Ansiotulojen verot ja maksut 2.2.2022

Veromuutoksia 2022

Verotukseen tehtiin seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2022:

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloverotukseen tehtiin hallitusohjelman mukaiset ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei ennustettu yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia.  

Sosiaalivakuutusmaksujen kokonaistaso kevenee hieman vakuutettujen osalta, kun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu alenee 0,15 prosenttiyksikköä, päivärahamaksu alenee 0,18 prosenttiyksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,1 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työeläkevakuutusmaksu pysyy ennallaan.

Vuonna 2022 kunnallisvero nousee 16 kunnassa ja laskee 12 kunnassa. Kunnallisveroprosentti säilyy ennallaan 281 kunnassa. Myös keskimääräinen kunnallisveroprosentti säilyy ennallaan noin 20 prosentissa.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus on kevenemässä hieman vuodesta 2021, kun palkansaajien veroprosentit laskevat noin 0,2 prosenttiyksikköä.

Myös eläkkeensaajien veroprosentit ovat laskemassa suunnilleen saman verran.

Verokatsaus: Palkan ostovoima laskee selvästi vuonna 2022, palkkaverotus kevenee hieman

Verokatsaus: Eläkkeensaajan tulot, verot ja ostovoima 2022

Tarkista kartasta muuttuuko kotikuntasi veroprosentti 2022

Kotitalousvähennys

Kaksivuotisessa kokeilussa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

Lämmitystapamuutoksia tuetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia kuten edellä kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön kohdalla. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–27.

Muiden töiden osalta (mm. remontointi) kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Lue Taloustaidon artikkeli vuodenvaihteen muutosta koskevista kysymyksistä

Esimerkkejä kotitalousvähennykseen esitettyjen muutosten vaikutuksista (pdf)

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2022 asuntovelan koroista vähennyskelpoista on viisi prosenttia, kun vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia. Korkovähennysoikeutta on leikattu vähitellen ja vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole.

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2022 (pdf)

Työsuhdeauto

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Muutos koskee autoja, joiden mitattu CO2-päästö on 1-100 g/km, mikä käytännössä tarkoittaa hybridi- ja kaasuautoja.

Esimerkkejä työsuhdeauton verotusarvon muutoksen vaikutuksesta (pdf) 

Lisäksi Verohallinnon luontoisetupäätöksen myötä vapaan autoedun käyttökustannusten osuudesta vähennetään lataushybridien ja kaasuautojen osalta jatkossa 60 euroa, mikä keventää entisestään kyseisten työsuhdeautojen veroja aiemmasta.

Alkoholivero

Mietojen oluiden alennettu verokanta laajennetaan ulottumaan 2,9‐3,5 % vahvuisiin oluihin. Aiemmin alennettu verokanta on koskenut 0,6-2,8 % vahvuisia oluita. Samalla alennettua verokantaa korotetaan, jotta muutos olisi verotuottoneutraali.

Muutokset kiristävät 0,6-2,8 %:n vahvuisten oluiden verotusta vähän; ja keventää 2,9-3,5 %:n oluiden verotusta jonkin verran.

Esimerkkejä kulutusverojen muutosten vaikutuksista 2022 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2022 ja 2023. Verotasojen korotuksilla on tarkoitus kerätä yhteensä 117 miljoonan euron vuosittainen verotuotto.

Vuoden 2022 korotukset (tammi- ja heinäkuussa) tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 50 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti. Sätkätupakkapakkauksen (30 g) hinta nousisi vastaavasti 1,5 euroa.

Esimerkkejä kulutusverojen muutosten vaikutuksista 2022 (pdf)

Auto- ja ajoneuvovero

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta ja vastaavasti niiden ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla per vuosi. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron vapautus ja ajoneuvoveron korotus koskevat 1.10.2021 jälkeen verotettavia autoja.

Esimerkkejä kulutusverojen muutosten vaikutuksista 2022 (pdf)

Turve, parafiininen diesel ja biokaasu

Kehysriihessä sovitun mukaisesti turpeen verottoman käytön rajaa korotetaan 10 000 megawattituntiin. Muutos koskee kaikkia laitoksia. Lisäksi säädetään turpeen lattiahintamekanismista.

Parafiinisen dieselin verotuen ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen pienentämisiä jatketaan vuonna 2022, kuten aikaisemmin on päätetty.

Liikennekäytössä kulutetun biokaasun valmisteverottomuus päättyy vuoden 2021 lopulla, kun biokaasuun asetetaan valmistevero.

Esimerkkejä kulutusverojen muutosten vaikutuksista 2022 (pdf)

Koronaviruksen kotitestien vapautus arvonlisäverosta

Hallitus esittää, että koronaviruksen kotitestit vapautetaan arvonlisäverosta väliaikaisesti. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.-31.12.2022 väliselle ajalle. Viiden euron hintaisen kotitestin hinta alenisi noin yhden euron verran, mikäli veronalennus siirtyy täysimääräisenä tuotteen hintaan.

Esimerkkejä kulutusverojen muutosten vaikutuksista 2022 (pdf)

Väylämaksu ja arpajaisvero

Väylämaksun puolitus jatkuu. Arpajaisvero alenee.

Sähkövero

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat konesalit, lämpöpumput ja sähkökattilat siirretään alempaan sähköveroluokkaan II. Myös kaukolämpöverkon ulkopuoliset konesalit, jotka täyttävät energiatehokkuus- ja energian hyödyntämiskriteerit, ja teollisen kokoluokan kiinteistökohtaiset lämpöpumput ovat oikeutettuja alennettuun sähköveroon. Sähköveronalennus koskee myös geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppuja. Kierrätysteollisuus siirretään teollisuuden sähköveroluokkaan. Kalankasvatus sisällytetään maatalouden energiaveron palautukseen, jolloin sähkövero alenee teollisuuden sähköveroluokkaan. Muutokset saatetaan voimaan vuoden 2022 alusta alkaen edellyttäen, että toimille on saatu tarvittava hyväksyntä EU:lta. 

Tutkimusyhteistyökannustin

Yritys voi tehdä vuosina 2022–2027 verotuksessa 150 prosentin lisävähennyksen sellaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön.

Kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verovapaan kokopäivärahan määrä on kotimaassa 45 euroa ja osapäivärahan 20 euroa vuonna 2022. Verovapaa ateriakorvaus on 11,25 euroa ja kilometrikorvaus 46 senttiä kilometriltä.

Sosiaalivakuutusmaksut

Vahvistetut maksut vuodelle 2022:

Eläkevakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut

Sairausvakuutusmaksut

Myöhemmin voimaan tuleviksi suunniteltuja muutoksia

Arvonnousuvero

Nykyisin yhteisöihin soveltuva arvonnousuvero laajennetaan myös henkilöihin vuoden 2023 alusta alkaen. Arvonnousuverolla laajennetaan Suomen verotusoikeutta Suomessa asuessa kertyneisiin myyntivoittoihin myös tilanteisiin, joissa omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. 

Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitukset

Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saadut voitot verotetaan Suomessa mahdollisimman laajasti vuoden 2023 alusta alkaen. 

Kaivosvero

Vuonna 2023 otetaan käyttöön kaivosvero kaivostoiminnan sähköveron korotuksen sijaan. Kaivosveron verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja loput valtiolle. Kaivosveron lopullisesta mallista päätetään valmistelun kuluessa. Tavoiteltu verotuotto on 25 milj. euroa vuositasolla.

Virvoitusjuomavero

Virvoitusjuomaveroa muutetaan terveysperusteiseen suuntaan vuonna 2023. Samassa yhteydessä arvioidaan, voidaanko marja- ja hedelmämehut rajata pois veron piiristä. Muutokset liittyvät laajemman terveysperusteisen veron myöhemmän käyttöönotton valmisteluun.

Kone- ja laiteinvestoinnit

Kasvun ja investointien tukemiseksi hallitus jatkaa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaista poisto-oikeutta vuosille 2024–2025.

 

Päivitetty 29.4.2022.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!