Sijoittajan verokirja

Sijoittajan verokirja on käytännönläheinen ja ajantasainen
apuväline veropulmien ratkaisemiseen. Kirjassa
käsitellään seikkaperäisesti muun muassa osinkojen,
korkojen, vuokrien ja luovutusvoittojen verotus. Myös
eri sijoitusmuotojen, kuten osakesäästötilin, sijoitusrahaston,
säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen
verokohtelu on selvitetty niin tuloverotuksessa
kuin perintöverotuksessa.

Konkreettiset esimerkit valaisevat monimutkaisia verosäännöksiä ja
helpottavat omien sijoitusten verokohtelun ennakointia.
Mukana on neuvoja splittausten, sulautumisten, jakautumisten,
osakeantien ja pääoman palautusten huomioon
ottamisesta luovutusvoiton veroa laskettaessa.
Kirjassa käsitellään yleisimmin omistettujen suomalaisten
pörssiyhtiöiden sulautumisten, jakautumisten ja
muiden järjestelyjen veroseuraamuksia.

Kirjan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton
lakiasiain johtaja, varatuomari Vesa Korpela.


Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-71-0
Tekijä:
Vesa Korpela
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
7. uudistettu painos 2020

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Lukijalle

1. Sijoitustoiminta ja verotus

2 Vuokratulo

2.1 Vuokratulon määrä ja verotusajankohta
2.2 Vuokratulosta vähennettävät tulonhankkimismenot
2.2.1 Vähennettävä yhtiövastike
2.2.2 Yhtiölaina verosuunnittelun kannalta
2.2.3 Vuokratun huoneiston peruskorjaus ja vuosikorjaus
2.2.4 Vuokraukseen kohdistuva korkomeno
2.2.5 Rakennuksen ja kiinteistön vuokraaminen
2.2.6 Kalustettuna vuokrattu huoneisto tai kiinteistö
2.2.7 Muut vuokratulosta vähennettävät menot
2.2.8 Osittain omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon vuokraus
2.2.9 Vuokraus elinkeinotoimintana
2.3 Vuokratulon tulolaji ja tulolähde
2.4 Vuokratulo veroilmoituksella

3 Luovutusvoitto

3.1 Verotettavan luovutusvoiton laskeminen
3.1.1 Luovutusvoiton hankkimisesta johtuneet menot
3.2 Vaihto
3.2.1 Yritysmuodon muutos
3.2.2 Yritysjärjestelyt
3.3 Luovutusvoiton verovuosi
3.3.1 Esisopimus
3.3.2 Kaupan peruuntuminen
3.4 Luovutus- eli myyntihinta
3.4.1 Metsämaan myynti
3.4.2 Lisäkauppahinta
3.5 Verovapaat luovutukset
3.5.1 Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto
3.5.2 Kiinteän omaisuuden luovutus luonnonsuojelualueeksi
3.5.3 Vähäisten luovutusten verovapaus
3.5.4 Sukupolvenvaihdos
3.5.5 Osittain verovapaat luovutukset
3.6 Hankintameno
3.6.1 Todellinen hankintameno
3.6.2 Hankintameno-olettama
3.6.2.1 Omistusajan laskeminen
3.6.3 Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno
3.6.3.1 Myynti vuoden kuluessa lahjoituksesta
3.6.4 Osittain vastikkeellinen luovutus
3.6.5 Perityn omaisuuden myynti
3.6.5.1 Verotus kuolinvuonna
3.6.5.2 Oikea verovelvollinen
3.6.6 Osituksessa saadun omaisuuden luovutus
3.6.7 Avioehdon vaikutus verotukseen
3.7 Hankinta-aika
3.7.1 Arvo-osuuksien luovutusjärjestys (Fifo)
3.7.2 Vastikkeetta saatu omaisuus
3.8 Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutusvoitto
3.8.1 Valuuttakurssi
3.8.2 Ulkomaille muuttaneen Suomesta saama luovutusvoitto

4 Vähennykset pääomatuloista

4.1 Tulonhankkimiskulut
4.2 Korkokulut
4.2.1 Velan käyttötarkoitus
4.2.2 Koron käsite
4.2.3 Kurssitappio ja -voitto
4.2.4 Kuka vähentää koron?
4.2.5 Takausvelan korko

5 Tappiot sijoittajan verotuksessa

5.1 Pääomatulolajin tappio
5.1.1 Alijäämähyvitys
5.2 Luovutustappio
5.2.1 Luovutustappiot ennen vuotta 2016
5.2.2 Luovutustappiot vuodesta 2016 lähtien
5.2.3 Luovutustappioon rinnastettavat menetykset
5.2.4 Kurssitappio
5.2.5 Vähennysjärjestys
5.2.6 Vähennyskelvottomat tappiot
5.2.7 Luovutustappio ja veronkierto
5.2.8 Luovutustappio verosuunnittelussa

