Tietosuojaseloste Veronmaksajain Keskusliitto ry:n / Verotieto Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy (yhdessä Veronmaksajat) toimii sekä henkilöiden että yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa. Veronmaksajat käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Veronmaksajien käsitellessä henkilötietoja.

Tietosuojaseloste sisältää Veronmaksajien asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat yleiset tiedot.

Ohjeiden ja määräysten muuttuessa tätä selostetta päivitetään vastaavasti.  

Asiakasrekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy
Kalevankatu 4
00100 Helsinki
Y-tunnus 0202568-2 / 0115789-4

Asiakaspalvelu puh. 03010 5511 (pvm/mpm) ja sähköposti jasenrek@veronmaksajat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vesa Korpela
Puh. 09 618 871 (vaihde)
(postiosoite sama kuin rekisterinpitäjällä)

3. Rekisterin nimi

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen jäsenyys, asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhde tai muu asiallinen yhteys kuten suostumus tai toimeksianto.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa Veronmaksajien tarkoitukseen liittyvät jäsen- ja sidosryhmäpalvelut ja toiminnot kuten esimerkiksi jäsenlehden postitus, neuvonta-, edunvalvonta- ja yhteisöpalvelut, koulutukset, tapahtumat ja julkaisut sekä näihin liittyvä laskutus, asiointi, ylläpito, hoitaminen, kehittäminen, analysointi, viestintä ja markkinointi eri kanavissa.

Veronmaksajat käyttää jäsenviestinnän ja jäsenmarkkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Veronmaksajien lukuun tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisterissä käsitellään perustietoja, kuten

 • etu- ja sukunimi
 • osoite, puhelinnumerot, sähköposti ja muut tarvittavat yhteystiedot
 • syntymävuosi ja sukupuoli
 • kieli
 • kiinnostus-, jäsenyys- ja asiantuntijuustiedot 
 • markkinointiluvat ja -kiellot

Rekisterissä käsitellään lisäksi asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä, kohdassa 4 kuvattuun toimintaan ja palveluihin sekä markkinointiin ja viestintään liittyviä tarpeellisia tietoja kuten palvelu-, käyttö-, laskutus-, asiointi- ja autentikointitiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun jäsenalueen omat tiedot -osiossa, tuotteiden tai palveluiden käytön yhteydessä sekä asiakas-palvelun yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä kuten esimerkiksi Suomen Postin osoitetietojärjestelmästä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Veronmaksajien yhteistyökumppanit tarjoavat liiton jäsenille etuja omista tuotteistaan ja palveluistaan. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaiselle yhteistyökumppanille jäsenyyden voimassaolon todentamiseksi tai jäsenedun tai siihen liittyvän palvelun tai tuotteen tarjoamiseksi, ellei jäsen ole kieltänyt markkinointia.

Henkilötietoja voidaan siirtää Veronmaksajien markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen jäsenyys, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.

Tietoja voidaan käsitellä ja siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun palveluntarjoajallamme on toimintaa myös näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Markkinointirekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy
Kalevankatu 4
00100 Helsinki
Y-tunnus 0202568-2 / 0115789-4

Asiakaspalvelu puh. 03010 5511 (pvm/mpm) ja sähköposti jasenrek@veronmaksajat.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Vesa Korpela
Puh. 09 618 871 (vaihde)
(postiosoite sama kuin rekisterinpitäjällä)

3. Rekisterin nimi

Veronmaksajain Keskusliitto ry / Verotieto Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Veronmaksajat voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity on antanut sähköisen suoramarkkinointiluvan.

Veronmaksajat käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Veronmaksajien lukuun tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite muut tarvittavat yhteystiedot
 • syntymävuosi ja sukupuoli
 • kieli
 • esimerkiksi kampanjaan ja asiakashistoriaan liittyvät tiedot
 • markkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä tietosuoja-asetuksen puitteissa rekisteröidyltä itseltään, Veronmaksajien asiakasrekisteristä tai Veronmaksajien yhteistyökumppaneilta. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Veronmaksajat voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Veronmaksajien yhteistyökumppaneille.

