Autoilun verotus 14.12.2021

Ulkomaille rekisteröity auto

Yritysautot

Suomessa vakituisesti asuva voi väliaikaisesti kuljettaa Suomessa ilman autoverovelvollisuutta nk. yritysautoa. Edellytyksenä on se, että henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, käyttää työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen yksinomaan työtehtäviensä hoitamiseen.

Käyttö voidaan katsoa väliaikaiseksi, jos ajoneuvo viedään takaisin rekisteröintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä. Väliaikaisena käyttönä pidetään kerrallaan enintään kolmen vuorokauden yhtäjaksoista ajoneuvon käyttöä Suomessa.

Ajoneuvon käyttöä asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei kuitenkaan pidetä työtehtävien hoitamisena. Ennen ajoneuvon liikennekäyttöä siitä on ilmoitettava Verohallinnolle. Ajettaessa tämä vahvistettu ilmoitus on oltava mukana.

Ulkomailla opiskeleva

Suomessa vakituisesti asuva opiskelija, joka oleskelee ulkomailla yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa vähintään 185 päivää kalenterivuodessa, voi käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Oleskelua pidetään lyhyehköä ja ajoneuvon käyttö on tilapäistä, kun se ei ylitä 72 päivää vuodessa.

Työsuhdeautot

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö koskee esimerkiksi ns. rajatyöntekijää, joka työskentelee muussa valtiossa, asuu Suomessa ja käyttää ajoneuvoa kummassakin valtiossa.  Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomailla rekisteröityä työsuhdeajoneuvoa väliaikaisesti ilman autoveron maksua.

Väliaikaisen verottoman käytön edellytyksenä on, että henkilö työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Ajoneuvon tulee olla työnantajan omistuk-sessa tai hallinnassa, ja sen on oltava rekisterissä siinä maassa, johon työnantaja on sijoittunut. Lisäksi ajoneuvon käyttöoikeuden tulee perustua työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa.

Ajoneuvolla on oltava myös Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus. Väliaikaisen verotto-muuden edellytyksenä on myös se, että ajoneuvoa käytetään enemmän ulkomailla kuin Suo-messa. Käyttö arvioidaan 12 kuukauden mittaiselta jaksolta, jonka aikana ajoneuvoa on siis päivien mukaan laskettuna käytettävä enemmän ulkomailla. Jos ajoneuvoa käytetään saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, sitä katsotaan käytettävän ulkomailla.

Työsuhdeajoneuvoa voidaan käyttää työtehtävien hoitamisen lisäksi myös omiin ajoihin. Ajoneuvon käyttö edellyttää Verohallinnon lupaa, joka voidaan myöntää 12 kuukaudeksi. Lupa voidaan uusia, mikäli hakija täyttää yhä ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön edellytykset.

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön käytettäväksi.  Perheenjäsenet voivat kuitenkin käyttää ajoneuvoa. Perheeseen kuuluvat yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan avioliiton omaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö.

Turistiautot

Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö voi tuoda Suomeen nk. turistiauton. Ajoneuvon käyttö ilman autoveron suorittamista on pääsääntöisesti mahdollista, mikäli autoa käytetään Suomessa enintään kuusi kuukautta.

Ajoneuvon väliaikainen käyttö edellyttää, että ajoneuvo on muualla kuin Suomessa rekisteröity, ja rekisteröinti on voimassa. Lisäksi sillä tulee olla Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Lyhytaikainen käyttö

Ajoneuvon lyhytaikainen käyttö ilman autoverovelvollisuutta on myös mahdollista. Suomessa vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvetta varten väliaikaisesti maahantuomaansa ajoneuvoa veroa suorittamatta yhtäjaksoisesti enintään 14 päivän ajan kerran kalenterivuodessa.

Myös perheenjäsenen käyttö sisältyy määräaikaan. Perheeseen kuuluvana pidetään yhteisessä taloudessa asuvaa aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä naimattomia lapsia. Oikeus väliaikaiseen verottomaan käyttöön on riippumaton siitä, onko käyttäjä ajoneuvon omistaja, vai perustuuko käyttö ajoneuvon vuokraan, lainaan tai muuhun vastikkeelliseen tai vastikkeettomaan käyttöoikeuteen.

Tällainen lyhytaikainen käyttö edellyttää, että ajoneuvo on rekisteröity toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Ajoneuvosta on annettava Verohallinnolle käyttöönottoilmoitus ennen käytön aloittamista Suomessa.

Kilpailukäyttö ja muut poikkeukset

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti yksinomaan kilpailukäytössä ilman autoverovelvollisuutta. Käyttöaika on enintään 30 päivää ja se edellyttää ilmoitusta Verohallinnolle.

Autoverolaissa on myös useita muita poikkeuksia, jotka mahdollistavat väliaikaisen käytön esim. ajoneuvon siirtämisen korjausta varten, esittelykäytön ja siirron maastavientiä varten luovutus-paikalta vientipaikalle. Näissä tilanteissa edellytetään usein ilmoitusta Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään kuitenkin rajanylityspaikan tulliviranomaiselle, jos kyseessä on esim. vientirekisteriin merkityn ajoneuvon maastavientiä varten tapahtuvasta siirrosta.

Artikkeli on tarkistettu 18.1.2024. 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!