Yrityksen veroilmoitukset 30.1.2024

Yrittäjä ja esitäytetty veroilmoitus

Mitä yrittäjän on tiedettävä esitäytetystä veroilmoituksesta?

Määräpäivät

Yrittäjän veroilmoitusten määräpäivät:

Ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan sekä hänen puolisonsa esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä on 2.4.2024. Tämä sama päivä on myös elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 5) ja maatalouden veroilmoituksen (lomake 2) määräpäivä sekä ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan sekä hänen puolisonsa metsätalouden tuloveroilmoituksen (lomake 2C) määräpäivä.

Osakeyhtiön omistajan sekä kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömiehen esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä on 7.5., 14.5. tai 21.5.2024.

Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta laskien.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vuoden 2023 veroilmoituksen määräpäivä on 2.4.2024.

Tulonhankkimisvelkojen korot

On tärkeää, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein esitäytetylle veroilmoitukselle.

Tulonhankkimisvelan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia pääomatuloista.

Jos olet ottanut oman osakeyhtiösi osakkeiden hankintaan lainaa, tarkista esitäytetystä veroilmoituksesta, että laina on merkitty tulonhankkimisvelaksi ja että lainan korot on merkitty pääomatuloista tehtäviksi vähennyksiksi.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankintaan käytetyn velan korot vähennetään kuitenkin yhtiömiehen tulona verotettavasta osuudesta yhtiön elinkeinotulosta ennen tulo-osuuden jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Tällainen korollinen elinkeinoyhtymäosuuden hankintavelka vähennetään yhtiömiehen osuudesta yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta. Velan määrä kalenterivuoden 2023 päättyessä vähennetään vuoden 2023 nettovarallisuusosuudesta, joten se vaikuttaa vasta vuoden 2024 tulo-osuuden jakautumiseen ansio- ja pääomatuloksi. Vuoden 2023 tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi vuoden 2022 nettovarallisuusosuuden, josta on vähennetty velan määrä vuoden 2022 lopussa, perusteella.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut

Ammatin- tai liikkeenharjoittajana voit veroilmoituksia antaessasi valita, vähennätkö YEL- vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan kuluna vai esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä.

Maataloudenharjoittajana voit valita, vähennätkö MYEL-vakuutusmaksut maatalouden menona vai esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä.

Kolmas vaihtoehto on vähentää YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä puolison ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Jos haluat vähentää YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä, merkitse ne Omaverossa esitäytetyn veroilmoituksen vähennyksiin tai paperilomakkeelle 50A. Jos YEL-vakuutusmaksut on kirjattu kuluiksi kirjanpitoon, merkitse vakuutusmaksut lisäksi elinkeinotoiminnan veroilmoitukselle (lomake 5) vähennyskelvottomiksi kuluiksi.

Kun vähennät YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, ne eivät pienennä yrittäjävähennyksen laskupohjaa.

Yrittäjävähennys on 5 % jaettavasta yritystulosta eli elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloksesta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappiot. Yrittäjävähennystä ei merkitä veroilmoitukseen, Verohallinto vähentää sen automaattisesti.

Osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiö yleensä maksaa ja vähentää YEL-vakuutusmaksut. Jos olet kuitenkin itse maksanut oman tai puolisosi YEL-vakuutusmaksun, merkitse maksu esitäytetylle veroilmoitukselle ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi.

Yrittäjän vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja ps-sopimuksen maksut

Ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksella, vaan ne vähennetään esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessäKs. Eläkesäästäminen

Yrittäjän matkakulut

Yrittäjän asunnon ja työpaikan/pysyvän toimipaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen korjauksena joko Omaverossa kohdassa Matkakulut - Asunnon ja työpaikan väliset matkat tai lomakkeella 1A. Matkakuluista ks. Matkakulut

Osingot ja osakaslainat

Omasta osakeyhtiöstä nostetuista osingoista ja osakaskohtaisista oikaisuista ks. Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista.

Omalta osakeyhtiöltä saadusta lainasta ks. Osakaslainat.

 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!