Päivärahat ja kilometrikorvaukset 1.1.2023

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Työnantaja voi korvata työntekijälle työmatkan aiheuttaman elantomenojen lisäyksen päivärahalla. Tilapäisestä työmatkasta työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta.

Päivärahat

Päivärahalla työnantaja voi korvata työntekijälle työmatkan aiheuttaman elantomenojen lisäyksen.

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan päivärahan enimmäismäärä. Verohallinto ei määrää, että työnantajan pitää maksaa päivärahaa. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutunutta kohtuullista ruokailu- ja muiden elantokustannusten lisäystä.  Verohallinnon kustannuspäätöksessä on vahvistettu kaksi eri verovapaan päivärahan enimmäismäärää: kokopäiväraha (yli 10 tuntia kestävä työmatka) ja osapäiväraha (yli 6 tuntia kestävä työmatka). Päivärahan verovapauden edellytyksenä on kustannuspäätöksessä säädetyn etäisyysvaatimuksen täyttyminen ja tietty työmatkan ajallinen kesto.

Päivärahan verovapaus edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä siitä paikasta, josta matka on tehty. Työmatka voi alkaa asunnolta, työasunnolta, toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta majoituspaikasta taikka varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta. Jos palkansaaja käy saman työmatkan aikana eri kohteissa, etäisyysvaatimus täyttyy koko työmatkan osalta, jos kauimpana oleva kohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä lähtöpaikasta. Lisäksi erityisen työntekemispaikan on aina oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä kaikista edellä luetelluista paikoista. Kunnan rajan ylittäminen ei ole edellytyksenä verovapaan päivärahan maksamiselle.

Päivärahan verovapaus edellyttää lisäksi, että työmatka kestää tietyn ajan. Kokopäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Osapäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 6 tuntia. Jos työmatka on kestänyt yli vuorokauden (24 peräkkäistä tuntia), työnantaja voi maksaa palkansaajalle verovapaasti päivärahan kultakin matkavuorokaudelta. Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle.

Matkan päättyessä voidaan viimeiseltä vajaalta matkavuorokaudelta maksaa osapäiväraha, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla. Kokopäiväraha voidaan maksaa, jos vajaa matkavuorokausi on yli 6 tuntia.

Kotimaan päivärahat vuonna 2023

Työmatkan kesto

Verovapaan päivärahan enimmäismäärä

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

22 €

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

48 €

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 

– vähintään 2 tunnilla

22 €

– yli 6 tunnilla

43 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, kotimaan päivärahan enimmäismäärä on puolet koko- tai osapäivärahan määrästä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahat 2023

Kilometrikorvaukset

Jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työmatkan hallitsemallaan kulkuneuvolla, työnantaja voi maksaa matkasta kilometrikorvausta.

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan korvauksen enimmäismäärä. Verohallinto ei määrää, että työnantajan pitää maksaa kilometrikorvausta. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Verohallinto vahvistaa vuosittain kilometrikorvausten määrät erikseen palkansaajan omaa tai hallitsemaa autoa ja käyttöetuautoa varten. Oman auton kilometrikorvaus voidaan maksaa myös silloin, kun työajoja ajetaan esimerkiksi perheenjäsenen tai tuttavan autolla. Olennaista on, että kyseessä ei ole korvauksia maksavan työnantajan vapaana autoetuna tai muutoin palkansaajan käyttöön antama auto.

Kilometrikorvausten enimmäismäärät vuonna 2023

Kulkuneuvo 

Korvauksen enimmäismäärä

auto*

53 snt/km

moottorivene, enintään 50 hv

93 snt/km

moottorivene, yli 50 hv

135 snt/km

moottorikelkka

129 snt/km

mönkijä

121 snt/km

moottoripyörä

41 snt/km

mopo

22 snt/km

muu kulkuneuvo

13 snt/km

*53 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

  • 9 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 
  • 14 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 27 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki