20.9.2022 – Päivitetty 29.12.2022

Veromuutoksia 2023

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloverotukseen tehdään 3,5 prosentin ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia.

Sote-uudistukseen liittyen kaikkien Manner-Suomen kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023, kun valtionverotusta kiristetään vastaavasti. Jatkossa verotettava tulo lasketaan kunnallisverotuksessa ja valtionverotuksessa yhtäläisesti. Uudistus toteutetaan siten, ettei yksittäisten veronmaksajien verotus juurikaan kiristyisi millään tulotasolla. Jotta tämä toteutuisi, joillain tulotasoilla verotus voi myös hieman keventyä (kokonaistasolla sote-uudistukseen liittyvät veromuutokset keventävät tuloverotusta 310 milj. euroa vuositasolla). Tarkemmin uudistuksesta Taloustaidon blogissa.

Sosiaalivakuutusmaksujen kokonaistaso nousee vakuutettujen osalta, mikä kiristää palkkaverotusta. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu nousee 0,07 prosenttiyksikköä ja päivärahamaksu 0,18 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkevakuutusmaksu pysyvät ennallaan.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkansaajan veroprosentit kiristyvät monilla tulotasoilla, kun veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut nousevat ja ansioiden ennustetaan nousevan verotuksen indeksitarkistusta enemmän (4,0 %, vm ennuste 20.12.). Tietyillä satunnaisilla tulotasoilla veroprosentti laskee sote-uudistukseen liittyvän verorakenteen muutokseen myötä. Palkansaajien veroprosentit muuttuvat kokonaisuudessaan -0,1-0,5 prosenttiyksikköä tulotasosta riippuen, pääasiassa kiristyvään suuntaan.

Eläkeverotukseen vaikuttaa ensi vuonna sote-uudistuksen lisäksi inflaatiosta johtuvat poikkeuksellisen suuret indeksikorotukset. Työeläkeindeksi nostaa työeläkettä 6,8 % prosenttia vuodelle 2023. Kansaneläkkkeisiin tehtiin jo aikaistettu (3,5 %) indeksitarkistus 1.8.2022, minkä johdosta vuodenvaihteen 2023 korotus jää työeläkkeitä pienemmäksi 4,2 prosenttiin. Kansaneläkkeiden korotus kevensi eläketulovähennyksiä saavien työeläkkeensaajienkin verotusta kesken vuoden 2022. Vuodelle 2023 verotuksen ansiotasotarkistuksia suuremmat työeläkkeiden indeksikorotukset kiristävät osaltaan veroprosentteja etenkin suurituloisimmilla eläkkeensaajilla. Indeksimuutosten ja sote-uudistuksen johdosta eläkkeensaajien veroprosentit kiristyvät ja kevenevät hyvin sattumanvaraisesti tulotasosta riippuen 2023.

60+ työtulovähennys

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävään työtulovähennykseen tehdään ikäporrasteinen korotus 60 vuotta täyttäneille. Verosta tehtävää työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60-61 vuotiaiden, 400 eurolla 62-64 vuotiaiden ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneiden osalta.

Esimerkkejä 60+ v työtulovähennyksen korotuksesta (pdf)

Sähköenergiasta kotitalousvähennystä (sähkövähennys)

Vakituisen asunnon sähköenergian kulut oikeuttavat 60 prosentin mukaan tehtävään kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittää 1.1.2023-30.4.2023 ajanjakson aikana 2 000 euroa ja on enintään 6 000 euroa. Tämä sähkövähennys ei vaikuta muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävän vähennyksen määrään. 100 euron omavastuu lasketaan kuitenkin vain kerran kotitalousvähennystä laskettaessa.  Vähennykseen oikeuttaa sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirrosta maksettu määrä. Verokortille vähennyksen voi arvioida jo etukäteen ennakoitujen sähkölaskujen perusteella. Tarkemmin aiheesta lokakuun Taloustaidossa (vain jäsenille). 

Muilta osin kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Valmistelussa on lisäksi määräaikainen sähkötuki, joka kohdennetaan niille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti.

Esimerkkilaskelmia sähköenergialaskun perusteella myönnettävästä kotitalousvähennyksestä 27.9.2022 (pdf)

Sähkön veroista ja tukitoimista lisää Veronmaksajien Sähkön verot -vähennä ja säästä -oppaassa.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2023 asuntovelan korot eivät ole enää lainkaan vähennyskelpoisia (oman asunnon osalta). Vuonna 2022 vähennyskelpoista on viisi prosenttia. Korkovähennysoikeutta on leikattu vähitellen vuodesta 2012 alkaen.

