Ansiotulojen verot ja maksut 27.9.2023 – Päivitetty 22.12.2023

Veromuutoksia 2024

Miten verotus muuttuu vuonna 2024? Entä mitä muutoksia on luvassa myöhemmin hallitusohjelman perusteella?

Ansiotulojen (palkan ja eläkkeen) verotus

Palkansaajan veroprosentit kevenevät kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) vuonna 2024. Merkittävimpänä tekijänä on veronluonteisten sosiaalivakuutusmaksujen aleneminen ja korkeilla tulotasoilla solidaarisuusveron alarajan nousu. Palkansaajien veronluonteiset maksut sisältävät veroprosentit kevenevät 0,5–1,2 prosenttiyksikköä tulotasosta riippuen.

Eläkeverotukseen vaikuttaa ensi vuonna verotuksen indeksitarkistuksen, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja solidaarisuusveron alarajan muutoksen lisäksi eläkkeiden indeksikorotukset, jotka ovat toista vuotta perätysten selvästi palkkojen nousua suurempia. Työeläkeindeksi nousee 5,7 % ja kansaneläkeindeksi 5,9 % vuodelle 2024. Eläketulovähennys on sidottu täyden kansaneläkkeen määrään.

Vuodelle 2024 verotuksen ansiotasotarkistuksia suuremmat eläkkeiden indeksikorotukset nostavat korkeilla eläketasoilla veroprosentteja, kun esimerkiksi eläketulon lisävero (5,85 % yli 47 000 euron eläketulosta) kiristyy, sen tulorajan pysyessä ennallaan (Taloustaidon blogi aiheesta). Kaikkein suurimmilla eläketasoilla (verotettava ansiotulo yli nykyisen 85 800 euron alarajan) toisaalta solidaarisuusveron alarajan muutos keventää verotusta.

Katso myös, miten palkan ostovoima kehittyy sekä eläkkeensaajan ostovoimakatsaus.

Muutokset yksityiskohtaisemmin:

Hallitus päätti budjettiriihessä tehdä työttömyysvakuutusmaksun 0,2 %-yksikön alenemista vastaavan veronkiristyksen (145 miljoonaa euroa) vuodelle 2024, mikä toteutetaan leikkaamalla hallitusohjelman mukainen 3,5 % ansiokehitysennusteeseen perustuva indeksitarkistus 2,8 prosenttiin.

Hallitusohjelman 400 miljoonan euron työtulovähennyksen korotuksesta ensi vuonna toteutetaan 100 miljoonan euron kevennys. Niin sanottu solidaarisuusvero (2 prosenttiyksikön korotus valtion veroasteikossa) säädetään 150 000 euron ylittäville verotettaville ansiotuloille. Edellisellä hallituskaudella määräaikaisesta solidaarisuusverosta oli päätetty vuoteen 2023 saakka, jolloin sen alaraja on 85 800 euroa.

Sosiaalivakuutusmaksujen kokonaistaso laskee ensi vuonna, kun etenkin työttömyysvakuutusmaksut alenevat selvästi. Myös sairausvakuutusmaksut laskevat. Palkansaajan työeläkevakuutusmaksu pysyy ennallaan.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti Manner-Suomessa nousee vajaalla 0,1 %-yksiköllä 7,37 prosentista 7,46 prosenttiin vuonna 2024. Kunnallisveroprosentti muuttuu kaikissa Manner-Suomen 293 kunnassa, sillä tuloveroprosentti tuli määrittää prosentin kymmenyksen tarkkuuteen. Koska sote-uudistuksen seurauksena kuntien tuloveroprosentteihin tehtiin 12,64 prosenttiyksikön leikkaus vuonna 2023, jokaisen kunnan tuli vähintäänkin pyöristää tuloveroprosenttiensa sadasosat. Tuloveroprosenttiaan korotti 88 kuntaa ja laski 42 kuntaa, jos ei ota lukuun kuntia, jotka pyöristivät veroprosenttinsa lähimpään kymmenykseen.

