Verotuspäätös ja oikaisuvaatimus

Virhe verotuksessasi? Näin teet oikaisuvaatimuksen

Onko verotuksessasi verovuodelta 2020 mielestäsi virhe? Vai unohditko vaatia jonkin verovähennyksen? Voit vaatia verotukseesi oikaisua.

Jos verotuksesi on jo päättynyt, sinun pitää tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus virheen korjaamiseksi tai unohtuneen verovähennyksen vaatimiseksi.

Näet päättymispäivän verotuspäätökseltä

Tuloverotus päättyy eri verovelvollisilla eri aikaan. Näet verotuksesi päättymispäivän omalta verotuspäätökseltäsi. Yksityishenkilön tuloverotuksen päättymispäivä vaihtelee toukokuun ja lokakuun välillä.

Mikäli et ole saanut veroilmoituksesi mukana verotuspäätöstä, se johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ole ollut vielä käytössä kaikkia tietoja, jotta verotuksesi olisi voitu toimittaa. Saat verotuspäätöksen sitten, kun verotuksesi on toimitettu.

Jos taas olet tehnyt muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai puolisosi on tehnyt muutoksia omaansa taikka Verohallinto on saanut verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen. Siinä on uusi verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrät ja maksupäivät.

Verotuksen päättymisaika on siis nykyään yksilöllinen, mutta lisäksi monen verotus päättyy aikaisemmin kuin ennen. Siksi ajanjakso, jona veroilmoitusta on mahdollista helposti täydentää ja korjata ennen verotuksen päättymistä, saattaa olla paljon lyhyempi kuin mihin aiemmin olet tottunut. Tästä syystä voit joutua entistä useammin oikaisemaan verotuksesi virheitä tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Mihin voit hakea muutosta ja miten?

Kun verotuksesi on päättynyt, voit hakea siihen muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa voit ilmoittaa esimerkiksi puuttuvan verovähennyksen tai korjata vääränsuuruisen vähennyksen taikka tulon.

Muistathan kuitenkin, että tietyt vaatimukset verovelvollisen pitää tehdä ennen kuin verotus päättyy. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi tulontasaus ja pakollisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen puolisoiden kesken. Niitä ei voi vaatia oikaisuvaatimuksella jälkikäteen.

Verotusmenettelyyn on kuitenkin tullut verovuodesta 2018 lähtien uusi menettelyvaihe: jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessasi kokonaan uuden tiedon, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee niin sanotun täydentävän verotuspäätöksen.

Tällainen kokonaan uusi tieto voisi olla vaikkapa vaatimus vähennyksestä, jota et ole aiemmin vaatinut. Jos verottaja ei ole täydentävällä verotuspäätöksellä hyväksynyt tätä uutta tietoa koskevaa oikaisuvaatimustasi, voit hakea päätökseen muutosta tekemällä toistamiseen oikaisuvaatimuksen. Uudistus toi verovelvolliselle yhden tilaisuuden lisää korjata verotustaan ja paransi siten hänen mahdollisuuksiaan hakea muutosta verotukseensa.

Muutoksenhakuaika varsinaiseen verotuspäätökseen ja täydentävään verotuspäätökseen on sama: muutoksenhakuun on aikaa kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Aikaa on kuitenkin aina vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen on saanut täydentävän verotuspäätöksensä.

Muutoksenhakuaika näkyy muutoksenhaku­ohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Kuinka kauan voit hakea muutosta?

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Muutoksenhaun määräajat muuttuivat merkittävästi vuonna 2017. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi verovuoden 2020 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 1.1.2024 (31.12.2023 on sunnuntai).

Jos oikaisuvaatimuksesi koskee verovuosia 2015–2016, voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi verovuoden 2015 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 31.12.2021.

Tarkista muutoksenhakuaika aina verotustasi koskevan päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Miten teet oikaisuvaatimuksen?

Muutoksenhaku oikaisulautakunnalta on maksutonta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti paperille tai käyttää valmista lomaketta 3308 ”Tuloveron oikaisuvaatimus”. Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, tulosta kansilehdeksi tämä lomake.

Liitä vaatimuksesi mukaan tarvittavat liitelomakkeet, joihin olet täyttänyt tarvittavat tiedot (esimerkiksi arvopapereiden luovutusvoitoista lomake 9A). Liitä oikaisuvaatimukseen myös kopiot muista asiakirjoista, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallintoon.

Lomakkeen 3308 saat Verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi esimerkiksi syöttämällä luvun ”3308” etusivulla olevaan ”Hae”-kenttään.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä tuloverotuksesi oikaisuvaatimuksen sähköisesti Verohallinnon Omavero-palvelussa.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla muutoksenhakijan nimi ja siinä tulee vaatia selvästi, minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta.

Lisäksi oikaisuvaatimuksesta täytyy ilmetä, mihin päätökseen muutosta haetaan ja miten verotusta vaaditaan muutettavaksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää kaikki asiakirjat, joihin vetoat, ellei niitä ole aiemmin toimitettu verottajalle. Voit liittää oikaisuvaatimukseesi tiedostoja myös Omaverossa.

Oikaisuvaatimus pitää allekirjoittaa.

Allekirjoittajana voi olla riippuen tilanteesta esimerkiksi verovelvollinen itse, edunvalvoja, alaikäisen holhooja taikka kuolinpesän verotuksesta osakas. Allekirjoittajana voi olla myös verovelvollisen puoliso, jos kyse on yhdessä harjoitetun maatalouden tai elinkeinotoiminnan tulosta tai muusta sellaisesta asiasta, joka välittömästi vaikuttaa verovelvollisen verotukseen. Valtakirjan nojalla myös valtuutettu voi allekirjoittaa oikaisuvaatimuksen jonkun toisen verovelvollisen puolesta.

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen voit jättää tai postittaa mihin tahansa verotoimistoon. Jos jätät oikaisuvaatimuksen verotoimistoon, on syytä pyytää verovirkailijalta vastaanottotodistus siitä, että Verohallinto on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen liitteineen. Tämä on viisasta jo määräaikojenkin takia, ettei asia vanhene, jos paperit häviäisivät verottajalta.

Millainen on hyvä oikaisuvaatimus?

Oikaisuvaatimuskirjelmän laatimisessa kannattaa pyrkiä johdonmukaisuuteen ja selkeyteen. Kiinnitä huomiota myös asioiden ilmaisutapaan ja tekstin pituuteen. Pitkä ja lavea esitystapa saattaa hukuttaa pääasian turhan tekstin alle. Myös samojen asioiden toistoa on syytä välttää.

Jos sinulla on vaatimuksia enemmän kuin yksi, ne kannattaa selvyyden vuoksi numeroida. Numeroi myös kunkin vaatimuksesi perustelut vastaavalla tavalla kuin vaatimukset.

Näytön osalta on hyvä muistaa, että näyttötaakka on suurelta osin verovelvollisella. Verotuksessa pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on näytön esittämiseen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitys. Yleensä sinä itse tunnet parhaiten oman asiasi ja vain sinulla voi olla mahdollisuus hankkia asiaa koskevaa näyttöä.

Kysymykset ja tapaukset ovat yksilöllisiä, mutta tärkeintä on, että kaikki asiaan liittyvät olennaiset seikat ja luotettava näyttö tuodaan riittävän selvästi esiin. Mikäli kyse on lain tulkintakysymyksestä, niin väitteiden tueksi on hyvä viitata esimerkiksi lainvalmisteluasiakirjoihin, korkeimman hallinto-oikeuden tai keskusverolautakunnan ennakkotapauksiin sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kannanottoihin. Voit vedota myös Verohallinnon ohjeisiin, varsinkin jos verotuspäätös on niiden vastainen.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on lopuksi hyvä esittää lyhyt ja ytimekäs yhteenveto asiasta, vaatimuksista ja siitä, miten verotusta tulee muuttaa esitettyjen tosiseikkojen perusteella.

Muista päivätä ja allekirjoittaa oikaisuvaatimuskirjelmäsi.

Jos verotuksen muuttaminen on pitkälti kiinni tosiasioiden ja näytön esittämisestä eikä asian taloudellinen merkitys ole huomattava, voit ihan hyvin itsekin tehdä oikaisuvaatimuksen. Mutta jos asiaan liittyvä verolain tulkintakysymys on hankala ja monimutkainen tai jos asia on taloudellisesti merkittävä, kannattaa harkita veroasiantuntijan puoleen kääntymistä.                                                                                                            

HYVÄ OIKAISUVAATIMUS 

  • On johdonmukainen, selkeä ja tiivis.
  • Kertoo, minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta.
  • Kuvaa selvästi, miten verotusta vaaditaan muutettavaksi.
  • Sisältää muutosvaatimusten perusteet.
  • Päättyy lyhyeen ja ytimekkääseen yhteenvetoon.

FAKTA: VEROTUSPÄÄTÖS

1. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulee yleensä verotuspäätös. Jos et korjannut esitäytettyä veroilmoitustasi, verotuspäätös on lopullinen. Tarkista se aina. Verotuspäätökseltä näet verotuksesi päättymispäivän.

2. Jos olet korjannut esitäytettyä veroilmoitustasi, saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen ja verotuksesi päättymispäivän.

3. Voit korjata ja täydentää veroilmoitustasi siihen asti, kun verotuksesi päättyy. Päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Kun Verohallinto on käsitellyt korjauksesi, saat uuden verotuspäätöksen.

3. Tarkista aina verotuspäätöksesi. Varmista, että tulosi on merkitty oikein, ja katso, onko vähennysvaatimuksesi hyväksytty.

4. Jos huomaat verotuksessasi virheen vasta verotuksen päättymisen jälkeen, sinun täytyy tehdä oikaisuvaatimus. Kun oikaisulautakunta on käsitellyt vaatimuksesi, saat uuden verotuspäätöksen, jos verotuksesi muuttuu.

5. Jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessasi kokonaan uuden tiedon, on mahdollista, että saat niin sanotun täydentävän verotuspäätöksen. Silloin Verohallinto toimittaa verotuksen osittain uudelleen siten, että se ottaa huomioon uuden tiedon, eikä asia menekään oikaisulautakuntaan.

6. Jos et ole tyytyväinen täydentävään verotuspäätökseen, teet päätöksestä oikaisuvaatimuksen oikaisulautakunnalle.

Verotuspäätöksen voi saada näissä tilanteissa:

  • esitäytetyn veroilmoituksen mukana
  • se voi tulla esitäytettyä veroilmoitusta myöhemmin Verohallinnon saatua joltain ulkopuoliselta uutta verotustietoa à uusi verotuspäätös
  • olet voinut itse korjata esitäytettyä à uusi verotuspäätös
  • olet voinut täydentää veroilmoitustasi veroilmoituksen palautuspäivän jälkeen à uusi verotuspäätös

Juha-Pekka Huovinen 

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 11.6.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.