Asuntolainan korot, esimerkkejä 2023 (pdf)

Työmatkavähennys

Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta (enimmäismäärä 8 400 euroa/vuosi ja oman auton mukaan myönnettävä vähennys 0,3 e/km) jatketaan nykyisin ehdoin vuonna 2023. Lisäksi osan verovuotta tietyillä perhevapailla olleiden omavastuun huojennus otetaan käyttöön.

Invalidivähennykset

Sote-uudistuksen veromuutosten yhteydessä invalidivähennykset poistuvat vuoden 2023 alusta. Invaliditeetin perusteella on voinut saada aiemmin tulosta tehtävän kunnallisverotuksen invalidivähennyksen ja verosta tehtävän valtionverotuksen invalidivähennyksen. Kunnallisverotuksen invalidivähennyksen on saanut muiden ansiotulojen kuin eläkkeen perusteella, ja sen enimmäismäärä on ollut 440 euroa/vuosi (verohyöty maksimissaan reilu 100 euroa/vuosi). Valtionverotuksen invalidivähennys on ollut maksimissaan 115 euroa/vuosi ja siitä on hyötynyt, kun valtionveroa tulisi maksettavaksi (esim. eläketulot olleet vähintään noin 26 000 e/vuosi).

Arvonlisävero

Sähköenergia siirretään yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannasta alennettuun 10 prosentin verokannan piiriin väliaikaisesti 1.12.2022-30.4.2023. Alennus ei koske sähkön siirtohintaan ja sähköveroon kohdistuvaa arvonlisäveroa.

Henkilökuljetukset taasen siirrettäisiin 10 prosentin alennetun verokannan piiristä nollaverokantaan 1.1.2023 – 30.4.2023 väliseksi ajaksi. Väliaikainen alennus koskiksi kotimaan sisäisten juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetusten arvonlisäveroa.

Koronaviruksen kotitestit on vapautettu arvonlisäverosta tilapäisesti 1.1.-31.12.2022 väliseksi ajaksi. Veromuutoksen täysimääräinen siirtyminen hintaan nostaisi 2,5 euron hintaisen kotitestin kuluttajahintaa 60 senttiä.

Esimerkkejä sähkön alv-alennuksesta (pdf)
Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2023. Korotukset (tammi- ja heinäkuussa) tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 50 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti. Sätkätupakkapakkauksen (30 g) hinta nousisi vastaavasti 1,5 euroa.

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Parafiininen diesel ja lämmitysbiokaasu

Parafiinisen dieselin verotuki (2 snt/l v. 2022) poistuu lopullisesti ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen pienentäminen jatkuu vuonna 2023, kuten aikaisemmin on päätetty.

Lämmitysbiokaasun verotukea pienennetään maltillisesti asettamalla sille EU:n vähimmäisveroa vastaava energiasisältövero toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. 

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Jätevero

Jäteveroon tehdään tasokorotus (+10 euroa/jätetonni) ja sen veropohjaa laajennetaan. Jäteveron soveltamisalan piiriin luettaisiin vuodesta 2023 alkaen kipsijäte ja vuodesta 2027 alkaen viherlipeäsakka. Vuonna 2023 voimaan astuvat muutokset kasvattavat jäteveron tuottoa 1,5 miljoonalla eurolla. Toimet yhteensä kasvattaisivat verotuottoa vuositasolla 8 miljoonalla eurolla.

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Virvoitusjuomavero

Hallitus muuttaa virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan vahvistamalla veroon sisältyvää terveysohjausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sokerittomien ja vähäsokeristen juomien virvoitusjuomavero pienenee, siinä missä enemmän sokeria (8 grammaa/dl tai enemmän) sisältävien juomien verorasitus kasvaa. 5 – 8 grammaa sokeria/dl sisältävien juomien verotus säilyy ennallaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta virvoitusjuomaveron verotasoihin. Uudet verotasot perustuisivat aiemman kahden veroluokan (13 snt/l & 32 snt/l) asemasta kuuteen veroluokkaan. Verotaso perustuisi juoman sokeripitoisuuteen seuraavasti:

  • 0 – 0,5 g/100 ml: 9 snt/l
  • 0,5 – 2,5 g/100 ml: 16 snt/l
  • 2,5 – 5 g/100 ml: 24 snt/l
  • 5 – 8 g/100 ml: 32 snt/l
  • 8 – 11 g/100 ml: 40 snt/l
  • > 11 g/100 ml: 48 snt/l

Samassa yhteydessä virvoitusjuomaveron piiristä poistettaisiin kiinteät juoma-ainekset ja siihen lisättäisiin yli viiden litran vähittäismyyntipakkauksiin pakatut makeuttamattomat ja maustamattomat vedet sekä kivennäisvedet.

