Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella

Autoveroa on suoritettava mm. henkilöautosta, pakettiautosta ja moottoripyörästä. Autoveron perusteella ei peritä arvonlisäveroa.

Autoverotuksen pääsääntönä on, että Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön tulee käyttää Suomessa rekisteröityä ja verotettua ajoneuvoa.

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Turistiautona ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Vakinainen asuinpaikka on paikka, jossa henkilö asuu henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteidensä mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Mikäli henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa, hänen vakinaisena asuinpaikkana pidetään sitä paikkaa, jonne hän palaa henkilökohtaisten syiden vuoksi säännöllisesti.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut olosuhteet. Verohallinto voi antaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa henkilön asuinpaikan katsotaan sijaitsevan.

Autoveron määrä

Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella. Veroprosentin suuruus perustuu autoissa pääsäännön mukaan auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100 km).

Veroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee hiilidioksidipäästöjen suurentuessa. Autoverolle on määrätty enimmäis- ja vähimmäisprosentit.

Autoveron määrä

 

Autoveron osuus uuden auton kuluttajahinnasta on vuonna 2019 vähintään 2,7 prosenttia ja enintään 48,9 prosenttia.

Uusi päästöjen mittaustapa muutti autoverotusta

Syyskuun 2018 alusta alkaen uusien henkilöautojen sekä osittain myös pakettiautojen hiilidioksipäästöt mitataan uudella nk. WLTP-mittaustavalla (Worldwide Light Vehicles Test Procedure).

Uusi mittaustapa korvaa aikaisemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan (New European Driving Cycle), joka ei ole kuvannut riittävän hyvin ajoneuvojen todellista polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Mittaustavan muutos perustuu Euroopan Unionin lainsäädäntöön. Uusi mittaustapa on aikaisempaa tarkempi ja kuvaa paremmin ajoneuvokohtaisia päästöjä.

Uusi testi on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. 

Uusi mittaustapa on aikaisempaa tarkempi ja kuvaa paremmin ajoneuvokohtaisia päästöjä. Mittaustavan muutos merkitsi sitä, että ajoneuvokohtaiset päästöarvot nousivat yleensä korkeammiksi aikaisempaan mittaustapaan verrattuna.

Lisää tietoa WLTP-päästömittauksesta Traficomin verkkosivuilla. Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi on vuoden 2019 alusta yhdistetty Traficomiin eli liikenne- ja viestintävirastoon

Autoveroprosentteja laskettiin syyskuun 2018 alusta, 3.12.2018 alkaen ja vuoden 2019 alusta voimaan tulleilla muutoksilla. Tavoitteena oli se, että verotuksen taso pysyisi keskimäärin samalla tasolla kuin aikaisemmin, vaikka mittaustavan muutoksen perusteella autojen hiilidioksidipäästöt keskimäärin nousevat. Mikäli veroprosentteja ei olisi laskettu, mittaustavan muutos merkitsisi verotuksen nousua, koska veron määrä muuttuu isommaksi päästöjen suurentuessa.

Eri päästötasoilla olevia autoja muutokset eivät kohtele samalla tavalla. Suurimmat alennukset kohdistuivat vähäpäästöisiin autoihin.

Uudet verotaulukot 1.9.2018 jälkeen

Uusia verotaulukoita sovelletaan vain 1.9.2018 tai sen jälkeen rekisteröityihin tai käyttöönotettaviin uusiin autoihin, joiden päästöt on mitattu uudella WLTP-mittaustavalla. Muihin autoihin sovelletaan vanhoja verotaulukkoja.

Autoverolaki sisältää siirtymäsäännökset, joidenka mukaan verovelvollinen voi valita sovellettavan verotaulukon, jos ajoneuvo tilattiin ennen muutoksen voimaantuloa ja veron määräytymispäivä ajoittuu verotaulukon muuttumisen jälkeiseen aikaan. Verovelvollisen tulee osata tehdä vaatimus itselle edullisemmasta verotaulukosta autoveroilmoituksella. Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on estää kuluttajan kannalta kohtuuttomat lopputulokset, jos auton toimittaminen on esimerkiksi viivästynyt. Lisäksi Verohallinto oikaisee ilman hakemusta lain voimaantulon jälkeen niiden uusien WLTP-autojen verotuksen, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön 3.12.–31.12.2018. Verotus oikaistaan, jos uuden verotaulukon mukainen vero johtaa pienempään veron määrään.

