Veroilmoitus sekä kodin ja työpaikan väliset matkat 2017

Jos olet ilmoittanut matkakulut vuoden 2017 verokorttia hakiessasi, tiedot ovat veroilmoituksella esitäytettynä. Muista kuitenkin tarkistaa, että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oikeat.

Matkakulut toivotaan ensisijaisesti ilmoitettavan Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. Myös verkossa on omat kohtansa tässä täyttöohjeessa mainituille alakohdille.

Ilmoita veroilmoituksella ainoastaan vuoden 2017 matkakulut. Jos olet unohtanut aiempina vuosina vaatia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja tai muita matkakuluja vähennettäväksi, laadi niistä erillinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Katso lisää: Milloin oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä? (verojuristivastaus 9.2.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Kodin ja työpaikan väliset matkat

Palkansaajalla on oikeus vähentää verotuksessa päivittäiset kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset.

Päivittäisistä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset ovat vähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon taksan mukaan laskettuna. Kustannukset vähennetään verotettavista tuloista, joten käytännössä verohyötysi on karkeasti laskien lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähennyskelpoisista kustannuksista. Et siis saa vähennettävää euromäärää kokonaan takaisin verotuksessa.

Katso lisää: Miten vähennän rakennusalan matkakulut? (verojuristivastaus 26.5.2016, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten yläraja on 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten saat täyden vähennyksen, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa viime vuonna. Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee omavastuuosuuden viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.

Älä vähennä omavastuuosuutta itse, vaan merkitse matkakulut kokonaan esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos käytät työsuhdematkalippua, merkitse kulut vähentämättä työsuhdematkalipun arvoa. Verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Ilmoita päivittäiset asunnon ja työpaikan väliset matkakulut veroilmoituksella kohdan 3.5. alakohdassa A. Selvitä lomakkeella asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista pyydetyt tiedot. Voit vähentää matkakulut vain sellaiselta ajalta, jolloin tosiasiallisesti olet käynyt työpaikallasi ja kustannuksia on syntynyt. Esimerkiksi etätyöpäiviltä, sairaspäiviltä tai lomapäiviltä ei vähennystä saa. Vähennys lasketaan muun selvityksen puuttuessa niin, että säännöllisessä ansiotyössä olevalla katsotaan olevan 22 työpäivää kuukaudessa ja 11 työssäolokuukautta vuodessa.

Katso lisää: Saanko vähennyksen matkakustannuksista? (verojuristivastaus 20.4.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Halvin kulkuneuvo

Matkakulut vähennetään halvinta kulkuneuvoa käyttäen riippumatta siitä, millä kulkuvälineellä matka on todellisuudessa tehty. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kuukausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto on halvin kulkuneuvo silloin, kun julkista kulkuneuvoa ei voi käyttää. Omalla autolla vähennys on 0,24 euroa kilometriltä. Jos halvimmaksi kulkuneuvoksi on katsottava työsuhdeauto, on vähennyksen määrä 0,19 euroa kilometriltä. Jos käytät matkaan tai matkan osaan polkupyörää, on vähennys 85 e/vuosi.

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi myös siinä tapauksessa, että julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään kolme kilometriä tai odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan halvimpana kulkuneuvona voidaan pitää omaa autoa myös, jos työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00-05.00.

Verotuksessa saatetaan hyväksyä oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi vain osalle matkaa ja toiselle osalle julkinen kulkuneuvo. Asunnon ja työpaikan välinen matka voidaan siis pilkkoa osiin, jos ainoastaan osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo.

Tällöin kulkuneuvojen vaihtopaikalla tulee olla pysäköintimahdollisuus omalle autolle. Liityntäpysäköinnistä aiheutuneet kustannukset eivät kuitenkaan ole verohallinnon käsityksen mukaan sellaisia asunnon ja työpaikan väliseen matkaan käytetyn kulkuneuvon lisääntyneitä käyttökustannuksia, joita voisi saada verotuksessa vähennettyä. On myös mahdollista, että matkakulut hyväksytään omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot).

Oikeuskäytännön mukaan matkakuluja kotoa työpaikalle ei hyväksytä oman auton mukaan laskettuina sillä perusteella, että verovelvollinen joutuu käyttämään autoa työssään (esimerkiksi lähtemään työpaikalta autolla jonnekin). Myöskään esimerkiksi lasten kuljettaminen päiväkotiin työmatkalla ei oikeuta vähentämään kuluja oman auton mukaan.

Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin hyväksynyt oman auton halvimmaksi kulkuneuvoksi tilanteessa, jossa ammattimuusikko joutui kuljettamaan päivittäin painavia soittimia isoissa kuljetuslaatikoissa asunnon ja työpaikan välillä. Jos vaadit matkakuluja vähennettäväksi oman auton käytön mukaan laskettuna, on veroilmoituksella hyvä kertoa perustelu, miksi oma auto on katsottava halvimmaksi kulkuneuvoksi.

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset henkilökohtaisella veroilmoituksellaan kohdassa 3.5. Osakeyhtiön osakkaiden on hyvä huomata, että oikeuskäytännön mukaan pelkkää osinkotuloa nostavan osakkaan matkat yrityksen toimitiloihin eivät olleet asunnon ja työpaikan välisinä matkoina vähennyskelpoisia. Vain sellainen osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut. 

Katso lisää: Yrittäjän matkakulut (Taloustaidon yritysartikkeli 17.8.2015, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Muut matkakulut

Päivittäisten asunnon ja työpaikan välisten matkojen lisäksi palkansaajalle saattaa syntyä myös muita verotuksessa vähennyskelpoisia matkakuluja.

Viikonloppumatkat

Jos työskentelet vakituisesti vieraalla paikkakunnalla, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkoina myös matkan perheesi luo vakituiselle asuinpaikkakunnallenne kerran tai kaksi viikossa. Verotuksessa sinulla katsotaan olevan perhe, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai sinulla on avopuoliso, jonka kanssa olet ollut naimisissa tai jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi. Oikeuskäytännön mukaan muukin kuin lähivanhempi saa vähentää viikonloppumatkat sille paikkakunnalle, jossa on yhteishuollossa olevien alaikäisten lasten kanssa välillä asunut (KHO 2016:188).

Katso lisää: Mitä matkakuluja toisella paikkakunnalla työskentelevä saa vähentää? (verojuristivastaus 16.6.2016, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Saako opiskelija työasunto- ja matkakuluvähennyksen? (verojuristivastaus 28.5.2014, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Ilmoita veroilmoituksella kohdan 3.5. alakohdassa B perheen luona käymisestä aiheutuneiden viikonloppumatkojen matkakulut. Jos työskentelet tilapäisesti vieraalla paikkakunnalla ja olet tehnyt sieltä viikonloppumatkan kotipaikkakunnallesi, ilmoita tässä kohdassa myös näiden matkojen kustannukset. Tilapäiseen työskentelyyn liittyvien viikonloppumatkojen vähennysoikeuteen eivät perhesuhteesi vaikuta.

Jos olet tehnyt kotimatkan komennuksen keskeytyessä, merkitse lisäksi, onko komennus keskeytynyt loman tai sairasloman vuoksi vai siitä syystä, ettei työnantaja ole järjestänyt majoitusta viikonlopuksi. Työkomennuksen keskeytyessä tehdyt matkat saa vähentää tulonhankkimiskuluina todellisuudessa käytetyn kulkuneuvon mukaan laskettuna ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Muut viikonloppumatkat vähennetään asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevien sääntöjen mukaisesti halvimmalla kulkuneuvolla.

Erityisalojen matkat

Erityisillä aloilla tarkoitetaan aloja, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.

Jos työskentelet erityisellä alalla eikä sinulla ole varsinaista työpaikkaa, voi työnantaja maksaa päivittäisistä työmatkoista verovapaana matkustamiskustannusten korvauksen.
Vuonna 2017 korvaus oli 0,41 euroa kilometriltä.

Siltä osin kuin työnantaja ei ole korvannut näitä asunnon ja rakennuskohteiden välisiä matkoja saat erityisalan työntekijänä vaatia niitä verotuksessa vähennettäväksi ilman 750 euron omavastuuosuutta ja muilla palkansaajilla olevaa 7 000 euron ylärajaa. Vähennyksen määrä on tällöin 0,24 euroa kilometriltä. Vaadi nämä matkakulut vähennettäväksi kohdan 3.5. alakohdassa C.

Katso lisää: Voiko matkat kesätyöpaikalle vähentää ilman omavastuuta? (verojuristivastaus 23.6.2016, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Matka toissijaiseen työpaikkaan

Jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa, voit vähentää ilman omavastuuta tulonhankkimiskuluna matkakulut kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaiselle työpaikalle. Toissijainen työpaikka on yleensä se työnantajan toimipaikka, jossa työskentelet vähemmän. Nämä kulut ilmoitetaan kohdan 3.5. alakohdassa D.

Kotoa tai varsinaiselta työpaikalta toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet matka- ja kohtuulliset majoituskulut vähennetään, jollei työnantaja ole niitä korvannut. Jos matkat on tehty omalla autolla, vähennys on 0,24 euroa kilometriltä.

Katso lisää: 
Kotoa töihin, töistä kotiin. Mitä saa vähentää verotuksessa? (Taloustaidon artikkeli 11.10.2017, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)
Muista matkakulujen verovähennykset (Taloustaidon artikkeli 17.8.2015, edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)
Verohallinnon ohje: Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa
Verohallinnon sivuilla: Asunnon ja työpaikan väliset matkat 

johtava verojuristi Kati Malinen,
Veronmaksajat 

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.