä on verotettavaa tuloa tai toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Milloin veroilmoitusta ei tarvitse antaa?

Jos yleishyödyllisellä yhdistyksellä ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja, veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa. Veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos Verohallinto on lähettänyt veroilmoituksen antamista koskevan Verohallinnon tiedotteen tai Verohallinto pyytää yhdistystä jättämään veroilmoituksen.

Yhdistyksen oman toimintansa rahoittamiseksi järjestämästä varainhankinnasta, kuten arpajaisista, myyjäisistä, urheilutapahtumista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä yms. saama tulo on yleensä verovapaata.

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavalle yleishyödylliselle yhteisölle voidaan hakemuksesta myöntää vapautus elinkeinotuloverosta ja kiinteistötulosta enintään viideksi vuodeksi.

Veronhuojennus ei vapauta yhdistystä kuitenkaan ilmoittamisvelvollisuudesta. Huojennuksesta huolimatta yhdistyksellä voi olla muuta verotettavaa tuloa. Veroilmoitukseen on liitettävä jäljennös veronhuojennuspäätöksestä. Huojennus ei koske arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa.

Veroilmoitus sähköisesti

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti. Sähköisen veroilmoituksen antamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yhteisöjä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, voi perustaa Katso-tunnisteen verkko-osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi.

Sähköinen ilmoitus ja sen liitteet annetaan Verohallinnon verkkolomakkeilla. Ilmoittamiseen voi käyttää myös taloushallinto-ohjelman tuottamaa tiedostoa. Katso: Yhteisöjen veroilmoituspalvelu

Veroilmoituksen antaminen paperilomakkeella on niin ikään edelleen mahdollista. Lomakkeen voi tulostaa Verohallinnon internet-sivuilta.

Veroilmoituksen täyttäminen

Yhdistykset antavat veroilmoituksen lomakkeella 6C.

Jos yhdistyksen osoite on muuttunut, ilmoita osoitteenmuutos Muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Osoitetietojen muutoksia ei enää ilmoiteta veroilmoituslomakkeella.

Seuraavat lomakkeen kohdat koskevat sekä yleishyödyllisiä että muita yhdistyksiä:

 • I hallintoon kuuluville henkilöille maksetut palkat, palkkiot ja muut suoritukset. Kohtaa ei tarvitse täyttää, jos hallintoon kuuluville maksetut suoritukset ovat yhteensä alle 5 000 euroa.
 • II koko toiminnan tuotot ja kulut kirjanpidon mukaisina 
 • III tase 
 • VII eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä/ verovuoden vahvistettava tappio
 • VIII tilintarkastus tai toiminnantarkastus.

Yleishyödylliset yhdistykset ilmoittavat kohdissa:

 • IV erittelytiedot, mm. varsinaisen toiminnan sekä tavara- ja palvelumyynnin tuotot ja kulut
 • V veronalaisen elinkeinotoimintansa.

Muut kuin yleishyödylliset yhteisöt antavat kohdassa:

 • VI laskelman elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Veroilmoituksen liitteenä on aina annettava tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus tai muu selvitys toiminnasta, jos toimintakertomusta ei laadita. Lisäksi tarvittaessa annetaan lomake 76, jos yleishyödyllinen yhteisö omistaa kiinteistön. Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistöjen käyttötarkoi-tukset sekä myös kiinteistötulo, jonka yhdistys on saanut tilikauden aikana.

Lisäksi veroilmoitukseen liitetään kopio uusista säännöistä, jos yhdistyksen säännöt ovat muuttuneet. Jos yhteisön toiminta tai varainhankintamuodot ovat muuttuneet olennaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna, liitä veroilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys muutoksista. Veroilmoitukseen liitetään myös kopio myönnetystä veronhuojennuspäätöksestä ja lomake 62, jos yhteisö harjoittaa veronalaista toimintaa. Toiminnantarkastuskertomuksen tai tilintarkastuskertomuksen liittämisestä veroilmoitukseen katso tarkemmin Verohallinnon veroilmoituksen yksityiskohtainen täyttöohje kohta VIII Tilintarkastus tai toiminnantarkastus.
Veroilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Yksityiskohtainen veroilmoituksen täyttöohje löytyy Verohallinnon sivuilta. Yhdistyksen veroilmoitus Verohallinnon sivuilla

Yhdistyksen veronalaiset tulot

Yhdistyksellä voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, kiinteistötuloa ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Yleishyödyllistä yhdistystä verotetaan sen saamasta elinkeinotulosta ja kiinteistön tuottamasta tulosta, jos kiinteistö tai sen osa on muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi:

 • toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin
 • toimiminen kilpailuolosuhteissa
 • toiminnan jatkuvuus tai säännöllinen toistuvuus
 • käyvän markkinahinnan käyttäminen
 • toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan tai laajaan henkilöpiiriin
 • toiminnan laajuus ja suuri liikevaihto
 • ansiotarkoitus ja voiton tavoittelu
 • toiminnan järjestämiseen liittyvä riski
 • sitoutuneen pääoman suuri määrä
 • vieraan pääoman käyttö
 • toimintaan palkattu henkilökunta.

Yleishyödyllisen yhdistyksen henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat tulot ovat sille verovapaata tuloa. Tällaisia tuloja ovat yleensä esimerkiksi jäsenmaksut, korot, osingot, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset ja luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta.

Jos yhdistys ei ole tuloverolain mukaan yleishyödyllinen yhteisö, se on verovelvollinen kaikesta tulostaan tuloverolain, elinkeinoverolain ja maatilatalouden tuloverolain säännösten mukaisesti.

Milloin yhdistys on yleishyödyllinen?

Yleishyödyllisellä yhdistyksellä tarkoitetaan yhdistystä, joka toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

Esimerkiksi tavallinen urheiluseura voi täyttää nämä edellytykset.

Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eli sen ovien on oltava auki periaatteessa kaikille. Yhdistys voi kuitenkin asettaa jäsenyydelle tiettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi kuoroon pääsemisen edellytykseksi voidaan asettaa vaatimus laulutaidosta.

Yleishyödyllinen yhdistys ei saa tuottaa jäsenilleen taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Palkkaa voidaan siis maksaa, mutta sen on oltava kohtuullinen. Palkanmaksu ei myöskään saa olla yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä. Myös yhdistyksen sääntöjen on täytettävä nämä edellytykset, vaikka pääpaino yleishyödyllisyysarvioinnissa onkin yhdistyksen tosiasiallisen toiminnan luonteen arvioinnissa. Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin perusteella.

Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen ja koskee sitä verovuotta, jonka verotuksen toimittamisesta kulloinkin on kyse. Ratkaisu voi muuttua, jos yhdistyksen toiminta tai toimintaympäristö muuttuu. Jos yhdistyksen toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä annettava selvitys.

Lain esimerkkiluettelo

Tuloverolaissa on esimerkkiluettelo yleishyödyllisistä yhteisöistä. Maininta esimerkkiluettelossa ei automaattisesti tarkoita, että yhdistys olisi yleishyödyllinen.

Siinäkin tapauksessa, että yhdistys on mainittu esimerkkiluettelossa, sääntöjen mukainen tarkoitus ja tosiasiallinen toiminta ovat yleishyödyllisyysarvioinnissa ratkaisevia. Toisaalta se, ettei yhdistystä ole mainittu esimerkkiluettelossa, ei estä sitä olemasta yleishyödyllinen.

Mitkä tulot eivät ole elinkeinotuloa?

Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan toteuttamisesta mahdollisesti saatuja tuloja ei yleensä pidetä elinkeinotuloina. Arviointi tulojen luonteesta tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon yhteisön säännöt ja toiminnan tarkoitus sekä yhteisön tosiasiallinen toiminta.

Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotuloina ei pidetä tuloa, joka on saatu

 1. sen toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta;
 2. jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista;
 3. adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatu tulo;
 4. sairaaloissa, vankiloissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista;
 5. bingopelin pitämisestä.

