Kesätyö ja palkan verotus

Lue myös: Kesätyöntekijällä kaikki oikeudet

Lastenhoitoa, puutarhatöitä, teollisuuden tehtäviä tai asiakaspalvelua näköpiirissä? Olipa kesätyösi millä alalla tahansa, tästä jutusta löydät hyötyneuvot verotukseen.

Kesätyö on monelle ensimmäinen kosketus työelämään. Mitä vähemmän on työkokemusta, sitä avokatseisemmin kannattaa hakea erilaisia paikkoja. Saadusta työkokemuksesta on aina hyötyä jatkossa.

Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Samassa 15 vuoden iässä saa mennä vakituiseen työsuhteeseen, jos on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Vuoden 2017 aikana 14 vuotta täyttävä saa tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikanakin hänen työaikaansa on rajoitettu. Erityisistä syistä työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan alle 14-vuotiaalle tilapäiseen työskentelyyn.

Joko hoidit verokortin kuntoon?

Työstä saatu palkka on veronalaista ansiotuloa. Kun työt on aloitettu, kannattaa pikimmiten toimittaa työnantajalle verokortti. Verokortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Verohallinto on lähettänyt automaattisesti vuoden alussa verokortin kaikille yli 15-vuotiaille. Verokortin sait myös, jos olet ollut aikaisempina vuosina töissä ja saanut tuloja, vaikket olisikaan vielä yli 15-vuotias. Nuorikin työntekijä tarvitsee verokortin aina, jos hän tekee työtä ja saa siitä palkkaa

Jos et ole saanut verokorttia tai sen mukainen pidätysprosentti on pielessä, kannattaa hakea uutta verokorttia. Jos ennakkoon maksamasi verot ovat olleet liian pieniä, tulee ”mätkyt”, eli joudut maksamaan jäännösveroa.

Verokortin voit tilata

 • verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/verokortti
 • soittamalla numeroon 029 497 000 tai
 • käymällä verotoimistossa.

Verokorttia tilatessa kannattaa pyrkiä arvioimaan koko vuoden tulot mahdollisimman tarkasti, sillä saman kalenterivuoden tulot otetaan huomioon kyseisen vuoden verotuksessa.

Jos työnantajalla ei ole palkanmaksun yhteydessä käytettävissä verokorttia, hän pidättää palkastasi veroa 60 prosenttia. Se rokottaisi kesäansioitasi aika pahasti eikä työnteko tuntuisi mielekkäältä. 

Ennakonpidätyksissä on ideana saada ne vastaamaan mahdollisimman hyvin koko vuoden aikana tienattujen tulojen veroja. 

Yksittäinen ylisuuri ennakonpidätys kyllä luetaan hyväksesi ja se voi vaikuttaa alentavasti loppuvuoden veroprosenttiisi, mikäli hakisit muutosverokorttia. Liikaa maksetut verot voi myös saada takaisin veronpalautuksena – tosin vasta seuraavan vuoden joulukuussa.

Palkansaajan maksuja jo 17-vuotiaalla

Kesätyöpalkan verotusVerot eivät kuitenkaan ole ainoa maksu, joka pienentää kesätyöntekijöiden palkasta käteen jäävää osuutta. Palkasta maksetaan myös pakollisia sivukuluja, joiden määrä riippuu työntekijän iästä.

Työnantaja pidättää palkastasi verojen lisäksi palkansaajan työeläkemaksun, joka on 6,15 prosenttia vuonna 2017. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa työeläkemaksu ulotettiin koskemaan myös 17-vuotiaita.

Muutoksen myötä 17-vuotias on vakuutettava 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen TyEL-vakuutuksella. Esimerkiksi kesäkuussa 17 vuotta täyttävältä kesätyöntekijältä tulee periä heinäkuun palkasta työeläkemaksua.

Työnantaja perii myös työttömyysvakuutusmaksun 1,60 prosenttia, jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta.

Vaikka veroprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja 7,75 prosenttia.

