Veroilmoitus sekä varat ja velat 2018

Verohallinto kerää varallisuustietoja muun muassa kiinteistöverotusta ja verovalvontaa varten. Kaikkea omistuksessa olevaa omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa verottajalle. 

Esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty Verohallinnolla olevat tiedot verovelvollisen varoista. Esitäytettäviä varoja ovat muun muassa verovelvollisen verovuoden päättyessä omistamat arvo-osuudet, sijoitusrahasto-osuudet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt.

Mikäli esitäytetylle veroilmoitukselle ei ole merkitty varoja, jotka tulee ilmoittaa verottajalle, veroilmoitusta tulee täydentää ja ilmoittaa puuttuvat tiedot verottajalle. Mikäli tietoja ja korjauksia ei ilmoiteta Omavero-palvelun kautta, tiedot ilmoitetaan varojen ja velkojen osalta lomakkeella 50B.

Velkojen osalta tiedot ilmoitetaan lomakkeella 50B kohdassa 4.4 (Vähennyskelpoiset korot ja muutokset velkatietoihin). Muutokset ja korjaukset varallisuuden osalta ilmoitetaan myös lomakkeella 50B kohdassa 6 (Muutokset varallisuustietoihin). Mikäli tila ei ole riittävä, kannattaa täyttää tarvittaessa uusi lomake, johon lisättävät varat ja velat listataan ja yksilöidään. 

Mitä varoja pitää ilmoittaa

Verohallinto kerää varallisuustietoja muun muassa kiinteistöverotusta ja verovalvontaa varten. Kaikkea omistuksessa olevaa omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Verovelvollisen tulee ilmoittaa verottajalle vain ne varat, joiden osalta on säädetty ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus koskee varoja ja velkoja sellaisena kuin ne olivat verovuoden 2018 päättyessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ulkomailla olevia varoja. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on annettava veroilmoituksessaan tiedot ja niitä koskevat selvitykset vain seuraavista omistamistaan varoista:

 1. Kiinteistöt eli esimerkiksi tontit ja tilat sekä muut kiinteistörekisteriin merkittävät yksiköt.
 2. Erottamaton määräala.
 3. Rakennus ja rakennelma, joka on toisen maalla, esim. vuokrakiinteistöt.
 4. Asunto-osakeyhtiön osakkeet.
 5. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet.
 6. Osakeyhtiön osakkeet ja yhteissijoitusyritysten osuudet.
 7. Osuuskunnan osuus (ei kuitenkaan osuuksia osuuskunnassa, joka harjoittaa tavanomaisten kulutustavaroiden tai -palveluiden myyntiä eli kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia).
 8. Sijoitusrahasto-osuudet.
 9. Muut arvopaperit ja arvo-osuudet, ei kuitenkaan joukkovelkakirjoja, joita verotetaan korkotulon lähdeverosta annetussa lain mukaan. Ilmoittaa ei tarvitse myöskään vastaavia yleisön merkittäväksi tarjottuja, Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja.
 10. Osuudet avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön ja muuhun yhtymään. Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi, y-tunnus sekä osuutensa yhtymän varallisuuteen.
 11. Hallinta- ja nautintaoikeus kiinteistöön, huoneistoon tai arvopapereihin, kun oikeus on pidätetty omaisuuden luovutuksen yhteydessä tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla.
 12. Liike- ja ammattitoiminnan sekä maatilatalouden varat (omilla lomakkeillaan).

Omistusosuus yhtymästä tulisi selvitä veroilmoituksen esitäytetyistä tiedoista. Mikäli osuutta ei ole merkitty, osuus tulee ilmoittaa sähköisesti Omaverossa tai paperilla lomakkeella 50B kohdassa 6.

Yhtymän yksilöinti tapahtuu yhtymän y-tunnuksen avulla. Osuudesta on ilmoitettava yhtymän nimi ja kotipaikka sekä murtolukuna osuus yhtymän tuloon ja varallisuuteen. Yhtymä muodostuu esimerkiksi sisarusten yhteisesti omistamasta metsäkiinteistöstä.

Varojen arvoa ei yleensä ilmoiteta

Varoista ilmoitetaan vain varojen laji, lukumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.  Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoituksessa ei ilmoiteta varojen arvoa koskevia tietoja.  Esimerkiksi asunto-osakkeista on ilmoitettava asunto-osakeyhtiön nimi, huoneiston numero ja omistusosuus. Arvo-osuuksista on ilmoitettava yhtiön nimi ja osakkeiden lukumäärä ja sijoitusrahasto-osuuksista sijoitusrahaston nimi ja osuuksien lukumäärä.