Työmatkavähennys

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevan vähennyksen omavastuuosuus nostetaan 750 eurosta 900 euroon.

Matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus päättyy verovuoteen 2023 (enimmäismäärä 8 400 euroa/vuosi ja oman auton mukaan myönnettävä vähennys 0,30 €/km), jolloin enimmäismäärä palaa 7 000 euroon vuodelle 2024. Kilometrikohtaiset vähennykset vahvistetaan syksyllä 2024.

60+ työtulovähennys

Vuonna 2023 käyttöön otettu 60 vuotta täyttäneiden ikäporrasteinen työtulovähennyksen korotus kohdennetaan uudelleen vuodelle 2024 siten, että korotukseen on oikeutettu ainoastaan 65 vuotta täyttäneet. Samalla korotus kaksinkertaistetaan 1 200 euroon.

Verosta tehtävän työtulovähennyksen korotus vuonna 2023 on 60–61-vuotiailla 200 €/v, 62–64-vuotiailla 400 €/v ja 65 vuotta täyttäneillä 600 €/v.

Varainsiirtovero

  • Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin.
  • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
  • Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.
  • Ensiasuntojen verovapaus poistuu vuoden 2024 alusta.

Laki tulee voimaan vuodenvaihteessa 1.1.2024, mutta alennettuja veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivänä 12.10.2023 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin. Lisäksi vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka tekevät kauppoja loppuvuoden 2023 aikana ja suorittavat veron nykyisten säännösten mukaisesti.

Kiinteistövero

Kuntien yleinen kiinteistöveroprosentti määrätään vuodesta 2024 alkaen erikseen maapohjille ja rakennuksille. Samalla maapohjiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin alaraja nousee 1,30 prosenttiin, rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentin alaraja säilyy 0,93 prosenttia. Maapohjien kiinteistöverotus kiristyy kaikissa niissä 245 kunnassa, joissa yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2023 ollut alle 1,30 prosenttia. Kunnat voivat nostaa veroprosenttiaan lisäksi omilla päätöksillään.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen kotitalous- hoiva- ja hoitotyötä koskevaa tilapäistä korotusta jatketaan vuodelle 2024. Lisäksi kotitalousvähennyksen soveltamisalaa laajennetaan kotona suoritettavaan fysio- ja toimintaterapiaan.

Polttoaineverot

Liikennepolttoaineiden valmisteveroja alennetaan vuoden 2024 alusta kompensoimaan jakeluvelvoitteen nousu-urasta syntyvää keskimääräistä polttoaineiden hinnannousua kehyskaudella 2024-2027. Verotasojen alennus johtaa valmisteverotuottojen alenemiseen vajaalla 170 miljoonalla eurolla.

Alennus vaikuttaa bensiinilitran veroihin arviolta noin 4,4 senttiä alentavasti ja diesellitran veroihin vastaavasti noin 4,9 senttiä. Luvut sisältävät arvonlisäveron muutoksen.

Ajoneuvovero

Ajoneuvoveron perusveroa kevennetään niiltä henkilöautoilta, joihin sovelletaan ajoneuvoverolain liitteen verotaulukkoa 1 tai 2.

Veronalennus koskee veropäiviä 1.1.2025 alkaen. Alennus vaikuttaa kuitenkin jo vuonna 2024 maksettavaan ajoneuvoveroon siltä osin, kun maksettavat veropäivät ulottuvat vuoden 2025 puolelle.

Alkoholivero

Alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan.

Esimerkiksi 75 senttilitran kokoisen viinipullon verot nousisivat noin 0,33 euroa ja puolen litran viinapullon verot reilun euron verran. 33 senttilitran kokoisen oluttölkin verot puolestaan alenisivat noin 3 senttiä. Luvut sisältävät arvonlisäveron muutoksen.

Nikotiinipussien tupakkavero

Nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin. Esitysluonnoksessa ehdotettu verovaikutus nikotiinipussirasiaa kohden on noin 2,5 euron verran arvonlisävero huomioiden nikotiinipussien nykyisillä kuluttajahinnoilla.