6 Tulolähteet ja tulolajit

6.1 Tulolajit
6.1.2 Ansiotulot
6.2 Elinkeinotulon verotus
6.3 Yksityishenkilön arvopaperikauppa
6.4 Elinkeinonharjoittajan arvopaperikauppa
6.5 Kiinteistöliiketoiminta
6.5.1 Kiinteistön luovutukseen sovellettava verolaki
6.5.2 Rakennusalan ammattilaiset
6.5.3 Kirvesmiesrakentaja
6.6 Tulolähdejako veroilmoituksella

7 Rahastosäästämisen verotus

7.1 Kulut rahastosäästämisessä
7.2 Sijoitusrahaston verotus
7.3 Sijoitusrahaston osakkaan verotus
7.3.1 Ennakonpidätys ja veroilmoitus

8 Määrämuotoiset pitkäaikaissäästöt

8.1 Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus
8.1.1 Vähennysoikeuden edellytykset
8.1.2 Eläkevakuutukseen liitetty kuolemanvaravakuutus
8.2 Siirtymäsäännöksiä
8.2.1 Ennen vuotta 2013 otetut vakuutukset
8.2.2 Ennen 18.9.2009 otetut vakuutukset
8.2.3 Ennen 6.5.2004 otetut vakuutukset
8.2.4 Eläkkeen alaikärajan muutokset
8.2.5 Vanhojen vakuutusten kuolemantapauskorvaus
8.3 Työnantajan ottama yksilöllinen lisäeläke
8.4 Työnantajan ottama kollektiivinen lisäeläke
8.5 Sidottu pitkäaikaissäästäminen
8.5.1 Pitkäaikaissäästösopimus
8.5.2 PS-tilin käyttäminen
8.5.3 Verovähennys säästöistä
8.5.4 Verotus säästöjä nostettaessa
8.6 Elinikäinen eläkevakuutus

9 Muu vakuutussäästäminen

9.1 Henkivakuutus
9.1.1 Säästösumman verotus
9.1.2 Henkivakuutuksen kuolemantapauskorvauksen verotus
9.2 Kapitalisaatiosopimus
9.3 Vakuutusten erityinen verotusmenettely

10 Osakesijoittamisen verotus

10.1 Osakkeen ja muun arvopaperin myynti
10.1.1 Luovutusjärjestys
10.1.2 Osakeannissa saatu osake
10.1.3 Rahastoanti vuonna 2004
10.1.4 Osakkeen splittaus
10.1.5 Jakautuminen ja sulautuminen
10.1.6 Osakevaihto
10.1.7 Bonusosake
10.1.8 Osake osinkona
10.1.9 Varainsiirtovero osinkona saadusta osakkeesta
10.1.10 Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus
10.1.10.1 Pääomanpalautus ennen vuotta 2014
10.1.10.2 Pääoman palautus vuodesta 2014
10.2 Eräiden pörssiyhtiöiden osakkeiden luovutusvoiton laskeminen
10.2.1 Orion Oyj
10.2.2 Oriola Oyj, entinen Oriola-KD Oyj
10.2.3 UPM Kymmene Oyj
10.2.4 Nordea Oyj
10.2.5 Telia AB (publ)
10.2.5.1 Osakkeiden takaisinosto 2011
10.2.5.2 Osakkeiden takaisinosto 2005
10.2.6 Fortum Oyj
10.2.7 SSAB AB (publ) ent. Rautaruukki Oyj
10.2.8 Munksjö Oyj
10.2.9 Osakevaihto Alma Media Oyj ja Talentum Oyj
10.3 Osinkotulo
10.3.1 Osinko listatusta yhtiöstä
10.3.2 Osinko listaamattomasta yhtiöstä
10.3.3 Osinko ulkomailta
10.3.4 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen osinkotulosta
10.4 Osakesäästötili
10.4.1 Mikä on osakesäästötili?
10.4.2 Varat osakesäästötilillä
10.4.3 Varojen nosto
10.4.4 Osakesäästötilille kertyvä tuotto
10.4.5 Kansainväliset kysymykset
10.4.6 Osakesäästötili perintönä

11 Korkotulo

11.1 Tuloverolain mukaan verotettavat korkotulot
11.1.1 Milloin korkotulosta verotetaan
11.2 Korkotulojen lähdeverotus
11.3 Joukkovelkakirjalaina
11.3.1 Joukkovelkakirjalainan verotus
11.3.2 Joukkovelkakirjalainalle maksettu korko
11.3.3 Luovutusvoitto ja -tappio joukkovelkakirjalainasta
11.3.4 Jälkimarkkinahyvitys
11.3.5 Indeksilaina
11.3.6 Indeksilainan verotus
11.3.7 Vaihtovelkakirjalaina ja optiolaina
11.3.7.1 Vaihto osakkeiksi

12 Johdannaiset

12.1 Optiot
12.1.1 Vakioidun option verotus
12.1.2 Option asettajan verotus
12.2 Termiinit, futuurit ja swapit
12.3 Warrantit
12.4 Vakioimattomat johdannaiset
12.4.1 CFD eli hinnanvaihtosopimus
12.4.1.1 CFD:n verotus

