Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 11.1.2024

Kotitalous työnantajana


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana  ◦ Sähkövähennys


Kun kotitalous palkkaa työntekijän työsuhteeseen, kotitalouden on huolehdittava työnantajavelvoitteista. Verohallintoon päin tärkeimmät työnantajan velvollisuudet ovat palkan ennakonpidätyksestä huolehtiminen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen.

Kotitalouden on myös aina tehtävä maksamastaan palkasta ilmoitus tulorekisteriin. Myös yritykselle maksettu korvaus työstä esimerkiksi siivouspalvelusta on ilmoitettava tulorekisteriin, jos yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.  

Ennakonpidätys palkasta

Kotitalouden on tehtävä maksamastaan palkasta ennakonpidätys, jos samalle henkilölle maksetaan kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1 500 euroa. Jos jo palkanmaksua aloitettaessa tiedetään, että palkkaa tullaan maksamaan kalenterivuoden aikana yli 1 500 euroa, ennakonpidätys tehdään jo ensimmäisestä palkasta.

Ennakonpidätys tehdään palkansaajan verokortin mukaan. Ilman verokorttia ennakonpidätys on 60 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on yleensä maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu maksamiensa palkkojen perusteella.

Kotitalouden ei kuitenkaan tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos kotitalous maksaa palkkaa samalle henkilölle kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa.

Vaikka kotitalous maksaisi palkkaa samalle henkilölle yli 1 500 euroa kalenterivuodessa, työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta, jos työntekijä on alle 16-vuotias tai täyttänyt 68 vuotta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava sen kuukauden jälkeen maksettavista palkoista, jona palkansaaja on täyttänyt 16 vuotta. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta sen kuukauden jälkeen maksettavista palkoista, jona palkansaaja on täyttänyt 68 vuotta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2024 maksetusta palkasta on 1,16 %.

Tulorekisteri-ilmoitukset

Maksettu palkka on ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, kuinka suuri palkka on tai onko palkasta tehty ennakonpidätys. Verohallinto, työeläkeyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt sekä Työllisyysrahasto saavat tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä.

Kotitalouden on tehtävä maksamastaan palkasta tulorekisteriin palkkatietoilmoitus yleensä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä. Esimerkiksi tammikuussa 2024 maksetut palkat on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 5.2.2024.

Jos kotitalouden työntekijälleen maksaman palkan määrä ylittää 1 500 euroa kalenterivuodessa, kotitalouden on tehtävä tulorekisteriin myös työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.

Jos kotitalous on poikkeuksellisesti merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin, ilmoitusvelvoitteet ovat suuremmat. Kotitalouden on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos kotitalouden palveluksessa on kalenterivuoden aikana enemmän kuin yksi vakituinen työntekijä tai yhden vakituisen työntekijän lisäksi palkkaa maksetaan yhdelle tai useammalle työntekijälle, jonka työsuhde on tilapäinen tai tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava myös silloin, kun kotitalouden palveluksessa on enemmän kuin viisi työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Työnantajarekisteriin merkityn kotitalouden on tehtävä palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkkapäivän jälkeen. Lisäksi työnantajarekisteriin merkityn kotitalouden on annettava kuukausittain työnantajan erillisilmoitus. Erillisilmoitus on annettava myös sellaiselta kuukaudelta, jonka aikana ei ole maksettu palkkaa. 

Ilmoitusten tekeminen tulorekisteriin

Ilmoitukset tulorekisteriin on tehtävä yleensä sähköisesti. Kotitalous voi tehdä ilmoitukset tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa esimerkiksi syöttämällä tiedot verkkolomakkeelle. 

Jos palkanlaskenta hoidetaan Palkka.fi -palvelussa, ilmoituksia tulorekisteriin ei tehdä erikseen. Kotitalouden ilmoitukset lähtevät aina automaattisesti Palkka.fi-palvelusta tulorekisteriin.

Erityisestä syystä ilmoitukset tulorekisteriin saa tehdä paperilomakkeella. Tällöin ilmoituksen määräaika on viiden kalenteripäivän sijasta kahdeksan kalenteripäivää. Paperilomakkeen määräpäivä on siten palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 8. päivä. Jos kotitalous poikkeuksellisesti on merkitty työnantajarekisteriin, paperilomakkeella annettavan palkkatietoilmoituksen määräpäivä on kuitenkin palkkapäivää seuraava kahdeksas kalenteripäivä.

Ilmoituksen määräaikaa laskettaessa kalenteripäiviksi lasketaan myös lauantait, sunnuntait ja muut pyhäpäivät. Jos ilmoituksen määräpäivä olisi lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen saa tehdä seuraavana arkipäivänä.

Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksu Verohallinnolle

Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava Verohallinnolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi tammikuussa 2024 maksetusta palkasta tehty ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava viimeistään 12.2.2024. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, maksun voi tehdä ilman viivästysseuraamuksia seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä.

Maksu suoritetaan Verohallinnon pankkitilille. Verohallinnolla on pankkitili Danske Bankissa ja Nordeassa. Maksun yhteydessä on ilmoitettava oma-aloitteisten verojen viitenumero, joka kertoo, kuka maksaja on. Verohallinnon pankkitilinumerot ja maksajan oma viitenumero löytyvät esimerkiksi Omavero-palvelusta tai soittamalla Verohallinnon neuvontanumeroon 029 497 026 (pvm/mpm).

Omaveron kautta maksettaessa pankkitilinumero ja viitenumero siirtyvät suoraan verkkopankkiin. Myös Palkka.fi-palvelua käytettäessä palvelu muodostaa maksut automaattisesti. Omavero ja Palkka.fi -palveluihin voi kirjautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella.

Pakolliset vakuutusmaksut

Kotitalouden on huolehdittava myös työsuhteeseen liittyvistä pakollisista vakuutuksista. Näitä ovat työeläkevakuutus ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työehtosopimuksiin perustuva ryhmähenkivakuutus. Lisäksi on yleensä maksettava myös työttömyysvakuutusmaksu.

Työeläkevakuutus

Työntekijä on eläkevakuutettava, jos työntekijä on 17–67-vuotias ja hänelle maksettu palkka on vähintään 68,57 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Tilapäisen työnantajan työeläkevakuutusmaksu on 26,12 % palkkasummasta vuonna 2024. Tämä prosentti sisältää myös työntekijän osuuden. Työnantaja perii työntekijän osuuden maksusta työntekijältä palkanmaksun yhteydessä.

Vuonna 2024 työntekijän maksu on 7,15 % palkasta, jos työntekijä on 17–52- tai 63–67-vuotias. Jos työntekijä on 53–62-vuotias, maksu on 8,65 % palkasta vuonna 2024.

Tilapäinen työnantaja voi hoitaa työeläkevakuutusmaksut ilman vakuutussopimusta. Tilapäisellä työnantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja jonka määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille puolen vuoden aikana maksamat palkat yhteensä ovat alle 9 822 euroa.

Tilapäinen työnantaja voi valita haluamansa eläkevakuutusyhtiön tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella olevista vaihtoehdoista. Myös Palkka.fi-palvelussa voi valita haluamansa työeläkeyhtiön.

Jos kotitaloudella on yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai määräaikaisille työntekijöille maksettava palkka on yhteensä vähintään 9 822 euroa puolen vuoden aikana, kotitalouden on tehtävä eläkevakuutusyhtiön kanssa sopimus eläkevakuutuksesta. Halutessaan sopimuksen voi tehdä myös pienemmillä palkkatuloilla. Kun työnantaja on tehnyt sopimuksen eläkevakuutusyhtiön kanssa, eläkevakuutusmaksu voi olla hieman alempi kuin tilapäisellä työnantajalla. Sopimustyönantajan vakuutusmaksua alentaa yleensä asiakashyvitys.

Työeläkeyhtiö saa tiedot maksetusta palkasta tulorekisteristä ja laskuttaa työeläkevakuutusmaksun tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella. Lasku tulee yleensä  joko palkanmaksukuukauden tai sitä seuraavan kuukauden aikana. Palkka.fi-palvelua käytettäessä työeläkevakuutusmaksu maksetaan yleensä palvelun muodostamilla maksutiedoilla verkkopankissa.

Lisätietoa työeläkevakuutuksesta saa työeläkevakuutusyhtiöistä. 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä ryhmähenkivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava, jos kotitalous maksaa työntekijöillensä palkkaa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä yhteensä yli 1 500 euroa (vuonna 2023 raja oli 1 400 euroa). Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa se, mitä työtä teetetään. Vakuutusmaksuprosentti on sitä suurempi, mitä suurempi tapaturmariski työssä on.

Myös ryhmähenkivakuutusmaksu voi tulla maksettavaksi. Ryhmähenkivakuutusmaksu on noin 0,06 % palkasta. Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kuin tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu.

Lisätietoa näistä vakuutuksista ja vakuuttamisvelvollisuudesta saa vahinkovakuutusyhtiöistä.

Työttömyysvakuutusmaksut

Työntekijästä on yleensä maksettava myös työttömyysvakuutusmaksu.

Työnantajan lisäksi myös työntekijä maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Työntekijän maksu peritään työntekijältä palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja maksaa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun Työllisyysrahastolle.

Työttömyysvakuutusmaksuja ei makseta eikä peritä työntekijän palkasta, jos työntekijä on alle 18-vuotias tai täyttänyt 65 vuotta.

Työttömyysvakuutusmaksuja ei makseta Työllisyysrahastolle myöskään silloin, jos kotitalouden kalenterivuoden aikana maksamat palkat ovat yhteensä enintään 1 500 euroa (vuonna 2023 raja oli 1 400 euroa). Työntekijän palkasta on kuitenkin tässä tapauksessa perittävä työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, vaikka työnantaja ei tilitä palkasta pidätettyä maksua Työllisyysrahastolle.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2024 maksetusta palkasta on 0,27 %. Siitä osasta palkkasummaa, joka ylittää 2 337 000 euroa, maksu on 1,09 % palkasta.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0,79 % palkasta vuonna 2024.

Työllisyysrahasto saa tiedot maksetusta palkasta tulorekisteristä ja laskuttaa työttömyysvakuutusmaksut tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella neljännesvuosittain.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saa Työllisyysrahastosta.

Palkkalaskelma työntekijälle

Työntekijälle on palkan maksamisen yhteydessä annettava laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.

Palkkalaskelmaan merkitään myös mm. palkasta tehdyn ennakonpidätyksen määrä sekä palkasta perittyjen työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrät.

Palkkalaskelmaan on merkittävä lisäksi työntekijän maksettavaksi tulevan sairausvakuutuksen päivärahamaksun määrä. Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Sitä ei pidätetä erikseen palkasta, vaikka sen määrä on merkittävä erikseen palkkalaskelmaan.

Vuonna 2024 päivärahamaksu on 1,01 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Päivärahamaksua ei peritä, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 16 499 euroa. Päivärahamaksua eivät maksa myöskään alle 16-vuotiaat tai 68 vuotta täyttäneet.

Työntekijälle on annettava viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä tosite, josta käy selville hänelle päättyneenä kalenterivuonna yhteensä maksetut palkat ja niistä tehty ennakonpidätys. Työsuhteen päättyessä tosite on työntekijän vaatimuksesta annettava välittömästi. Jos viimeisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle annetusta palkkalaskelmasta selviävät koko kalenterivuoden tiedot, erillistä tositetta ei tarvitse kuitenkaan antaa.

Muistiinpanot

Kotitalouden on tehtävä maksamistaan palkoista muistiinpanot. Muistiinpanoiksi riittävät yleensä työntekijälle annettavan tositteen jäljennös ja tosite palkan maksamisesta. Muistiinpanot ja palkanmaksuun liittyvät tositteet on säilytettävä vähintään palkanmaksuvuotta seuraavat kuusi vuotta.

Rakentamisilmoitus Verohallinnolle ennen loppukatselmusta

Kotitalouden on tehtävä rakennusluvan alaisista töistä Verohallinnolle rakentamisilmoitus. Ilmoitus on tehtävä ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Rakentamisilmoituksen voi tehdä Omaverossa tai paperilomakkeella. 

Kotitalousvähennys

Jos kotitalous on palkannut työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä, kotitalousvähennyksenä saa vuosina 2022–2024 vähentää 30 prosenttia palkan määrästä (yleensä määrä on 15 prosenttia).

Asunnon tai vapaa-ajanasunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä maksetusta palkasta kotitalousvähennyksenä saa vähentää 15 prosenttia palkan määrästä. Vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumiseen kohdistuvista töistä saa kuitenkin vähentää kotitalousvähennyksenä 30 prosenttia palkan määrästä.

Lisäksi kotitalousvähennyksenä saa vähentää palkasta maksetun työnantajan sairausvakuutusmaksun, työnantajan osuuden työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta, tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun sekä ryhmähenkivakuutusmaksun.

Verohallinnon ohje: Kotitalous työn teettäjänä


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana  ◦ Sähkövähennys


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!