Verokatsaus: Eläkkeensaajan tulot, verot ja ostovoima 2020-2021 – ostovoima heikkenemässä hitusen

21.12.2020  |  Selvitykset

Vuodenvaihteen muutokset eläkeläisten tuloissa ja veroissa ovat vähäisiä. Bruttoeläkkeet kasvavat vuodesta 2020 hitusen, eikä eläkkeiden verotus juuri kiristy tai kevene. Kuluttajahintojen nousu rokottaa eläkkeiden ostovoimaa hieman.

Tässä katsauksessa tarkastellaan seitsemän erituloisen eläkkeensaajan eläketulojen, tuloverojen sekä ostovoiman kehitystä 2020–2021. Tarkastelussa huomioidaan eläkkeiden indeksikorotukset, muutokset ansiotulojen verotuksessa sekä kuluttajahintojen arvioitu kehitys.

Tarkasteltavat eläkkeiden määrät kuukaudessa (v. 2020) ovat:

  • 835 euroa (takuueläke)
  • 979 euroa (kansaneläke + työeläke)
  • 1 267 euroa (kansaneläke + työeläke)
  • 1 713 euroa (työeläke)
  • 2 284 euroa (työeläke)
  • 2 854 euroa (työeläke)
  • 5 138 euroa (työeläke)

Takuu- ja kansaneläkkeiden määrät kehittyvät kansaneläkeindeksin mukaan (+0,4 % v. 2021) ja työeläkkeiden työeläkeindeksin mukaan (+0,5 %). Katsauksen tulotasoilla eläkkeet kasvavat eri tulotasoilla noin 3–27 euroa kuukaudessa.

Tuloveroperusteisiin tehdään ensi vuodeksi ansiotason nousua vastaavat tarkistukset. Tämän seurauksena eläkkeiden veroprosentit säilyvät keskimäärin lähes kokonaan ennallaan.

Eläkkeiden ostovoiman suunnan 2021 ratkaisee kuluttajahintojen kehitys. Mikäli kuluttajahinnat nousevat ensi vuonna 1,0 % (VM:n ennuste 17.12.2020), eläkkeiden ostovoima heikkenee katsauksen kaikissa tuloluokissa 0,3–0,6 prosenttia.

Eläketulojen määrät

Vuodenvaihteessa 2019–2020 takuu-, kansan- ja työeläkkeisiin tuli voimaan kansan- ja työeläkeindeksin pistelukujen nousun mukaiset indeksikorotukset. Tämän ohella takuu- ja kansaneläkkeisiin tehtiin myös erillinen tasokorotus.

Indeksi- ja tasokorotukset nostivat täyttä takuueläkettä 50 eurolla ja täyttä kansaneläkettä 34 eurolla.

Vuodelle 2021 takuu-, kansan-, ja työeläkkeisiin tehdään ainoastaan indeksitarkistukset, eikä erillisiä tasokorotuksia. Täyden takuueläkkeen määrä kasvaa 837,59 euroon (+3,1 e/kk) kuukaudessa ja täyden kansaneläkkeen määrä 665,29 euroon (+2,4 e/kk). Työeläkkeet kasvavat 0,5 % vuodentakaisesta.

Indeksikorotukset ovat verrattain maltillisia vuoden 2020 matalan inflaation vuoksi. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksin kehitystä, kun taas työeläkeindeksin kehitys seuraa 80 prosenttisesti hintojen kehitystä ja 20 prosenttisesti palkansaajien ansiokehitystä (nk. taitettu indeksi).

Katsauksen eläketulojen tasoista pienin vastaa täyttä takuueläkettä. Toiseksi ja kolmanneksi pienin tulotaso ovat kansan- ja työeläkkeen yhdistelmiä ja loput tulotasot koostuvat kokonaan työeläkkeestä.

Kaikki katsauksen bruttoeläkkeet kasvavat 0,4–0,5 % vuonna 2021, euroissa mitattuna 3–27 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajan veroprosentit

Eläkkeen verotukseen ei kohdistu erityisiä muutoksia vuodelle 2021. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään yleistä ansiotason kehitystä vastaavat tarkistukset ensi vuodelle. Katsauksen tulotasoilla veroprosentit pysyvät likipitäen ennallaan.

 

 

 

Katsauksen veroprosentit on laskettu kuntien keskimääräisellä tuloveroprosentilla, joka vuonna 2021 on 20,02. Se on 0,06 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kunnallisverot vaikuttavat katsauksessa kaikkien tulotasojen veroihin – takuueläke pois lukien. Takuueläkkeen suuruisesta eläkkeestä ei määräydy lainkaan veroa (ilman muita veronalaisia ansiotuloja).

Oman kotikunnan tuloveroprosentti säilyy ennallaan vuonna 2021 valtaosalla suomalaisista. Suomen kunnista 39 nostaa tuloveroprosenttiaan, neljä laskee. Lisäksi Honkajoella asuvien tuloveroprosentti alenee kuntaliitoksen seurauksena.

Eläkkeensaajan ostovoima

Eläkkeensaajien ostovoima on näillä näkymin heikkenemässä hitusen vuonna 2021, mikäli laskelmassa käytetty arvio kuluttajahintojen muutoksesta (+1,0 %) osuu lankulle. Tavanomaista poikkeavammassa talousympäristössä arvioon liittynee tavanomaistakin enemmän epävarmuutta.

Mainitulla arviolla hintojen noususta eläkkeensaajan ostovoima heikkenisi 0,3–0,6 prosenttia katsauksen kaikilla eläketulojen tasoilla.

 

 

 

Eläkkeiden indeksikorotukset perustuvat menneen vuoden (2020) hinta- ja ansiokehitykseen. Kun indeksikorotukset ovat pienemmät kuin kuluttajahintojen nousu jäljempänä vuonna (2021), eläkeläisen ostovoimaan kohdistuu painetta heikentyä.

Vastaavasti, mikäli kuluttajahintojen nousu toteutuisi eläkkeiden indeksikorotuksia pienempänä, eläkkeiden ostovoima parantuisi.

Esimerkiksi, mikäli kuluttajahintojen nousu vuonna 2021 olisi yhtä hidasta kuin 2020 (+0,3 %), ostovoima ei heikkenisi promilleakaan katsauksen tulotasoilla.

Lisätiedot:

Ekonomisti Janne Kalluinen, puh. 044 321 0990

Laskentaoletukset:

Kunnallisverojen laskennassa käytetty keskimääräisiä kunnallisveroprosentteja (2020: 19,96; 2021 20,02), kirkollisverojen laskennassa on käytetty kummankin vuoden osalta keskimääräistä kirkollisveroprosenttia 1,39. Sairaanhoitomaksu vuonna 2020 ja 2021 on 1,65 verotettavasta tulosta. Vuoden 2021 veroperusteet HE 142/2020 vp:n mukaiset. Veroprosenttien laskennassa otettu huomioon ainoastaan viran puolesta myönnettävät vähennykset. Eläkkeiden määrät 12 kuukaudelle kumpanakin vuonna KEL- & TyEL-indeksien kehityksen mukaan.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.