Veroilmoitukset henkilöverotuksessa 6.2.2024

Kiinteistöveroilmoitus 2024


Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Aloita tästä!Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat | Kiinteistöveroilmoitus 2024


Kiinteistöverotusta koskeva ilmoittaminen voidaan tiivistää neljän kohdan muistilistaan:

 1. Kiinteistöverotuspäätökset ja tilisiirtolomakkeet ovat Omaverossa viimeistään 16.3.2024. Postitse ne ovat perillä maaliskuussa 2024. Säilytä nämä.
 2. Tarkista kiinteistöveropäätöksen tiedot. Jos kaikki on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 3. Jos tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset ja palauta viimeistään 7.5.2024.
 4. Maksa kiinteistövero: suurimmalla osalla eräpäivät ovat 6.8.2024 ja 7.10.2024. Jos keväällä lähetettyyn kiinteistöverotuspäätökseen tulee muutoksia, eräpäivät siirtyvät.

Kiinteistön tiedot korjataan tai täydennetään ja kiinteistöveroilmoitus annetaan Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat antaa korjaukset myös paperilomakkeella. Erillisellä kiinteistöveroilmoituksella korjataan virheellinen tai puutteellinen tieto tai ilmoitetaan sellainen kiinteistö tai rakennus, jonka tietoja ei ole merkitty verotuspäätökseen.

Yhteisöt voivat korjata tai ilmoittaa tietoja ainoastaan sähköisesti OmaVerossa. Tiedot on korjattava ja palautettava viimeistään 30.4.2024.

Kuka vastaa verosta?

Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2024. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija eli esimerkiksi lain tai testamentin nojalla elinikäisen hallintaoikeuden saanut henkilö. Vuoden 2024 aikana tapahtuneet kiinteistötietojen muutokset, esimerkiksi kiinteistön myynti maaliskuussa 2024, eivät vaikuta vuoden 2024 kiinteistöveroon. Ilmoitusosaa ei tarvitse näiden muutosten vuoksi palauttaa.Jos kiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa on tapahtunut muutoksia 1.1.2024 tai sitä ennen eikä niitä ole korjattu kiinteistöverotustietoihin, korjaa tietoihin tapahtuneet muutokset. Ilmoita, jos olet ennen mainittua ajankohtaa esimerkiksi

 • ostanut kiinteistön,
 • saanut kiinteistön perinnönjaossa, lahjana tai muulla vastaavalla tavalla tai
 • luovuttanut kiinteistön.

Rakennuksen omistusosuus määräytyy kiinteistöverotuksessa maapohjan omistusosuuden perusteella, jos muuta ei ole ilmoitettu. Jos omistusosuus on muuttunut tai omistusosuus rakennuksesta on eri kuin omistusosuus kiinteistön maapohjasta, on omistusosuus rakennuksesta korjattava ja merkittävä osuus murtolukuna.Jos rakennuksen yhteisomistajat ovat puolisoita, riittää yksi ilmoitus verkossa tai yksi lomake. Puolison omistama osuus ja rakennuksen muut omistajat ilmoitetaan kohdassa Lisätietoja. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen omistusosuudet ja niiden muutokset omilla lomakkeillaan.

Tiedot rakennuksista

Rakennuksia koskevat tiedot on syytä tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Ilmoita tai korjaa puuttuva rakennus, rakennuksen tai rakennuksen osan valmiusaste, rakennuksen laajennus, korjaus rakennuksen ominaisuustietoihin, rakennuksen peruskorjaukset tai rakennuksen purkaminen.

Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2023. Jos kiinteistöverotustiedoista puuttuu rakennus, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2023, ilmoita kyseinen rakennus. Ilmoita myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2023, mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2023 lopussa ja rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita puuttuvaa rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Ilmoita myös, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2023 aikana perusparannus tai huomattava kunnossapitotyö. Anna selvitys tehdyistä korjauksista sekä niiden kustannuksista kohdassa Perusparannukset ja muut huomattavat korjaustoimenpiteet. Samassa kohdassa voidaan ilmoittaa myös sellainen ennen vuotta 2023 tehty perusparannus- tai korjaustyö, jota ei ole vielä huomioitu kiinteistöverotustiedoissa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia on muutettu perusparannuksen yhteydessä, ilmoita peruskorjausta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Rakennusvaihe

Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2023 lopussa, ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa. Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2023. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa. Vuonna 2023 valmistuneen rakennuksen osalta merkitse valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina.

Rakennusten käyttö

Kiinteistöverotiedoissa on kerrottu rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Jos rakennus on esimerkiksi osittain asuinkäytössä ja osittain liiketilana, veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella:

 • Vakituinen asuinkäyttö: vähintään 50 %
 • Muu asuinkäyttö (esim. vapaa-aika): yli 50 %
 • Elinkeinotoiminnan käyttö: yli 50 %
 • Maatalouden yhteydessä oleva majoitustoiminta: yli 50 %

Erillisen talous-, sauna- ja autotallirakennuksen veroprosentti on sama kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa tai muussa käytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen asianomaisen rakennuksen veroprosenttia.

Myöhästymismaksu ja veronkorotus

Voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta, jos ilmoitat tai täydennät kiinteistön tietoja myöhässä ja kiinteistöveron määrä kasvaa korjausten johdosta.

Sähköisen kiinteistöveroilmoituksen tai paperilomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään kiinteistöverotuksen määräpäivänä.

Jos kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä on mennyt mutta verotuksesi ei ole vielä päättynyt, joudut maksamaan myöhästymismaksua, jos ilmoitat tai täydennät kiinteistön tietoja myöhässä ja kiinteistöveron määrä kasvaa korjausten vuoksi. Myöhästymismaksu on yksityishenkilöillä ja kuolinpesillä 50 euroa ja muilla 100 euroa. 

Jokaisella on oma henkilökohtainen kiinteistöverotuksen päättymispäivä, mikä näkyy kiinteistöverotuspäätöksestä. Jos muutokset eivät lisää kiinteistöveron määrää, myöhästymismaksua ei yleensä määrätä.

Veronkorotusta joudut maksamaan silloin, kun olet saanut Verohallinnolta kiinteistötietoja koskevan selvityksen ja et ole ilmoittanut selvityksellä puuttuvia kiinteistöjä ja rakennuksia tai et ole täydentänyt ja korjannut muita kiinteistötiedoissa olevia virheitä.

Yksityishenkilöille ja kuolinpesille määrättävä veronkorotus on aina vähintään 75 euroa ja yhteisöille ja yhtymille aina vähintään 150 euroa, vaikka prosentteina laskettu korotus jäisi tätä pienemmäksi. Prosenttiperusteisella veronkorotuksella ei ole euromääräistä ylärajaa ja se lasketaan kaavamaisesti. Veronkorotus on pääsääntöisesti 10 % lisääntyneestä verosta eli siitä verosta, joka olisi laiminlyönnin vuoksi jäänyt verottamatta. Lisääntynyt vero voi aiheutua esimerkiksi siitä, että olet jättänyt kiinteistöön liittyviä tietoja ilmoittamatta kuten kokonaisia kiinteistöjä, rakennuksia tai rakennuksen osia taikka olet jättänyt ilmoittamatta tiedon perusparannuksista tai huomattavista korjauksista.

Veronkorotus on laiminlyönnistä riippuen 2–50 % lisääntyneen kiinteistöveron määrästä.


Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat | Kiinteistöveroilmoitus 2024


Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki