Suomen ja Portugalin uusi verosopimus ei tule voimaan vuoden 2019 alussa

04.12.2018  |  Uutiset

Vuoden 2019 alusta lähtien Suomella ja Portugalilla ei enää ole voimassa olevaa verosopimusta.

Suomi alkaa vuoden 2019 alusta lähtien verottaa Portugalissa asuvien henkilöiden Suomesta saamaa tuloa – esimerkiksi yksityissektorin eläkkeitä –  ilman verosopimuksen rajoituksia.

Koska sopimus on irtisanottu, Suomi saa nyt esimerkiksi verottaa Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä saatuja tuloja.

Verosopimuksen irtisanominen vaikuttaa myös siten, että Suomi verottaa ensi vuoden alusta lähtien Suomessa asuvien Portugalista saamia tuloja.

Kaksinkertainen verotus poistetaan tällaisessa tapauksessa niin, että Suomi hyvittää vain Portugalin valtiolle maksetun veron. Suomi ei hyvitä mahdollisia paikallisia veroja, joita verosopimuksen voimassa ollessa olisi pitänyt hyvittää.

Vuoden 2019 alusta lähtien on aiempaa enemmän merkitystä sillä, katsooko Suomi Portugalissa asuvan henkilön yleisesti vai rajoitetusti verovelvolliseksi.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Portugaliin muuttaneita suomalaisia saattaa koskea poikkeussääntö, jonka mukaan ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään yleensä Suomessa asuvana ja yleisesti verovelvollisena muuttovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuonna, jollei hän osoita, että olennaiset siteet Suomeen ovat katkenneet.

Näin Portugalissa asuvien suomalaisten verotus muuttuu

Henkilö on yleisesti verovelvollinen Suomessa

Jos Portugalissa asuva henkilö on ensi vuonna edelleen Suomessa yleisesti verovelvollinen esimerkiksi edellä selostetun kolmen vuoden säännön perustella, hän maksaa vuoden 2019 alusta alkaen Suomeen veroa maailmanlaajuisista tuloistaan, oli ne sitten saatu Suomesta tai Portugalista.

Suomen oikeus verottaa yksityissektorin eläkkeitä laajenee merkittävästi. Suomi saa esimerkiksi verottaa sellaisen Suomesta saadun eläketulon tai Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokratulon tai myyntivoiton, joiden verotuksen vanha verosopimus Portugalin kanssa esti.

Portugalissa asuvan yleisesti verovelvollisen saamat osingot verotetaan kuten Suomessa asuvan osingot. Suomesta saatujen tulojen lisäksi esimerkiksi pörssiosakkeiden myyntivoitot tai Portugalissa sijaitsevan asunnon vuokratulot ovat tällaisessa tilanteessa veronalaisia Suomessa, kunnes Portugalissa asuva henkilö saa rajoitetusti verovelvollisen statuksen.

Portugalista saatu palkkatulo voi olla ns. kuuden kuukauden säännön perusteella Suomessa verovapaata.

Henkilö on rajoitetusti verovelvollinen

Rajoitetusti verovelvollinen Portugalissa asuva henkilö on myös vuoden 2019 alusta lähtien velvollinen maksamaan Suomeen veroa esimerkiksi Suomesta saaduista eläketuloista sekä Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ja huoneistojen luovutusvoitoista ja vuokratuloista.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista osinkotuloista on Suomessa pidätettävä vuoden 2019 alusta lähtien 30 prosenttia lähdeveroa, sillä verosopimus ei enää rajoita osingoista pidätettävää lähdeveroa 15 prosenttiin.

Jos Portugalissa asuvalle henkilölle ei hyvitetä Suomen veroa kokonaan asuinvaltiossaan verovuonna tai sitä seuraavina verovuosina, hän voi halutessaan vaatia Suomen Verohallinnolta, että Suomesta saatu osinko verotetaan vastaavalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisella.

Toisin kuin yleisesti verovelvollinen, rajoitetusti verovelvollinen ei maksa Suomeen veroa Portugalista saamistaan tuloista eikä esimerkiksi pörssiosakkeiden luovutusvoitoista.

Ota huomioon Portugalin paikallinen verolainsäädäntö

Portugalissa asuvien on muutenkin hyvä huomata, että heidän kokonaisverotuksensa tason ratkaisee Portugalin paikallinen verolainsäädäntö: jos Suomesta tuloja saava henkilö on Portugalissa verovelvollinen maailmanlaajuisista tuloistaan, voi henkilö joutua maksamaan samoista tuloista veroa myös Portugaliin.

Portugalin sisäinen lainsäädäntö määrittelee myös sen, miten Portugali ottaa huomioon samasta tulosta Suomeen maksetut verot.

Suomi ja Portugali allekirjoittivat verosopimuksen kaksi vuotta sitten

Ero verrattuna tilanteeseen, että uutta verosopimusta olisi alettu soveltaa jo vuoden 2019 alusta on, että verot maksetaan eläkkeistä Suomeen heti vuoden 2019 alusta alkaen.

Portugalin kanssa solmittuun uuteen verosopimukseen olisi liittynyt kolmen vuoden siirtymäsäännös, jonka mukaan yksityissektorin eläkkeiden verotus muuttuisi vasta kolmen vuoden kulutta soveltamisen alkamisesta.

Siirtymäkauden aikana Suomi ei olisi verottanut yksityissektorin eläkkeitä, jos niistä olisi maksettu veroa Portugaliin. Jos uuden sopimuksen soveltaminen olisi alkanut vuoden 2019 alussa, olisi verotus tältä osin muuttunut vasta vuonna 2022.

Esimerkiksi Portugalissa ns. non-habitual resident -verostatusta nauttineet olisivat kuitenkin verosopimukseen voimaan tultuakin joutuneet maksamaan veroa Suomeen vuoden 2019 alusta lähtien ilman siirtymäaikaa. 

  • Suomi ja Portugali neuvottelema uusi verosopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2016.
  • Verosopimuksen piti tulla voimaan vuoden 2019 alussa.
  • Jotta sopimuksen soveltaminen olisi alkanut ensi vuoden alussa, olisi Portugalin pitänyt ilmoittaa virallisesti Suomelle marraskuun 2018 loppuun mennessä tehneensä sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimet. Suomi on omalta osaltaan hoitanut voimaansaattamistoimet.
  • Edesauttaakseen sopimuksen ripeämpää voimaansaattamista Portugalissa, Suomi irtisanoi vanhan verosopimuksen kesäkuussa 2018 päättymään vuoden lopussa. Vanha verosopimus oli solmittu vuonna 1970.
  • Uuden verosopimuksen voimaantulon edellyttämää Portugalin ilmoitusta ei kuitenkaan saatu ajoissa, jotta sopimuksen soveltaminen olisi voinut alkaa heti vanhan sopimuksen päättyessä. 

Kati Malinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.