Veromuutoksia 2023

Verotukseen on tulossa muutoksia vuonna 2023. Osa seuraavista muutoksista on hallituksen budjettiriihen linjauksia, osa jo aiemmin vahvistettua lainsäädäntöä.

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloverotukseen tehdään hallitusohjelman mukaiset ennustettua ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia.

Sote-uudistukseen liittyen kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023, kun valtionverotusta kiristetään vastaavasti. Jatkossa verotettava tulo lasketaan kunnallisverotuksessa ja valtionverotuksessa yhtäläisesti. Uudistus toteutetaan siten, ettei yksittäisten veronmaksajien verotus juurikaan kiristyisi millään tulotasolla. Jotta tämä toteutuisi, joillain tulotasoilla verotus voi hieman keventyä (kokonaistasolla sote-uudistukseen liittyvät veromuutokset keventävät tuloverotusta 310 milj. euroa vuositasolla). Tarkemmin uudistuksesta Taloustaidon blogissa.

Sosiaalivakuutusmaksujen kokonaistason ennustetaan nousevan jonkin verran vakuutettujen osalta, mikä kiristää palkkaverotusta. Valtion talousarvioesityksen ennusteen perusteella sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu nousisi 0,01 prosenttiyksikköä ja päivärahamaksu 0,23 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkevakuutusmaksun ennakoidaan pysyvän ennallaan.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus pysyy jotakuinkin ennallaan, mutta melko laajoilla tuloalueilla kiristyy hieman vuoteen 2022 verrattuna. Tietyillä satunnaisilla tulotasoilla veroprosentti taasen laskee sote-uudistukseen liittyvän verorakenteen muutokseen myötä. Palkansaajien veroprosentit muuttuvat kokonaisuudessaan 0,0-0,3 prosenttiyksikköä kiristyvään tai kevenevään suuntaan tulotasosta riippuen.

Eläkkeensaajien veroprosentin muutokseen vaikuttaa ensi vuonna sote-uudistuksen lisäksi inflaatiosta johtuva poikkeuksellisen suuri indeksikorotus. Työeläkkeiden indeksikorotuksen arvioidaan olevan 6-7 % (lopullinen luku selviää lokakuussa). Kansaneläkkkeisiin tehtiin jo aikaistettu indeksitarkistus 1.8.2022, minkä johdosta vuodenvaihteen 2023 korotus jää työeläkkeitä pienemmäksi. Kansaneläkkeiden korotus kevensi eläketulovähennyksiä saavien työeläkkeensaajienkin verotusta jo kuluvana vuonna. Verotuksen ansiotasotarkistuksia suuremmat työeläkkeiden indeksikorotukset kiristävät osaltaan veroprosentteja etenkin suurituloisimmilla eläkkeensaajilla ensi vuodelle. Indeksimuutosten ja sote-uudistuksen johdosta eläkkeensaajien veroprosentit kiristyvät ja kevenevät hyvin sattumanvaraisesti tulotasosta riippuen 2023.

Palkansaajan veroprosentin muutos 2023 (pdf)

Eläkkeensaajan veroprosentin muutos 2023 (pdf, lisätty 27.9.)

60+ työtulovähennys

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävään työtulovähennykseen esitetään ikään perustuvaa korotusta 60 vuotta täyttäneille. Verosta tehtävää työtulovähennystä korotettaisiin 200 eurolla 60-61 vuotiaiden, 400 eurolla 62-64 vuotiaiden ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneiden osalta.

Esimerkkejä 60+ v työtulovähennyksen korotuksesta (pdf)

Arvonlisävero

Sähköenergia siirretään yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannasta alennettuun 10 prosentin verokannan piiriin väliaikaisesti 1.12.2022-30.4.2023. Alennus ei koske sähkön siirtohintaan ja sähköveroon kohdistuvaa arvonlisäveroa.

Henkilökuljetukset taasen siirrettäisiin 10 prosentin alennetun verokannan piiristä nollaverokantaan 1.1.2023 – 30.4.2023 väliseksi ajaksi. Väliaikainen alennus koskiksi kotimaan sisäisten juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetusten arvonlisäveroa.

Esimerkkejä sähkön alv-alennuksesta (pdf)
Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Sähköenergialaskun perusteella myönnettävä kotitalousvähennys (sähkövähennys)

Hallitus on valmistelemassa määräaikaista sähköenergialaskun perusteella tehtävää kotitalousvähennystä tuloverotukseen. Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittäisi 1.1.2023-30.4.2023 ajanjakson aikana 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Summaa ei otettaisi huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa, joten se ei vaikuttaisi muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen. Vähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirrosta maksettu määrä.

Valmistelussa on lisäksi määräaikainen sähkötuki, joka kohdennetaan niille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti.