Veron läpimenoon liittyy kuitenkin tavallista enemmän epävarmuutta, sillä on mahdollista, että vero saattaa pienentää verotettavien tuotteiden katteita. Suomessa myytävistä nikotiinipusseista maksetaan ennen valmisteveron asettamista veroina ainoastaan arvonlisäveroa.

Perintöveron maksuaika

Perintöveron maksuaika pitenee 10 vuoteen. Maksuajalta peritään alennettua viivästyskorkoa (3,5 % + korkolain perusteella vaihvistettu viitekorko), joka on 7,5 prosenttia vuonna 2024. 

Osakesäästötili

Osakesäästötilin enimmäistalletusmäärä nousee 50 000 eurosta 100 000 euroon.

Maatalouden tasausvaraus

Maatalouden tasausvarausta korotetaan vuonna 2024.

Ulkomaisten erityisasiantuntijoiden lähdevero

Avainhenkilölain 32 prosentin lähdeverotuksen enimmäistyöskentelyaika pidennetään 48 kuukaudesta 84 kuukauteen.

Väylämaksu

Väylämaksun puolitus jatkuu vaalikauden ajan.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verohallinto on vahvistanut verovapaan kotimaan kokopäivärahan määräksi 51 euroa vuodelle 2024 (48 euroa vuonna 2023), osapäivärahaksi 24 euroa (22 euroa v. 2023) ja ateriakorvaukseksi 12,75 euroa (12 euroa v. 2023).

Verovapaa kilometrikorvaus on 57 senttiä kilometriltä (53 senttiä v. 2023).

Katso täältä ulkomaan päivärahat vuodelle 2024.

Lue tarkemmin päivärahoista ja kilometrikorvauksista veroneuvonnasta.

Sosiaalivakuutusmaksut

Myöhemmin hallituskaudella voimaan tuleviksi suunniteltuja muutoksia

Hallitusohjelmassa on lisäksi monia muita linjauksia, jotka tietävät verotukseen muutoksia tulevina vuosina.

Arvonlisävero

10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirretään myöhemmin hallituskaudella 14 prosentin verokantaan. Inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat taasen siirretään yleisestä 24 prosentin kannasta alempaan 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Työtulovähennyksen korotusten jatko ja lapsikorotus

Kasvatetaan työtulovähennystä vuosittain noin 100 milj. eurolla. Lisäksi otetaan käyttöön 50 euron lapsikohtainen korotus työtulovähennykseen.

Liikennepolttoaineiden verotus

Polttoaineveron CO2-komponenttia lasketaan myöhemmin hallituskaudella vielä 100 miljoonalla eurolla.

Tupakkaveron ja virvoitusjuomaveron korotukset

Tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelman mukaan 100 miljoonalla eurolla ja virvoitusjuomaveroa 30 miljoonalla eurolla.

Alkoholivero

Ostajan verovelvollisuutta laajennetaan alkoholin verkkokaupassa.

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus
Maatalouden vuokratulojen verotuskohtelun yhdenmukaistaminen
Metsävähennyksen korotus
Kaivosveron tason tarkistus ja toinen veroluokka
Vinjettimaksun käyttöönotto
Finanssialan bonusten verotuskäytänteiden uudistaminen
EU-direktiiviin perustuva suurten konsernien maailmanlaajuisen täydennysveron käyttöönotto

Hallitusohjelman selvitettäviä veroasioita

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on lisäksi lukuisia verokysymyksiä, joita tullaan selvittämään. Näitä ovat esimerkiksi perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverotuksella sekä omaishoidon palkkion verokohtelu.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkkeensaajan veroprosentit

Eläkkeensaajan tulo­vero­aste kertoo maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentteihin vaikuttavat mahdolliset hallituksen ja eduskunnan päättämät veronkiristykset ja -kevennykset, ansiotason muutos sekä veron­luonteisten sosiaali­vakuutusmaksujen muutos.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!