Käytetyn auton tuonti Suomeen

Tuotaessa käytetty auto maahan siitä on maksettava autoveroa. Veroprosentti on porrastettu ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Henkilöautojen veroprosentin suuruus vaihtelee 3,8 - 50 prosentin välillä vuonna 2017.

Tuotaessa käytetty auto maahan siitä on maksettava autoveroa. Mikäli autosta ei ole saatavilla hiilidioksidipäästötietoa, veroprosentti määräytyy auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella verotaulukon mukaisesti. Arvonlisäveroa ei enää määrätä autoveron perusteella.

EU:n ulkopuolelta tuotavista autoista kannetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Vuoden 2017 alusta alkaen autoverotuksesta vastaa Verohallinto. Tulli määrää kuitenkin edelleen tullimaksun, jos sen maksunvelvollisuus on olemassa.

Eräissä tapauksissa toisesta EU-maasta tuotavasta ajoneuvosta on suoritettava autoveron lisäksi myös ns. uuden kuljetusvälineen arvonlisävero.

Arvonlisäverotuksessa uusi kuljetusväline on ajoneuvo, joka on myyty enintään 6 kuukauden kuluttua sen ensimmäisestä käyttöönotosta tai sillä on ajettu enintään 6 000 km.

Autoverotuksessa auto sen sijaan verotetaan käytettynä ajoneuvona, kun se on Suomeen tuotaessa ollut rekisteröitynä tai käytössä muualla kuin Suomessa. Lähtökohta on se, että autoa saa käyttää vasta, kun verot on määrätty ja maksettu. Pääsääntö on se, että Suomessa vakituisesti asuva henkilö ei saa ajaa Suomessa ajoneuvolla, josta ei ole maksettu autoveroa.

Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti ennen veronmaksua enintään kolmen kuukauden ajan, jos ajoneuvosta on tehty käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle. Tällöin autoveroilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta.

Siirtolupa usein tarpeen

Ajoneuvon käyttö edellyttää lisäksi voimassaolevaa Eta-valtion rekisteröintiä tai siirtolupaa, joita myöntävät mm. katsastusasemat. Ajoneuvolla on lisäksi oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Käyttöoikeus päättyy, jos veroilmoitus tai tehty verotuspäätös peruutetaan. Peruutuksen vuoksi verovelvolliselta kannetaan maksu, joka on yksityishenkilöltä 150 euroa (v. 2016) sekä autoverona viisi prosenttia siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suoritettavaksi, jos verotus olisi toimitettu loppuun.

Päästötiedon ja auton painon perusteella määräytyviä veroprosentteja sovelletaan pääsäännön mukaan sekä uusina että käytettyinä verotettaviin autoihin. Veroprosentti määräytyy ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohdan veroprosentin mukaan. Autoveroa määrättäessä veroviranomaisen tulee kuitenkin varmistua siitä, että maahantuotavalle autolle ei määrätä enemmän veroa kuin vastaavissa Suomen rekisterissä olevissa autoissa on jäljellä.

Henkilöauton verotuksessa sovelletaan päästötietoa, joka on merkitty tai pitäisi merkitä auton teknisiin tietoihin. Pakettiauton verotuksessa sovelletaan päästötietoa, joka on merkitty tai pitäisi merkitä 1.1.2008 tai sen jälkeen ajoneuvoliikennerekisteriin auton teknisiin tietoihin.

Käytetyn ajoneuvon verotusarvo on pääsääntöisesti vastaavan ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa. Mikäli yleistä vähittäismyyntiarvoa ei pystytä markkinoilta määrittämään, käytetyn ajoneuvon verotusarvo voidaan laskea vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella.

Verotusarvo voidaan määrittää ns. pyyntihinnan pohjalta vähentämällä siitä tavanomaisia alennuksia vastaava määrä. Käytetyn ajoneuvon tavanomaisten alennusten määrä on 5 % lisättynä 750 eurolla käytetyn ajoneuvon pyyntihinnasta tai 1 500 euroa riippuen siitä, kumpi näistä johtaa suurempaan vähennykseen. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään 30 % pyyntihinnasta.

Autoveron palautukset edellyttävät hakemusta

Vuosina 2012 - 2014 monet tullin toimittamat autoverojen maksunpanot olivat liian suuria, sillä autovero määrättiin veroasteikkojen mukaan, jotka olivat voimassa autoa maahantuotaessa. Veroasteikot olivat kireämpiä kuin aikaisempina vuosina, sillä autoveron tasoa muutettiin 1.4.2009 ja 1.4.2012 ylöspäin erityisesti autoissa, joissa oli suuremmat päästöt.