Säännöstä, jonka mukaan omaisuuden varallisuuden arvoa ei ilmoiteta, on poikkeuksia.

Ilmoitettavia saatavia ovat esimerkiksi joukkovelkakirjat, joiden arvona ilmoitetaan niiden nimellisarvo. Tämä koskee vain niitä saamisia, joita ilmoittamisvelvollisuus ylipäätään koskee eli muita kuin korkotulon lähdeverotuksen piiriin kuuluvia.

Ilmoittamisvelvollisuus ei koske kuitenkaan esimerkiksi yksityishenkilön saatavaa toiselta yksityishenkilöltä eli esimerkiksi vanhempien antamaa lainaa lapsille. 

Kiinteistöistä tulee ilmoittaa yksilöintitiedot (esim. kiinteistötunnus). Ilmoitus kiinteistön tiedoissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista annetaan kiinteistöverotuspäätöksen mukana tulleella ilmoitusosalla, joka on saapunut postitse taikka sähköisesti kiinteistötiedot verkossa-palvelussa. Muutoksilla tarkoitetaan kiinteistön tiedoissa kiinteistön hankinnan, rakentamisen, maankäytön muuttumisen, perusparannuksen, huomattavien korjaustoimenpiteiden tai muun tällaisen syyn vuoksi tapahtuneita muutoksia. 

Hallintaoikeuden ilmoittaminen

Nautinta- ja hallintaoikeudella tarkoitetaan muulla kuin omaisuuden omistajalla olevaa oikeutta käyttää omaisuutta ja/tai saada hyväkseen sen tuotto. Ilmoittamisvelvollisuus koskee kiinteistöihin, asunto- ja kiinteistöosakkeisiin sekä arvopapereihin kohdistuvia hallinta- ja nautintaoikeuksia.

Lisäksi ilmoittamisvelvollisuus koskee tällaisiin varoihin kohdistuvia nautinta- ja hallintaoikeuksia vain niissä tapauksissa, joissa nautinta- tai hallintaoikeus on pidätetty tai saatu omaisuuden luovutuksen yhteydessä tai joissa se on saatu lahjana, perintönä tai testamentilla. Omaisuuden luovutuksia ovat kauppa, vaihto ja lahja.

ESIMERKKI: Oikeus asua kiinteistöllä
Kiinteistön kaupan yhteydessä myyjä on pidättänyt itselleen elinikäisen tai määräaikaisen oikeuden asua kiinteistöllä. Myyjän on ilmoitettava varoinaan nautinta- ja hallintaoikeus kiinteistöön. Ostajan on ilmoitettava kiinteistö omistaminaan varoina.

ESIMERKKI: Oikeus osinkoon 
A on lahjoittanut osakeyhtiö X:n osakkeet C:lle, mutta on määrännyt, että B:llä on oikeus osakkeiden perusteella maksettavaan osinkoon. C:n on ilmoitettava osakeyhtiö X:n osakkeet omistaminaan varoina. B:n on ilmoitettava varoinaan oikeus osakkeiden tuottoon.

ESIMERKKI: Asunto lesken hallinnassa 
Leski on käyttänyt oikeuttaan pitää jakamattomana hallinnassaan jäämistöön kuuluva asunto. Lesken on ilmoitettava varoinaan asuntoon kohdistuva hallintaoikeus. Jakamattoman kuolinpesän on ilmoitettava asunto omistaminaan varoina.

Hallinta- ja nautintaoikeuden haltijan on ilmoitettava oikeudestaan varoihin vastaavat tiedot kuin omistajan ja lisäksi hänellä olevan oikeuden laji. Jos esimerkiksi 100 kappaletta X Oy:n osakkeita on lahjoitettu siten, että oikeuden niiden tuottoon on saanut henkilö A ja omistusoikeuden henkilö B, A:n on ilmoitettava veroilmoituksessaan yhtiön nimi X Oy, osakkeiden tai arvo-osuuksien lukumäärä (100) ja oikeuden laji (tuoton saaja). B:n on puolestaan ilmoitettava veroilmoituksessaan yhtiön nimi, osakkeiden lukumäärä ja oikeuden laji (omistaja).

Kaikkea ei tarvitse ilmoittaa

Kaikkea varallisuutta ei tarvitse lisätä veroilmoitukseen, vaikka sitä ei olisi merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tavanomaista omassa käytössä olevaa koti-irtaimistoa ei tarvitse ilmoittaa. Autoja, moottoripyöriä tai veneitä ei myöskään tarvitse ilmoittaa.