Tietoja voidaan käsitellä ja siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun palveluntarjoajallamme on toimintaa myös näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat yleiset tiedot

1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun puh. 03010 5511 (pvm/mpm) tai sähköpostilla jasenrek@veronmaksajat.fi.

Jäsen voi lisäksi muuttaa ja korjata osaa yhteys- ja markkinointitiedoistaan kirjautumalla Veronmaksajien verkkopalvelun jäsenalueen Omat tiedot -palveluun.

Rekisteröidy jäsenpalvelun käyttäjäksi
Kirjaudu jäsenpalveluun (kirjautuminen sivun yläreunassa)

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee ja täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän jäsenpalveluun puh. 03010 5511 (pvm/mpm) tai sähköpostilla jasenrek@veronmaksajat.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen Veronmaksajain Keskusliitto, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Jos asiakas pyytää tietoja toistuvasti, tarkastuksesta peritään maksu, joka on 300 euroa/kerta.

2. Rekisterien suojaus ja tietoturva

Veronmaksajien rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain Veronmaksajien erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Veronmaksajien palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Veronmaksajien toimeksiannosta palveluja ylläpitävät, tuottavat tai kehittävät kolmannet osapuolet.

3. Asioinnista syntyvät tallenteet

Veronmaksajien lukuun toimivat alihankkijat nauhoittavat myyntipuheluita palvelutapahtumien todentamiseksi ja osapuolten oikeuksien toteuttamiseksi. Tallenteita voidaan käyttää myös koulutustarkoituksiin sekä myynnin laadun valvomiseksi ja kehittämiseksi. Myyntipuheluita pääsevät kuuntelemaan vain nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

Alihankkijoiden nauhoittamista puheluista syntyviä tallenteita säilytetään 12 kuukautta. Tallenteet tuhotaan, kun puhelusta on kulunut 12 – 18 kuukautta.

4. Tietojen poisto Veronmaksajien rekistereistä

Henkilötietojen käsittely- tai säilytysperusteen lakattua asiakas- ja markkinointirekisteristä poistetaan kerran vuodessa tietoja seuraavasti: 

 • Toimeksiantoasiakkaan tiedot, kun viimeisestä toimeksiannon laskutuksesta on kulunut 10 vuotta
 • Muusta kuin toimeksiantoon liittyvästä viimeisestä laskutuksesta, esimerkiksi jäsenyydestä tai TaxFax-tilauksesta on kulunut kirjanpitolain mukainen säilytysaika 6 vuotta.

Asiakkaan pyynnöstä, jos se on muun lainsäädännön (esimerkiksi kirjanpitolaki) perusteella mahdollista, tiedot voidaan poistaa myös edellä mainittuja säännönmukaisia poistoja aikaisemmin.

5. Evästeet

Veronmaksajat käyttää verkkopalveluissaan veronmaksajat.fi ja taxfax.fi evästeitä sivustojen käytön teknisen ja palvelullisen käytön mahdollistamiseksi ja edistämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin. Taloustaito.fi-verkkopalvelussa evästeitä käytetään lisäksi muun muassa mainonnan kohdentamiseen. Lisätietoja Taloustaito.fi:n evästeiden käytöstä

Veronmaksajat käyttää evästeisiin perustuvaa Google Analyticsiä parantaakseen ja arvioidakseen sivustonsa käyttöä. Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja. Lisätietoja Googlen palveluiden tietosuoja- ja evästekäytännöistä   

Veronmaksajien sivuilla on lisäksi käytössä Facebookin, LinkedInin ja Twitterin jaa-painikkeet. Voit tutustua näiden palveluiden evästeitä koskeviin käytäntöihin Facebookin, LinkedInin ja Twitterin omilla sivuilla. 

Voit hallinnoida evästeitä selaimesi evästetoimintojen avulla.

Päivitetty 16.5.2019

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.