Liikkeen- ja ammatinharjoittajan verokirja E-KIRJA

E-kirja Marjo Salin 40,00 € / 35,00 € (jäsenhinta)
Myös kirjana

E-kirja on verkosta ladattava sähköinen kirja, jota voit lukea kätevimmin tietokoneella, tabletilla tai sähköisellä lukulaitteella.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jos tilaat e-kirjan ensimmäistä kertaa

Tiivistelmä

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan verokirja on käytännönläheinen opas liikkeen- ja ammatinharjoittajan tavallisimpien veroasioiden hoitamiseen.

Oppaassa käsitellään liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotulon verotusta sekä lyhyesti myös arvonlisäverotusta ja ennakkoperintää.

Verokirja tarjoaa myös vinkkejä verosuunnitteluun. Kirjassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten kasvattaa elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta? Kuinka elinkeinotoiminnan tappiot kannattaa hyödyntää? Miten toiminnan päättymisestä verotetaan?

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija Marjo Salin.

Toimitus

Kun olet tehnyt tilauksen, voit lukea kirjaa välittömästi linkin kautta.

HUOM! Muistathan ennen kirjan tilaamista tarkistaa, että olet asentanut lukuohjelman.

Hinta 40,00 € (alv 10%)
Jäsenhinta 35,00 € (alv 10%)
Toimituskulut 0,00 €
ISBN/ISNN 978-952-7137-86-4
Tekijä Marjo Salin
Kustantaja Verotieto Oy
Painos 13. painos 2022

Johdanto

1. Toiminnan aloittaminen

1.1 Liike- tai ammattitoiminnan harjoittaminen ilman yhtiötä
1.2 Ilmoitus toiminnan aloittamisesta

2. Arvonlisäverotus

2.1 Yleistä arvonlisäverosta
2.2 Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
2.3 Vähäinen toiminta
2.4 Alarajahuojennus
2.5 Arvonlisäverolain vaatimukset kirjanpidolle ja laskuille
2.5.1 Kirjanpito
2.5.2 Laskumerkinnät
2.6 Arvonlisäveroprosentit
2.7 Vähennettävä arvonlisävero
2.7.1 Yleinen vähennysoikeus
2.7.2 Vähennysoikeuden rajoitukset
2.7.3 Autoon liittyvät vähennysoikeuden rajoitukset
2.7.4 Vähennysoikeuden jakaminen
2.7.5 Alkuvarastovähennys
2.8 Oman käytön arvonlisävero
2.9 Arvonlisäveron ajallinen kohdistaminen
2.10 Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen
2.10.1 Verokausi arvonlisäverotuksessa
2.10.2 Verohallinnolle annettavat ilmoitukset arvonlisäverosta
2.10.2.1 Arvonlisäveroilmoitus
2.10.2.2 Yhteenvetoilmoitus
2.10.3 Arvonlisäveron maksaminen 
2.11 Negatiivisen arvonlisäveron palauttaminen 

3. Elinkeinotoiminnan tulot

3.1 Tulojen veronalaisuus ja jaksottaminen
3.2 Korkotulot 
3.3 Osinkotulot
3.4 Osuuskunnalta saatu ylijäämä

4. Elinkeinotoiminnan menot

4.1 Menojen vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen
4.2 Vaihto-omaisuusostot
4.3 YEL-maksut ja tapaturmavakuutusmaksut
4.4 Työvaatteet
4.5 Puhelinkulut
4.6 Toimitilamenot
4.7 Koulutusmenot
4.8 Palkat
4.9 Henkilökuntaedut
4.10 Edustusmenot
4.11 Menot elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista
4.12 Automenot
4.12.1 Yleistä automenojen vähentämisestä
4.12.2 Elinkeinotoiminnan varoihin vai yksityisiin varoihin kuuluva auto?
4.12.3 Elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvan auton menot
4.12.4 Lisävähennys yksityisauton käytöstä
4.12.5 Muun kuin liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistaman auton menot
4.12.6 Ajopäiväkirja
4.12.7 Yksityisajojen osuus automenoista
4.12.8 Autosta hyväksymättä jätetyt poistot auton siirtyessä pois elinkeinotoiminnan varoista
4.13 Lisävähennys lisääntyneistä elantokustannuksista
4.13.1 Päivärahavähennys
4.13.2 Edellytykset päivärahavähennykselle
4.13.3 Verovapaan päivärahan määrä
4.14 Sanktionluonteiset maksuseuraamukset
4.15 Verot ja veroihin liittyvät viivästysseuraamukset
4.16 Negatiivinen oma pääoma ja korkojen vähennysoikeus

5. Poistot ja käyttöomaisuuden myynti

5.1 Yleistä poistoista
5.2 Koneet ja kalusto
5.2.1 Lyhytikäinen irtain käyttöomaisuus ja pienhankinnat
5.2.2 Menojäännöspoistot
5.2.3 Korotetut poistot verovuosina 2020-2023
5.2.4 Ammattimaisessa liikenteessä käytettävä auto
5.3 Rakennukset ja rakennelmat
5.4 Aineettomat oikeudet ja pitkävaikutteiset menot
5.5 Muu kuluva käyttöomaisuus
5.6 Kulumaton käyttöomaisuus

6. Verotuksessa vähennyskelpoiset varaukset

6.1 Yleistä varauksista
6.2 Toimintavaraus
6.3 Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus
6.4 Toimitilan jälleenhankintavaraus
6.5 Hinnanlaskuvaraus
6.6 Takuuvaraus

7. Yksityissijoitukset ja -otot

7.1 Yleistä yksityissijoituksista ja yksityisotoista
7.2 Yksityissijoitusten ja -ottojen arvostaminen verotuksessa
7.2.1 Siirto yksityistaloudesta liike- tai ammattitoimintaan
7.2.2 Siirto liike- tai ammattitoiminnasta yksityistalouteen
7.2.3 Siirto liike- tai ammattitoiminnasta toiseen tulolähteeseen

8. Yritystulon verottaminen

8.1 Jaettava yritystulo
8.2 Yritystulon jako pääoma- ja ansiotuloon
8.3 Käyttöomaisuuskiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutusvoitot pääomatuloa
8.4 Yritystulon jakaminen yrittäjäpuolisoiden kesken
8.5 Nettovarallisuus
8.5.1 Nettovarallisuus pääomatulo-osuuden perusteena
8.5.2 Varat
8.5.2.1 Rahoitusomaisuus
8.5.2.1.1 Nettovarallisuuteen kuuluva rahoitusomaisuus
8.5.2.1.2 Rahoitusomaisuuden arvostaminen
8.5.2.2 Vaihto-omaisuus
8.5.2.3 Käyttöomaisuus
8.5.2.3.1 Nettovarallisuuteen kuuluva käyttöomaisuus
8.5.2.3.2 Osittain elinkeinotoiminnan käytössä oleva omaisuus
8.5.2.3.3 Puolison kanssa yhdessä omistettu omaisuus
8.5.2.3.4 Puolison yksin omistama omaisuus
8.5.2.3.5 Käyttöomaisuuden arvostaminen
8.5.2.4 Pitkävaikutteiset menot
8.5.3 Velat
8.5.4 Nettovarallisuuteen lisättävät palkat
8.6 Yritystoiminnan tappiot
8.6.1 Vaihtoehtoiset tappion vähentämistavat
8.6.1.1 Tappion vähentäminen seuraavien verovuosien elinkeinotoiminnan tuloksista
8.6.1.2 Tappion vähentäminen pääomatuloista
8.6.2 Toiminnan lopettaminen ja vahvistetut tappiot
8.6.3 Tappion jakaminen yrittäjäpuolisoiden kesken

9. Verotusmenettely

9.1 Veroilmoitus
9.2 Verotuspäätös
9.3 Veronpalautukset ja jäännösvero
9.4 Muutoksenhaku verotukseen ja verotuksen oikaisu
9.5 Verojen perintä
9.6 Verovastuu

10. Ennakkoperintä

10.1 Liikkeen ja ammatinharjoittajan ennakkoverot
10.2 Ennakkoperintärekisteri ja ennakonpidätys työkorvauksesta
10.2.1 Ennakkoperintärekisteri
10.2.2 Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen
10.2.3 Ennakonpidätys työkorvauksesta
10.3 Työnantajana toimiminen
10.3.1 Työnantajarekisteri
10.3.2 Tulorekisteri-ilmoitukset palkoista
10.3.3 Ennakonpidätys palkasta
10.3.4 Työnantajan sairausvakuutusmaksu
10.3.5 Ennakonpidätysten ja työantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen
10.3.6 Työeläkevakuutusmaksu
10.3.7 Työttömyysvakuutusmaksut
10.3.8 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
10.3.9 Ryhmähenkivakuutusmaksu

11. Yritysmuodon muutos

11.1 Yleistä yritysmuodon muutoksesta
11.2 Yrityksen identtisyys ja verotuksellinen jatkuvuus
11.3 Yksityisliike osakeyhtiöksi
11.3.1 Osakeyhtiön perustaminen
11.3.2 Yritysmuodon muutoksen vaikutukset verotukseen
11.3.3 Yritysmuodon muutoksen ajoittaminen ja muuta huomioitavaa
11.3.4 Yksityisotot ennen yritysmuodon muutosta
11.3.5 Osakeyhtiön sivuuttaminen
11.4 Yksityisliike avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi
11.4.1 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen
11.4.2 Yritysmuodon muutoksen vaikutukset verotukseen

12. Toiminnan lopettaminen

12.1 Yksityisliikkeen myynti
12.2 Yksityisliikkeen lopettaminen
12.3 Tulontasaus
12.4 Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen
12.5 Lopettamisilmoitus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan verokirja on kirjoitettu liikkeen- ja ammatinharjoittajille tavallisimpien veroasioiden hakemistoksi. Opas soveltuu myös liikkeen- ja ammatinharjoittajien kirjanpito- ja veroasioita hoitaville.

Opas käsittelee veroasioita yritystoiminnan aloittamisesta yritystoiminnan lopettamiseen tai yritysmuodon muuttamiseen asti. Pääpaino on tuloverotuksessa. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös arvonlisäverotusta ja ennakkoperintää.

Opas sisältää myös vinkkejä verosuunnitteluun. Tarkoituksena on herättää ajatuksia verosuunnittelun avuksi, valmiita ratkaisuja oppaassa ei voi antaa.

Opas perustuu Tapio Tikkasen alkuperäiseen teokseen, joka ilmestyi vuonna 1997. Tämän jälkeen opasta on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija Marjo Salin.

Oppaan 13. uudistetussa painoksessa on huomioitu verolainsäädännössä 10.1.2022 mennessä tapahtuneet muutokset.

Tulosta sivu Takaisin ylös
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!