Kesätyö ja palkan verotus

Kesätöistä saadusta palkasta menee harvoin paljon veroa. Palkansaajan vakuutusmaksut vievät kuitenkin yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.  

Työstä saatu palkka on veronalaista ansiotuloa, josta peritään veroja ennakkoon ennakonpidätyksenä.

Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortti kannattaa siis toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. 

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinulle automaattisesti verokorttia, tilaa verokortti jo ennen töiden aloittamista. 

Verokortin voit tilata

  • soittamalla numeroon 029 497 000,
  • verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/verokortti tai
  • käymällä verotoimistossa. 

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia tai kyseessä on ensimmäinen verokorttisi, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin puhelimitse.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko verovuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä. 

Verokortteja on erilaisia

Verohallinto lähettää yleensä automaattisesti vuodenvaihteessa portaikkoverokortin kaikille yli 15-21-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja. Portaikkoverokortissa ennakonpidätysprosentti kasvaa sitä mukaa kun tuloja kertyy ja tulot on yleensä vapautettu ennakonpidätyksestä tiettyyn euromäärään asti.

Verohallinnon lähettämä verokortti voi olla myös päätoimen palkkatulon verokortti. Päätoimen palkkatulon verokortissa on yleensä perus- ja lisäprosentti ja kaksi vaihtoehtoista ennakonpidätyksen toimittamistapaa: palkkakauden tulorajaan perustuva vaihtoehto A ja yhteen vuositulorajaan perustuva vaihtoehto B. Työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A, jos et vaadi käytettäväksi vaihtoehtoa B.

Vaihtoehdossa A verokortissa olevaa palkkakauden tulorajaa seurataan palkanmaksukausikohtaisesti. Ennakonpidätys tehdään perusprosentin mukaan siitä palkkakauden aikana maksettavasta palkan määrästä, joka on enintään palkanmaksukauden tulorajan suuruinen. Jos palkan määrä ylittää palkanmaksukauden aikana palkanmaksukauden tulorajan, ylittävästä palkan määrästä ennakonpidätys tehdään lisäprosentin mukaan.

Yhteen vuositulorajaan perustuvassa vaihtoehdossa B ennakonpidätys tehdään perusprosentin mukaan kaikista palkoista, joiden määrä ei vuositasolla ylitä perusprosentin tulorajaa. Jos perusprosentin tuloraja vuositasolla ylittyy, työnantaja tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkan määrästä.

Vaihtoehto B on yleensä sopivampi vaihtoehto kesätyöntekijälle, joten rastita B verokortista, ennen kuin toimitat verokortin kesätyöpaikkaasi.

Verokortti voi olla myös sivutulon verokortti. Sivutuloverokortteja on kahdenlaisia. Toisissa on perus- ja lisäprosentti sekä vuosikohtainen tuloraja. Toisissa sivutuloverokorteissa on yksi prosentti, joka on sama kuin päätulon lisäprosentti.

Ennakonpidätysprosentti kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio. Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2018 tulevat maksuun syksyllä 2019.  

Jos saamaasi verokorttiin merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tai suurelta tuloihisi nähden, kannattaa tilata Verohallinnolta uusi verokortti. Voit tilata esimerkiksi vuositulorajallisen palkkatulon verokortin tai sivutulon verokortin. Verohallinnon automaattisesti lähettämän kaltaista portaikkoverokorttia et voi tilata.  

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla vero.fi/veroprosenttilaskuri.

Palkansaajan maksut jo 17-vuotiaalla

Kesätyöpalkan verotus

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta.

Vuonna 2018 työntekijän työeläkemaksu on 6,35 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on 1,90 prosenttia palkasta.

Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,25 prosenttia.

Nämä maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Verohallinto saa tiedon niistä työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Matkakulut ja muut tulonhankkimiskulut

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää.

Matkakuluista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa. 

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat kuitenkin ylittää omavastuun rajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne huomioidaan ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2019 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä. 

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Jos olet osan vuotta 2018 työttömänä työnhakijana, matkakulujesi omavastuu pienenee 70 eurolla jokaista täyttä korvauskuukautta kohti, jolta olet saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään 140 euroa. Verohallinto saa tiedon työttömyyspäiviesi määrästä suoraan päivärahan tai työmarkkinatuen maksajalta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti toimittaessaan vuoden 2018 verotustasi keväällä 2019. 

Enintään matkakuluja saa verotuksessa vähentää 7 000 euroa vuodessa. 

Matkakulujen lisäksi verotuksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut eli menot, jotka johtuvat palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Kesätyöntekijällä on harvoin sellaisia kuluja, jotka verotuksessa pääsisi vähentämään. Myös kesätyöntekijä saa kuitenkin verotuksessa automaattisesti hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen.

Tulonhankkimisvähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Kuittien perusteella vähennettävistä todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän. 

Opintoraha vaikuttaa verojen määrään

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat lopullisten verojen määrään. Myös saamasi opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään. 

Pääomatulot sen sijaan eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska ne verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot. 

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. siitä, että opintorahasta myönnetään kunnallisverotuksen opintorahavähennys. 

Opintorahavähennyksen täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee. Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys. 

Kela perii opintorahasta automaattisesti 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos opintorahasi on vähintään 170 euroa kuukaudessa. Kun haet uutta verokorttia kesäansioitasi varten, palkan ennakonpidätysprosentin laskennassa otetaan huomioon myös opintoraha koko vuodelta sekä siitä tehtävä ennakonpidätys.

Jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja, 10 prosentin ennakonpidätys on liian suuri. Ennakonpidätys saattaa olla liian suuri, vaikka muita tuloja olisikin. Sinun kannattaa tällöin tilata opintorahaa varten uusi verokortti. Tilaa verokortti puhelimitse, pelkkää opintorahaa varten et saa tilattua verokorttia verkosta. Verokorttia tilatessasi pyydä, että Verohallinto lähettää verokortin suoraan Kelaan. 

 

Esimerkki: Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?

  • Emilia on 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija.
  • Emilian kotipaikka on Helsinki.
  • Kunnallisveroprosentti on 18,00 ja kirkollisveroprosentti 1,00.
  • Emilia saa opintorahaa 9 kuukaudelta yhteensä 2 252,52 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 252,52 euroa.
  • Emilialla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.

Työnantaja pidättää Emilian palkasta palkanmaksun yhteydessä työntekijän työeläkemaksun 6,35 prosenttia ja työttömyysvakuutusmaksun 1,90 prosenttia. Maksut ovat yhteensä 8,25 prosenttia eli 495 euroa.

Emilian palkkaa varten hakeman verokortin mukaan ennakonpidätys palkasta on 0 prosenttia, joten työnantaja ei tee Emilian palkasta ennakonpidätystä.

Emilialle jää 6 000 euron suuruisesta palkasta käteen 5 505 euroa.

Kela tekee opintorahasta automaattisesti 10 prosentin ennakonpidätyksen, joka on 2 252,52 euron suuruisesta opintorahasta 225, 25 euroa.

Verotusta toimitettaessa automaattisesti tehtävien vähennysten jälkeen lopullisten verojen määräksi saadaan 22,52 euroa. Tämä on 202,73 euroa vähemmän kuin opintorahan ennakonpidätys 225,25 euroa.

Emilia saa syksyllä 2019 veronpalautuksena takaisin opintorahoista tehdyn ennakonpidätyksen ja lopullisten verojen määrän erotuksen 202,73 euroa.

Emilia voisi tilata Verohallinnosta vuoden 2018 aikana opintorahaa varten verokortin, jossa ennakonpidätysprosentti olisi 10 prosenttia pienempi tai jopa 0, ja saada opintorahaa suuremman määrän käteen jo vuoden 2018 aikana.

Esitäytetty veroilmoitus keväällä 2019

Verohallinto lähettää sinulle vuotta 2018 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa 2019.  

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että vuonna 2018 saamasi palkat, opintorahat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä palkasta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on merkitty oikein veroilmoitukseen. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tulot ja vähennykset. Korjaukset ja lisäykset tietoihin voit tehdä kätevästi verkossa osoitteessa vero.fi/omavero.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen liitetystä verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen, saat uuden verotuspäätöksen. 

Minkä ikäisenä kesätöihin?

Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Jos olet täyttänyt 14 vuotta tai täytät vuoden 2018 aikana 14 vuotta, tarvitset huoltajan luvan työsopimuksen tekemiseen.

Alle 14-vuotias voi saada erityisestä syystä työsuojeluviranomaiselta poikkeusluvan tilapäiseen työskentelyyn esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- ja kulttuuriesityksissä.   

Vakituiseen työsuhteeseen saat mennä, jos olet täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut oppivelvollisuutesi. Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikanakin työaikaa on rajoitettu.

Neuvoja kesäduunarille: Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä touko-elokuussa 2018 numerossa 0800 179 279. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös verkkosivulla www.kesaduunari.fi. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta. Lue myös Taloustaidon juttu Kesätyöntekijällä kaikki oikeudet.

Marjo Salin, kirjanpidon asiantuntija
Veronmaksajat

Kuva: Tarmo Koivisto

Juttu ilmestyi Taloustaidossa 16.5.2018.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.