13 Valuutta sijoituskohteena

13.1 Valuuttakurssimuutokset
13.2 Virtuaalivaluutta
13.2.1 Virtuaalivaluutan luovutuksen verotus

14 Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

14.1 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
14.1.1 Työsuhteeseen liittyvä oikeus ostaa osakkeita
14.2 Työsuhdeoptio

15 Varainsiirtovero

16 Metsä sijoituksena

16.1 Puun myyntitulon verotus
16.1.1 Metsätalouden menot ja vähennykset
16.1.2 Metsänomistajan arvonlisäverotus
16.1.3 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

17 Perhevarallisuuden suunnittelu

17.1 Perintö
17.1.1 Sijoittajan perintöverosuunnittelu
17.2 Suora omistus vai yhtiö
17.3 Lahja vai kauppa
17.3.1 Sukupolvenvaihdos kaupalla
17.4 Hallintaoikeuden vaikutus verotuksessa
17.4.1 Hallinta- ja käyttöoikeuden sisältö
17.4.2 Alennus perintö- ja lahjaverotuksessa
17.4.3 Hallintaoikeudesta luopuminen

18 Veroilmoitus ja veron maksaminen

18.1 Tulojen ilmoittaminen
18.1.1 Vuokratulot, lomake 7H tai 7K
18.1.2 Arvopapereiden luovutusvoitot, lomake 9A
18.1.3 Muut luovutukset, lomake 9
18.1.4 Varojen ja velkojen ilmoittaminen
18.2 Verojen maksu
18.2.1 Ennakonpidätys ja ennakonkanto
18.2.2 Jäännösveron korko
18.2.3 Lisäennakko
18.2.4 Muutoksenhaku ennakkoperinnässä


Asiahakemisto

Lähdeluettelo

Johdanto

Esipuhe ensimmäiseen painokseen

Tämä kirja on tarkoitettu tavalliselle sijoittajalle ja säästäjälle. Kirjoittaessani olen pitänyt mielessäni niitä tuhansia Veronmaksajien jäseniä, jotka soittavat jäsenneuvontaan kysyäkseen neuvoa käytännön veropulmiinsa. Käytännön neuvojen lomaan olen asetellut teoriaa, jotta lukija voisi löytää ratkaisun myös niihin lukemattomiin kysymyksiin, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin osannut kysyä tai joita en muutoin ole ymmärtänyt selvittää tässä kirjassa.

Veronmaksajat julkaisi ensimmäisen Sijoittajan verokirjan vuonna 2000. Sen kirjoitti silloin Veronmaksajissa lakimiehenä työskennellyt Elina Fasoúlas. Tämä kirja on kokonaan eri teos, mutta tämänkin kirjan tarkoituksena on auttaa tavallista veronmaksajaa.

Verosäännökset ja verotuskäytäntö muuttuvat kaiken aikaa. Valitettavasti verotuskäytäntö on yksityiskohdissaan hajanaista ja siten joissakin asioissa varman vastauksen antaminen on vaikeata. Kuulen mielelläni lukijoiden kokemuksia sijoittamisen verotuksesta. Niitä voi kertoa helpoiten sähköpostilla osoitteeseeni vesa.korpela@veronmaksajat.fi.

Samaan osoitteeseen voi lähettää terveisiä ja toiveita niin tämän, kuin muidenkin Veronmaksajain julkaisemien kirjojen sisällöstä.

Helsingissä 4.6.2007
Vesa Korpela

Esipuhe 7. painokseen

Vuoden 2020 alusta astuivat voimaan muutokset sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuksessa. Kokonaan uuden sijoittamisen muodon mahdollistaa osakesäästötili. Avattujen tilien lukumäärä osoittaa uudistuksen olevan toivottu. Eräät pankkiryhmät ovat olleet varovaisia osakesäästötilin käyttöönottamisessa. Varovaisuus lienee perua huonoista muistoista PS-tileistä. Mittavat tietojärjestelmämuutokset tehtiin lähes turhaan. Tilejä avattiin juuri sen verran, että yhtiöt ovat sidottuja niihin vuosikymmeniä.

Vuosi 2020 on verolainsäädännön näkökulmasta selvästi sijoittajalle positiivinen vuosi. Tummia pilviä on kuitenkin taivaalla. Hallitusohjelma lupaa kiristyksiä ainakin asuntosijoittajille. Pääomalainojen lyhennysten vähennysoikeutta halutaan rajoittaa ja kiinteistöverouudistus tulee todennäköisesti korottamaan parhailla paikoilla sijaitsevien asuintalojen kiinteistöveroa merkittävästi. Kustannusten siirtäminen vuokriin kestää aina jonkin aikaa, joten vuokranantajien katteet joustavat todennäköisesti alaspäin.

Vesa Korpela

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.