Tietosuojaseloste Veronmaksajain Keskusliitto ry:n ja Verotieto Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Veronmaksajain Keskusliitto ry ja Verotieto Oy (yhdessä Veronmaksajat) toimivat  henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa. Veronmaksajat säilyttää ja käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. 

Tietosuojaseloste kuvaa niita periaatteita, joita sovelletaan Veronmaksajien käsitellessä henkilötietoja eri tilanteissa.

Ohjeiden ja määräysten tai niiden tulkintojen muuttuessa tätä selostetta päivitetään vastaavasti.  

Henkilötietojen käsittely asiakas- ja asiointisuhteessa

1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen jäsenyys, asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhde tai muu asiallinen yhteys. 

Toimeksiantojen yhteydessä käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lain velvoittamana. 

Veronmaksajat käsittelee henkilötietoja jäsenyyden, asiakkuuden ja sidosryhmäpalvelujen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin, kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä viestintään ja markkinointiin eri kanavissa. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi jäsenlehden postittamiseksi, koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien markkinoimiseksi sekä Veronmaksajien tarkoitusta toteuttavien sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi. 

Yhteistyökumppaneiden ja heidän edustajiensa tietoja käsitellään yhteistyön toteuttamiseksi. 

Veronmaksajat käyttää viestinnän ja markkinoinnin tietojenkäsittelyssä Veronmaksajien lukuun tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita ja alihankkijoiden suunnittelemia ja ylläpitämiä järjestelmiä.

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Veronmaksajat käsittelee vain jäsen- ja asiakassuhteen tai muun asiallisen suhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Käsiteltäviä tietoja voivat olla

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • syntymävuosi ja sukupuoli
 • kieli
 • markkinointiluvat ja -kiellot
 • sidosryhmää, yhteistyökumppania tai paikallisyhdistystä edustavan henkilön ammatti tai asema yrityksessä tai yhteisössä
 • toimeksiannon yhteydessä lainsäädännön edellyttämät toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys jäsenyyden ja muun asiakkuuden hoitamiselle. Toimeksiantojen yhteydessä Veronmaksajilla on rahanpesulainsäädännön mukainen velvollisuus asiakkaan tunnistamiseen. Toimeksiannon vastaanottamisen edellytyksenä on pyydettyjen tunnistamistietojen saaminen. 

Veronmaksajat kerää, tallentaa ja käsittelee myös asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä, kohdassa 1 kuvattuihin palveluihin liittyviä tietoja kuten palvelu-, käyttö-, laskutus-, asiointi- ja tunnistetiedot.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäsensopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun jäsenalueen omat tiedot -osiossa, tuotteiden tai palveluiden lataamisen, oston tai käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Tietoja voidaan päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä kuten esimerkiksi Suomen Postin osoitetietojärjestelmästä. Sidosryhmätietoja voidaan kerätä ja tallentaa myös muista julkisista lähteistä.

4. Tietojen luovutus ja siirto

Voimme luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Lisäksi luovutamme henkilötietoja, toimeksiantojen toteuttamisen niin edellyttäessä, viranomaisille ja tuomioistuimille. 

Veronmaksajien yhteistyökumppanit tarjoavat liiton jäsenille etuja omista tuotteistaan ja palveluistaan. Tällainen yhteistyökumppani voi rajatusti käsitellä jäsenrekisterimme tietoja sen todentamiseksi, onko henkilö oikeutettu Veronmaksajien jäsenetuna saamaan tarjoukseen tai alennukseen.

Henkilötietoja voidaan siirtää Veronmaksajien markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen jäsenyys, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.

Tietoja voidaan käsitellä ja siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun palveluntarjoajallamme on toimintaa myös näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen käsittely markkinoinnissa

1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, oikeutettuun etuun tai muuhun asialliseen yhteyteen. 

Veronmaksajat käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity on antanut sähköisen suoramarkkinointiluvan. 

Veronmaksajat käyttää viestinnän ja markkinoinnin tietojenkäsittelyssä Veronmaksajien lukuun tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita ja alihankkijoiden suunnittelemia ja ylläpitämiä järjestelmiä.

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Veronmaksajat voi käsitellä markkinoinnin ja viestinnän yhteydessä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • syntymävuosi ja sukupuoli
 • kieli
 • esimerkiksi kampanjaan ja asiakashistoriaan liittyvät tiedot
 • markkinointiluvat ja -kiellot

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tietosuoja-asetuksen puitteissa rekisteröidyltä itseltään, Veronmaksajien asiakasrekisteristä tai Veronmaksajien yhteistyökumppaneilta.

Osoite- ja puhelinnumerotietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

4. Tietojen luovutus ja siirto

Veronmaksajat voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointipostituksiin esimerkiksi Veronmaksajien yhteistyökumppaneille. Mahdolliset henkilötietojen luovutukset eivät sisällä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Tietoja voidaan käsitellä ja siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun palveluntarjoajallamme on toimintaa myös näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat yleiset tiedot

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy
Kalevankatu 4
00100 Helsinki
Y-tunnus 0202568-2 / 0115789-4

Asiakaspalvelu: p. 03010 5511 (pvm/mpm) ja sähköposti jasenrek@veronmaksajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kati Malinen, p. 09 618 871 (vaihde)

2. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun puh. 03010 5511 (pvm/mpm) tai sähköpostilla jasenrek@veronmaksajat.fi.

Jäsen voi lisäksi muuttaa ja korjata osaa yhteys- ja markkinointitiedoistaan kirjautumalla Veronmaksajien verkkopalvelun jäsenalueen Omat tiedot -palveluun.

Rekisteröidy jäsenpalvelun käyttäjäksi
Kirjaudu jäsenpalveluun (kirjautuminen sivun yläreunassa)

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee ja täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän jäsenpalveluun puh. 03010 5511 (pvm/mpm) tai sähköpostilla jasenrek@veronmaksajat.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen Veronmaksajain Keskusliitto, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Jos asiakas pyytää tietoja toistuvasti, tarkastuksesta peritään maksu, joka on 300 euroa/kerta.

Osa toimeksiantojen yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on sellaisia, joihin kohdistuu lainsäädäntöön perustuva erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, mikä estää toteuttamasta oikeutta saada pääsy näihin tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu hänen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan.

3. Henkilötietojen suojaus ja tietoturva

Veronmaksajien rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain Veronmaksajien erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Veronmaksajien palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Veronmaksajien toimeksiannosta palveluja ylläpitävät, tuottavat tai kehittävät kolmannet osapuolet.

4. Asioinnista syntyvät tallenteet

Veronmaksajien lukuun toimivat, Veronmaksajien jäsenyyttä, palveluita tai tuotteita myyvät alihankkijat nauhoittavat puhelut palvelutapahtumien todentamiseksi ja osapuolten oikeuksien toteuttamiseksi. Tallenteita voidaan käyttää myynnin laadun valvomiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutustarkoituksiin. Puheluita pääsevät kuuntelemaan vain nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

Alihankkijat kertovat puhelun tallennuksesta jokaisen puhelun alussa. Puhelut tallennetaan kokonaisuudessaan ja tallenteita säilytetään 12 kuukautta. 

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet ja rahanpesulainsäädännön vaatimukset.

Poistamme henkilötietoja kerran vuodessa seuraavasti:

 • Toimeksiantoasiakkaan tiedot, kun viimeisestä toimeksiannon laskutuksesta on kulunut 10 vuotta
 • Toimeksiantoon liittyvät asiakkaan tunnistamistiedot, kun viimeisestä toimeksiannon laskutuksesta on kulunut 5 vuotta
 • Muusta kuin toimeksiantoon liittyvästä viimeisestä laskutuksesta, esimerkiksi jäsenyydestä tai TaxFax-tilauksesta on kulunut kirjanpitolain mukainen säilytysaika 6 vuotta.

Asiakkaan pyynnöstä, jos se on muun lainsäädännön perusteella mahdollista, tietoja voidaan poistaa myös edellä mainittuja säännönmukaisia poistoja aikaisemmin.  

Verkkopalvelun käyttöön liittyvä tietojen käsittely

1. Seuranta Veronmaksajien sivuilla

Veronmaksajat käyttää verkkopalveluissaan veronmaksajat.fi ja taxfax.fi evästeitä ja muita tekniikoita sivustojen käytön teknisen ja palvelullisen käytön mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin. Taloustaito.fi-verkkopalvelussa evästeitä käytetään lisäksi muun muassa mainonnan kohdentamiseen. Lisätietoja Taloustaito.fi:n evästeiden käytöstä

Halutessasi voit kieltää tai rajoittaa seurantaa veronmaksajat.fi-sivustolla selaimesi asetuksista tai Veronmaksajien asetussivulta, josta löydät yksityiskohtaiset säätömahdollisuudet.

Osa seurannassa käytettävistä evästeistä on istuntokohtaisia, eli ne vanhentuvat, kun suljet selaimen. Osa evästeistä on pysyviä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Suosittelemme, että sallit kaikki evästeet. Näin pystyt esimerkiksi kirjautumaan verkkopalvelun jäsenalueelle ja me saamme luotettavampia tilastoja sivujen käytöstä niiden parantamista varten.

2. Seurannan käyttötarkoitukset

Voit vaikuttaa alla mainittuihin toimintoihin Veronmaksajien seurannan asetussivulla.

Sivuston käytön seuranta

Käytämme Google Analyticsiä sivuston kävijämäärien ja sivuston käyttötapojen tilastointiin. Sen avulla näemme esimerkiksi (täysin anonyymisti), minkälaisesta sisällöstä käyttäjämme pitävät ja voimme näin tuottaa entistä enemmän hyödyllistä sisältöä.

Olemme mukana FIAMissa, eli suomalaisten verkkosivujen virallisessa mittausjärjestelmässä (Finnish Internet Audience Measurement). Mittauksen teknisen toteutuksen hoitaa Audience Project. Mittauksessa kerätään verkkopalvelun käyttöä koskevia tietoja kuten sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt palveluumme, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, käytetty kanava (sovellus, internet- tai mobiiliselain), selaimen tunniste, IP-osoite ja sivustolla vietetty aika. Mikäli et anna suostumustasi henkilötietojen keräämiseen, henkilöivät tunnisteet poistetaan kerättävästä mittausdatasta.

Sosiaalisen median palvelut

Veronmaksajien sivuilla on lisäksi käytössä mm. Facebookin, LinkedInin ja Twitterin Jaa-painikkeet, joiden avulla voit jakaa sisältöjämme sosiaalisessa mediassa. Nämä palvelut keräävät myös tietoja käyttäjistä. Voit tutustua näiden palveluiden tietojen keräämisen tarkoituksiin ja käyttöön Facebookin, LinkedIninTwitterin ja WhatsAppin omilla sivuilla. 

Päivitetty 25.8.2021

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.