Lahjaverokirja

Lahjaverokirja on selkeä, käytännönläheinen opas lahjoituksen hoitamiseen alusta loppuun. Kirjasta saat neuvoja muun muassa käteisen rahan, pörssiosakkeiden, asunnon ja yrityksen lahjoittamiseen.

Oppaassa keskitytään erityisesti lahjojen verotukseen. Tarjolla on konkreettisia esimerkkejä eri vaihtoehtojen vaikutuksesta lahjaveron määrään sekä vinkkejä, jotka helpottavat lahjoittamisen verosuunnittelua.

Lahjaverokirja sisältää myös lahjoittamisen oikeudelliset perusasiat, lahjoittamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä sekä perustiedot hallintaoikeudesta ja alihintaisesta kaupasta. Kirjassa ovat mukana lahjaveroasteikon muutokset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi Tuomo Lindholm.


Hinta:
32,00 €
Jäsenhinta:
27,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-55-0
Tekijä:
Tuomo Lindholm
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
17. uudistettu painos 2019

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Alkusanat

1. Lahjan siviilioikeudelliset tunnusmerkit

1.1. Yleistä
1.2. Irtaimen lahja
1.3. Kiinteistön lahja
1.4. Lahja alaikäiselle
1.5. Aviopuolison suostumus lahjaan
1.6. Perillisten suostumus lesken lahjaan
1.7. Aviopuolisoiden väliset lahjat
1.8. Avopuolisoiden väliset lahjat
1.9. Lahjat ja luovutusvoitto- sekä varainsiirtoverot
1.10. Lahjanantajan velkojien asema

2. Lahjasta oikeustoimena

2.1. Yleistä
2.2. Lahjanlupaus
2.3. Hallinnan siirto eli traditio lahjassa
2.4. Lahjan pätemättömyysperusteista
2.5. Lahjan ehdot
2.6. Lahjan peruuttaminen ja purkaminen

3. Verosuunnittelusta

3.1. Yleistä
3.2. Alle 5 000 euron lahjat
3.3. Koti-irtaimistolahjat
3.4. Koulutus-, kasvatus- ja elatuslahjat
3.5. Vakuutuskorvaukset
3.6. Lahjat, perintöverotus ja perunkirjoitus
3.7. Koroton velka
3.8. Ilmaisasuminen, talkoot ja vastaavat tilanteet
3.9. Lahjojen pilkkominen
3.10. Lahjaveron maksu
3.11. Osinkoverosuunnittelu
3.12. Tekijänoikeudet ja patentit ym.
3.13. Lahjaverotusarvo ja luovutusvoittoverotus
3.14. Lahja-asunto vai rahat asunnon ostoon
3.15. ¾-kauppahintasääntö
3.16. Hallintaoikeus
3.17. Julkisyhteisöjen, eräiden yhdyskuntien, eräiden laitosten
sekä yksityisoikeudellisten yleishyödyllisten yhteisöjen
saamat lahjat
3.18. Metsälahjavähennys
3.19. Lahjoitusvähennys henkilöverotuksessa

4. Hallintaoikeus ja muut verot

4.1. Yleistä
4.2. Hallintaoikeuden saaja tai haltija ei maksa lahjaveroa
4.3. Hallintaoikeus ja metsäverotus
4.4. Hallintaoikeus ja tuloverotus
4.5. Hallintaoikeus ja arvonlisäverotus
4.6. Hallintaoikeus ja kiinteistöverotus
4.7. Hallintaoikeus ja sen haltijan kuolema
4.8. Hallintaoikeudesta erikseen luopuminen
4.9. Hallintaoikeus osituksessa ja perinnönjaossa 
4.10. Hallintaoikeus ja sukupolvenvaihdoshuojennus
4.11. Hallintaoikeus ja omaisuuden tuleva myynti
4.12. Hallintaoikeus ja edelleenluovutus

5. Lahjaverotus, arvostaminen, veroasteikot ja veroluokat

5.1. Yleistä
5.2. Lahjaverovelkasuhteen syntyminen
5.3. Lahjaveroilmoitus
5.4. Verottajan kyselyoikeus
5.5. Verottajalla oma harkintavalta
5.6. Miten verot tulevat maksuun
5.7. Vapautus ja lykkäys lahjaveron maksuun
5.8. Käypä arvo yleisenä arvostusperiaatteena
5.9. Veronhuojennukset yritysten ja maatilojen
sukupolvenvaihdoksissa
5.10. Veroasteikot ja veroluokat
5.11. Lahjaveron vanheneminen

6. Sudenkuopista verotuksessa

6.1. Yleistä
6.2. Veronkiertosäännös
6.3. Alihintainen kauppa ja luovutusvoittoverotus
6.4. Lapsilisät
6.5. Velan lyhentäminen verottomilla lahjoituksilla
6.6. Kuka on lahjanantaja ja kuka on lahjansaaja 
6.7. Yhteislahja
6.8. Olennaiset poikkeamat osituksessa ja perinnönjaossa
6.9. Omaisuuden hankkiminen muun kuin rahoittajan nimiin
6.10. Lahjat yhtiöjärjestelyissä
6.11. Yrityksen lahjoitus
6.12. Epäonnistunut perinnöstä luopuminen
6.13. Tuoton lahjoittaminen – ”puu ja hedelmät -oppi” 
6.14. Lahja vai palkanlisä
6.15. Esitelmäpalkkion tai palkan lahjoittaminen
6.16. Urheilijan saamat lahjat
6.17. Vakuutuskorvauslahja muulle kuin lähiomaiselle
6.18. Lahjasta ei luovutustappiota

7. Ennakkoratkaisu

7.1. Yleistä
7.2. Mistä ja miten haetaan ja kuka hakee
7.3. Onko ennakkoratkaisu sitova
7.4. Mitä ennakkoratkaisu maksaa
7.5. Miten ennakkoratkaisuun haetaan muutosta

8. Veronoikaisut ja muutoksenhaku lahjaveropäätökseen

8.1. Yleistä
8.2. Selvät ja kiistattomat virheet
8.3. Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi
8.4. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi
8.5.  Erityistilanteita koskevat määräajat
8.6. Muut verotuksen oikaisut
8.7. Oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle
8.8. Valitus hallinto-oikeuteen
8.9. Valituslupa ja valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
8.10. Ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
8.11. Verotuksen palauttaminen
8.12.Verot on maksettava muutoksenhausta riippumatta
8.13. Veron alentaminen lahjan arvon alennuttua

9. Euron tulo sekä muut kansainväliset lahjaverokysymykset

9.1. Yleistä
9.2. Milloin maksan lahjaveroa Suomeen
9.3. Suomessa asuminen
9.4. Ulkomaisen lahjaveron hyvittäminen
9.5. Verotus kansainvälisissä lahjaverokysymyksissä

10. Erityyppisiä lahjakäsitteitä

10.1. Yleistä
10.2 Ennakkoperintö
10.3. Notariaatti- ja arvopaperilahja
10.4. Suosiolahja
10.5. Testamenttiin rinnastuva lahja
10.6. Kielletty kuolemanvaraislahja
10.7. Sivulahja ja kihlalahja
10.8. Remuneratorinen lahja
10.9. Sisarosuudet
10.10. Syntymättömälle lapselle annettava lahja
10.11. Huomenlahja
10.12. Mainos- ja edustuslahjat
10.13. Lahjat ulkomailta

 

Liitteet

Liite 1 Irtaimen lahjakirja
Liite 2 Kiinteän lahjakirja
Liite 3 Ennakkoratkaisupyyntö lahjaverosta Verohallinnolle
Liite 4 Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle
Liite 5 Lahjaveroasteikko ja veroluokat
Liite 6 Ikäkerrointaulukko

Johdanto

Yleisimmät tavat siirtää omaisuutta henkilöltä toiselle ovat kauppa ja lahja, jos perimistä ei oteta huomioon. Kumpaankin toimeen liittyy niin siviili- kuin vero-oikeudellisiakin näkökulmia. Tämä kirja käsittelee oikeustoimista vain toista eli lahjaa ja niistä lähtökohdista, joihin kirjoittaja on törmännyt veroneuvonnassa ja asiakirjojen laadinnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esille on pyritty ottamaan ne asiat, jotka tuntuvat yleisesti ja vuodesta toiseen herättävän veronmaksajien mielenkiintoa. Pyrkimys on ollut kirjoittaa mahdollisimman käytännönläheisesti.

Lahjaan liittyy siviilioikeudellisesti muutamia tunnusmerkkejä, joista eräs on lahjanantajan varallisuuden väheneminen ja toisaalla lahjansaajan varallisuuden lisääntyminen. Toinen haluaa antaa jostakin syystä pois omaansa. Antajalla on yleensä joku motiivi, jolla lahjoitus lähtee liikkeelle. Joskus motiivi on verotus, joskus joku muu seikka. Tässä kohden lahjoituksessa on syytä olla erityisen tarkkana. Mihin lahjoituksella pyritään, mitä sillä saavutetaan, onko se paras mahdollinen tapa, tarvitseeko lahjoittaja kenties itse joskus lahjoitettavaa omaisuutta jne. On siis monia kysymyksiä, jotka on syytä miettiä ennen lahjoitukseen ryhtymistä. Pahimmillaan lopputulos voi olla aivan päinvastainen kuin mitä lahjanantaja oli mielessään kuvitellut. Ihmiset muuttuvat, lait muuttuvat ja olosuhteet muuttuvat. Mutta kun lahjoitukseen on päätetty ryhtyä, niin silloin on myös syytä hyödyntää ne mahdolliset veronminimointikeinot, jotka lainsäätäjä on tarjonnut. Siviilioikeudellisesti lahjoitus on tämän jälkeen yleensä helppo toteuttaa.

Verotus on myös oikeudenala, jossa oikeuskäytännöllä, erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) päätöksillä, on suuri merkitys. Tämän vuoksi monet asiat kirjassakin perustuvat syntyneeseen oikeuskäytäntöön. Lisäksi paikalliset verotuskäytännöt voivat joskus poiketa vallitsevasta yleisestä näkökannasta, mikä lukijan on syytä pitää mielessä. Kun ainakin edellä mainittuja asioita on pohdittu, todennäköisyys lahjoitukseen onnistumiseen on suurempi.

Valtion budjettia ajatellen lahjavero on kuitenkin vain pisara meressä verrattuna esimerkiksi tulo- ja arvonlisäveroihin. Esimerkiksi vuonna 1996, jolloin perintö- ja lahjaverotusta kiristettiin, oli perintö- ja lahjaveron kertymä yhteensä vain 1,3 miljardia markkaa eli vajaa 0,5 % kokonaisveromäärästä.

Lopuksi kiitän Veronmaksajain keskusliiton Tampereen toimiston verojuristi Jussi Sainiota tekstini kommentoimisesta sekä toimistosihteeri Tuija Ekholmia kirjan taitosta.

Helsingissä 1. syyskuuta 1999
Tuomo Lindholm

Kirjan ensimmäisen painoksen tultua loppuunmyydyksi, oli aika päivittää kirja heinäkuussa 2000.

Helsingissä 18. heinäkuuta 2000
Tuomo Lindholm

Kirjan kolmas painos otettiin toukokuussa 2002. Siinä on huomioitu lähinnä euroon siirtymisestä johtuneita muutoksia. Euron lyhenne on tässä kirjassa pieni e-kirjain. Jokunen esimerkki on säilytetty vielä markkamääräisenä.

Helsingissä 1.5.2002
Tuomo Lindholm

Kirjan neljäs painos otettiin marraskuussa 2003. Kirjaan on lisätty oikeustapauksia sekä tehty lainsäädännön muuttumisen edellyttämiä tarkistuksia. Jokunen esimerkki on vielä markoissa.