Vanhempien firmassa töissä

Nuoret aloittavat työuransa monesti vanhempiensa työpaikalla tai yrityksessä, mikäli vanhemmat ovat yrittäjiä. Jos työmatka tehdään vanhemman kanssa kimppakyydillä, eikä kesätyöntekijälle synny matkasta kustannuksia, hän ei saa vähentää näitä asunnon ja työpaikan välisiä matkoja verotuksessaan.

Ongelma ei ole kuitenkaan kovin suuri, sillä asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuu on verotuksessa 750 euroa vuodessa. Pelkästään kesätyöntekijän matkakuluista ei siis yleensä riitä menoja vähennykseen asti. Tilanne on kuitenkin eri ylemmän asteen opiskelijoilla, jotka työskentelevät useamman kuukauden vuodessa.

Vanhempien omistamassa yrityksessä työskentely saattaa herättää kiinnostuksen maksaa nuorelle ylipalkkaa, koska alaikäisen opiskelijan veroprosentti on yleensä hyvin pieni ja palkka on yritykselle vähennyskelpoinen meno. Kuitenkin verotuksessa osakkaan lapselle maksettu ylisuuri palkka voi olla peiteltyä osinkoa lapsen vanhemmalle, joka on yrityksen osakas. Näin on, mikäli palkkaa maksetaan ilman työntekoa tai alaikäiselle maksettu palkka on ilmeisessä epäsuhteessa tehdyn työn arvoon tai työsuhde ei ole todellinen.

Kesätyöntekijä saa usein myös opintotukea

Oppilaitokseen hyväksytyllä päätoimisella opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opiskelijalle maksettava asumislisä on verovapaata tuloa. Todettakoon, että asumislisän maksaminen päättyy ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat saavat yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Opintoraha sen sijaan on veronalaista tuloa, mutta jos muita tuloja ei ole, siitäkään ei makseta veroa. Tämä johtuu siitä, että opintorahasta myönnetään kunnallisverotuksen opintorahavähennys. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin tuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee.

Opintorahavähennyksen täysi määrä on 2 600 euroa ja sitä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Kela perii opintorahasta automaattisesti 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen. Kun haet uutta verokorttia kesäansioitasi varten, otetaan palkan veroprosentin laskennassa huomioon sinun opintorahasi sekä siitä maksettava ennakkovero. Kesäansioiden ennakonpidätysprosentti voi olla erisuuruinen kuin opintorahasta maksettava vero.

Jos opiskelijalla ei opintorahan lisäksi ole muita veronalaisia ansiotuloja, on 10 prosentin ennakonpidätys kuitenkin liian suuri. Opiskelijan kannattaakin tällöin hakea opintorahaa varten uusi verokortti.

Muutos opintorahan määrissä

Opintorahan suuruus määräytyy tällä hetkellä muun muassa opiskelijan opintoasteen, iän, asumismuodon sekä siviilisäädyn mukaan. Elokuun alusta 2017 korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Nykyään esimerkiksi itsenäisesti asuvan 20 vuotta täyttäneen viime syksynä opintonsa aloittaneen korkeakouluopiskelijan opintorahan perusmäärä on 336,76 euroa kuukaudessa.

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat opiskelijan verojen määrään. Koska opintoraha on veronalaista ansiotuloa, sen määrä vaikuttaa siis progressiivisen ansiotuloverotuksen takia kesäansioista maksettavaan veroon. 

Pääomatulot sen sijaan eivät vaikuta kesäansioiden verotukseen, mutta voivat vaikuttaa opintotukeen. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Opintotuen palautus huomioidaan verotuksessa

Opintotukea nostaville annettaan kalenterivuodelle henkilökohtainen vuosituloraja. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Jos esimerkiksi tukea saa 9 kuukaudelta, vuosituloraja on 11 850 euroa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin. Vuositulorajaa voi korottaa esimerkiksi palauttamalla jo maksettua opintotukea takaisin.

Takaisinperintäkirjeen saatuaan opiskelija voi 30 päivän kuluessa pyytää, että asia käsitellään uudelleen. Vapaamuotoinen uudelleenkäsittelypyyntö kannattaa tehdä ainakin silloin, jos on aloittanut opinnot tai valmistunut kesken vuotta ja saanut osan tuloista ennen opintojen aloittamista tai valmistumisen jälkeen.

Kela ilmoittaa takaisin maksetut opintorahat automaattisesti verohallinnolle, joka ottaa ne huomioon verotuksessa. Verotuksen oikaisu ei koske asumislisää, koska se ei ole veronalaista tuloa.

Koska vain veronalaiset ansio- ja pääomatulot, sosiaalietuudet ja apurahat vaikuttavat opintotukeen, opiskelija voi myydä vaikkapa kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti käyttämänsä oman vakituisen asuntonsa verovapaasti ilman, että opintotukeen kajotaan. Myöskään opiskelijan saamat verottomat tai verolliset lahjoitukset eivät vaikuta suoraan opintotukeen.

Työharjoittelu tai kesätyö ulkomailla

Opiskelijat saattavat tehdä ulkomailla lyhyitä tai pidempiäkin aikoja kestäviä työharjoittelujaksoja, joista ulkomaalainen työnantaja maksaa palkkaa. Jos olet työskennellyt ulkomailla enintään kuusi kuukautta, palkka on yleensä veronalaista sekä työskentelyvaltiossa että Suomessa. Et kuitenkaan joudu tuplaverotuksen kohteeksi.

Työskentelyvaltioon saavuttuasi sinun tulee mahdollisimman pian käydä paikallisessa verotoimistossa selvittämässä, kuinka verot maksetaan kyseisessä maassa. Selvitä myös, pitääkö sinun antaa työskentelysi päätyttyä tai myöhemmin veroilmoitus ulkomaille.

Vaikka joutuisit antamaan veroilmoituksen ulkomaille, sinun tulee ilmoittaa ulkomailla ansaitsemasi palkka myös Suomen veroilmoituksellasi. Ilmoita saatu bruttopalkka sekä ulkomaille maksettu vero kohdassa ulkomaan tulot. Ulkomailla maksetun veron huomioiminen Suomessa ratkaistaan Suomen ja työskentelyvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.

Yleensä palkkatuloon sovelletaan ns. hyvitysmenetelmää, jonka mukaan ulkomaille maksettu vero hyvitetään eli vähennetään samasta tulosta Suomessa maksettavasta verosta. Joudut maksamaan lisää veroa Suomeen, jos verotus on Suomessa ankarampaa kuin työskentelyvaltiossa.

Pohjoismaiden välillä solmitun verosopimuksen mukaan sovelletaan kuitenkin vapautusmenetelmää. Esimerkiksi Ruotsissa verotettu yksityisestä työsuhteesta saatu palkka vapautetaan Suomen verosta. Kyseessä on kuitenkin ns. progressioehtoinen vapautus. Se tarkoittaa, että Ruotsista saadut palkkatulot otetaan huomioon määrättäessä veroa Suomesta saaduista ansiotuloista, kuten opintorahasta ja palkasta.

Esitäytetty veroilmoitus huhtikuussa 2018

Verohallinto muistaa sinua esitäytetyllä veroilmoituksella kesän 2017 tienesteistä huhtikuussa 2018. Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että palkkatulosi, opintotukesi määrä ja vähennyksesi on merkitty oikein. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tulot ja vähennykset. Lähes kaikki korjaukset voi tehdä verkossa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus.

Matkakulujen lisäksi voit vähentää tulonhankkimiskuluja. Vähennyskelpoisia menoja ovat vain sellaiset menot, jotka liittyvät työn tekemiseen ja jotka joudut maksamaan saadaksesi kyseistä palkkatuloa. Vaikka tulonhankkimiskuluista ei olisi tositteita, voi verotuksessa saada hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos ennakonpidätyksesi on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Jos palkastasi on pidätetty veroa liikaa, saat veronpalautusta, ellei palautuksen määrä ole suuruudeltaan alle viisi euroa.