Autoveroa määrätessään Tulli ei tarkistanut sitä, kuinka paljon autoveroa oli jäljellä vastaavissa vanhoissa autoissa, jotka olivat maahantuontihetkellä jo Suomessa rekisterissä. Vero olisi pitänyt määrätä enintään auton ensimmäisen ulkomailla tapahtuneen käyttöönottohetkellä voimassa olleen veroasteikon mukaan eikä sen asteikon mukaan, joka oli voimassa Suomessa auton maahantuontihetkellä.

Verohallinto ja Tulli eivät automaattisesti korjaa virheellisiä päätöksiä eivätkä omasta aloitteesta palauta liikaa perittyjä veroja. Käytetyn auton Suomeen tuoneen täytyy itse olla aktiivinen ja hakea muutosta virheelliseen autoveropäätökseen.

Pääsäännön mukaan muutoksenhakuaika autoverotuksessa on kolme vuotta sen vuoden jälkeen kun auto verotettiin Suomessa. Vuonna 2017 muutosta voi hakea vielä vuonna 2014 tehtyyn autoveropäätökseen.

Käytetyn moottoripyörän tuonti

Käytetyn moottoripyörän verotusarvo on pääsääntöisesti vastaavan ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa. Veroprosentti määräytyy samalla tavoin kuin uusien moottoripyörien osalta eli moottoritilavuuden perusteella.

Hintatiedot

Uusien ajoneuvojen hinnat perustuvat kaupallisten toimijoiden ilmoittamiin hintoihin. Ilmoitusten perusteella ylläpidetään uusien ajoneuvojen verotusarvotilastoa, jota varten uusia ajoneuvoja kaupallisesti maahantuovat toimijat ilmoittavat sen hinnan, jolla kyseistä ajoneuvoa yleensä tarjotaan myytäväksi Suomessa.

Tietojärjestelmien ylläpidosta, toimivuudesta ja tietoturva vastaa pääsääntöisesti edelleen Tulli, vaikka verotukseen liittyvät tehtävät kuuluvat vuoden 2017 alusta Verohallinnolle.

Käytettyjen ajoneuvojen hinnat perustuvat markkinoilta kerättyihin hintahavaintoihin. Kaikki hinnat muodostetaan tilastollisen analyysin avulla. Markkinoilta kerättyjen tietojen perusteella on muodostettu pyyntihinta, josta tehtävien tavanomaisten alennusten jälkeen saadaan ajoneuvon yleinen myyntihinta.

Pakettiauton vero

Pakettiauton autovero perustuu auton yleiseen kuluttajahintaan sekä uusien että käytettyinä verotettavien pakettiautojen osalta. Veroprosentti on porrastettu polttoaineen kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella.

Mikäli tietoa pakettiauton hiilidioksidipäästöstä ei ole saatavilla, vero lasketaan auton kokonaismassan ja käyttövoiman mukaan määräytyvän laskennallisen päästön perusteella. Pakettiautojen autoverotus vastaa henkilöautojen verotusta.

Kookkaampien pakettiautojen suurempi tavarankuljetuskyky otetaan kuitenkin huomioon hiilidioksidipäästöön perustuvaa veroa vähentävänä tekijänä. Vähennys koskee kokonaismassaltaan yli 2 500 kilogrammaa painavia pakettiautoja. Näiden pakettiautojen päästöperusteisesta veroprosentista tehdään vähennys, jonka suuruus määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta tuotavasta ajoneuvosta on suoritettava autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.

Ajoneuvosta kannettavan tullin määrä on tullausarvosta:

* Henkilöauto 10 %
* Matkailuauto 10 %
* Pakettiauto   
   -  enintään 2500 cm3 10 %
   -  yli 2500 cm3 22 % 
* Moottoripyörä  
   - enintään 250 cm3 8 %
   - yli 250 cm3  6 %

 

Maahantuonnin arvonlisävero on vuonna 2017 24 % tullausarvon ja tullin yhteismäärästä.

Muuttotavarana tuotu auto

Muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen verohuojennukset poistuivat vuoden 2015 alusta alkaen. Siirtymäsääntö kuitenkin mahdollistaa sen, että muuttovarana tuotavan auton autoverotuksessa myönnetään edelleen huojennus vanhojen kumottujen sääntöjen perusteella.