Helsingissä 1.11.2003
Tuomo Lindholm

Kirjan viiden painos otettiin elokuussa 2004. Siinä on huomioitu lähinnä lainsäädännölliset muutokset tulovero- sekä perintö- ja lahjaverolakeihin, jotka perustuvat hallituksen esityksiin numerot 57, 84, 91, 92 ja 96/2004.

Helsingissä 31.8.2004
Tuomo Lindholm

Kirjan kuudes painos otettiin syyskuussa 2006. Painoksessa on huomioitu lainsäädännöllisiä muutoksia sekä uutta oikeuskäytäntöä.

Helsingissä 1.9.2006
Tuomo Lindholm

Perintö- ja lahjaverotusta muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että kevennykset kohdistuivat käytännössä perintöverotukseen. Toisaalta III veroluokka poistettiin kokonaan molemmista verolajeista. Lahjaverotuksessa pienimmän verotettavan osuuden määrä korotettiin
3 400 eurosta 4 000 euroon kuluttajahintaindeksiä vastaavasti. Muun muassa nämä muutokset antoivat aiheen päivittää kirja seitsemännen kerran. Vuonna 2006 perintö- ja lahjaveroa kertyi 505 miljoonaa euroa, mistä perintöveron osuus oli runsas 80 prosenttia.

1.12.2007
Tuomo Lindholm

1.1.2009 tapahtunut muutos perintö- ja lahjaverolaissa siten, että ensimmäiseen veroluokkaan kuuluviin verovelvollisiin sovellettavia veroprosentteja alennettiin kolmella prosenttiyksiköllä, oli eräs syy päivittää kirja jälleen. Perintö- ja lahjaveron tuotto oli vuonna 2007 yhteensä 459 miljoonaa euroa.

1.6.2009
Tuomo Lindholm

Muutokset Verohallinnon ohjeistuksessa sekä lainsäädännössä että uudet oikeustapaukset antoivat kirjalle tämänkertaisen päivitystarpeen.

15.5.2011
Tuomo Lindholm

Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin hallitusohjelman mukaisesti lisäämällä ensimmäisen veroluokan perintöveroasteikkoon ja lahjaveroasteikkoon neljäs porras 200 000 euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ylimmän portaan veroprosentti on 1.1.2012 alusta 16, kun se aikaisemmin oli 13. Lisäksi muutokset pääomatuloverotuksessa ja muutamat oikeustapaukset on huomioitu tässä kirjan päivityksessä.

23.1.2012
Tuomo Lindholm

Uudet lainsäädäntömuutokset ja uudet oikeustapaukset antoivat kirjalle päivitystarpeen helmikuussa 2013.

28.2.2013
Tuomo Lindholm

Lainsäädäntömuutokset, uudet Verohallinnon ohjeet sekä uudet oikeustapaukset antoivat kirjalle päivitystarpeen joulukuussa 2013.

15.1.2014
Tuomo Lindholm

Lainsäädäntömuutokset, Verohallinnon ohjeistus sekä uusia oikeustapauksia on huomioitu viimeisessä painoksessa.

31.1.2015
Tuomo Lindholm

Lainsäädäntömuutokset, Verohallinnon ohjeistus sekä uusia oikeustapauksia on huomioitu viimeisessä painoksessa.

1.1.2016
Tuomo Lindholm

Lainsäädäntömuutokset mm. perintö- ja lahjaverolaissa sekä verotus-
ja veronkantomenettelyssä antoivat muun ohella aihetta kirjapäivitykseen.

1.1.2017
Tuomo Lindholm

Kirjan vuosittainen päivitys on tehty joulukuussa 2017.

15.12.2017
Tuomo Lindholm

Kirjan vuosittainen päivitys on tehty joulukuussa 2018.

31.12.2018
Tuomo Lindholm

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.