Suomalaisessa pankissa tai Euroopan talousalueella sijaitsevassa pankissa olevia lähdeveronalaisia talletuksia ja käyttelytileillä olevia varoja ei tarvitse ilmoittaa.

Myös suomalaiset ja Euroopan talousalueella sijaitsevista valtioista olevat obligaatiot ja joukkovelkakirjalainat ovat yleensä lähdeveronalaisia ja ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja. Myöskään osuutta erillisenä verovelvollisena verotettavaan kotimaiseen kuolinpesään ei ilmoiteta. 

Veloistakin ilmoitetaan osa

Veloistaan luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän on ilmoitettava lainat, jotka on saatu luotto- ja rahoituslaitoksilta, valtiolta, kunnalta, vakuutus- ja eläkelaitokselta, huoltokonttorilta ja työnantajalta. Lisäksi verovelvollisen on ilmoitettava muutkin lainansa, jos niiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen silloin, kun laina on käytetty tulonhankintaan (esimerkiksi vuokratulojen tai muiden pääomatulojen hankintaan) tai vakituiseen asuntoon.

Muilta kuin luotto- ja rahoituslaitokselta otettua lainaa ei tarvitse ilmoittaa, mikäli laina on käytetty esimerkiksi kulutukseen, auton ostamiseen tai vapaa-ajan asunnon hankintaan. Näiden lainojen korot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Mikäli lainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen, myös muulta kuin rahalaitokselta saatu velka on ilmoitettava.  

Myöskään valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takamaa opintolainaa ei tarvitse ilmoittaa, jos lainan pääoma on enintään 1 700 euroa. 

Lainasta on ilmoitettava sen käyttötarkoitus, maksamatta oleva määrä verovuoden päättyessä ja lainanantaja sekä mahdollinen lainan tunnus. Lainan korko ilmoitetaan myös, jos se on verotuksessa vähennyskelpoinen. 

Osakaslainojen ilmoittaminen

Varsinkin omistajayrittäjien on hyvä muistaa, että heidän on ilmoitettava osakeyhtiöstä ottamansa laina, joka vähennetään yhtiön osakkeiden arvosta jaettaessa osinkoa pääoma- ja ansiotuloksi, vaikka laina ei olisikaan sellainen, jonka korko on verotuksessa vähennyskelpoinen. Nämä lainat ilmoitetaan myös yhtiön veroilmoituksella. Lisäksi osakeyhtiö antaa verovuonna nostetuista ja takaisin maksetuista osakaslainoista myös vuosi-ilmoituksen.

Jos osakaslainaa ei ole merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle, osakkaan on ilmoitettava osakeyhtiöstä vuonna 2018 nostetut ja vuoden lopussa 31.12.2018 maksamatta olleet osakaslainat (paperilla ilmoitettaessa lomake 13). Osakaslaina on veronalaista pääomatuloa, jos osakas omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % lainan antaneen yhtiön osakkeista tai osakkaalla ja perheenjäsenilläsi on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan ei tarvitse tehdä lainoista ilmoitusta, jos veroilmoituksen tiedot osakaslainoista ovat oikein.

Takaisinmaksetut osakaslainat, jotka on aikaisemmin verotettu pääomatulona, on myös ilmoitettava. Lainojen takaisinmaksuista saatava verovähennys edellyttää, että laina on maksettu takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostamisen jälkeen.

Vaikka vuoden 2018 aikana ei olisi nostettu osakaslainaa, yrittäjäeläkelain piirissä olevien osakeyhtiön omistajien täytyy muistaa antaa tiedot osakaslainasta, koska osakaslainan määrä voi vaikuttaa listamaattomasta yhtiöstä saadun osingon verottamiseen. 

Kenen velat ja varat?

Jokainen täydentää omaan veroilmoitukseensa ainoastaan omat varansa ja velkansa. Jos puolisot omistavat omaisuutta yhdessä (esimerkiksi asunnon), sen tulisi näkyä omistusosuuksien mukaisen jakosuhteen mukaan kummankin puolison varoina. Jos asunto on vain toisen puolison nimissä, koko asunnon tulisi olla merkitty kokonaan hänen varallisuudekseen.

Sama periaate koskee myös velkoja. Mikäli velka on esimerkiksi molempien puolisoiden nimissä, kumpikin täydentää tarvittaessa ilmoitustaan niin, että puolet velasta on merkitty omaan ilmoitukseen velaksi, mikäli velkakirjan ehdot eivät määrittele velkaosuuksia jollakin muulla tavalla.

Johtava verojuristi Juha Koponen,
Veronmaksajat

Tulosta