Varojen siirto yhtiölle 22.12.2023

Yhtiöön tehtävät varojensiirrot

Eri yritysmuodoissa on eroja siinä, miten varoja pystytään niille siirtämään. Osakeyhtiöissä omistaja voi siirtää yksityisvarojaan yhtiölle pääomansijoituksena, velkana, kaupalla taikka alihintaisella kaupalla.

Pääomansijoitus voidaan suorittaa joko rahana tai sitten sijoittamalla muuta omaisuutta yhtiöön, jolloin kyse on apporttiomaisuudesta. Rahana tehtävä sijoitus ei aiheuta välitöntä veroseuraamusta omistajalle. Kun omistaja siirtää varoja osakeyhtiöön apporttiomaisuutena, siirto aikaansaa omistajalle luovutusvoittoverotuksen, jos siirrettävän omaisuuden käypä arvo on korkeampi kuin omaisuuden poistamaton hankintameno omistajalla on. Yksityishenkilö tai kuolinpesä voi käyttää luovutusvoittoverotuksessaan myös hankintameno-olettamia, tosin näiden käyttämisestä seuraa aina luovutusvoittoa.  Vastaavasti osakeyhtiö joutuu maksamaan saamastaan apporttiomaisuudesta varainsiirtoveron siirtohetken käyvästä arvosta, jos siirrettävä omaisuus on arvopaperi tai kiinteistö. Poikkeustilanteet varainsiirtoverovapaisiin apporttisijoituksiin liittyvät tiettyihin yritysjärjestelyihin.

Kun omistaja harkitsee pääomansijoituksen tekemistä osakeyhtiöön, tulee pohdittavaksi myös se, millä tavalla sijoitus tehdään – tuleeko sijoitus yhtiölle kirjattavaksi sidottuun vai vapaaseen pääomaan. Osakeyhtiön sidotuista pääomista varojen palauttaminen on työläämpää kuin vapaista niin yhtiöoikeudellisesti kuin viranomaisasioinnin kannalta. Myös verokohtelu varoja palautettaessa voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, palautetaanko sidottuja vai vapaita pääomia.

Rahan lainaaminen omalle yhtiölle ei aiheuta omistajalle välitöntä veroseuraamusta. Jos lainasta peritään kuitenkin yhtiöltä korkoa, verotetaan se omistajan (yksityishenkilö) pääomatuloina.

Mikäli omistaja myy omaisuuttaan yhtiölleen, tämä aiheuttaa omistajalle luovutusvoittoverotuksen. Kaupasta voi aiheutua niin luovutusvoittoa kuin –tappiotakin riippuen omaisuuden kaupantekohetkellä olevan käyvän arvon suuruudesta suhteessa omaisuuden poistamattomaan hankintamenoon, joka vähennetään kauppahinnasta. Omaisuuden myynti yhtiölle alihintaan ei poista arvossaan nousseen omaisuuden luovutusvoittoverotusta, koska verotuksessa alihinnan osuus katsotaan apportiksi, joka arvostetaan käypään arvoon. Toisin sanoen omistajalle luovutusvoittoverotuksessa käytettävä kauppahinta muodostuu niin saadusta kauppahinnasta kuin apportiksi katsottavasta osuudesta.

Henkilöyhtiöön (AY/KY) elinkeinotoiminnan käyttöön omistaja voi siirtää omaisuuttaan kaupan lisäksi yksityissijoituksena. Tällöin yhtiömiehen verotuksessa siirrettyjen omaisuuserien luovutushinnaksi katsotaan niiden käypä arvo sijoituksen tekemisen ajankohtana. Jos sijoitettavan varallisuuden arvo sijoitushetkellä on suurempi kuin sen poistamaton hankintameno, muodostuu yhtiömiehelle sijoitetun omaisuuden osalta luovutusvoittoa. Kiinteistön tai arvopaperin sijoittamisesta yhtiöön aiheutuu yhtiölle varainsiirtoverovelvollisuus.

Oma erityistilanteensa on se, jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja päättää muuttaa yritysmuotoa ja siirtää tässä yhteydessä elinkeinotoiminnan varoja henkilöyhtiöön tai osakeyhtiöön. Muutettaessa toiminimi henkilöyhtiöksi sijoittaa liikkeen- tai ammatinharjoittaja perustettavaan yhtiöön panoksenaan yksityisliikkeensä varoineen. Vastaavasti muutettaessa yksityisliike osakeyhtiöksi, liikkeen- tai ammatinharjoittaja siirtää varat ja velat (nettoapportti) perustettavaan osakeyhtiöön. Molemmat muutokset yhtiöksi on tehtävissä tietyin edellytyksin ilman veroseuraamuksia.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan on syytä muistaa, että hän ei voi tehdä kauppaa oman yksityisliikkeensä kanssa. Liikkeen- tai ammatinharjoittajalla varojen käyttötarkoitus määrää sen, kuuluvatko varat elinkeinotoiminnan varoihin. Jos varoja käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa, varat siirtyvät automaattisesti elinkeinotoiminnan varoiksi. Yrittäjä ei siis voi itsenäisesti päättää, mitkä varat siirtyvät elinkeinotoiminnan varoiksi, vaan käyttötarkoitus ratkaisee tämän. Jos varat katsotaan kuuluvan elinkeinotoiminnan varoihin, siirrosta ei aiheudu luovutusvoittoveroseuraamusta eikä varainsiirtoverovelvollisuutta yrittäjälle.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!