Ajoneuvovero: Perusvero ja käyttövoimavero

Ajoneuvoveroa maksetaan Suomessa ajoneuvorekisteriin merkityistä autoista.  Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon (dieselvero). Bensiinikäyttöisestä autosta maksetaan vain perusveroa. Käyttövoimaveroa maksetaan muista kuin bensiinikäyttöisistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista. Esimerkiksi dieselkäyttöisen henkilöautojen käyttövoimavero on 5,5 senttiä/pvä auton jokaiselta alkavalta 100 kilogrammalta. Osittain tai kokonaan sähköllä kulkevien autojen käyttövoimavero on pienempi. Ajoneuvovero määräytyy päiväkohtaisesti.

Ajoneuvovero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen. Verokausi alkaa, kun auto ensi- tai uudelleen rekisteröidään taikka kun auto myydään ja verovelvollinen vaihtuu. Henkilö- ja pakettiauton ajoneuvovero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikäli auton päästötiedot ovat käytettävissä. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, ajoneuvovero määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Perusvero määräytyy päästöjen perusteella niiden henkilöautojen osalta, joiden kokonaismassa on enintään 2 500 kg, ja jotka on otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen. Ajoneuvovero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (grammaa kilometrillä), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (litraa sadalla kilometrillä).

Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. Maksamaton vero aiheuttaa ajoneuvolle käyttökiellon eräpäivän jälkeen. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttavat myös auton edellisten omistajien maksamattomat ajoneuvoverot. Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Ajoneuvon perusvero 

Päästöjen mittaustavan muutos vuonna 2018 vaikutti perusveron määrään. Uusien henkilöautojen sekä osittain myös pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa otettiin käyttöön vähitellen niin kutsuttu WLTP-mittaus (Worldwide Light Vehicles Test Procedure). Ensimmäiset henkilöautot, joilla on myös uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, ovat tulleet liikenteeseen loppuvuodesta 2017. WLTP-menetelmän mukaan mitattujen autojen osalta hiilidioksipäästöarvot ilmoitetaan yleensä sekä NEDC- että WLTP-mittausten mukaisesti.

Uusi mittaustapa korvasi aikaisemman NEDC-mittaustavan (New European Driving Cycle), joka ei kuvannut riittävän hyvin ajoneuvojen todellista polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Uusi mittaustapa on aikaisempaa tarkempi ja kuvaa paremmin ajoneuvokohtaisia päästöjä. Uusi testi on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Mittaustavan muutos merkitsee sitä, että ajoneuvokohtaiset päästöarvot ovat keskimäärin korkeammalla tasolla verrattuna aikaisempaan mittaustapaan. WLTP-testatulla automallilla hiilidioksidipäästöt voivat olla esimerkiksi 120 g/km, kun taas saman auton NEDC-lukema on noin 100 g/km.

Vanhan ja uuden mittaustavan päästö- ja kulutuslukemia ei pidä verrata keskenään. Vain aivan uusiin automalleihin on saatavilla WLTP-lukemia, eikä niitä määritellä jo käytössä oleviin autoihin jälkikäteen.

Ajoneuvoveron perusvero lasketaan kolmen eri verotaulukon perusteella (verotaulukko 1, 1A ja 2). Autoille, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu NEDC-mittauksella mukaan, on oma verotaulukko (nro 1).  

Autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu WLTP-mittaukselle, on oma verotaulukko (nro 1A), joka on otettu käyttöön vuoden 2020 alusta. Uusien autojen ajoneuvoverolipuissa taulukon vaikutus näkyi jo vuoden 2019 verolipuissa, koska vero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen. Lisäksi on erillinen oma verotaulukko (nro 2) niitä vanhoja autoja varten, joiden hiilidioksidipäästöjä ei ole mitattu. Näiden autojen ajoneuvovero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella.

Ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettiin vuoden 2020 alusta alkaen. Muutos näkyi verolipuilla jo vuonna 2019, koska ajoneuvovero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen.

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2019 ja 2020 – NEDC-mittaustapa

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä g/km Veron määrä €/vuonna 2019 Veron määrä €/vuonna 2020
0 106,21 53,29
70 138,33 94,53
80 145,63 103,66
90 153,66 113,88
100 162,79 125,56
110 173,01 137,97
120 184,32 151,84
130 196,73 167,17
140 210,24 183,96
150 225,20 202,21
160 240,90 222,28
170 258,05 243,45
180 276,67 266,45
190 296,01 290,90
200 316,09 316,09
210 337,26 337,26
250 425,22 425,22
300 528,15 528,15
350 605,53 605,53
400 tai enemmän 654,44 654,44

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2020 – WLTP-mittaustapa

Ajoneuvon
hiilidioksidi­-
päästöt
g/km
Veron määrä
€/vuonna 2020
0  53,29

70

 83,58
80  89,42
90  96,36
100  103,66
110  112,05
120  120,81
130  130,30
140  142,71
150  160,96
160  181,04
170  203,67
180  228,49
190  255,86
200  285,43
210  316,45
250  424,49
300  528,15
350  605,53
400  654,44

Pakettiauto

Myös pakettiautojen ajoneuvovero määräytyy päästöjen perusteella, mikäli pakettiauto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen. Muissa tapauksissa vero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella saman verotaulukon mukaan kuin henkilöautoilla.

Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omaa massaa lisättynä kantavuudella.

Kuka maksaa veron?

Verovelvollinen on aina auton haltijaksi merkitty henkilö. Omistaja ei ole tällöin verovelvollinen edes toissijaisesti. Mikäli autolla ei ole rekisteriin merkittyä haltijaa, omistaja on verovelvollinen.