Muutokset veropohjaan pienentävät virvoitusjuomaveron verotuottoa arviolta noin 2 miljoonalla euroa. Virvoitusjuomien uusi verotasoporrastus on lähtökohtaisesti verotuottoneutraali, mikäli juomien kulutus säilyy ennallaan.

**

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettiin, että sellaiset sokeria sisältävät juomat, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria (kuten esim. tuoremehut), oltaisiin virvoitusjuomaverotuksessa verotettu lisättyä sokeria sisältäviä juomia kevyemmin. Varsinaista hallituksen esitystä muutettiin lausuntopalautteen perusteella siten, että edellä mainittu ehdotus poistettiin ja virvoitusjuomaveron määräytymisperusteeksi valittiin juoman kokonaissokerimäärä (riippumatta sokerin lähteestä).

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun ehdotetun virvoitusjuomaveromallin EU:n valtiontukisäännösten mukaisuudesta on saatu varmistus Euroopan komissiolta.

Esimerkkejä kulutusverojen muutoksista 2023 (pdf)

Väylämaksu ja arpajaisvero

Väylämaksun puolitus ja arpajaisveron määräaikainen alennus jatkuvat.

Peitelty osinko

Hallitus esittää verolakiin muutosta, jonka mukaan peitelty osinko verotetaan vuoden 2023 alusta alkaen kokonaan ansiotulona.

Kiinteän omaisuuden välilliset luovutukset

Hallitus esittää muutosta tuloverolain 10 §:ään siten, että Suomesta saatuna tulona pidetään myös kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatua voittoa. Muutoksen jälkeen Suomesta saatuna tulona pidettäisiin myös ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeiden sekä kiinteistöihin sijoittavan kommandiittiyhtiön osuuksien luovutuksista saatua voittoa. Myös toisen henkilön hyväksi hallitun varallisuuskokonaisuuden luovutuksista saatu voitto olisi esityksen mukaan Suomesta saatua tuloa.

Korkovähennysoikeus

Hallitus on valmistelemassa muutoksia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain korkovähennysrajoitussäännöstä tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen. Ehdotuksen mukaan voimassa olevan lain tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi myös maksettujen korkojen määrä. Tasevapautusta ei sovellettaisi, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 10 prosenttia kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista.

T&K yhdistelmävähennys 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan uusi verokannustin astuu voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. Yhdistelmävähennys koostuu tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.

Kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verovapaat kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset nousevat korkean inflaation johdosta. Verohallinto on vahvistanut verovapaan kokopäivärahan määräksi 48 euroa ja osapäivärahan määräksi 22 euroa vuodelle 2023. Verovapaa kilometrikorvaus on 53 senttiä kilometriltä omaa autoa käytettäessä ja verovapaa ateriakorvaus 12 euroa. 

Lue tarkemmin uutisesta 17.11.2022.

Sosiaalivakuutusmaksut

Vahvistetut maksut vuodelle 2023:

Myöhemmin voimaan tuleviksi suunniteltuja muutoksia

Kaivosvero

Kaivosveroa valmistellaan. Kaivosveron verotuotosta 60 prosenttia on tarkoitus ohjata kaivosten sijaintikunnille.

Windfall vero 

Sähköntuottajien windfall-voittojen verotusta koskevaa sääntelyä valmistellaan. Vero on tarkoitus määritellä siten, että puhtaan energian investointiedellytykset turvataan. Veroa ei kohdisteta ns. mankalaperiaatteella toimiviin yhtiöihin.

Valmistelusta poistettuja ehdotuksia

Hallitus on sopinut, että seuraavien muutosten lakivalmistelua ei jatketa kuluvalla vaalikaudella, eli ne eivät tule voimaan:

Arvonnousuvero

Hallitus valmisteli lakimuutosta avonnousuverosta, jolla olisi laajennettu Suomen verotusoikeutta Suomessa asuessa kertyneisiin myyntivoittoihin myös tilanteissa, joissa omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Arvonnousuveroa ei oteta käyttöön päivitetyn lainsäädäntösuunnitelman myötä.

Taloudellinen työnantaja

Hallitus valmisteli taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa, jotta Suomi olisi voinut verottaa sellaiset Suomessa tapahtuneen työskentelyn tilanteet, joihin Suomella on verosopimusten mukaan verotusoikeus, mutta jotka nykyisin jäävät verottamatta kansallisen lainsäädännön vuoksi. 

Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitukset

Hallitus valmisteli lakimuutosta, jossa tuloverotukseen lisättäisiin säännökset kiinteistövarallisuuteen sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sovellettavasta läpivirtausmallista vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksesta lähtien. 


Katso myös: Veromuutoksia 2022 | Veromuutoksia 2024

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki