Kotitalous työnantajana

Kun kotitalous palkkaa työntekijän työsuhteeseen, kotitalouden on huolehdittava työnantajavelvoitteista. Verottajaan päin tärkeimmät työnantajan velvollisuudet ovat palkan ennakonpidätyksestä huolehtiminen, työnantajan sairausvakuutusmaksun suorittaminen sekä tarvittavien ilmoitusten antaminen.

Ennakonpidätys palkasta

Kotitalouden on tehtävä maksamastaan palkasta ennakonpidätys, jos samalle henkilölle maksetaan kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1 500 euroa. Jos jo palkanmaksua aloitettaessa tiedetään, että palkkaa tullaan maksamaan kalenterivuoden aikana yli 1 500 euroa, ennakonpidätys tehdään jo ensimmäisestä palkasta.

Kun kotitalous palkkaa työntekijän työsuhteeseen, kotitalouden on huolehdittava työnantajavelvoitteistaEnnakonpidätys tehdään palkansaajan verokortin mukaan. Ilman verokorttia ennakonpidätys on 60 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on yleensä suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (ennen vuotta 2017 maksun nimi oli sosiaaliturvamaksu) maksamiensa palkkojen perusteella.

Kotitalouden ei kuitenkaan tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos kotitalous maksaa palkkaa samalle henkilölle kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa.

Vaikka kotitalous maksaisi palkkaa samalle henkilölle yli 1 500 euroa kalenterivuodessa, työnantajan sairausvakuutusmaksua ei suoriteta, jos työntekijä on alle 16-vuotias tai täyttänyt 68 vuotta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava sen kuukauden jälkeen maksettavista palkoista, jona palkansaaja on täyttänyt 16 vuotta. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta sen kuukauden jälkeen maksettavista palkoista, jona palkansaaja on täyttänyt 68 vuotta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2017 maksetusta palkasta on 1,08 %.

Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksu verottajalle

Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava verottajalle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi tammikuussa maksetusta palkasta toimitettu ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava verottajalle viimeistään helmikuun 12. päivä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, maksun voi tehdä ilman viivästysseuraamuksia seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä.

Maksu suoritetaan Verohallinnon pankkitilille. Verohallinnolla on maksuja varten pankkitili Nordeassa, Danske Bankissa ja OP:ssa.

Maksun yhteydessä on ilmoitettava oma-aloitteisten verojen viite, joka kertoo, kuka maksaja on. Viitteen saa OmaVerosta tai Palkka.fi -palvelusta. Palveluihin voi kirjautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Viitteen saa myös soittamalla Verohallinnon neuvontanumeroon 029 497 060 (pvm/mpm).

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamisen lisäksi verottajalle on yleensä annettava maksetusta palkasta veroilmoitus (ennen vuotta 2017 ilmoituksen nimi oli kausiveroilmoitus).

Veroilmoitusta työnantajasuorituksista ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos ennakonpidätystä ei tehdä eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua makseta siksi, että kotitalous maksaa samalle henkilölle palkkaa enintään 1 500 euroa kalenterivuodessa.

Veroilmoituksella työnantajasuorituksista ilmoitetaan mm. ennakonpidätyksen alaisen palkan määrä, tehty ennakonpidätys sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun alaisen palkan määrä ja maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä.

Kotitalous antaa ilmoituksen yleensä vain niiltä kuukausilta, joina palkkaa on maksettu.

Jos kotitalouden palveluksessa kuitenkin on kalenterivuoden aikana enemmän kuin yksi vakituinen työntekijä tai enemmän kuin viisi työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta, on kotitalouden ilmoittauduttava Verohallinnon työntekijärekisteriin ja annettava veroilmoitus työnantajasuorituksista myös niiltä kuukausilta, joina palkkaa ei makseta.

Veroilmoitus työnantajasuorituksista on yleensä annettava kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, ilmoituksen määräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi.

Ilmoitus on annettava sähköisesti. Sen voi antaa esimerkiksi OmaVeron kautta. Verohallinnon OmaVero-palvelu

Erityisestä syystä veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella (lomake 4001, Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista). Vuodesta 2017 alkaen sekä paperisen että sähköisen ilmoituksen määräaika on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Aiemmin lomakkeen paperilomakkeen piti olla perillä verottajalla jo palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 7. päivä. Jos ilmoituksen joulukuussa 2016 maksetusta palkasta antaa paperilomakkeella, ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 9.1.2017.

Vuosi-ilmoitus

Kotitalouden on annettava maksamistaan palkoista verottajalle vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan verottajalle mm. kenelle palkkaa on maksettu ja kuinka paljon.

Vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammi-helmikuun vaihteessa. Vuosi-ilmoituksen voi antaa heti työsuhteen päätyttyä, jos tietää, ettei samalle henkilölle makseta enää palkkaa saman kalenterivuoden aikana.

Vuosi-ilmoitus on annettava, vaikka kotitalous ei olisi tehnyt maksamastaan palkasta ennakonpidätystä siksi, että samalla henkilölle on maksettu palkkaa kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa. Jos palkkaa on maksettu samalle henkilölle alle 200 euroa kalenterivuodessa, vuosi-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos ennakonpidätystä ei ole tehty.

Vuosi-ilmoituksen voi antaa joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Jos vuosi-ilmoituksen antaa sähköisesti, ilmoitus vuonna 2017 maksetusta palkasta on annettava viimeistään 5.2.2018 (3.2.2018 on lauantai). Sähköisesti vuosi-ilmoituksen voi antaa esimerkiksi Verohallinnon verkkolomakkeilla.

Paperilomakkeella vuosi-ilmoitus vuonna 2017 maksetusta palkasta on annettava 31.1.2018 mennessä. Paperilomakkeen vuosi-ilmoituksen antamista varten voi tulostaa Verohallinnon sivuilta.

Vuosi-ilmoitus Verohallinnon sivuilla

Pakolliset vakuutusmaksut

Kotitalouden on huolehdittava myös työsuhteeseen liittyvistä pakollisista vakuutuksista. Näitä ovat työeläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus sekä työehtosopimuksiin perustuva ryhmähenkivakuutus. Lisäksi on yleensä maksettava myös työttömyysvakuutusmaksu.

Työntekijä on eläkevakuutettava, jos työntekijä on 17–67-vuotias ja hänelle maksettu palkka on vähintään 58,19 euroa kuukaudessa vuonna 2017 (ennen vuotta 2017 vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja oli 18 vuotta).

Tilapäisen työnantajan työeläkevakuutusmaksu on 25,10 % palkkasummasta vuonna 2017. Tämä prosentti sisältää myös työntekijän osuuden. Vuonna 2017 työntekijän maksu on 6,15 % palkasta, jos työntekijä on 17–52-vuotias tai yli 62-vuotias. Jos työntekijä on 53–62-vuotias, maksu on 7,65 % palkasta vuonna 2017.

Tilapäinen työnantaja voi hoitaa työeläkevakuutusmaksut ilman vakuutussopimusta ilmoittamalla maksetut palkat ja maksamalla työeläkevakuutusmaksut valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön. Ilmoitukset ja maksut on hoidettava palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Jos työnantajalla on yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai määräaikaisille työntekijöille maksettava palkka on yhteensä vähintään 8 334 euroa puolen vuoden aikana, työnantajan on tehtävä eläkevakuutusyhtiön kanssa sopimus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Työnantaja voi halutessaan tehdä sopimuksen myös pienemmillä palkkatuloilla. Kun työnantaja on tehnyt sopimuksen eläkevakuutusyhtiön kanssa, eläkevakuutusmaksu voi olla hieman alempi kuin tilapäisellä työnantajalla. Sopimustyönantajan työeläkemaksua alentaa yleensä asiakashyvitys. Myös vakuutusmaksujen eräpäiväkuukausien valinta vaikuttaa sopimustyönantajan maksun määrään vakuutusmaksukoron kautta.

Työtapaturmavakuutus on otettava, jos kotitalous maksaa työntekijöillensä palkkaa kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1 200 euroa. Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa se, mitä työtä teetetään. Vakuutusmaksuprosentti on sitä suurempi, mitä suurempi tapaturmariski työssä on.

Myös ryhmähenkivakuutusmaksu voi tulla maksettavaksi.

Ryhmähenkivakuutusmaksu on noin 0,07 % palkasta. Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kuin tapaturmavakuutusmaksu.

Lisätietoa näistä vakuutuksista ja vakuuttamisvelvollisuudesta saa työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöistä.

Työntekijästä on yleensä maksettava myös työttömyysvakuutusmaksu. Työnantajan lisäksi myös työntekijä maksaa työttömyysvakuutusmaksua.

Työntekijän maksu peritään työntekijältä palkanmaksun yhteydessä kuten myös työntekijän osuus työeläkemaksusta. Työnantaja maksaa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle.

Työttömyysvakuutusmaksuja ei makseta eikä peritä työntekijän palkasta, jos työntekijä on alle 17-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta.

Työttömyysvakuutusmaksuja ei makseta Työttömyysvakuutusrahastolle myöskään silloin, jos kotitalouden kalenterivuoden aikana maksamat palkat ovat yhteensä enintään 1 200 euroa. Työntekijän palkasta on kuitenkin tässä tapauksessa perittävä työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, vaikka työnantaja ei tilitä palkasta pidätettyä maksua Työttömyysvakuutusrahastolle.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 maksetusta palkasta on 0,80 %. Siitä osasta palkkasummaa, joka ylittää 2 059 500 euroa, maksu on 3,30 % palkasta.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,60 % palkasta vuonna 2017.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saa Työttömyysvakuutusrahastosta.

Palkkalaskelma työntekijälle

Työntekijälle on palkan maksamisen yhteydessä annettava laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.

Palkkalaskelmaan merkitään myös mm. palkasta tehdyn ennakonpidätyksen määrä sekä palkasta perityn työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä.

Palkkalaskelmaan on merkittävä lisäksi työntekijän maksettavaksi tulevan sairausvakuutuksen päivärahamaksun määrä. Päivärahamaksu on 1,58 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vuonna 2017. Päivärahamaksua ei peritä, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 000 euroa. Päivärahamaksua eivät maksa myöskään alle 16-vuotiaat tai 68 vuotta täyttäneet. Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Sitä ei pidätetä erikseen palkasta, vaikka sen määrä on merkittävä erikseen palkkalaskelmaan.

Työntekijälle on annettava viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä tosite, josta käy selville hänelle päättyneenä kalenterivuonna yhteensä maksetut palkat ja niistä toimitettu ennakonpidätys. Työsuhteen päättyessä tosite on työntekijän vaatimuksesta annettava välittömästi. Jos viimeisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle annetusta palkkalaskelmasta selviävät koko kalenterivuoden tiedot, erillistä tositetta ei tarvitse kuitenkaan antaa.

Muistiinpanot

Kotitalouden on tehtävä maksamistaan palkoista muistiinpanot. Muistiinpanoista on selvittävä vuosi-ilmoituksella ilmoitettavaksi vaaditut tiedot. Muistiinpanoiksi riittää yleensä työntekijälle annettavan tositteen jäljennös ja kuitti palkan maksamisesta. Muistiinpanot ja palkanmaksuun liittyvät tositteet on säilytettävä vähintään palkanmaksuvuotta seuraavat kuusi vuotta.

Rakentamisilmoitus verottajalle ennen loppukatselmusta

Kotitalouden on annettava rakennusluvan alaisista töistä verottajalle rakentamisilmoitus.

Rakentamisilmoitus on annettava ennen loppukatselmusta. Verottaja antaa todistuksen tietojen ilmoittamisesta. Todistus pitää esittää rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa. Jos todistusta ei esitetä lopputarkastuksessa, rakennustarkastaja ilmoittaa todistuksen puuttumisesta verottajalle.

Kotitalousvähennys

Jos kotitalous on palkannut työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, kotitalousvähennyksenä saa vuonna 2017 vähentää 20 prosenttia (15 prosenttia vuonna 2016) palkan määrästä sekä palkasta maksetun työnantajan sairausvakuutusmaksun, työnantajan osuuden työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun.

Verohallinnon ohje: Kotitalous työn teettäjänä

Apua palkanmaksuun

Apua palkanmaksuun liittyvien asioiden hoitamiseen löytyy Verohallinnon ylläpitämästä palkka.fi -palvelusta tai yksityisestä palkkaus.fi -palvelusta.

(Teksti päivitetty 21.12.2016, kuva: Istockphoto)

Tulosta