Jos autolla on useampi kuin yksi omistaja tai haltija, nämä ovat yhteisvastuussa veron maksamisesta. Verokausi on 12 kuukautta ja se alkaa omistaja- tai haltijatiedon rekisteröinnistä. Kun auto poistetaan liikennekäytöstä, rekisteristä tai auton omistajatieto muuttuu rekisterissä, päättyy verokausi ja mahdollisesti liikaa maksettu ajoneuvovero palautetaan.

Ajoneuvovero on mahdollista maksaa yhden erän sijasta myös kahdessa tai neljässä erässä. Useammassa erässä maksettavasta verosta on maksettava kunkin maksun yhteydessä kolmen euron maksutapalisä. Ajoneuvoveron eräisyyttä voi vaihtaa joko soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan tai kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun. Maksutapaa on mahdollista vaihtaa kerran verokaudessa.

Maksuunpantavan ajoneuvoveron vähimmäismäärä on 10 euroa. Veroa palautetaan, jos palautettava määrä on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron palautus voidaan siirtää seuraavan maksuunpanon hyvitykseksi.

Käytetyn auton myyntipäivän verosta vastaa myyjä. Ostajan verovelvollisuus alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien.

Jos auto ensirekisteröidään suoraan ostajan nimiin tai uudelleen rekisteröidään, verovelvollisuus alkaa jo rekisteröintipäivänä. Käytetyn auton ostajan on hyvä tietää, että auton aikaisemman haltijan tai omistajan erääntynyt ajoneuvovero aiheuttaa käyttökiellon. Myöskään auton määräaikaiskatsastusta ei hyväksytä, mikäli ajoneuvovero on maksamatta.

Käytä viitenumeroa

Veron maksun yhteydessä on käytettävä sen verolipun viitenumeroa, jolle suoritus on tarkoitettu.

Jos vero on suoritettu käyttäen puutteellisia tai virheellisiä maksutietoja, suoritusta ei kohdisteta kyseisen veron maksuksi ilman erillistä pyyntöä. Väärillä tai virheellisillä maksutiedoilla maksettu vero jää maksamaton tilaan ja ajoneuvo joutuu käyttökieltoon.

Liikennekäytöstä poisto

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä ilmoituksen, että auto poistetaan liikennekäytöstä. Ajoneuvoveron maksuvelvollisuus päättyy poistopäivänä.

Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistosta voidaan tehdä joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Ilmoituksen auton liikennekäytöstä poistosta voi tehdä myös Trafin sähköisessä palvelussa. Tämä edellyttää, että autolla ei ole liikennekäytöstä poiston tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä.

Esimerkiksi harraste- ja ammattiautoilijat sekä ns. kesäautojen omistajat voivat hyödyntää liikennekäytöstä poiston mahdollisuutta.

Vapautus perusverosta

Henkilö, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa, saa ajoneuvoveron perusverosta vapautuksen. Myös henkilö, joka kuljettaa vammaista voi saada vapautuksen, jos hän kuljettaa henkilöä, jolla on vammaisen pysäköintilupa.

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen lisäksi henkilö, jolle on myönnetty palautusta autoverosta henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella.

Käyttövoimavero (dieselvero)

Ajoneuvolle (henkilö-, paketti- ja kuorma-auto), jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä ei perustu päästöihin.

Henkilöautojen käyttövoimaveron määrä vaihtelee käyttövoiman perusteella seuraavasti:

 

Käyttövoima Snt/pv/100 kg
Diesel 5,5
Sähkö 1,5
Sähkö ja moottoribensiini 0,5
Sähkö ja dieselöljy 4,9
Metaanipolttoaine 3,1

 

Myös kaasukäyttöiset pakettiautot ovat käyttövoimaveron piirissä (0,9 snt/pv/100 kg).

Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilolta:

* henkilöautosta ja monikäyttöautosta 5,5 senttiä (dieselautot)
* pakettiautosta, matkailuautosta tai huoltoautosta 0,9 senttiä
* kaksiakselisesta kuorma-autosta  
     - 12 000 kg saakka 0,6 senttiä
     - ja sen ylittävältä osin  1,3 senttiä
* kolmeakselisesta kuorma-autosta 0,8 senttiä
* neliakselisesta kuorma-autosta 0,7 senttiä
* viisi- ja useampiakselisesta kuorma-autosta 0,6 senttiä
* puoliperävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,2 senttiä
     - kolme akselia  1,3 senttiä
     - neljä akselia  1,2 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,0 senttiä
* varsinaisen perävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,1 senttiä
     - kolme akselia 1,4 senttiä
     - neljä akselia 1,3 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,2 senttiä 

 

Ajoneuvoverosta vapaat

Ajoneuvoverosta vapaita ovat diplomaattiautot (C- ja CD-tunnus), EY toimielimen omistamat ja hallitsemat autot, museoautot, pelastus- ja sairasautot, linja-autot, puolustusvoiman ajoneuvot, vientirekisterissä olevat autot, tilapäisesti Suomessa käytettävät autot, auto, jossa on koenumerokilvet, puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävät autot ja valtion käyttämät autot.

Maksamaton ajoneuvovero merkitsee käyttökieltoa

Auto on käyttökiellossa, jos ajoneuvoveroa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Auton määräaikaiskatsastusta ei myöskään hyväksytä, jos veroa on maksamatta. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttaa myös auton edellisten omistajan maksamattomat ajoneuvoverot.

Poliisi-, rajavartio-, ja tulliviranomaiset valvovat, että liikenteessä ei käytetä autoa, josta on erääntynyttä veroa maksamatta.

Päivitetty 9.1.2020.

Kirjaudu sisään, niin näet koko artikkelin.
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.