Käytettynä Suomeen tuotavien autojen autovero määräytyy samanlaisen Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon verotason mukaan. Autoveroa määrättäessä veroviranomaisen tulee varmistua siitä, että maahantuotavalle autolle ei määrätä enemmän veroa kuin vastaavissa Suomen rekisterissä olevissa autoissa on jäljellä. Käytettyjen autojen hinnat perustuvat markki-noilta kerättyihin hintahavaintoihin, joiden perusteella tehdään tilastollinen hinta-analyysi. Käytettyjen autojen verotuksessa uutta verotaulukkoa sovelletaan, jos auton päästömittaus on tehty WLTP-mittaustavalla ja se rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen.

Pakettiautojen (N1 luokkaan kuuluvat) autoveroa määrättäessä tehdään vähennys auton kantavuuden perusteella. Lain voimaantulon jälkeen uutena rekisteröitävien pakettiautojen, joiden päästöt on mitattu uudella tavalla, autoverotuksessa tehdään edelleen vähennys, jonka suuruutta on aikaisempaan verrattuna suurennettu. Mikäli pakettiauton autovero määrätään vanhan mittaustavan mukaan sekä autoveroprosentti että kantavuuden perusteella tehtävä vähennys määräytyy vanhan lain mukaan.

Esimerkkejä autoveron määrästä hiilidioksipäästöjen perusteella:

Auton CO2-päästöt Veroprosentti
1.9.2018–2.12.2018
Veroprosentti
3.12.2018–31.12.2018
Veroprosentti 2019
60 5,7 5,4 4,3
70 6,5 5,9 4,7
80 7,3 6,6 5,3
90 8,2 7,3 6,0
100 9,3 8,1 6,8
120 12,1 10,8 9,5
130 13,8 12,7 11,5
140 16,0 15,0 13,9
150 19,4 17,6 16,8
160 23,0 20,4 20,0
180 28,3 25,8 25,8
200 33,0 29,7 29,7
250 42,4 38,6 38,6
300 47,1 44,8 44,8

Päästöjen mittaustavan muutos vaikuttaa myös vuosittaisen ajoneuvoveron perusveron määrään

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton hiilidioksidipäästöihin (CO2). Päästöjen mittaustavan muutos vaikuttaa tämän takia myös uusien henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron määrään, koska niiden hiilidioksipäästöt muuttuvat.

Näitä uusia autoja varten ajoneuvoverolaissa on oma verotaulukko. Vanhempien autojen, joiden päästöt on mitattu NEDC-mittaustavan mukaan tai joiden päästöjä ei ole mitattu, ajoneuvoveron perusvero määrätään verotaulukon mukaan, joka oli käytössä ennen syyskuun alkua vuonna 2018.

Uusi verotaulukko tulee voimaan 1.1.2019. Uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen, koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta.

Ensimmäinen päivä, jolta vero kannetaan uusien veroperusteiden mukaan, on 1 päivä tammikuuta 2020. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetetään kuitenkin jo tammikuusta 2019 alkaen. 

Uutena tai käytettynä tuotavan moottoripyörän autovero määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan seuraavasti:

enintään 130 cm3 9,8 %
131 - 255 cm3 12,2 %
256 - 355 cm3 15,9 %
356 - 505 cm3 19,5 %
506 - 755 cm3 22,0 %
756 cm3 tai enemmän 24,4 %

 

Sähkökäyttöisen mopon tai moottoripyörän vero on 9,8 % verotusarvosta.

Autovero on maksettava uudelleen mikäli 50 % tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu.

Auton rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos

Autoveroa voi joutua maksamaan myös silloin, kun aikaisemmin verotetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvo verotetaan uudelleen.

Autosta aikaisemmin maksettua veroa ei oteta pääsääntöisesti huomioon vaan vero maksuunpannaan täysimääräisenä. Mikäli kyseessä on kuitenkin taksi, invalidipalautukseen oikeutettu ajoneuvo, sairasauto ja pelastusauto, verona kannettaisiin se määrä, joka ajoneuvosta olisi tullut ensikertaa verotettaessa kantaa täysimääräisenä verona, vähennettynä suoritetun veron määrällä sekä kuoleentumisajan kulumisen perusteella tehtävällä vähennyksellä.

Jos esimerkiksi kuorma-autoksi rekisteröidyn, autoverottoman (N2-luokka) auton rakennetta muutetaan siten, että se tulisi rekisteröidä pakettiautoksi, autovero joudutaan maksamaan vastaavalla tavalla kuin tilanteessa, jossa auto tuotaisiin käytettynä pakettiautona maahan. Vero laskettaisiin auton yleisen vähittäismyyntiarvon ja hiilidioksidipäästöjen/kokonaismassan perusteella.

Invaliditeetin perusteella alennusta autoverosta

Autoveroa palautetaan invaliditeetin perusteella, mikäli henkilöllä on liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöön.

Autoveron palautusta voi saada myös henkilö, jonka invaliditeetti on vähintään 40 prosenttia, jos auto on tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi.

Teksti päivitetty 18.12.2018. 

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.