Esimerkkilaskelmia sähköenergialaskun perusteella myönnettävästä kotitalousvähennyksestä 27.9.2022 (pdf)

Lisätietoa valtiovarainministeriön tiedotteessa 26.9.2022

Työmatkavähennys

Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta (enimmäismäärä 8 400 euroa/vuosi ja oman auton mukaan myönnettävä vähennys 0,3 e/km) jatketaan nykyisin ehdoin vuonna 2023. Lisäksi osan verovuotta tietyillä perhevapailla olleiden omavastuun huojennus otetaan käyttöön.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2023 asuntovelan korot eivät ole enää lainkaan vähennyskelpoisia (oman asunnon osalta). Vuonna 2022 vähennyskelpoista on viisi prosenttia. Korkovähennysoikeutta on leikattu vähitellen vuodesta 2012 alkaen.

Asuntolainan korot, esimerkkejä 2023 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2023. Korotukset (tammi- ja heinäkuussa) tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 50 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti. Sätkätupakkapakkauksen (30 g) hinta nousisi vastaavasti 1,5 euroa.

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Parafiininen diesel ja lämmitysbiokaasu

Parafiinisen dieselin verotuki (2 snt/l v. 2022) poistuu lopullisesti ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen pienentäminen jatkuu vuonna 2023, kuten aikaisemmin on päätetty.

Lämmitysbiokaasun verotukea pienennetään maltillisesti asettamalla sille EU:n vähimmäisveroa vastaava energiasisältövero toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. 

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Jätevero

Jäteveroon tehdään tasokorotus (+10 euroa/jätetonni) ja sen veropohjaa laajennetaan.

Koronaviruksen kotitestien alv-vapautus päättyy

Koronaviruksen kotitestit on vapautettu arvonlisäverosta väliaikaisesti 1.1.-31.12.2022 väliseksi ajaksi. Veromuutoksen täysimääräinen siirtyminen hintaan nostaisi 2,5 euron hintaisen kotitestin kuluttajahintaa 60 senttiä.

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Väylämaksu ja arpajaisvero

Väylämaksun puolitus ja arpajaisveron määräaikainen alennus jatkuvat.

Muita valmistelussa olevia ehdotuksia

T&K yhdistelmävähennys 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan ollaan luomassa uusi verokannustin vuoden 2023 alusta alkaen. Yhdistelmävähennys koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä. 

Arvonnousuvero

Hallitus on valmistelemassa lakimuutosta, jonka myötä maastapoistumisverotus ulotettaisiin henkilöihin vuoden 2023 alusta alkaen. Arvonnousuverolla laajennetaisiin Suomen verotusoikeutta Suomessa asuessa kertyneisiin myyntivoittoihin myös tilanteissa, joissa omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. 

Taloudellinen työnantaja

Hallitus on valmistelemassa taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa vuonna 2023, jotta Suomi voisi verottaa sellaiset Suomessa tapahtuneen työskentelyn tilanteet, joihin Suomella on verosopimusten mukaan verotusoikeus, mutta jotka nykyisin jäävät verottamatta kansallisen lainsäädännön vuoksi. 

Osinkoverotus

Hallituksen budjettiriihen linjauksen mukaan peitelty osinko verotetaan vuoden 2023 alusta alkaen kokonaan ansiotulona.

Kiinteän omaisuuden välilliset luovutukset

Hallitus on valmistelemassa muutoksia tuloverolain 10 §:ään siten, että Suomesta saatuna tulona pidetään myös kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatua voittoa. Muutoksen jälkeen Suomesta saatuna tulona pidettäisiin myös ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeiden sekä kiinteistöihin sijoittavan kommandiittiyhtiön osuuksien luovutuksista saatua voittoa. Myös toisen henkilön hyväksi hallitun varallisuuskokonaisuuden luovutuksista saatu voitto olisi esityksen mukaan Suomesta saatua tuloa.

Korkovähennysoikeus

Hallitus on valmistelemassa muutoksia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain korkovähennysrajoitussäännöstä tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen. Ehdotuksen mukaan voimassa olevan lain tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi myös maksettujen korkojen määrä. Tasevapautusta ei sovellettaisi, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 10 prosenttia kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista.

Myöhemmin voimaan tuleviksi suunniteltuja muutoksia

Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitukset

Hallitus on valmistelemassa lakimuutosta, jossa tuloverotukseen lisättäisiin säännökset kiinteistövarallisuuteen sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sovellettavasta läpivirtausmallista vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksesta lähtien. Ehdotetun läpivirtausmallin soveltuessa erikoissijoitusrahaston tulot verotettaisiin osuudenomistajien tulona siten kuin nämä olisivat saaneet tulot suoraan. Läpivirtausmallia sovellettaisiin, jos kiinteistövarallisuuteen sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa.

Kaivosvero

Kaivosveroa valmistellaan. Kaivosveron verotuotosta 60 prosenttia on tarkoitus ohjata kaivosten sijaintikunnille.

Windfall vero 

Sähköntuottajien windfall-voittojen verotusta koskevaa sääntelyä valmistellaan. Vero on tarkoitus määritellä siten, että puhtaan energian investointiedellytykset turvataan. Veroa ei kohdisteta ns. mankalaperiaatteella toimiviin yhtiöihin.

Päivitetty 27.9.2022.

Tulosta