Kansainvälinen palkka- ja eläkeverotus

Yleisesti verovelvollinen

Yleisesti verovelvollinen maksaa kaikista tuloistaan veroa Suomeen, ellei verosopimus tai kuuden kuukauden sääntö estä verotusta. Henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti tai hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Ulkomailla asuva Suomen kansalainen on yleisesti verovelvollinen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta, ellei hän osoita olennaisten siteiden Suomeen katkenneen (ns. kolmen vuoden sääntö).

Palkkatulo ulkomailta

Ulkomailla ansaittu palkka ei ole Suomessa veronalaista tuloa, jos ulkomaantyöskentely kestää vähintään kuusi kuukautta ja Suomessa ei oleskella enempää kuin keskimäärin kuusi päivää kuukautta kohden (6 kuukauden sääntö). Jos työskennellään verosopimusvaltiossa, täytyy lisäksi työntekovaltiolla olla verosopimuksen mukaan verotusoikeus palkkaan. Jos henkilön asuinvaltio on verosopimuksen mukaan työntekovaltio eikä Suomi, palkkaa ei veroteta myöskään näissä tilanteissa Suomessa.

Vaikka palkkaan soveltuisi kuuden kuukauden sääntö, työntekijän on maksettava Suomeen palkasta vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaankomennuksen aikana.

Verosopimusten yksityiskohdissa on eroja

 

Palkasta maksetaan veroa yleensä työntekovaltioon. Jos verosopimus estää verotuksen, verotetaan palkka vain Suomessa. Työntekovaltio ei voi sopimusten mukaan yleensä verottaa palkkaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät.

1) Työntekijä oleskelee työntekovaltiossa enintään 183 päivää verosopimuksessa määriteltynä ajanjaksona*.
2) Palkan maksava työnantaja ei asu työntekovaltiossa.
3) Palkka ei rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää toimipaikkaa.

*) Ajanjakso on yleensä 12 peräkkäistä kuukautta mutta seuraavien valtioiden osalta kalenterivuosi: Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Egypti, Espanja, Filippiinit, Italia, Japani, Korean tasavalta, Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Malesia, Montenegro, Portugali, Ranska, Sambia, Serbia, Sveitsi, Tansania, Unkari. Uudessa-Seelannissa aika lasketaan ajalta 1.4 - 31.3.

Verosopimusten yksityiskohdissa on eroja. Esimerkiksi vuokratyöntekijän palkan verotusoikeus voi olla työntekovaltiolla. Tarkista sovellettava verosopimus.

Suomalaisen julkisyhteisön ja Finpro ry:n maksama palkka sekä suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä maksettu palkka verotetaan pääsääntöisesti Suomessa.

Jos palkkaa on verotettu sekä Suomessa että työskentelyvaltiossa (esimerkiksi jos ulkomailla työskennellään paikallisen työnantajan palveluksessa alle 6 kuukautta), Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Rajoitetusti verovelvollisen verotus

Jos henkilö ei ole yleisesti verovelvollinen, hän on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollinen maksaa Suomeen veroa vain niistä tuloista, jotka ovat tuloverolain mukaan Suomesta saatuja ja joiden verotusta Suomessa ei estä asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus. Lähdeveroa maksetaan Suomeen seuraavasti.

Lähdeveron suuruus on (ellei verosopimuksessa sovittu alempi vero)
- Palkasta, josta on ensin vähennetty 510 e/kk tai 17 e/vrk 35 %*)
- Osingosta, korosta ja rojaltista 30 %**)
- Taiteilijalle ja urheilijalle maksetusta palkkiosta 15 % ***)

*) Voi vaatia tietyin edellytyksin normaalia progressiivista verotusta 35 %:n lähdeveron sijaan.
**) Verosopimuksissa on tavallisesti sovittu lähdeveroksi 0-15 %.
***) EU/ETA alueelta tuleva: Vaatimuksesta voidaan vähentää välittömät kulut ja peritään progressiivinen vero.

Rajoitetusti verovelvollisen saamista pankkitalletusten koroista ei makseta Suomeen lähdeveroa.

Euroopan talousalueella asuva rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vaatia, että Suomesta saatu osinko verotetaan Suomessa vastaavalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisella edellyttäen, että hän ei tosiasiallisesti saa Suomen perimää lähdeveroa kokonaan hyvitettyä asuinvaltiossaan. Muista Suomessa veronalaisista pääomatuloista, esimerkiksi vuokratulosta, rajoitetusti verovelvollista verotetaan Suomessa samalla tavalla kuin Suomessa asuvia. Myös puun myyntitulon verotukseen sovelletaan normaalia verotusta, ei lähdeverotusta.

Ulkomailla asuvan eläkkeen verotus Suomessa

Ulkomaille muuttava eläkeläinen maksaa yleensä muuton jälkeen eläkkeestä veroa Suomeen. Eläkkeestä maksetaan veroa pääsääntöisesti saman verran kuin Suomessa asuttaessa. Sen jälkeen kun muuttajasta on tullut rajoitetusti verovelvollinen, kunnallisveroa vastaava vero lasketaan keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan. Rajoitetusti verovelvollinen ei maksa kirkollisveroa eikä Yle-veroa.

Suomen oikeutta verottaa ulkomailla asuvalle maksettavaa eläkettä on rajoitettu joissain verosopimuksissa.

Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa asuvalle maksetusta yksityissektorin eläkkeestä ei makseta veroa Suomeen lukuun ottamatta sairaanhoitomaksua. Sairaanhoitomaksu määrätään ETA/Sveitsi alueella asuvalle, vaikka Suomi ei voisi eläkettä verottaa, jos Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista uudelle asuinvaltiolle.

Sekä Espanjan että Portugalin kanssa allekirjoitetut uudet verosopimukset antavat Suomelle verotusoikeuden myös yksityissektorin eläkkeeseen. Uusia sopimuksia ei sovelleta vielä vuonna 2018.

Suomessa asuvan eläke ulkomailta

Ulkomailta maksettavan eläkkeen verotukseen Suomessa vaikuttaa, mitä maiden välisessä verosopimuksessa on sovittu. Yleensä eläke verotetaan maksajavaltiossa. Ulkomailta saatu eläke vaikuttaa Suomesta maksettavan eläkkeen verotukseen, koska se otetaan huomioon tulojen kokonaismäärässä.

Jos verosopimuksessa on sovittu, että kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa hyvitysmenetelmällä, ulkomaan eläkkeestä voi joutua maksamaan lisää veroa Suomeen, jos maksajavaltion verotus on kevyempää kuin Suomessa.

Sairaanhoitomaksu peritään myös ulkomailta saadusta eläkkeestä, jos eläkkeitä tai muuta ansiotuloa maksetaan myös Suomesta.

(Teksti päivitetty 18.12.2017, kuva: Istockphoto)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.