Elinkeinotoiminnan vaikutus yleishyödyllisyyteen

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Jotta yhteisöä voitaisiin pitää yleishyödyllisenä, sen elinkeinotoiminnan pitää olla alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan.

Elinkeinotoimintaan liittyvä riskinotto tai esimerkiksi se, että elinkeinotoimintaan sitoutuu huomattava osa yhdistyksen varallisuudesta, voi johtaa siihen, ettei yhdistystä verotuksessa pidetä yleishyödyllisenä. Jos toiminnan painopiste siirtyy elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tai elinkeinotoiminnasta tulee yhdistyksen tärkein toimintamuoto, yhdistys voi menettää yleishyödyllisyysstatuksensa.

Liikevaihdoltaan laajan ja itsenäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi siis poistaa yhdistyksen yleishyödyllisyyden, vaikka yhdistyksen tarkoitus muutoin olisi yleishyödyllinen.

Laaja sijoitustoimintakin voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen, jos yhdistyksen varsinainen yleishyödyllinen toiminta jää taka-alalle tai on hyvin pientä. Erityisesti spekulatiivinen sijoitustoiminta, lainarahoitus, suuri riski ja sijoitustuottojen rahastointi voivat johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen.

Elinkeinotoiminnan vaikutusta yleishyödyllisyyteen arvioidaan tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen. Arvioinnissa huomioidaan elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan laajuus ja niiden keskinäinen suhde. Arviointi ei aina ole mahdollista pelkästään kirjanpidon tietojen perusteella.

Elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun elinkeinotoiminnasta on tullut niin merkittävä osa yhteisön toimintaa, että se saattaa vaarantaa yhteisön yleishyödyllisyysaseman.

Jos elinkeinotoiminta on yhtiöitetty osakeyhtiöön, osakeyhtiö on erillisesti verovelvollinen elinkeinotoiminnasta. Osakkaana olevan yleishyödyllisen yhdistyksen osakeyhtiöstä saama osinkotulo on lähtökohtaisesti verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Kiinteistötulo

Kiinteistöä käytetään usein sekä yleishyödylliseen että muuhun tarkoitukseen. Kiinteistön käyttö on tällöin jaettava yleishyödylliseen ja muuhun käyttöön. Käytön jakautuminen arvioidaan yleensä pinta-alan tai käyttöajan perusteella.

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle. Veroprosentti oli 6,18 vuonna 2016.

Yleishyödyllisen yhdistyksen kiinteistötulot ovat verovapaita valtionverotuksessa.

Kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan:

 1. Yleinen tai yleishyödyllinen käyttö => verovapaata kiinteistötuloa.
 2. Muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö => veronalaista kiinteistötuloa.
 3. Kiinteistö on yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä => elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista kiinteistötuloa on esimerkiksi vuokratulo ja metsätalouden tuottama tulo ja maatalouden tulo. Asunto-osakeyhtiössä tai keskinäisessä kiinteistö-osakeyhtiössä olevan asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta ei katsota kiinteistötuloksi, vaan se on verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Jos kiinteistöä ei käytetä yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa, kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Milloin yleishyödyllinen yhdistys maksaa tuloveroa?

Vaikka yleishyödyllisen yhdistyksen kokonaistulos olisikin nolla tai negatiivinen, voi yhdistyksen harjoittama veronalainen elinkeinotoiminta tai kiinteistöjen vuokraus tuottaa voittoa. Tällöin on maksettava tuloveroa. Yhdistysten maksama yhteisöveroprosentti on 20 prosenttia. Kiinteistötulon veroprosentti oli 6,18 vuonna 2016.

Elinkeinotoiminnan tuotoista ei voi vähentää muita kuin elinkeinotoiminnan kuluja ja kiinteistön tuottamasta tulosta veronalaiseen kiinteistönvuokraukseen kohdistuvia kuluja. Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kulut eivät ole vähennyskelpoisia sen veronalaisesta tulosta.

Merja-Liisa Huolman-Lakari,
verojuristi, Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.