Yhteisetuutta koskeva veroilmoitus 2017

Yhteisetuus on erillinen verovelvollinen

Tuloverolain mukaisten yhteisetuuksien on annettava veroilmoitus lomakkeella 6, jos niillä on ollut veronalaista tuloa.

Yhteismetsää, tiekuntaa ja osakaskuntaa (kalastuskunta ja jakokunta) sekä muuta niihin verrattavaa yhteenliittymää pidetään verotuksessa yhteisetuutena.

Yhteisetuutta verotetaan erillisenä verovelvollisena. Tämä merkitsee samalla sitä, että yhteisetuus maksaa tuloveron ja osakas saa mahdollisen tulo-osuutensa ilman lisäveroseuraamuksia. Osakkaan yhteisetuuteen kuuluvan oikeuden tai osuuden luovutuksesta verotetaan osakasta eikä yhteisetuutta.

Yhteisetuuden tappioita ei jaeta osakkaille vaan ne vähennetään yhteisetuuden tulosta. Yhteisetuuksilla on kolme tulolähdettä, kuten muillakin verovelvollisilla. Ne voivat saada elinkeinotuloa, maatalouden tuloa tai henkilökohtaista tuloa. Voitot ja tappiot vahvistetaan kullekin tulolähteelle erikseen.

Yhteisetuudet maksavat verotettavista tuloistaan veroa tuloveroprosentin 26,5 mukaan.

Yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa 1.11.2017 lähtien sähköisesti OmaVero -palvelussa.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella (lomake 6) vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, erillistä lupaa ei tarvitse hakea eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake palautetaan osoitteeseen: Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO.

Veroilmoitus on annettava vain siinä tapauksessa, että yhteisetuudella on ollut verovuoden aikana veronalaista tuloa tai muita verotukseen annettavia tietoja, kuten muutoksia yhteisetuuden omistamien kiinteistöjen tiedoissa.

Veroilmoitus on lisäksi annettava silloin, jos Verohallinto on lähettänyt yhteisetuudelle esitäytetyn veroilmoituksen tai muutoin kehottanut antamaan veroilmoituksen.

Veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöjen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2018 sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta on muuten määrätty.

Yksityisistä teistä annetun lain 99 §:n nojalla tiekunnalle kertyneitä tuloja ja varoja ei pidetä tiekunnan veronalaisina tuloina ja varoina, joten käytännössä tiekunnat eivät yleensä maksa tuloveroja lainkaan. Tiekunta on kuitenkin verovelvollinen kiinteistöstä saadusta tulosta kunnalle ja seurakunnalle tuloveroprosentin 6,07 mukaan.

Mikä on tiekunta?

Tiekunta voidaan perustaa tietä koskevien asioiden hoitamista varten tietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan toimituksessa. Tieosakas tai kunta voi tehdä aloitteen tiekunnan perustamiseksi. Tiekunta voidaan perustaa, jos sitä tieosakkaiden lukumäärän tai tienpidon asianmukaisen hoitamisen vuoksi tai muusta tällaisesta syystä on pidettävä tarpeellisena.
Tiekunnan tieosakkaita ovat pääasiassa tien varrella olevien kiinteistöjen omistajat.

Tieoikeuden voi saada johonkin tiettyyn tiehen, vaikka henkilö ei omistaisikaan kiinteistöä kyseisen tien varrella. Tällaisesta tapauksesta on kysymys esimerkiksi, jos henkilö harjoittaa luvallista liikennettä tai elinkeinoa ja tien käyttö on tähän tarkoitukseen tärkeää. Jos tieoikeus myönnetään, tulee sen hakijasta tieosakas.

Mikä on kalastuskunta?

Kalastuslaissa tarkoitettuna kalastuskuntana toimii yhteisaluelain mukainen osakaskunta.

Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallinnosta ja aluetta tai etuutta koskevien muiden asioiden hoidosta.

verojuristi Juha Salmikivi,
Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.