Opintotuki voidaan periä takaisin

Opintotuen tarkoitus on mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu. Sen vuoksi Kela on määritellyt opiskeluajalle tulorajat. Jos opiskelijan tulot ylittävät tulorajan, hänen täytyy maksaa osa saamastaan opintotuesta takaisin.

Kela saa verohallinnolta tiedot kaikkien opintotuen saajien veronalaisista tuloista, kun verotus on vahvistettu. Tuloja verrataan opiskelijan vuositulorajaan ja jos tulot ylittävät sen, lähetetään opintotuen saajalle takaisinperinnän päätösehdotus.

Opiskelija voi palauttaa liikaa saamaansa opintotuen oma-aloitteisesti. Esimerkiksi vuonna 2017 saatu opintotuki tulee palauttaa viimeistään toukokuun loppuun mennessä 2018.

Mikäli näin ei toimita, Kela perii opintotuen takaisin ja takaisin perittävää määrää korotetaan. Korotusta ei voi vähentää verotuksessa.

Korotusprosentti on pienenemässä 15 %:sta 7,5 %: iin. Helmikuussa 2017 tehdyssä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa takaisinperintäkorotus tosin oli vielä 15 %.

Esimerkki: Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?

 • Opiskelijan kotipaikka on Helsinki.
 • Kunnallisveroprosentti on 18,50 ja kirkollisveroprosentti 1,00.
 • Kyseessä on itsenäisesti asuva 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija, joka saa opintorahaa 9 kuukaudelta 2 684,92 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. 
 • Opiskelijalla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja. 
 • Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 684,92 euroa.

Vero ja maksut 649 e

Verotuksessa automaattisesti tehtävien vähennysten jälkeen verojen määräksi saadaan yhteensä 184 euroa. Yle-vero on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen määrästä, Tässä tapauksessa sitä ei peritä, sillä veron määrä on vähemmän kuin 70 euroa.

Opiskelijalta peritään opintorahasta automaattisesti ennakonpidätyksenä 10 prosenttia, joka on 2 684,92 euron suuruisesta opintorahasta 268,49 euroa. Opiskelijan verot ovat koko vuodelle 184 euroa, eli pienempi kuin opintorahasta peritty ennakonpidätys. Opiskelija voi hankkia uuden verokortin opintorahaa varten tai hän voi saada palkkaansa varten verokortin, jossa ennakonpidätysprosentiksi on merkitty 0 prosenttia.

Lisäksi on muistettava, että palkasta peritään automaattisesti työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu. Ne ovat vähennyskelpoisia ja otetaan veroja laskettaessa huomioon. Maksut ovat yhteensä 7,75 prosenttia eli 465 euroa 6 000 euron suuruisesta bruttopalkasta. Kesäansioista maksettavat verot ja vakuutusmaksut ovat tarkalleen laskettuna yhteensä 649 euroa.

Palkasta käteen 5 535 e

Opiskelijalla jää 6000 euron suuruisesta palkasta käteen 5 535 euroa. Lisäksi hän tulee saamaan 85 euron suuruisen veronpalautuksen opintorahastaan, mikäli hän ei hae uutta verokorttia opintorahaansa varten.

 

Neuvoja kesäduunarille: Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä touko-elokuussa 2017 numerossa 0800 179 279. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös verkkosivulla www.kesaduunari.fi. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta.

Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha / enintään 250,28 e/kk
 • asumislisä
 • opintolainan valtiontakaus.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla.

Uusien korkeakouluopiskelijoiden tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Uusia opiskelijoita ovat henkilöt, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan. Tavallisin 400 euron kuukausilaina suurenee 650 euroon. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi 1.8.2017 alkaen saada opintolainaa 300 e/kk ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 e/kk.

Georg Rosbäck, lakimies
Veronmaksajat

(Taloustaito-lehden artikkeli 17.5.2017, kuva: Tarmo Koivisto)

Tulosta