Maahan muuton yhteydessä tuotavasta ajoneuvosta, joka on rekisteröity muuttavan henkilön käyttöön tai joiden hankinnasta on tehty sitova ostosopimus ennen 1.1.2015, on mahdollista saada huojennus, mikäli muutto Suomeen on tapahtunut viimeistään 31. joulukuuta 2017.

Myös asteittainen muuttaja, jonka oleskelu Suomessa on alkanut viimeistään 31.12.2017, voi saada veronalennuksen. Huojennuksen saanti edellyttää kumotussa laissa olleiden kriteereiden täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että muuttaja noudattaa ajoneuvon myyntiin ja luovuttamiseen liittyviä rajoitteita.

Maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä tuoman yhden yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon autoveroa alennetaan enintään 13 450 eurolla, jos

  • muuttaja on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan, 
  • ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä ulkomailla vähintään 6 kuukauden ajan.

Ajoneuvo katsotaan tuodun muuton yhteydessä, kun se tuodaan Suomeen kuuden kuukauden kuluessa henkilön muutosta. Mikäli muuttoajoneuvo tuodaan Suomeen ennen henkilön omaa muuttoa, aikaero ajoneuvon maahantuonnin ja henkilön muuton välillä voi olla noin 2 - 3 kuukautta. Ajoneuvoa ei kuitenkaan voi ilmoittaa verotettavaksi muuttoajoneuvona, ennen kuin muuttaja itse on saapunut Suomeen.

Erityissäännön perusteella muuttoautona voi tuoda Suomeen myös vaihtoehtoisesti ajoneuvon, joka on ollut säilytyksessä Suomessa. Tämä on mahdollista henkilöille, jotka työn takia oleskelevat ulkomailla seuduilla, joilla ajoneuvoa ei ole turvallista käyttää terrorismin, sotatilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Suomessa säilytyksen aikana ajoneuvon käyttö Suomessa tai muualla ei ole mahdollista ennen muuttoa Suomeen.

Muuttotavarana tuodun ajoneuvon saa luovuttaa veroa maksamatta toiselle vasta, kun auto on ollut muuttajan omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja käytössä kolme vuotta, josta vähintään yhden vuoden Suomessa.

EU:n ulkopuolisesta valtiosta tuodusta, muuttotavarakohtelun saaneesta, yksityiskäyttöön tarkoitetusta ajoneuvosta ei peritä tullia.

Lisätietoja auton tuonnista vuoden 2017 alusta alkaen osoitteesta www.vero.fi.

Autoveron vientipalautus

Ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautus on mahdollista, kun käytetty ajoneuvo viedään Suomesta pysyvästi ulkomailla käytettäväksi.

Palautusta määrättäessä ajoneuvon arvo määritetään samalla tavalla kuin käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen arvo määritellään autoverotuksen yhteydessä.

Vientipalautusta on haettava ennen ajoneuvon maastavientiä. Palautuksen hakijan on annettava Verohallinnolle mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä.

Vientipalautusta ei myönnetä ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta. Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla tai Suomessa.

Palautusmahdollisuus koskee kuitenkin vain niitä ajoneuvoja, jotka on verotettu 1.4.2009 tai sen jälkeen. Palautuksen maksaa Verohallinto hakemuksesta.

Palautettavan määrän on oltava vähintään 500 euroa, jotta palautusta maksettaisiin. Palautettavalle määrälle ei makseta palautuskorkoa, ellei palautusta hakeva osoita, että ajoneuvo on tuotu Suomeen määräaikaista käyttöä varten, jonka kesto on määritelty ennen ajoneuvon maahantuontia. Veroa ei koskaan palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu.

Autoveron ennakkopalautus

Mikäli ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa vain määräaikaisesti enintään viiden vuoden ajan sopimuksen nojalla (esim. leasingsopimus), autovero voidaan suhteuttaa käyttöaikaan jo ensiverotuksen yhteydessä. Vero määritetään kaavamaisesti.

Veron oikeamääräisyys tarkistetaan ajoneuvon lopullisen maastaviennin yhteydessä, jolloin aikaisemmin maksettu autovero tasataan siihen todelliseen veron määrään, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientihetkellä. Tällöin verovelvollinen saa joko lisää palautusta tai verovelvollinen joutuu maksamaan takaisin osan aikaisemmin saamastaan ennakonpalautuksesta.

(Teksti päivitetty 19.12.2016, kuva: Istockphoto)

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta